Ôn thi đại học môn Hóa học – Chuyên đề 11 Bài tập đại cương về kim loại

0
2906
Ôn thi đại học môn Hóa học - Chuyên đề 11 Bài tập đại cương về kim loại
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Ôn thi đại học môn Hóa học – Chuyên đề 11 Bài tập đại cương về kim loại

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: Đề thi Đại học môn Hóa học khối A năm 2014


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Ôn thi đại học môn Hóa học – Chuyên đề 11 Bài tập đại cương về kim loại

 

Ôn thi đại học môn Hóa học

CHUYÊN ĐỀ 11: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Câu 1. Liên kết kim loại là liên kết được hình thành do:

 1. Sự góp chung electron của các nguyên tử
 2. Các electron tự do trong kim loại phản xạ tốt những tia sáng tới
 3. Đa số kim loại đều giữ tia sáng tới trên bề mặt kim loại
 4. Tất cả các kim loại đều có cấu tạo tinh thể
 1. Kim loại hấp thụ được tất cả các tia sáng tới
 2. Các electron tự do trong kim loại phản xạ tốt những tia sáng tới
 3. Đa số kim loại đều giữ tia sáng tới trên bề mặt kim loại
 4. Tất cả các kim loại đều có cấu tạo tinh thể

Câu 3. Kim loại có tính chất vật lí chung là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim. Nguyên nhân của những tính chất vật lí chung của kim loại là do:

 1. Trong tinh thể kim loại có nhiều electron độc thân.
 1. Trong tinh thể kim loại có các ion dương chuyển động tự do.

Câu 4. Kim loại khác nhau có độ dẫn điện, dẫn nhiệt khác nhau. Sự khác nhau đó được quyết định bởi

 1. Khối lượng riêng kim loại
 2. Kiểu mạng tinh thể khác nhau
 3. Mật độ electron khác nhau
 4. Mật độ ion dương khác nhau
 1. Các kim loại hoạt động mạnh như Ca, Na, Al
 2. Các kim loại hoạt động yếu
 3. C. Các kim loại hoạt động trung bình
 1. Các kim loại hoạt động trung bình và yếu

Câu 6. Cho các kim loại Mg, Al, Pb, Cu, Ag. Các lim loại đẩy được Fe ra khỏi Fe(NO3)3

A. Mg, Pb và Cu B. Al, Cu và Ag C. Pb và Al D. Mg và Al

Câu 7. Trong số các kim loại sau : Fe, Ni, Cu, Zn, Na, Ba, Ag, Sn, Al số kim loại tác

dụng được với các dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 loãng nhiều nhất là
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

Câu 8. Trong số các kim loại sau: Fe, Ni, Cu, Zn, Na, Ba, Ag, Pb, Al số kim loại tác

dụng được với dung dịch Ba(OH)2 nhiều nhất là
A. 8 B. 6 C. 4 D. 5

Câu 9. Cho 3,45g một kim loại tác dụng với H2O sinh ra 1,68lít H2

(đktc). Kim loại đó có thể là kim loại nào trong các

kim loại sau:
A. Li B. Na C. K D. Rb

Câu 10. Clo và axit HCl tác dụng với kim loại nào thì cùng tạo ra một hợp chất?

A. Fe B. Cu C. Ag D. Zn

Câu 11. Nhúng một lá Fe nhỏ vào dung dịch dư chứa một trong những chất sau

FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HNO3, H2SO4  (đặc, nóng), NH4NO3. Số
trường hợp phản ứng chỉ tạo ra muối Fe(II) là
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 12. Dung dịch X chứa 5 loại ion Mg2+, Ba2+, Ca2+ và 0,2 mol Cl  và 0,2mol NO3. Thêm dần V lít dung dịch K2CO3

