TÍNH KHUNG SIÊU TĨNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỰC

0
2079
TÍNH KHUNG SIÊU TĨNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỰC
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


TÍNH KHUNG SIÊU TĨNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỰC

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: Bài tập lớn môn Điều khiển số Thiết kế theo tiêu chuẩn tích phân số (IAE, ITAE, ISE, ITSE) kết hợp với Dead – Beat khâu điều chỉnh tốc độ động cơ DC Servo Harmonic RHS 17 – 6006


Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: TÍNH KHUNG SIÊU TĨNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỰC

 

BÀI TẬP LỚN                                                                                                              Môn : Cơ học kết cấu 2

 

TÍNH KHUNG SIÊU TĨNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỰC

 

Số liệu như sau :

 

 

Kích thước hình học

 

Tải trọng

 

STT

L1

L2

q(kN/m)

P (kN)

M(kN/m)

1

10

8

40

100

120

YÊU CẦU VÀ THỨ TỰ THỰC HIỆN

1. Tính hệ siêu tĩnh do tải trọng tác dụng.

1.1. Vẽ các biểu đồ nội lực: Momen uốn MP , lực cắt QP , lực dọc NP trên hệ siêu tĩnh đã cho. Biết F = 10J/L12 (m2)

1.Xác định bậc siêu tĩnh và chọn hệ cơ bản.

 

2.Thành lập các phương trình chính tắc dạng tổng quát.

 

3.Xác định các hệ số và số hạng tư do của phương trình chính tắc, kiểm tra các kết quả tính toán.

 

4.Giải hệ phương trình chính tắc.

5.Vẽ biểu đồ mômen MP trên hệ siêu tĩnh đã cho do tải trọng tác dụng. Kiểm tra cân bằng các nút và kiểm tra điều kiên chuyển vị.

6.Vẽ biểu đồ lực cắt QP và lực dọc NP trên hệ siêu tĩnh đã cho.

1.2. Xác định chuyển vị ngang tại mặt cắt I(trọng tâm). Biết E = 2.108 kN/m2 , J = 10-6 L41 (m4)

 

3. Tính hệ siêu tĩnh chịu tác dụng cả 3 nguyên nhân (Tải trọng, nhiệt độ thay đổi và chuyển vị gối tựa).

2.1. Viết và giải hệ phương trình chính tắc dạng số

2.2. Thứ tự thực hiện

 

 1. Vẽ biểu đồ momen uốn M do 3 nguyên nhân đồng thời tác dụng trên hệ siêu tĩnh đã cho và kiểm tra kết quả.
 1. Tính các chuyển vị như đã nêu ở mục 1.2

Biết :

 

-Nhiệt độ trong thanh xiên: thớ biên trên là Ttr = +45o ,thớ biên dưới là Td =+30o -Thanh xiên có chiều cao mặt cắt h=0,12 m

 

-Hệ số dãn nở vì nhiệt của vật liệu

-Chuyển vị gối tựa

 

Gối D dịch chuyển sang phải một đoạn D1  = 0,001L1 (m)

 

Gối H bị lún xuống đoạn D2  = 0,001L2 (m)

 

 

SV: Đào Thị Bính                                                       1                                         Lớp: XDCTN & mỏ k54

 

BÀI TẬP LỚN                                                                                                              Môn : Cơ học kết cấu 2

 

 

SƠ ĐỒ TÍNH KHUNG SIÊU TĨNH

 

q

 

     

I

 

6m

   

F

M

     
 

2J

   
 

P

   
       
 

2J

P

 

3J

     
       

8m

J

J

   
     
   

H

 

D

 

10m

8m

10m

 

 

 

 

 

SV: Đào Thị Bính                                                       2                                         Lớp: XDCTN & mỏ k54

 

BÀI TẬP LỚN                                                                                                              Môn : Cơ học kết cấu 2

 

BÀI LÀM

1.Tính hệ siêu tĩnh do tải trọng tác dụng.

1.1. Vẽ các biểu đồ nội lực: Momen uốn MP, lực cắt QP, lực dọc NP trên hệ siêu tĩnh đã cho. Biết F = 10J/L12 (m2).

 1. Xác định bậc siêu tĩnh và chọn hệ cơ bản:
 • Xác định bậc siêu tĩnh :

Gọi n là số liên kết thừa.

