Đề tự luyện thi đại học môn Hóa 2019

0
657
Đề tự luyện thi đại học môn Hóa 2019
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Đề tự luyện thi đại học môn Hóa 2019

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HOÁ


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Đề tự luyện thi đại học môn Hóa 2019

Đề tự luyện thi đại học môn Hóa 2019

ĐỀ TỰ LUYỆN THI ĐẠI HỌC SỐ 01

MÔN: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút

Cho: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, S = 32, F = 19, Cl = 35,5, Br = 80, P = 31, Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85, Cs = 133, Mg = 24, Ca = 40, Ba = 137, Al = 27, Cr = 52, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Ag = 108.

 1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Mô tả nào dưới đây là sai?

 

 1. Cho dung dịch brom vào dung dịch phenol, xuất hiện kết tủa trắng

 

 1. Nhỏ dung dịch phenol vào mẩu giấy quỳ tím, quỳ tím chuyển thành màu đỏ

 

 1. Cho phenol vào dung dịch NaOH, phenol tan ra cho dung dịch trong suốt không màu D. Sục khí hiđroclorua vào dung dịch natri phenolat, xuất hiện vẩn đục trắng

Câu 2: Hòa tan hết 2,04 gam hợp kim Al – Mg (trong đó Al chiếm 52,94%) trong dung dịch HNO3 được 448 ml (đktc) khí X. Và dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y được 14,84 gam muối khan. Khí X là

 1. N2. B. N2O. C. NO2.                                D. NO.

Câu 3: A có công thức phân tử C3H5Cl3, tác dụng với dd NaOH đun nóng được sản phẩm B vừa có phản ứng với Na vừa có phản ứng tráng gương. Oxi hóa B bằng CuO, đun nóng được một chất tạp chức. Công thức cấu tạo của A là:

 1. CH2Br-CHBr-CH2Br B. CH3-CBr2-CH2Br
 1. CH3-CHBr-CHBr2 D. CH2Br-CH2-CHBr2

Câu 4: Có ba lọ đựng 3 hỗn hợp: Fe + FeO, FeO + Fe2O3, Fe + Fe2O3. Chỉ sử dụng một hoá chất nào dưới đây có thể nhận biết 3 hỗn hợp trên?

 1. dung dịch CuSO4 B. dung dịch HNO3 C. dung dịch HCl D. dung dịch AgNO3 Câu 5: Cho các chất sau: CH4, SO2, AlCl3, NaF, CaO, CF4, NH3, Cl2

Sử dụng giá trị độ âm điện cho bên dưới, cho biết các chất chứa liên kết cộng hóa trị phân cực?

A. CH4, SO2, CF4, NH3, Cl2 B. CH4, SO2, CF4, NH3, AlCl3
C. AlCl3, NaF, CaO D. SO2, CF4, NH3, AlCl3
(Biết độ âm điện của C là 2,55; H : 2,20; S là 2,58; O là 3,44; Al là 1,61; Cl là 3,16, Ca là 1,00; F :
3,98; N : 3,04)

Câu 6: Cho ba lá Zn giống nhau vào ba dung dịch (lấy dư) được đánh số thứ tự 1, 2, 3 có nồng độ mol và

thể tích như nhau. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy ba lá Zn ra cân thấy: lá Zn thứ nhất không thay đổi khối lượng, lá Zn thứ hai có khối lượng giảm đi, lá Zn thứ ba có khối lượng tăng lên. Ba dung dịch 1, 2, 3 lần lượt là:

A. FeSO4, NaCl, Cr(NO3)3 B. MgCl2, FeCl2, AgNO3
C. Pb(NO3)2, NiSO4, MgCl2 D. AlCl3, CuCl2, FeCl2

Câu 7: Xà phòng hóa hoàn toàn 95 kg gam lipit cần 13,7 kg NaOH, sau phản ứng người ta thêm muối ăn vào và làm lạnh thấy tách ra m kg muối. Dung dịch còn lại được loại tạp chất, cô đặc rồi li tâm tách muối ăn thu được 10,12 kg glixerol. Đem toàn bộ muối thu được ép cùng các phụ gia thì được bao nhiêu gam xà phòng (giả sử trong xà phòng các chất phụ gia chiếm 20% về khối lượng).