1M vào dung dịch X đến khi được lượng kết tủa lớn nhất, V có giá trị là

 1. 150ml B. 200ml C. 250ml                             D. 300ml

Câu 13. Magie có thể cháy trong khí CO2, tạo ra một chất bột màu đen. Công thức

 

hoá học của chất này là

 1. C B. MgO C. Mg2C                               D. MgCO3

Câu 14. Hoà tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp gồm Mg và Al vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy

tăng lên 7,0g. Số mol axit HCl đã tham gia phản ứng trên là

khối lượng dung dịch

Luyenthithukhoa.vn

– 1 –

 

thu được 4,48lít khí NO (đktc). Cho NaOH dư vào dung

CHUYÊN ĐỀ 11: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

 1. 0,8mol B. 0,08mol C. 0,04mol                         D. 0,4mol

Câu 15. Cho Al từ từ đến dư vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2, AgNO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)3 thì thứ tự các ion bị khử là

A.  Fe3+, Ag+, Cu2+, Mg2+ B. Ag+, Cu2+, Fe3+, Mg2+
C. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+ D.  Ag+, Fe3+, Cu2+, Mg2+

Câu 16. Hoà tan 20g hỗn hợp gồm hai kim loại Fe và Cu vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch được 27,1g chất rắn. Thể tích chất khí thoát ra ở đktc là

 1. 8,96lít B. 4,48lít C. 2,24lít                             D. 1,12lít

Câu 17. Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là

 1. Fe B. Al C. Zn                                    D. Ag

Câu 18. Hoà tan hoàn toàn 4,68g hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại X và Y kế tiếp nhau trong nhóm IIA vào dung dịch HCl thu được 1,12lit CO2 ở đktc. Kim loại X và Y là

 1. Be và Mg B. Mg và Ca C. Ca và Sr                        D. Sr và Ba

Câu 19. Hoà tan hoàn toàn 28,3g hỗn hoàn gồm một muối cacbonat của một kim loại hoá tri I và một muối cacbonat kim loại hoá trị II trong axit HCl dư thì tạo thành 4,48lít khí (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 26,1g B. 28,6g C. 29,4 g D. 30,5g

Câu 20. Kẽm tác dụng với dung dịch H2SO4

loãng, thêm vào đó vài giọt dung dịch

CuSO4. Lựa chọn hiện tượng bản chất trong các hiện tượng sau:
A. Ăn mòn kim loại B. Ăn mòn điện hoá học
C. Hiđro thoát ra mạnh hơn D. Màu xanh biến mất

Câu 21. Cho 21,6g một kim loại chưa biết hoá trị tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được 6,72 lít N2O (đktc). Kim loại đó là

 1. Na
 1. Zn
 1. Mg
 1. Al

Câu 22.

Khí CO và H2

không thể dùng làm chất khử để điều chế kim loại nào sau đây

 1. Fe
 1. Cu
 1. Al
 1. Sn

Câu 23. Hoà tan hết 38,60g hỗn hợp gồm Fe và kim loại M trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 14,56lít khí H2(đktc).

Khối lượng hỗn hợp muối clorua khan thu được là
A. 48,75g B. 84,75g C. 74,85g D. 78,45g

Câu 24. Hoà tan hết hỗn hợp bột gồm m gam Cu và 4,64 gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Dung dịch X làm mất màu vừa đủ 100 ml dung dịch KMnO4 0,1M. Giá trị của m là

 1. 1,24 gam
 1. 0,64 gam
 1. 0,96 gam
 1. 3,2 gam

Câu 25. Có thể dung dung dịch nào sau đây để tách Ag ra khỏi hỗn hợp chất rắn gồm:

Fe, Pb, Cu, Ag mà không làm thay đổi khối lượng Ag?

 1. HCl B. NaOH C. AgNO3                          D. Fe(NO3)3

Câu 26. Cho 19,2g kim loại M tác dụng hết với dung dịch HNO3

dịch thu được, lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn.Giá trị của m là

 1. 24,0g B. 24,3g C. 48,0g                              D. 30,6g

Câu 27. Điện phân dung dịch hỗn hợp AgNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)2. Các kim loại lần lượt xuất hiện tại catot theo thứ tự :

 1. Cu – Ag – Fe
 2. Fe – Cu – Ag
 1. Ag – Cu – Fe
 1. Ag – Fe – Cu

Luyenthithukhoa.vn

– 2 –

 

CHUYÊN ĐỀ 11: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Câu 28. Hoà tan 4,59g Al bằng dung dịch HNO3  thu được hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 16,75.