Hệ kết cấu có 2 chu vi kín và 3 khớp đặt vào hệ.

 

Ta có n = 3V – K          trong đó : V là số chu vi kín ( V = 2 )

K là số khớp đặt vào hệ ( K =3 )

Vậy n = 3.2 – 3 = 3

Vậy đây là hệ siêu tĩnh bậc 3 .

 

+ Chọn hệ cơ bản:

 

q

 

       

I

 

6m

X3

   

X1

X1

 

2J

 

M

 

X2

X2

   
       
 

P

2J

P

 

3J

       
         

8m

J

 

J

   
       
 

X3

     
     

H

 

D

   

10m

8m

10m

2.Thành lập các phương trình chính tắc dạng tổng quát.

 

Đối với hệ có thể áp dụng nguyên lý cộng tác dụng , với những hệ này ta có thể biểu thị phương trình cơ bản . Hệ siêu tĩnh bậc n thì có n điều kiện chuyển vị.

 

Tại liên kết thứ i đã bỏ đi điều kiên chuyển vị là : i = 0 i = (Xi , Xk , P , t , z ) = 0

 

 • chuyển vị theo phương Xi do Xi =1 gây ra . ik chuyển vị theo phương Xi do Xk =1 gây ra .

iP chuyển vị theo phương Xi do P tải trọng gây ra . it chuyển vị theo phương Xi do nhiệt độ gây ra .

 

iz chuyển vị theo phương Xi do độ lún gây ra .

chuyển vị theo phương Xi do độ dôi gây ra .

Vậy phương trình cơ bản thứ i có dạng như sau :

ii . Xi +   ik . XkiP it iz  +            = 0 ( i,k =1     n )

 

SV: Đào Thị Bính                                                       3                                         Lớp: XDCTN & mỏ k54

 

BÀI TẬP LỚN                                                                                                              Môn : Cơ học kết cấu 2

 

Với n bậc siêu tĩnh sau khi cho lần lượt i = 1 , 2 , 3 … , n ta sẽ có n phương trình cơ bản của phương pháp lực .

 

Hệ phương trình chính tắc dạng tổng quát của phương pháp lực có dạng như sau:

d11 X1 + d12 X 2 + d13 X 3 + … + d1 n X n + D1 P + D1 z + D1t  + D1 D = 0

 

 • 21 X1 + d 22 X 2 + d 23 X 3 + … + d 2 n X n + D2 P + D 2 z + D 2 t + D 2 D = 0

………………………………………………………………..

 • n1 X1 + d n 2 X 2 + d n 3 X 3 + … + d nn Xn + D nP + D nz + D nt  + D n D = 0

Giải hệ phương trình chính tắc Xi (i = 1       n )

ii  hệ số chính

ik hệ số phụ ( i       k )

iP ,    it iz  ,           là các số hạng tự do

 

 • trường hợp này n = 3 và chỉ xét hệ siêu tĩnh do tải trọng gây ra, không có các chuyển vị do nhiệt độ, độ dôi,do gối tựa bi lún. Nên ta được các phương trình chính tắc như sau:

ìd X  + d  X  + d  X  + D                                = 0

ï     11      1          12       2          13      3            1 P

íd 21 X 1 + d 22 X 2  + d23 X 3 + D 2 P               = 0

ï

îd 31 X 1 + d 32 X 2  + d33 X 3 + D 3 P  = 0

 

3.Xác định các hệ số và số hạng tư do của phương trình chính tắc, kiểm tra các kết quả tính được .

Vẽ các biểu đồ momen do các lực X1=1, X2=1 và X3=1 gây ra trên hệ.

