Bài Tập Lớn Kỹ Thuật Vi Xử Lý 2019

0
2140
Bài Tập Lớn Kỹ Thuật Vi Xử Lý 2019
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Bài Tập Lớn Kỹ Thuật Vi Xử Lý 2019

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Kéo xuống để Tải ngay bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là bài nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Bài liên quan:Vì sao nói giai cấp công nhân là giai cấp duy nhất có đủ điều kiện lãnh đạo cách mạng Việt Nam thế kỷ XX? Điều kiện nào là điều kiện quan trọng nhất?


Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Bài Tập Lớn Kỹ Thuật Vi Xử Lý 2019

BÀI 1:

 Ứng dụng vi điều khiển thiết kế hệ thống đồng hồ bấm thời gian chỉ thị bằng LCD 2×16. Các giá trị cần chỉ thị là số giờ (2 chữ số2), số phút (2chữ số2), số giây (2 chữ số2), số phần trăm giây (2 chữ số 2).

Phần một xây dựng mô hình phần cứng mô phỏng trên proteus 7.5

Hình ảnh :

 

Giải thích sơ đồ nguyên lý :

  • Dùng vi điều khiển họ AT89C51 đặc điển là bộ nhớ dạng flash có thể dễ dàng nạp và xóa bằng điện
  • Trên sơ đồ có một dao động thạch anh tần số 12 MHz có nhiệm vụ tạo dao động cho vi điều khiển vì trong vi điều khiển đã có sãn máy phát xung
  • Chân số 9 là chân reset được thiết lập lại khi ta ấn nút ấn
  • Chân EA phải được nối với + 5V đê sử dụng dữ liệu bên trong ROM AT89C51
  • Một LCD được nối với cổng P0
  • Các chân RS, WR , E được nối với cổng p3.5,p3.6,p3.7 ,để điều khiển LCD
  • Do cấu tạo của cổng p0 nên cần một điện trở kéo để cho P0 vừa là cổng đầu ra vừa là cổng đầu vào
  • Trên LCD còn một chân VEE là chân điều khiển độ tương phản do chương trình mô phỏng nên ko cần thiết có thể được thiết lập bằng cách nối với nguồn qua một chiết áp để điều chỉnh

Phần 2 : Xây dựng Lưu Đồ Thuật Toán

Từ lưu đồ thuật toán trên tôi xây dựng được chương trình như sau:

#include <sfr51.inc>

    GIO DATA 30H

    PHUT DATA 31H

    GIAY DATA 32H

    PTGIAY DATA 33H

    org         0h

    ljmp MAIN

    org 400h

    db “DAO NGUYEN KHANH”,0

KTRA: setb p0.7  ; chon p0.7 la dau vao

      clr p3.5 ; chon rs =0 va wr1 bang

      setb p3.6

 lp: clr p3.7   ; tao suong tu cao xuong thap de tao tin hieu chot

      setb p3.7 

    jb p0.7,lp

      ret

GLENH:

       lcall KTRA

       mov P0,a  

       clr p3.5 ; chon RS-0 de gui lenh

       clr p3.6

       setb p3.7

       clr p3.7  ; tao tin hieu chot

       ret

GDULIEU:

        lcall KTRA

        mov P0,a

        setb p3.5 ;chon rs gia tri 1de gui du lieu 

        clr p3.6

        setb p3.7

        clr p3.7

        ret

THIETLAPMANHINH:

                mov a,#38h ; tao 2 dong va ma tran 5×7  diem anh

                acall GLENH

                mov a,#0Ch  ; bat LCD

                acall GLENH

                mov a,#01h  ; dich con tro sang phai

                acall GLENH

                mov a,#06h

                acall GLENH

                MOV A,#82h

                acall GLENH

                MOV A,#’:’

                ACALL GDULIEU

                MOV A,#85h

                acall GLENH

                MOV A,#’:’

                ACALL GDULIEU

                MOV A,#88h

                acall GLENH

                MOV A,#’:’

                ACALL GDULIEU

                MOV A,#0C0h

                acall GLENH

                mov dptr,#400h

             back:mov a,#00

                movc a,@a+dptr

                jz kt

                acall GDULIEU

                inc dptr

                sjmp back

          kt:      ret

DMA:

        MOV R5,#30H

        ORL A,R5

        RET

       MAIN :

       mov SP,#5fh ; dich vi tri con tro ngan sep tranh bi chong nen cac thanh ghi

       MOV TMOD,#01H

       LCALL THIETLAPMANHINH

BATDAU:MOV GIO,#0

       MOV PHUT,#0

       MOV GIAY,#0

       MOV PTGIAY,#0

 LAP :