Thể tích NO và N2O thu được là

 1. 2,24lít và 6,72lít
 2. 0,672lít và 2,016lít
 1. 2,016lít và 0,672lít
 1. 1,972 lít và 0,448lít

Câu 29. Cho các chất sau : Cl2(1), I2(2) dung dịch HNO3 loãng (3), dung dịch H2SO4 đậm đặc nguội(4), dd AgNO3(5), dd NH4NO3(6). Với hoá chất nào trong các hoá chất trên thì Fe tác dụng tạo ra sản phẩm là hợp chất Fe(III)?

A. (1), (2), (3), (5), (6) B. (1), (3), (4), (5)
C. (1), (3), (5) D. (1), (2), (4), (6)
Câu 30. Để điều chế Ca từ CaCl2  người ta sử dụng phương pháp nào sau đây
A. Nhiệt luyện B. Thuỷ luyện
C. Điện phân nóng chảy D. Điện phân dung dịch
Câu 31. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là
A. Au B. Ag C. W D. Cs
Câu 32. Hoà tan 9,14g hỗn hợp Cu, Mg, Fe bằng một lượng dư dung dịch HCl thu được 7,84lít khí A (đktc), 2,54g chất
rắn B và dung dịch C. Cô cạn dung dịch C thu được m gam muối, m có giá trị là
A. 31,45 B.40,59 C. 18,92 D. 28,19
Câu 33. Cho 14,5g hỗn hợp Mg, Fe tác dụng dung dịch H2SO4 loãng, dư thoát ra 6,72lít H2  (đktc). Cô cạn dung dịch
sau phản ứng thu được m (g) muối khan. m có giá trị là
A. 34,3g B. 43,3g C. 33,4g D. 33,8g

Câu 34. Cho a mol Fe vào dung dịch chứa b mol AgNO3, a và b có giá trị như thế nào để thu được Fe(NO3)3 sau phản ứng?

 1. a = 2b B. 3a > b C. b ³ 3a                           D, a < 2b

Câu 35. Để tách riêng các chất khỏi hỗn hợp gồm Fe, Cu, Al cần phải dùng các hoá chất nào sau đây là thích hợp nhất:

 1. dung dịch HCl và HNO3 B. NaOH và HCl
 1. HCl và CuCl2
 1. H2O và H2SO4

Câu 36. Cho từ từ bột sắt vào 50ml dung dịch CuSO4 0,2M, khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch mất màu xanh. Lượng mạt sắt đã dùng là

 1. 1.6g B. 0,056g C. 0,56g                              D. 6,4g

Câu 37. Một mẫu Na được tạo nên từ 1,204.1023 tế bào cơ sở của mạng tinh thể lập phương tâm khối, khối lượng của mẫu Na đó là

A. 4,6g B. 64,4g C. 36,8g D. 41,4g
Câu 38. Mệnh đề nào sau đây là sai ?
 1. Trong một chu kì, bán kính của các nguyên tử kim loại lớn hơn bán kính các nguyên tử phi kim
 2. Cu, Zn, Fe đều có thể điều chế được từ nguyên liệu oxit bằng phương pháp nhiệt luyện
 3. Các kim loại chỉ có số oxit hoá +1, +2, +3
 4. Các kim loại chiếm phần lớn các nguyên tố trong HTTH

Câu 39. Cho 1,35g hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch phản ứng là

 1. 5,69g B. 3,79g C. 8,53g                              D. 9,48g

Câu 40. Cho m gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3  thì thấy thoát ra 11,2lít (ở đktc) hỗn hợp khí A gồm 3 khí N2,

NO, N2O có tỷ lệ số mol tương ứng là 2:1:2. Giá trị m là
A. 2,7g B. 16,8g C. 3,51g D. 35,1g
Luyenthithukhoa.vn – 3 –