+Vẽ biểu đồ momen        và lực dọc         do lực X1=1 gây ra trên hệ cơ bản:

 

Biểu đồ momen       :

 

X1=1

 

X1=1

 

6

 

M 1

kNm

 

14

14

 

SV: Đào Thị Bính                                                       4                                         Lớp: XDCTN & mỏ k54

 

BÀI TẬP LỚN

Môn : Cơ học kết cấu 2

Biểu đồ lực dọc    :

 

1

1

 

N1

 

kNm

 

+Vẽ biểu đồ momen        do lực X2=1 gây ra trên hệ cơ bản:

 

X2=1    X2 =1

 

M 2

 

kNm

 

8

8

   
       

+Vẽ biểu đồ momen

   

do lực X3=1 gây ra trên hệ cơ bản:

           
           
           

X3=1            10

 

 

10

M 3

X3=1

 
 

kNm

 

10

 

SV: Đào Thị Bính                                                       5                                         Lớp: XDCTN & mỏ k54

 

BÀI TẬP LỚN                                                                                                              Môn : Cơ học kết cấu 2

 

+Vẽ biểu đồ momen         do tải trọng q, lực P và momen M gây ra trên hệ :

 

40kN/m

 

 120kNm

 

100kN

 

100kN

 

Biểu đồ nội lực:

 

120

 

1600

MP0

kNm

 

800                                    2400

 

Xác định các hệ số và số hạng tự do trọng hệ phương trình chính tắc:

 

11 =

       

+

             

=

         

(

   

8.8.

 

+ 6.8 10) +

       

. 6.10.

 

.6 +

     

.14.14.

 

.14

                                   
                                                   

+

 

.1.10.10 =

               

+

                                                           
                     

. (

 

8.8.

 

.8 + 6.8.

   

8 )  =

                   
                                                               

12 =

21 =

               

=

                       
                                                     
                       

.8.10 =

                                 

13 =

31 =

 

.

     

=

                                   
                                                         
                                                                                                           

SV: Đào Thị Bính                                                       6                                         Lớp: XDCTN & mỏ k54

 

BÀI TẬP LỚN

                                                                                             

Môn : Cơ học kết cấu 2

 

22 =

           

=

                   

.8.8.

   

.8.2 =

                                                           
                                                                     
                                                                                         
                                                       

.8.8.10 =

                                                   

23 =

32 =

                       

=

                                                       
                                                                                         

33 =

           

=

         

.

   

10.10.

 

.10 +

           

10.8.10 =

                       
                                                   
                                                               
                                                                                                                       

1P =

.

                                       

.800.8.

         

+ 1600.8.10 +

   

.

   

1600.10.

 

.6

   
         

=

                                 
                                                   
   

.120.14.

   

.14 =

       
     

2P =

                                           

.800.8.

     

.8

     

.800.8.

   

.8

1600.8.

 

.8 ) =

   
             

=

                         
                                                                           
                                                                                                                       

3P =

.

                                                       

.8.10 =

                                         
       

=

                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                             

Kiểm tra các kết quả tính toán:

 
     

+ Kiểm tra các biểu đồ

 

(i=

 

)

Ta có:

 
         

Biểu đồ momen uốn tổng       :

 

 

 

 

SV: Đào Thị Bính                                                       7                                         Lớp: XDCTN & mỏ k54

 

BÀI TẬP LỚN                                                                                                              Môn : Cơ học kết cấu 2

 

+ Kiểm tra các hệ số của ẩn số trong hệ phương trình:

 

·  Theo hàng thứ nhất. Nhân

           

:

                                 
                                               
   

=

 

. 16.8.10 +

           

. 6.10.

 

.6 +

         

.14.14.

   

.14

   
                                   
                                       
 

Mặt khác ta có:

                                                         

11 +  12 +

13 =

   

+

         

+

   

=

   

+

       

(đúng)

                           

Chuyển vị do lực dọc gây ra là rất nhỏ so với momen nên ta coi như bằng 0

 

·  Theo hàng thứ hai. Nhân

                         

:

                         
                                               
         

=

 

(

   

8.8.

   

.8 – 16.8

       

.8 ) =

               
                     
                                           
 

Mặt khác ta có:

                                     

12 +

22 +

23

=

                                                   

=

           

(đúng)

                                                       

·  Theo hàng thứ ba. Nhân

             

:

                           
                                       
                   

10.10.

   

.10

             

16.8.10 =

         
         

=

                           
                                             
 

Mặt khác ta có:

                                     

13 +

23 +

33

=

                                     

=

         

(đúng)

                                               
                                                                                                   
 • Kiểm tra tất cả các hệ số của ẩn số: Ta có:

 

=       .(     8.8.    .8 + 16.8.16) +        .( 10.10.   .10 +  .6.10.    .6)

 

 • .14. .14 =

Mặt khác ta có:

 

11  +     12  +     13  +      21  +     22  +      23  +     31  +      32  +      33  =                                        +

 

+                                                  =

 

 • Kiểm tra tất cả các số hạng tự do do tải trọng gây lên:

Ta có:

 

SV: Đào Thị Bính                                                       8                                         Lớp: XDCTN & mỏ k54

 

BÀI TẬP LỚN                                                                                                              Môn : Cơ học kết cấu 2

 

       

.800.8.