A. 98,355 kg B. 122,944 kg C. 98,58 kg D. 123,225 kg
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 – Trang | 1

Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa họcwww.VNMATH.com                       Đề thi tự luyện số 01

Câu 8: Oxi hóa 1 mol một ancol no, mạch hở X bằng CuO, đun nóng được Y; cho toàn bộ Y phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 được 4 mol Ag. Cho 1 mol X tác dụng hết với Na được 1 mol H2. Đốt cháy 1 mol X cho lượng CO2 nhỏ hơn 90 gam. Tìm công thức phân tử của X.

 1. CH3OH B. C2H5OH C. C2H4(OH)2                  D. C3H6(OH)2

Câu 9: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức C4H8O2 biết chúng đều có phản ứng tráng bạc

 1. 4 B. 5 C. 7                                        D. 10

Câu 10: Có 6 dung dịch loãng của các muối NaCl, Ba(NO3)2, AgNO3, CuSO4, FeCl2, ZnCl2. Khi sục khí H2S vào các dung dịch muối trên, có bao nhiêu trường hợp có phản ứng tạo ra kết tủa?

 1. 1 B. 2 C. 3                                        D. 4

Câu 11: Cho 6,4 gam hỗn hợp gồm Mg và MgO phản ứng hết với dung dịch HCl, thấy thoát ra 2,24 lit

khí H2. Khối lượng muối MgCl2 tạo thành trong dung dịch là

 1. 9,5 gam B. 14,5 gam C. 11,9 gam                       D. 19,0 gam
 1. nguyên tử photpho có độ âm điện nhỏ hơn nguyên tử nitơ

 

 1. phân tử photpho (P4) có khối lượng lớn hơn phân tử nitơ (N2)

 

 1. nguyên tử photpho có bán kính lớn hơn nguyên tử nitơ

 

 1. liên kết trong phân tử photpho kém bền hơn trong phân tử nitơ

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn muối sunfua của kim loại M được chất rắn X, hòa tan X trong dung dịch HCl được dung dịch Y không màu. Sục NH3 dư vào dung dịch Y thấy xuất hiện kết tủa, thếm tiếp dung dịch NaOH vào thấy kết tủa tan. Vậy kim loại M là:

 1. Zn B. Cr C. Al                                     D. Mg

Câu 14: Cho 3,08 gam hỗn hợp C2H4(OH)2, C6H5OH, CH3COOH tác dụng với 1,15 gam Na sinh ra

448ml H2 (đktc). Khối lượng muối thu được sau phản ứng là:

 1. 3,96 gam B. 4,19 gam C. 3,124 gam                    D. 3,52 gam

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn a mol một hiđrocacbon X mạch hở thu được b mol CO2 và c mol nước, biết a = b – c. Mặt khác, cho a mol X vào dung dịch brom dư thấy

 1. dung dịch brom không nhạt màu B. có a mol Br2 phản ứng C. có 2a mol Br2 phản ứng D. có nhiều hơn 2a mol Br2 phản ứng

Câu 16: Cho 0,25 mol hỗn hợp hai anđehit cùng dãy đồng đẳng vào bình đựng AgNO3 dư trong NH3 thấy tạo ra 86,4 gam Ag, khối lượng bình tăng 11,7 gam. Hai anđehit là:

 1. HCHO và C2H5CHO B. HCHO và C3H7CHO
 2. CH3CHO và C3H7CHO D. (CHO)2 và HCHO

Câu 17: Có bao nhiêu đồng phân lưỡng tính có công thức phân tử C3H7O2N (không tính các chất có liên kết -NH-CO-)?

 1. 2 B. 3 C. 4                                        D. 6

Câu 18: Một hỗn hợp gồm SO2 và CO2 có tỉ khối hơi so với oxi bằng 1,6875. Sục 0,672 lit hỗn hợp khí

trên vào dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng muối tạo thành là

 1. 3,3 gam B. 6,6 gam C. 3,4 gam                          D. 3,48 gam

Câu 19: Hợp chất X có công thức C5H8O2 mạch thẳng. X vừa có phản ứng với Na, vừa có phản ứng tráng gương. Oxi hóa nhẹ X bằng CuO cho hợp chất tạp chức, còn hiđro hóa X lại cho chất đa chức. Đun X với H2SO4 đặc/170oC chỉ cho 1 anken duy nhất, có đồng phần hình học. Công thức cấu tạo của X là:

 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt          Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12                               – Trang | 2

Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa họcwww.VNMATH.com Đề thi tự luyện số 01
A. CH2OH-CH2CH2CH2CHO B. CH3-CHOH-CH2CH2CHO
C. CH3-CH2CHOH-CH2CHO D. CH3-CH2CH2CHOH-CHO

Câu 20: Thủy phân hoàn toàn 1 mol một heptapeptit X cho 2 mol Gly, 2 mol Phe, 1 mol Lys, 1 mol Ala,

và 1 mol Val. Nếu thủy phân không hoàn toàn X cho các tripeptit sau:  Gly-Ala-Lys, Phe-Gly-Val, Lys-

Phe-Gly, Ala-Lys-Phe,   Gly-Val-Phe. Thứ tự liên kết các amino axit trong X là:

 1. Gly-Val-Phe-Gly-Ala-Lys-Phe B. Gly-Ala-Lys-Phe-Gly-Val-Phe C. Phe-Gly-Val-Phe-Gly-Ala-Lys D. Ala-Lys-Phe-Gly-Val-Phe-Gly

Câu 21: Hòa tan hết một lượng Fe trong dung dịch chứa 1 mol hỗn hợp HCl và HBr (vừa đủ), thu được dung dịch A. Dung dịch A phản ứng vừa hết với 0,45 mol Cl2 (1 trong các sản phẩm là Br2). Số mol HCl và HBr lần lượt là:

A. 0,1 và 0,9 mol B. 0,6 và 0,4 mol C. 0,4 và 0,6 mol D. 0,5 và 0,5 mol
Câu 22: Sắp xếp các chất sau theo thứ tự tăng dần tính khử: S, SO2, H2S, Br2, Cl2
A. Br2 < Cl2 < H2S < S < SO2 B. H2S < S < SO2 < Br2 < Cl2
C. Cl2 < Br2 < SO2< S < H2S D. SO2< S < H2S < Cl2 < Br2
Câu 23: Cho các chất sau: anilin, phenol, amoniac, metylamin, natri hiđroxit, amoni clorua, 2,3-

đimetylpropanoic, glyxin, natri axetat. Số chất mà dung dịch của chúng làm đổi màu quỳ tím thành xanh là:

 1. 2 B. 4 C. 5                                        D. 6

Câu 24: Trong các phản ứng hoá học dưới đây, phản ứng nào chuyển dịch theo chiều từ trái sang phải (chiều thuận) khi tăng áp suất của hệ?

 1. 2 SO2(k) + O2(k ) ⇔ 2SO3(k) B. C (r) + H2O(k)  ⇔ CO(k) + H2(k)
 1. H2(k) + I2(k) ⇔ 2HI(k)                                         D. CaCO3(r) ⇔ CaO(r)  + CO2(k)

Câu 25: Cho các chất sau: metanol, anilin, etyl benzoat, phenol, axit butiric, natri phenolat, phenylamoni clorua, etylen glicol, allyl bromua, o-metylphenol. Hỏi có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường hoặc đun nóng)?

 1. 6. B. 4. C. 7.                                      D. 3.

Câu 26: Có 5 cốc dung dịch riêng biệt, để trong không khí chứa: H2SO4 (1), AgNO3 (2), FeCl3, ZnCl2, HCl có lẫn AlCl3, H2SO4 có lẫn CuSO4. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh kim loại thiếc (Sn) nguyên chất. Số cốc xảy ra sự ăn mòn điện hoá là

 1. 1. B. 2. C. 3.                                      D. 4.

Câu 27: Anion X và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố X và Y trong bảng tuần hoàn là:

 1. X có số thứ tự 19, chu kì 4, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 16, chu kì 3 nhóm VIA B. X có số thứ tự 18, chu kì 3, nhóm VIA; Y có số thứ tự 21, chu kì 4 nhóm IIIA C. X có số thứ tự 17, chu kì 3, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 20, chu kì 4 nhóm IIA
 1. X có số thứ tự 17, chu kì 3, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 20, chu kì 3 nhóm IIA

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp gồm một axit cacboxylic 2 chức X và một este Y là đồng phân của X cần 7,84 lit oxi thu được 17,6g CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là

 1. 5,4. B. 2,7. C. 1,8.                                  D. 3,6.