 

CHUYÊN ĐỀ 11: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Câu 41. Hoà tan m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al vào HNO    đặc nguội, dư thì thu được 0,336 lít NO 2 (ở 00C, 2atm).
3

Cũng m gam hỗn hợp X trên khi hoà tan trong HNO3 loãng dư, thì thu được 0,168 lít NO (ở 00C, 4atm). Giá trị của m là

A. 0,855gam B. 0,765gam C. 0,900gam D. 1,020gam
Câu 42. Nguyên tố nào là kim loại trong các nguyên tố có cấu hình e như sau:
X1 : [Ar]3d34s2 ; X2 : [Ne]3s23p5 ; X3 : [Ar]4s1 ; X4 : [Kr]4d105s25p5
X5: [Ar]3d84s2
A. Cả 5 nguyên tố B. X1, X4, X3
C. X1, X3, X5 D. X3

Câu 43. Hoà tan hết 7,44g hỗn hợp Al và Mg trong thể tích vừa đủ là 500ml dung dịch HNO3  loãng thu được dung

dịch A và 3,136lít (ở đktc) hỗn hợp hai khí (tỉ lệ mol 1:1) có khối lượng 5,18g, trong đó có một khí bị hoá nâu trong không khí.

Thành phần phần trăm theo khối lượng của Al và Mg lần lượt là

A. 18,2% và 81,8% B. 35,5% và 64,5%
C. 72,58% và 27,42% D. 96,3% và 3,7%
Câu 44. Phản ứng nào sai trong các phản ứng sau ?
Ba + dd FeSO4  → BaSO4  + Fe (I)
Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3  + 3Ag (II)
3Mg + 2AlCl3  → 3MgCl2  + 2Al (III)
Cu + Fe2(SO4)3  → CuSO4  + 2FeSO4 (IV)
6Ag + O3 → Ag2O (V)
2Ag + Cl2   → 2AgCl (VI)
A.(II)(V)(VI) B. (I), (II), (III), (V)
C. (I), (III) D. (I), (IV), (V)

Câu 45. Cho 27,4g Ba vào 500g dung dịch hỗn hợp (NH4)2SO4 1,32% và CuSO4 2% rồi đun nóng để đuổi hết NH3. Sau khi kết thúc tất cả các phản ứng ta thu được khí A, kết tủa B và dung dịch C. Thể tích khí A (ở đktc)

A. 6,72lít B. 2,24lít C. 4,48lít D. 3,36lít
Câu 46. Cho các chất Na2O,  Fe2O3, Cr2O3, Al2O3, CuO.  Số oxit bị H2  khử khi nung nóng là
A.  4 B.  3 C.  1 D.  2
Câu 47. Cho các muối Cu(NO3)2,  AgNO3, NH4NO3, KNO3  số muối bị nhiệt phân tạo ra khí NO2 
A.  1 B.  2 C.  3 D.  4
Câu 48. Nhúng một lá sắt nặng 8g vào 500ml dung dịch CuSO4 2M. Sau một thời gian lấy lá sắt ra cân lại thấy nặng
8,8g. Xem thể tích dung dịch không thay đổi thì nồng độ mol/lít của CuSO4 trong dung dịch sau phản ứng là
A. 1M B. 1,8M C. 1,725M D. 1,25M

Câu 49. Quá trình sau không xẩy ra sự  ăn mòn điện hoá

 1. Vật bằng Al – Cu để trong không khí ẩm
 2. Cho vật bằng Fe vào dung dịch H2SO4 loãng cho thêm vài giọt dung dịch CuSO4
 3. Phần vỏ tàu bằng Fe nối với tấm Zn để trong nước biển
 4. Nung vật bằng Fe rồi nhúng vào H2O

Câu 50. Các nguyên tử kim loại có một electron độc thân ở trạng thái cơ bản là

 1. Cu, Na, Al B. Al, Ca, K C. Na, Fe, Al                     D. H, Na, K

Câu 51. Hoà tan hoàn toàn 9,28g hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn với số mol bằng nhau trong một lượng vừa đủ H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch Y và 0,07mol một sản phẩm A duy nhất chứa lưu huỳnh. A là