 

.8 +

 

.8.16) +

 

.

 

1600.10.

 

.6

 

=

                 

.120.14.   .14 =

 

Mặt khác ta có:

 

1P +   2P 3P =                                             +                     =                     (đúng)

 

Các hệ số và số hạng tự do đã tính đúng.

 

4.Giải hệ phương trình chính tắc.

 

Thay các hệ số vừ tính được vào hệ phương trình chính tắc sau:

ìd X  + d  X  + d  X  + D  = 0

ï    11      1          12      2           13       3            1 P

íd 21 X 1 + d 22 X 2  + d23 X 3 + D 2 P = 0

 

Ta được hệ phương trình sau:

 

{

Giải hệ phương trình chính tắc trên ta được các ẩn lực:

{

 

5.Vẽ biểu đồ mômen trên hệ siêu tĩnh đã cho do tải trọng tác dụng MP. Kiểm tra cân bằng các nút và kiểm tra điều kiên chuyển vị.

 

 • Vẽ biểu đồ momen trên hệ siêu tĩnh đã cho do tải trọng tác dụng MP:

MP =         X1 +        .X2 +        .X3 +

 

SV: Đào Thị Bính                                                       9                                         Lớp: XDCTN & mỏ k54

 

BÀI TẬP LỚN

Môn : Cơ học kết cấu 2

Biểu đồ

X1:

 
 

193,4052

 
 

193,4052

(M1).X1

   

kNm

451,2788

 

Biểu đồ              X2:

 

193,4052

 

193,4052

(M1).X1

kNm

 

451,2788

 

Biểu đồ              X3:

 

1457,584

 

 1457,584

 

(M3).X3

 

kNm

 

1457,584

 

SV: Đào Thị Bính                                                     10                                      Lớp: XDCTN & mỏ k54

 

BÀI TẬP LỚN

   

Môn : Cơ học kết cấu 2

Biểu đồ momen MP:

     
   

1457,584

120

     

1406,5948

5,84462

 
     
   

50,9892

 
   

MP

 
   

kNm

 

632,8216

658,3156

571,2788

     

+Kiểm tra cân bằng các nút:

 

Nút 1:

 

 0

 

0

 

Nút 2:

 

1406,5948

 

1457,584

 

50,9892

 

Nút 3:

 

 0

 

0

 

SV: Đào Thị Bính                                                     11                                      Lớp: XDCTN & mỏ k54

 

BÀI TẬP LỚN                                                                                                              Môn : Cơ học kết cấu 2

 

Nút 4:

 

120

 

120

 

+Kiểm tra điều kiện chuyển vị:

Ta có:

 

.632,8216.8. .8     .50,9892.0,5751.16+ .658,3156.7,4249.16)

 

.      1457,584.10.  .10

 

+        .(                                             4,681305)                                                          .0,36261

 

.( .451,2788.14.  .14+120.14.   .14)

 

Với E = 2.108 kN/m2 , J = 10-6 104 (m4)

Ta có:

 

Ta thấy chuyển vị rất nhỏ nên có thể coi bằng 0 và do sai số trong tính toán gây nên. Điều đó chứng tỏ MP vẽ đúng.

 

6.Vẽ biểu đồ lực cắt QP và lực dọc NP trên hệ siêu tĩnh đã cho.

