Bài tập lớn môn học Thiết kế tối ưu – Tối ưu hóa thể tích móng đơn

0
2890
Bài tập lớn môn học Thiết kế tối ưu - Tối ưu hóa thể tích móng đơn
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Bài tập lớn môn học Thiết kế tối ưu – Tối ưu hóa thể tích móng đơn

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: Bài tập lớn Cơ kết cấu nâng cao


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Bài tập lớn môn học Thiết kế tối ưu – Tối ưu hóa thể tích móng đơn

 

TỐI ƯU HOÁ THỂ TÍCH MÓNG ĐƠN

 

1. Giới thiệu tổng quan về chương trình.

Đây là chương trình tính toán thiết kế tối ưu các thông số thể tích móng đơn. Chương trình được viết trên phần mềm lập trình C là Dev-C++. Kết quả chạy chương trinh sẽ cho kết quả những kích thước tối ưu tương ứng với thể tích móng đơn là nhỏ nhất.

2. Nội dung kỹ thuật của bài toán.

 Xác định các kính thước tối ưu của mặt cắt. Các kích thước này bao gồm chiều dài, chiều rộng, chiều cao của móng. Điều kiện các kích thước này phải thoả mãn sao cho thể tích móng là nhỏ nhất nhưng vẫn đáp ứng được các yêu cầu về cường độ và các yêu cầu cấu tạo khác.

 
   

3. Mô hình bài toán thiết kế tối ưu tương ứng.

 • Tìm cực tiểu hoá hàm:

                        Mục tiêu = F = V(a, b, h)

 • Các điều kiện ràng buộc:

               sTBd ≤ Rtc

               smaxd ≤ 1,2Rtc

              hu ≥ 0,66(a-ac)(smax/Rku)0,5

4. Lựa chọn phương pháp giải.

Để giải bài toán này có rất nhiều phương pháp. Tuy nhiên ở đây ta sử dụng phương pháp thử nghiệm độc lập. Đây là phương pháp rất đơn giản và rất thuận tiện trong tính toán trên máy tính. Ta dùng phần mềm lập trình C là Dev-C++ để giải.   

5. Sơ đồ khối chương trình.

 

 

6. Hướng dẫn thực hiện chương trình.

Chạy chương trình bằng file “TKTU mong don_KVS.exe”

 

7. Kết quả chạy.

CAC SO LIEU BAI TOAN:

 1. Chieu dai mong la: a = 3.00 m
 2. Chieu rong mong la: b = 2.50 m
 3. Chieu cao mong la: h = 1.50 m
 4. Chieu sau chon mong la: Hs = 1.95 m
 5. Canh cua cot vuong la: ac = 0.40 m
 6. Cac tai trong tieu chuan la: Ntc = 30.00 T, Mtc = 2.00 T.m, Qtc = 2.00 T
 7. Be tong do tai cho co cuong do keo khi uon la: Ru = 65.00 T/m2
 8. Dung trong trung binh cua betong va dat tren mong la: 2.00 T/m3
 9. Cuong do tieu chuan lop dat duoi day mong la: Rtc = 24.00 T/m2

CAC THONG SO KHI CHUA TOI UU:

 1. Chieu dai mong la: a = 3.00 m
 2. Chieu rong mong la: b = 2.50 m
 3. Chieu cao mong la: h = 1.50 m
 4. The tich mong don la: V = 11.250000 m3

CAC THONG SO SAU KHI TOI UU:

 1. Chieu dai mong la: a = 1.860001 m
 2. Chieu rong mong la: b = 1.360001 m
 3. Chieu cao mong la: h = 0.360001 m
 4. The tich mong don la: V = 0.910660 m3
 1. Bản in chương trình.

#include <stdio.h>

#include <math.h>

main()

{

          float N=30, M=2, Q=2, dungtrongD=1.79, gocms=27, c=0.2, dungtrongtb=2, ac=0.4, Hs=1.95, Ru=65, E=1000, m=1;

          float a=3, b=2.5, h=1.5, F, W, Rtc=24, USmax, USmin, UStb, Can;

          //Khai bao so lieu ban dau

    printf(“\nCAC SO LIEU BAI TOAN:”);

    printf(“\n1. Chieu dai mong la: a = %.2f m”, a);

    printf(“\n2. Chieu rong mong la: b = %.2f m”, b);

    printf(“\n3. Chieu cao mong la: h = %.2f m”, h);

    printf(“\n4. Chieu sau chon mong la: Hs = %.2f m”, Hs);

    printf(“\n5. Canh cua cot vuong la: ac = %.2f m”, ac);

          printf(“\n6. Cac tai trong tieu chuan la: Ntc = %.2f T, Mtc = %.2f T.m, Qtc = %.2f T”, N, M, Q);

          printf(“\n7. Be tong do tai cho co cuong do keo khi uon la: Ru = %.2f T/m2”, Ru);

          printf(“\n8. Dung trong trung binh cua betong va dat tren mong la: %.2f T/m3”, dungtrongtb);

          printf(“\n9. Cuong do tieu chuan lop dat duoi day mong la: Rtc = %.2f T/m2”,Rtc);

          printf(“\n\nCAC THONG SO KHI CHUA TOI UU:”);

          printf(“\n1. Chieu dai mong la: a = %.2f m”, a);

    printf(“\n2. Chieu rong mong la: b = %.2f m”, b);

    printf(“\n3. Chieu cao mong la: h = %.2f m”, h);

    printf(“\n3. The tich mong don la: V = %f m3”, a*b*h);   

    F=b*a;

    W=b*a*b/6;

    USmax=dungtrongtb*Hs+N/(1.15*F)+(M/1.15+Q/1.15*Hs)/W;

    USmin=dungtrongtb*Hs+N/(1.15*F)-(M/1.15+Q/1.15*Hs)/W;

    UStb=(USmax+USmin)/2;

    Can=sqrt(USmax/Ru);

    while(USmax<=1.2*Rtc&&UStb<Rtc&&h>=0.66*(a-ac)*Can)

    {

        a=a-0.01;

        b=b-0.01;

        h=h-0.01;                                                            

    } 

     a=a+0.01;

     b=b+0.01;

     h=h+0.01;

    printf(“\n\nCAC THONG SO SAU KHI TOI UU:”);

          printf(“\n1. Chieu dai mong la: a = %f m”, a);

    printf(“\n2. Chieu rong mong la: b = %f m”, b);

    printf(“\n3. Chieu cao mong la: h = %f m”, h);

    printf(“\n3. The tich mong don la: V = %f m3”, a*b*h);

    getch();                                             

}


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Tải Xuống Tại Đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here