A. H2S B. S C. SO3 D. SO2
Luyenthithukhoa.vn – 4 –

 

CHUYÊN ĐỀ 11: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Câu 52. Hoà tan 19,2g kim loại M trong H2SO4    đặc, nóng dư thu được SO2. Cho khí nay hấp thụ trong 1lít dung dịch

NaOH 0,7M, Sau phản ứng đem cô cạn dung dịch thu được 41,8g chất rắn. M là

 1. Ca B. Fe                                     C. Cu                                    D. Mg

Câu 53. Đun nóng lá bạc cho vào bình khí ozon. Sau một thời gian thấy khối lượng lá bạc tăng lên 2,4g. Khối lượng O3 đã phản ứng với lá bạc là

 1. Nhỏ hơn 2,4g
 1. Bằng 2,4g
 1. Lớn hơn 2,4g
 1. A và C đúng

Câu 54. Nhúng thanh Cu vào dung dịch chứa 0,02mol Fe(NO3)3. Khi Fe(NO3)3 phản ứng hết thì khối lượng thanh Cu thay đổi là

 1. Không đổi B. tăng 0,64g C. giảm 0,64g                   D. giảm 1,2g

Câu 55. Lần lượt cho từng kim loại Mg, Ag, Fe và Cu (có số mol bằng nhau), tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4

 

đặc nóng. Khi phản ứng hoàn toàn thì thể tích SO2

thoát ra ít nhất (trong cùng đk) là từ kim loại :

 1. Mg
 1. Ag
 1. Fe
 1. Cu

Câu 56. Hoà tan hết hỗn hợp hai kim loại A, B trong dung dịch HCl dư, thêm tiếp vào đó lượng dư NH3. Lọc tách kết tủa, nhiệt phân kết tủa rồi điện phân nóng chảy chất rắn thì thu được kim loại A. Thêm H2SO4 vừa đủ vào dung dịch nước lọc, rồi điện phân dung dịch thu được thì sinh ra kim loại B. A và B là cặp kim loại:

 1. Al và Fe B. Ag và Zn C. Zn và Cu                       D. Al và Zn

Câu 57. Hoà tan hết 1,08g hỗn hợp Cr và Fe trong dung dịch HCl loãng, nóng thu được 448ml khí (đktc). Khối lượng Cr có trong hỗn hợp là

 1. 0,52g B. 0,258g C. 0,56g                              D. 0,75g

Câu 58. Hoà tan hết 7,3g hỗn hợp Na, Al (dạng bột) cho vào nước chỉ thu được dung dịch nước lọc và 0,25 mol H2. Số mol Na trong hỗn hợp là

 1. 0,125mol
 1. 0,2mol
 1. 0,25mol
 1. 0,1mol

Câu 59.   Điện phân dung dịch chứa a mol NaCl và b mol CuSO4     với điện cực trơ màng ngăn xốp đến khi H2O đều bị

điện phân ở 2 cực thì dừng lại, dung dịch thu được làm xanh quỳ tím. Vậy:

 1. a = b B.  a = 2b                            C.  a < 2b                            D.  a > 2b

Câu 60 : Hoà tan hoàn toàn 14,8g hỗn hợp kim loại Fe và Cu vào lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 và H2SO4  đặc,

nóng. Sau phản ứng thu được 10,08 lít khí NO2

và 2,24 lít khí SO2(đktc). Khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là

 1. 8,4g
 1. 4,8g
 1. 5,6g
 1. 6,4g

Câu 61. Cho hỗn hợp gồm ba kim loại A, B, C có khối lượng 2,17g tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 1,68lít khí H2

(đktc). Khối lượng muối clorua trong dung dịch sau phản ứng là
A. 7,495g B. 7,945g C. 4,833g D. 7,459g

Câu 62. Trong số các kim loại Ag, Hg, Cu, Pb, Au, Pt thì những kim loại nào không tác dụng với O2