Biểu đồ lực cắt:

 

120,6594

 

160,6595

 

Q P

 

145,758                                       kNm

 

79,1027

88,6631

32,2342

 

SV: Đào Thị Bính                                                     12                                      Lớp: XDCTN & mỏ k54

 

BÀI TẬP LỚN                                                                                                              Môn : Cơ học kết cấu 2

 

Tách nút:

 

   

160,6595

265,78736

     

100

20,8973

20,8973

 
 

32,2342

     

145,758

 

145,758

 
     

79,1027

 

88,6631

32,2342

145,758

 

545,7584

 
     

Biểu đồ lực dọc:

 

25,78736

 

265,78736

 32,2342

 

N P

 

kNm

 

20,8973

145,758                                   545,7584

 

1.2. Xác định chuyển vị ngang tại mặt cắt I(trọng tâm. Biết E = 2.108 kN/m2 J = 10-6 L41 (m4)

 

+Lập trạng thái phụ “k” và vẽ biểu đồ momen

 

khi đặt một lực Pk=1 vào hệ tĩnh

định được suy ra từ hệ siêu tĩnh (n=3)

   

SV: Đào Thị Bính                                                     13                                      Lớp: XDCTN & mỏ k54

 

BÀI TẬP LỚN                                                                                                              Môn : Cơ học kết cấu 2

 

I

 

Pk =1

F

M

 

2J

 

2J

3J

 

J                           J

 

H

D

Vẽ biểu đồ        :

 

6

 

6

M k

 

kNm

 14

 

+Trạng thái “m” chính là nội lực và chuyển vị trong hệ cơ bản tĩnh định chịu tác dụng của các ẩn lực là biểu đồ MP:

 

120

1457,584

 

1406,5948

5,84462

   
   

50,9892

   

MP

   

kNm

632,8216

658,3156

571,2788

   

Chuyển vị ngang tai I:

                     
 

kP=MP.Mk=

     

.50,9892.0,58.16

   

.658,3156.(

 

.7,42))

       
   

.(

       

4,68)

       

.0,36 =   5,735.10-3

                 

Dấu “   “ chứng tỏ điểm I sẽ dịch chuyển sang phai một đoạn 0,5735 (cm)

 

SV: Đào Thị Bính                                                     14                                      Lớp: XDCTN & mỏ k54

 

BÀI TẬP LỚN                                                                                                              Môn : Cơ học kết cấu 2

 

 1. Tính hệ siêu tĩnh chịu tác dụng cả 3 nguyên nhân (Tải trọng, nhiệt độ thay đổi và chuyển vị gối tựa).

 

2.1. Viết hệ phương trình chính tắc dạng số Ta biết:

 

-Nhiệt độ trong thanh xiên: thớ biên trên là Ttr = +45o ,thớ biên dưới là Td =+30o -Thanh xiên có chiều cao mặt cắt h=0,12 m

 

-Hệ số dãn nở vì nhiệt của vật liệu -Chuyển vị gối tựa

 

Gối D dịch chuyển sang phải một đoạn D1  = 0,001L1 (m)

 

Gối H bị lún xuống đoạn D2  = 0,001L2 (m)

 

Chọn hệ cơ bản giống như phần 1:

 

 

 

Hệ phương trình chính tắc của hệ chịu tác dụng của cả 3 nguyên nhân tải trọng , nhiệt độ thay đổi va chuyển vị gối tựa:

 

ìïd11 . X 1 + d12 . X 2 + d13 . X 3 + D1 p + D1t + D1 z = 0 íd 21 . X 1 + d 22 . X 2 + d23 . X3 + D 2 p + D 2 t + D 2 z = 0 ïîd 31 . X 1 + d 32 . X 2 + d33 . X 3 + D 3 p + D 3 t + D 3 z = 0

2.2. Thứ tự thực hiện

 

 1. Vẽ biểu đồ momen uốn M do 3 nguyên nhân đồng thời tác dụng trên hệ siêu tĩnh đã cho và kiểm tra kết quả.

Ta tính các hệ số do tác động của nhiệt độ gây nên:

∑                                           ̅                ∑                          ̅

 

Ta có biểu đồ lực dọc:

 

SV: Đào Thị Bính                                                     15                                      Lớp: XDCTN & mỏ k54

 

BÀI TẬP LỚN                                                                                                              Môn : Cơ học kết cấu 2

 

+Biểu đồ lực dọc      :

 

0,8           X1=1

 

X1=1

 

0,8

 

N 1

 

kNm

 

+Biểu đồ lực dọc       :

 

X2=1    X2 =1

 

1

N 2

 

kNm

 

+Biểu đồ lực dọc       :

 

X3=1

 

1

1

 

N 3

X3=1

kNm

1

1

Sử dụng các biểu đồ M1, M2, M3 ở phần 1 nên hệ số của ẩn số giống hệ phương trình ở phần 1.