Câu 29: Mắc nối tiếp ba bình điện phân: bình 1 chứa CuCl2, bình 2 chứa Na2SO4 và bình 3 chứa AgNO3 rồi tiến hành điện phân bằng dòng điện một chiều. Sau một thời gian thấy ở cực dương của bình 1 thoát ra

 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt          Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12                               – Trang | 3

Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa họcwww.VNMATH.com                       Đề thi tự luyện số 01

V1 lít hỗn hợp hai khí có khối so với không khí là 2 (cho biết Mkhông khí ≈ 29) , còn ở bình 2 thoát ra V2 lít khí, bình 3 thoát ra V3 lit khí. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Cho biết tỉ lệ thể tích V1 : V2 : V3?

 1. V1:V2:V3 = 2:1:1 B. V1:V2:V3 = 3:2:2 C. V1:V2:V3 = 6:5:5        D. V1:V2:V3 = 4:3:3

Câu 30: Chất nào dưới đây có đồng phân hình học?

 1. 2-metylpent-2-en B. anđehit butiric
 1. vinyl metacrylat D. 1,3-điclobuta-1,3-đien

Câu 31: Cho từ từ đến hết 300 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch Na2CO3 2M, thu được V lít

khí (đktc) và dung dịch A. Thêm Ba(OH)2 dư vào dung dịch A, được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là:

A. 3,36 và 9,85. B. 4,48 và 0,0. C. 3,36 và 19,7. D. 2,24 và 19,7.
Câu 32: SO2 và SO3 cùng phản ứng được với dung dịch
A. BaCl2 B. brom C. Na2CO3 D. NaCl
Câu 33: Dãy gồm các chất đều có tính lưỡng tính là:
A. ZnO, Al2O3, Fe2O3, Pb(OH)2 B. Mg(OH)2, Cr(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2
C. HCO3, HSO4, HS, Al(OH)3 D. HCO3, H2O, Cu(OH)2, Cr2O3

Câu 34: Cho 16,7 gam hỗn hợp kim loại X gồm Mg, Zn, Al bị oxi hóa một phần bằng oxi được 19,9 gam hỗn hợp Y (gồm 3 oxit và 3 kim loại). Hòa tan Y trong H2SO4 loãng được 6,72 lit H2 và dung dịch Z. Tỉ lệ

số mol axit H2SO4 tham gia phản ứng oxi hóa khử và trao đổi là:
A. 1 : 1 B. 1 : 2 C. 3 : 2 D. 2 : 1

Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este no, đơn chức cần 3,976 lít oxi đktc, thu được 6,38 gam khí CO2. Cho lượng este này tác dụng vừa đủ với NaOH, thu được hỗn hợp hai ancol kế tiếp và 3,28 gam muối của một axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của hai este là

 1. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 B. HCOOC2H5 và HCOOC3H7
 1. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7 D. C2H5COOCH3 và C2H5COOC3H7

Câu 36: Thuỷ phân x gam tinh bột trong môi trường axit, sau một thời gian lấy hỗn hợp phản ứng đem làm nguội rồi nhỏ vào đó hai giọt dung dịch iot không thấy xuất hiện màu xanh. Đem trung hoà axit rồi cho dung dịch thu được phản ứng với dung dịch [Ag(NH3)2]OH thu sinh ra 64,8g Ag. Giá trị của x là :

 1. 84,6. B. 64,8. C. 48,6.                               D. 97,2.

Câu 37: Dãy chất nào được sắp xếp theo chiều tăng dần tính axit:

 1. HCl, H2S, NH3 B. HI, HBr, HCl
 1. H3PO4, H2SiO3, H2SO4 D. HClO2, HClO3, HClO4

Câu 38: Cặp tơ nào sau đây thuộc loại polipeptit:

 1. tơ enang; tơ capron B. tơ visco; tơ axetat
 1. tơ nilon-6; tơ clorin D. tơ nilon-6,6; tơ lapsan

Câu 39: Kết luận nào không đúng về metylamin

 1. Để hai lọ đựng dung dịch HCl và metylamin đặc cạnh nhau thấy có khói trắng
 1. Sục metylamin vào dung dịch Fe(NO3)3 xuất hiện kết tủa đỏ nâu, sau đó kết tủa tan
 1. Metylamin có tính bazơ mạnh hơn amoniac nhưng yếu hơn etylamin
 1. Cho dung dịch metylamoni clorua phản ứng với NaOH thấy có khí mùi khai thoát ra