 

 1. Ag, Hg, Cu, Pb, Au, Pt
 2. Ag, Hg, Pt, Pb, Au
 1. Au, Pt
 1. Ag, Hg, Au, Pt

Câu 63. Một hỗn hợp X gồm Na và Ba có khối lượng là 32g. X tan hết trong nước cho ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Khối lượng Na và Ba có trong hỗn hợp lần lượt là

 1. 4,6g và 27,4g
 1. 2,7g và 29,3g
 1. 2,3g và 29,7g
 1. 2,8g và 29,2g

Câu 64. Cho các kim loại sau: Al, Ag, Cu, Zn, Ni. Số kim loại đẩy được Fe ra khỏi muối Fe(III) là

 1. 2 B. 3 C. 4                                    D. 5

Câu 65. Để điều chế Al kim loại ta có thể dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau đây :

Luyenthithukhoa.vn – 5 –

 

B và chất rắn C. Cho C tác dụng với HCl dư sinh ra 0,224lít khí H2

CHUYÊN ĐỀ 11: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

 1. Dùng Mg đẩy AlCl3 ra khỏi muối
 2. Dùng CO khử Al2O3
 1. Điện phân nóng chảy Al2O3
 2. Điện phân dung dịch AlCl3

Câu 66. Ngâm một lá kẽm trong dung dịch có hoà tan 8,32g CdSO4. Phản ứng xong, khối lượng lá kẽm tăng 2,35%. Khối

lượng lá Zn trước khi tham gia phản ứng là
A. 80,0g B. 130,0g C. 32,5g D. 18,8g

Câu 67. Ngâm một lá sắt trong dung dịch CuSO4. Nêú biết khối lượng Cu bám trên lá sắt là 9,6g thì khối lượng lá sắt sau khi ngâm tăng thêm bao nhiêu gam so với ban đầu?

 1. 1,2g B. 8,4g C. 6,4g                                  D. 9,6g

Câu 68. Nhúng một thanh kẽm nặng m gam vào dung dịch CuBr2. Sau một thời gian, lấy thanh kẽm ra, rửa nhẹ sấy khô, cân lại thấy khối lượng thanh giảm 0,28g, còn lại 7,8g kẽm và dung dịch phai màu. Giá trị m là

 1. 13,0g B.26,0g C. 51,2g                                 D. 18,2g

Câu 69. Cho 150ml dung dịch NaOH 7M vào 100ml dung dịch Al2(SO4)3 1M, Số mol các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng là

 1. 0,2mol NaAlO2; 0,3mol Na2SO4 ;0,25mol NaOH
 1. 0,1mol Al2(SO4); 0,45 mol Na2SO4; 0,2 mol NaAlO2
 2. 0,2 mol NaOH ; 0,2 mol NaAlO2; 0,45 mol Na2SO4
 3. 0,2mol Al(OH)3; 0,3mol Na2SO4 ;0,45mol NaOH

Câu 70. Cho m (g) kim loại Na vào 200g dung dịch Al2(SO4)3          1,71%. Sau khi phản ứng xong thu được 0,78g kết tủa.

Giá trị m là
A. 0,69g hoặc 1,61g B. 6,9g hoặc 1,61g
C. 0,69g D. 1,61g
Câu 71. Khi điện phân dung dịch hỗn hợp MgCl2, FeCl3, CuCl2   thì thứ tự bị khử tại catốt là
A.  Cu2+, Fe3+, Mg2+, H2O B. Fe3+, Cu2+, Mg2+, H2O
C.  Fe3+, Cu2+, Fe2+, H2O D. Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+

Câu 72. Cho dư hỗn hợp Na, Mg vào 73,6g dung dịch H2SO4  26,63% thì thể tích khí H2  thoát ra (ở đktc )là

 1. 33,60lít B. 4,57lít C. 4,48lít                      D. 38,08 lit

Câu 73. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau khi hoàn toàn hết 34,5g Na trong 150g nước là

 1. 27,90% B. 32,79% C. 28,27%                   D, 32,52%

Câu 74. Cho hỗn hợp A gồm Al, Zn, Mg. Đem oxi hoá hoàn toàn 28,6g A bằng oxi dư được 44,6g hỗn hợp oxit B. Hoàn toàn hết B trong dung dịch HCl được dung dịch D. Cô cạn D được lượng muối khan là

 1. 99,6g B. 49,8g C. 64,1 g                     D. 73,2g.