       MOV A,#80H

       ACALL GLENH

       MOV A,GIO

       MOV B,#10

       DIV AB

       ACALL DMA

       ACALL GDULIEU

       MOV A,#81H

       ACALL GLENH

       MOV A,B

       ACALL DMA

       ACALL GDULIEU

       MOV A,#83H

       ACALL GLENH

       MOV A,PHUT

       MOV B,#10

       DIV AB

       ACALL DMA

       ACALL GDULIEU

       MOV A,#84H

       ACALL GLENH

       MOV A,B

       ACALL DMA

       ACALL GDULIEU

       MOV A,#86H

       ACALL GLENH

       MOV A,GIAY

       MOV B,#10

       DIV AB

       ACALL DMA

       ACALL GDULIEU

       MOV A,#87H

       ACALL GLENH

       MOV A,B

       ACALL DMA

       ACALL GDULIEU

       MOV A,#89H

       ACALL GLENH

       MOV A,PTGIAY

       MOV B,#10

       DIV AB

       ACALL DMA

       ACALL GDULIEU

       MOV A,#8AH

       ACALL GLENH

       MOV A,B

       ACALL DMA

       ACALL GDULIEU

       LCALL TRE

       NOP

       NOP

       INC PTGIAY

       MOV A,PTGIAY

       CJNE A,#100,LAP1

       NOP

       NOP

       MOV PTGIAY,#0

       INC GIAY

       MOV A,GIAY

       CJNE A,#60,LAP1

       NOP

       MOV PTGIAY,#0

       MOV GIAY,#0

       INC PHUT

       MOV A,PHUT

       CJNE A,#60,LAP1

       MOV PTGIAY,#0

       MOV GIAY,#0

       MOV PHUT,#0

       INC GIO

       MOV A,GIO

       CJNE A,#24,LAP1

       LJMP BATDAU

        SJMP $

LAP1:

        LJMP LAP

        RET

TRE:

PUSH ACC

PUSH PSW

MOV TH0,#-10000

MOV TL0,#-10000

SETB TR0

JNB TF0,$

CLR TR0

CLR TF0

POP PSW

POP ACC

RET

  end

 

 

 

    

 

Chương trình này được viết trên read 51

Và kết quả thu lại đạt như yêu cầu của đề bài ra

BÀI 2 :

ĐO nhiệt độ dùng LM 355 kĩ thuật quét led và sử dụng ic giải mã 7447 đông thời sử dụng các bộ đệm để lưu được sự hiện thị của đèn giảm tình trạng đèn nhấp nháy

MÔ HÌNH

Giải thích nguyên lý hoạt động

Cảm biến nhiệt LM 35  được chọn vì độ chính xác là 1C dải làm việc từ -55C tới 150C  điện áp đầu ra là 10mV/F

Ta chọn điện áp tham chiếu cho ADC 804 là 1.28 V

Để ADC hoạt động ta cần phải nối chân CS xuống đất đông thời các chân WR , iINT được nối với vi điều khiền  đề điều khiển cho phép chuyển đổi

IC 7447 có tác dụng đổi mã sang mã bảy đoạn  phục vụ hiện thị

Ngoài ra các ic đệm có các chan EA được nối đất khí tin hiệu Cl điều khiển thì cho phép đổi trạng thái như vậy trành hiện tượng đèn rung khi quét

CHương trình điều khiển

#include <sfr51.inc>

ORG 0H

LJMP MAIN

CHUYENMA:

MOV B,#1000

DIV AB

MOV R6,A

mov a,b

mov b,#100

div ab

MOV R5,A

mov a,b

mov b,#10

div ab

MOV R4,A

mov r3,b

RET

HIENTHI:

MOV A,R6

MOV P2,A

CLR P2.4

SETB P2.4

MOV A,R5

MOV P2,A

CLR P2.5

SETB P2.5

MOV A,r4

MOV P2,A

CLR P2.6

SETB P2.6

MOV A,r3

MOV P2,A

CLR P2.7

SETB P2.7

RET

MAIN:

MOV SP,#5FH

MOV P1,#0FFH

LAP:

CLR P3.6

SETB P3.6   ; TAO SUON THAP LEN CAO WR

JB P3.7,$

CLR P3.5

MOV A,p1

LCALL CHUYENMA

LCALL HIENTHI

SETB P3.5

sjmp LAP

sjmp $

END


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here