 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt          Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12                               – Trang | 4

Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa họcwww.VNMATH.com                       Đề thi tự luyện số 01

Câu 40: Trộn V1 lit dung dịch có pH = 9 với V2 lit dung dịch có pH=12 được dung dịch có pH=10. Coi thể tích dung dịch thu được bằng tổng thể tích các dung dịch đem trộn và không có phản ứng hóa học xảy ra. Tỉ lệ V1:V2 là:

 1. 2 : 1 B. 11 : 100 C. 100 : 11                         D. 110 : 1
 1. PHẦN RIÊNG (10 câu) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẦN (câu 41-50)
 1. Xeton thể hiện tính khử khi phản ứng với H2/Ni, đun nóng.

 

 1. Đốt cháy một xeton bất kì luôn cho mH2O/mCO2 ≤ 9/22.

 

 1. Xeton no không làm mất màu dung dịch brom và dung dịch thuốc tím.

Câu 42: Cho các chất sau: Cu, CuO, Cu(OH)2, CuS, CuCl2. Sơ đồ dãy chuyển hóa nào dưới đây là hợp lí (mỗi mũi tên là 1 phản ứng):

 1. Cu → Cu(OH)2 → CuO → CuCl2 → CuS B. Cu → CuS → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO C. Cu(OH)2 → CuO → Cu → CuCl2 → CuS D. CuCl2 →Cu → CuS → CuO → Cu(OH)2

Câu 43: Trộn hỗn hợp hai anđehit no đơn chức kế tiếp với lượng khí oxi bằng 1,5 lần lượng cần cho phản ứng vào bình kín ở 135oC và 1,1 atm. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp, sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu thấy áp suất bình là 1,25 atm. Công thức của hai anđehit là:

 1. HCHO và CH3CHO B. C2H5CHO và C3H7CHO
 2. CH3CHO và C2H5CHO D. C4H9CHO và C3H7CHO

Câu 44: Để làm sạch một mẫu Ag có lẫn Zn, Sn, Pb, Cu mà không làm thay đổi khối lượng Ag, người ta cho mẫu Ag này phản ứng với dung dịch

 1. CuSO4 B. HgSO4 C. Fe(NO3)3                             D. AgNO3

Câu 45: Để phân biệt bốn dung dịch glucozơ, anđehit fomic, etanol, etylen glicol, có thể dùng chất nào sau đây:

 1. Br2/H2O B. AgNO3/NH3 C. Cu(OH)2/NaOH               D. CuO

Câu 46: Khí CO2 sinh ra khi lên men ancol một lượng glucozơ được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 40 gam kết tủa. Thể tích ancol etylic thu được là (khối lượng riêng của ancol etylic = 0,8g/ml):

 1. 23 ml B. 14,71 ml C. 46 ml                                     D. 18,4 ml

Câu 47: Amphetamin là chất có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương, làm tăng huyết áp và mạch, thường dùng để chống mệt mỏi, giảm suy nhược, trị bệnh động kinh. Amphetamin có công thức cấu tạo là:

CH2  CH   NH2

CH3
Tên gốc chức của Amphetamin là:
A. phenyl propylamin B. 1-metyl-2-phenyletylamin
C. 1-phenylpropan-2-amin D. benzyl etylamin
Câu 48: Cho phương trình phản ứng: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2  + NO + N2O + H2O. Hỗn hợp NO

và N2O sinh ra có tỉ khối hơi so với H2 là 18,5 thì hệ số của Mg và HNO3 trong phản ứng trên lần lượt là:

A. 7 và 8 B. 11 và 26 C. 11 và 28 D. 11 và 8
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 – Trang | 5

Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa họcwww.VNMATH.com                       Đề thi tự luyện số 01

Câu 49: Tách nước 1,368 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức, mạch hở thu được hỗn hợp hai olefin là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 2 olefin trên trong 2,5088 lít oxi, làm lạnh sản phẩm sau phản ứng thu được 1,7024 lit khí (thể tích các khí đo ở đktc). Công thức của hai olefin đó là:

 1. C2H4 và C3H6 B. C3H6 và C4H8 C. C4H8 và C5H10         D. C5H10 và C6H12

Câu 50: Có một mẫu hợp kim CuAg, cho biết hợp kim này có thể tan trong những dung dịch nào sau đây:

 1. Fe(NO3)3 B. H2SO4 loãng C. AgNO3                             D. Au(NO3)3
 1. THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

Câu 51: Đốt cháy hoàn toàn một anđehit no, đơn chức thu được 7,2 gam nước. Mặt khác, cho X tác dụng với H2 dư có xúc tác Ni, đốt cháy hỗn hợp thu được, sau đó cho sản phẩm vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 1. 30 B. 40 C. 13,2                                      D. 20,4

Câu 52: Cho các chất CrCl2, CrCl3, Cl2, HCl, NaCl, AgCl. Sắp xếp các chất đã cho thành sơ đồ :

A → B  → C

F  ← E ← D

Mỗi mũi tên là một phản ứng thì các chất ứng với kí hiệu A, B, C, D, E, F theo thứ tự là:

 1. NaCl, HCl, AgCl, Cl2, CrCl2, CrCl3 B. Cl2, HCl, CrCl2, CrCl3, NaCl, AgCl C. AgCl, HCl, Cl2, CrCl3, CrCl2, NaCl D. HCl, CrCl3, NaCl, AgCl, CrCl2, Cl2

Câu 53: Cho phương trình phản ứng: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2 + NO + H2O . Hỗn hợp N2 và NO sinh ra có tỉ khối hơi so với không khí bằng 1 thì hệ số của Zn và HNO3 trong phản ứng trên lần lượt là:

 1. 13 và 30 B. 13 và 32 C. 13 và 26                              D. 7 và 18

Câu 54: Đốt cháy hoàn toàn m gam một ancol thu được 0,03 mol CO2 và 0,04 mol H2O. Đem ancol đó thực hiện phản ứng tách nước hoàn toàn ở 170oC có xúc tác H2SO4 đặc thu được 1 anken làm mất màu

vừa hết Vml dung dịch Br2 0,2M. Giá trị của V là:

 1. 100ml B. 50ml C. 80ml                                D. 150ml

Câu 55: Mẫu hợp kim Ag-Au có thể tan hết trong dung dịch

 1. HNO3 B. Au(NO3)3 C. NaCN                               D. Cu(NO3)2

Câu 56: Đốt cháy 1 mol xeton X sinh ra 5 mol CO2 và 4 mol H2O. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn điều kiện trên là

 1. 6 B. 5 C. 4                                        D. 3

Câu 57: Sắp xếp các cặp oxi hoá khử sau theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá, giảm dần tính khử: Mn2+/Mn,

Cu2+/Cu, Ag+/Ag, 2H+/H2:

 1. Mn2+/Mn < Cu2+/Cu < Ag+/Ag < 2H+/H2 B. Mn2+/Mn <2H+/H2 < Cu2+/Cu < Ag+/Ag
 1. Mn2+/Mn < Cu2+/Cu <2H+/H2 < Ag+/Ag D. Mn2+/Mn <2H+/H2 < Ag+/Ag< Cu2+/Cu

Câu 58: Chọn phát biểu đúng :

 1. Thuỷ phân đisaccarit trong môi trường axit luôn cho 2 monosaccarit khác nhau.
 1. Đốt cháy mọi cacbohiđrat luôn cho CO2 và hơi nước với số mol như nhau.
 2. Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức có công thức là Cn(H2O)n.

 

 1. Monosaccarit là nhóm cacbohiđrat duy nhất không bị thuỷ phân.

 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt          Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12                               – Trang | 6

Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa họcwww.VNMATH.com                       Đề thi tự luyện số 01

Câu 59: Đốt cháy hoàn toàn một amin thơm, đơn chức Y bằng không khí, thu được 24,3 gam H2O và 1,68 lít N2 (0oC, 2atm). Công thức phân tử của Y là

 1. C6H7N B. C7H9N C. C7H7N                           D. C8H10N

Câu 60: Chọn thuốc thử cần thiết để nhận biết 6 dung dịch không màu đựng trong 6 lọ mất nhãn sau:

propan-1,2-điol, glucozơ, fructozơ, anđehit propionic, ancol etylic, axit butiric

A. Cu(OH)2, NaOH, AgNO3, NH3 B. dung dịch CuSO4, NaOH và Br2
C. dung dịch AgNO3, NH3 và CuO D. Na2CO3, Na và dung dịch Br2
Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn
Nguồn: Hocmai.vn

 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt          Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12                               – Trang | 7

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here