 

Xác định các số hạng tự do của phương trình chính tắc:

 

SV: Đào Thị Bính                                                     16                                      Lớp: XDCTN & mỏ k54

 

BÀI TẬP LỚN                                                                                                              Môn : Cơ học kết cấu 2

 

1P =

 

2P =

 

3P =

 

1t =

   

= 0,0255

   

2t =

3t = 0

 

X1

làm gối D dịch chuyển sang phải một đoạn  1

X3

làm gối H lún một đoạn  2

Vậy:

iz =

 

Tích số

mang dấu + do phản lực cùng chiều với chuyển vị.

1z

=

1.0,01 =

0,01

2z

=

1.0,008 =

0,008

Vậy ta có hệ phương trình sau:

 

{

 

Giải hệ phương trình chính tắc trên ta được các ẩn lực:

{

 

Vẽ biểu đồ mômen trên hệ siêu tĩnh đã cho do tải trọng , nhiệt độ và chuyển vị gối tựa gây nên MP.

 

+ Vẽ biểu đồ momen trên hệ siêu tĩnh đã cho do tải trọng tác dụng MP:

MP =         X1 +        .X2 +        .X3 +

 

 

SV: Đào Thị Bính                                                     17                                      Lớp: XDCTN & mỏ k54

 

BÀI TẬP LỚN                                                                                                              Môn : Cơ học kết cấu 2

 

Biểu đồ              X1:

 

1126,9812

 

(M1).X1

 

kNm

 

2629,6228

2629,6228

 

Biểu đồ              X2:

 

(M2).X2

 

kNm

 

744,5352                 744,5352

 

Biểu đồ              X3:

 

2736,028

 

2736,028

(M3).X3

 

kNm

 

2736,028

 

SV: Đào Thị Bính                                                     18                                      Lớp: XDCTN & mỏ k54

 

BÀI TẬP LỚN

 

Môn : Cơ học kết cấu 2

Biể đồ MP:

   
   

120

   

1457,584

 

1406,5948

5,84462

   

50,9892

 

MP

 

kNm

 

632,8216               658,3156                                                                        2509,6228

 

+Kiểm tra cân bằng các nút:

 

Nút 1:

 

 0

 

0

 

Nút 2:

 

2726,9812

 

2736,028

 

9,0468

 

Nút 3:

 

 0

 

0

 

SV: Đào Thị Bính                                                     19                                      Lớp: XDCTN & mỏ k54

 

BÀI TẬP LỚN                                                                                                              Môn : Cơ học kết cấu 2

 

Nút 4:

 

120

 

120

 

2.Xác định chuyển vị ngang tại mặt cắt I chịu tác dụng cả 3 nguyên nhân (Tải trọng, nhiệt độ thay đổi và chuyển vị gối tựa). Lập trạng thái phụ “k”:

 

 

 

Biểu đồ momen ở trạng thái “k”

 

6

 

6

M k

 

kNm

 14

 

Biểu đồ momen ở trạng thái “m”

 

 

SV: Đào Thị Bính                                                     20                                      Lớp: XDCTN & mỏ k54

 

BÀI TẬP LỚN

       

Môn : Cơ học kết cấu 2

     

1457,584

120

         
 

1406,5948

5,84462

 
       
     

50,9892

   
     

MP

   
     

kNm

   

632,8216

658,3156

 

2509,6228

=

kP +

+

     

Trong đó:

= 0,0255

     
 

=

0,008

0,01 =   0,018

   

kP = MP.Mk =

.0,046.9,0468.6,015

.1549,0596.9,954.10,682)

.

 

5,55 +

.2,1 =

0,044

kP +

+

=

0,044 + 0,0255

0,018 =

0,0365m

MP là biểu đồ momen trên hệ siêu tĩnh dưới tác động đồng thời của tải trọng, nhiệt độ và chuyển vị cưỡng bức của gối tựa.

 

Mk là biểu đồ momen ở trạng thái “k” dưới tác động đồng thời của tải trọng, nhiệt độ và chuyển vị cưỡng bức của gối tựa.

Dấu “   ” chứng tỏ chuyển vị ngược chiểu với Pk=1 một khoảng: 3,65 (cm)

 

 

 

 

SV: Đào Thị Bính                                                     21                                      Lớp: XDCTN & mỏ k54


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here