Câu 75. Cho 11,3g hỗn hợp A gồm Mg, Zn tan hết trong 600ml dung dịch HCl 1M(vừa đủ) thì thu được dung dịch D. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch D để được lượng kết tủa lớn nhất. Lọc lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, được m(g) chất rắn khan giá trị m là

 1. 18,4g B. 27,6g C. 23,2g                                     D. 16,1g

Câu 76. Cho 2,55g hỗn hợp bột X gồm Al, Fe, Cu phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,68lít H2  (đktc), dung dịch (đktc), dung dịch E và chất rắn F. Phần trăm về khối

lượng của Al, Fe, Cu trong dung dịch X lần lược là

 1. 21,1%; 59,2%; 19,7% B. 52,94%; 21,1%; 25,96% C. 25,96%; 21,1%; 52,94% D. 25,96%;

52,94%; 21,1%

Luyenthithukhoa.vn                                                                                                                                            – 6 –

 

CHUYÊN ĐỀ 11: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Câu 77. Đốt m gam bột Al trong bình kín chứa đầy khí Cl2 dư. Phản ứng xong thấy khối lượng chất rắn trong bình tăng 106,5g. Khối lượng Al đã tham gia phản ứng là

 1. 21,60g B. 21,54g
 1. 27,00g
 1. 81,00g

Câu 78. Hoàn toàn hỗn hợp A gồm 13,7 g Ba và 8,1 g Al vào một lượng nước có dư hì thể tích khí thoát ra ở đktc là A. 12,32 lít B. 8,96 lít C. 2,24 lít D. 15,68 lít.

Câu 79. Cho hỗn hợp A gồm a mol Al và 0,2 mol Al2O3 thu được với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch B. Dẫn khí CO2 dư vào dung dịch B thu được kết tủa D. Lọc lấy kết tủa D rồi đem nung đen khối lượng không đổi thu được 40,8g chất rắn E. Giá trị của a là

 1. 0,4 mol B. 0,2 mol
 1. 0,1 mol
 1. 0,8 mol.

Câu 80. Hoàn toàn m gam bột Al vào dung dịch HNO3 dư thu được 6,72 lít ( đktc), hỗn hợp 2 khí A, B không màu, không hoá nâu ngoài không khí (biết MA > MB), có tỉ lệ thể tích tương ứng là 2:1. Giá trị m là

 1. 8,1g B, 24,3g C. 23,4g                                 D. 14,4g.

Câu 81. Cho 2,16g bột nhôm tan hết trong dung dịch HNO3 loãng lạnh thì thu được ,448 lít N2 đktc và một dung dịch B. Khối lượng muối nitrat tạo ra trong dung ịch B là

 1. 17,44gam B. 14,78gam C. 11,36 gam                    D. 17,04 gam.

Câu 82. Cho một lượng dung NH3 vào dung dịch X chứa hai muối AlCl3 và FeSO4 được kết tủa A. Nung A được chất rắn B. Cho khí H2 dư đi qua B nung nóng được chất rắn C. Thành phần chất rắn C gồm

 1. Al và Fe
 1. Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4
 1. Al2O3 và Fe
 1. Al2O3, FeO

Câu 83. Điện phân (với điện cực Pt) 200ml dung dịch Cu(NO3)2 đến khi bắt đầu có khí thoát ra ở catot thì dừng lại. Để yên cho đến khi khối lượng của catot không đổi thấy khối lượng catot tăng 3,2g so với lúc trước điện phân. Nồng độ mol/lít Cu(NO3)2 trước điện phân là

 1. 0,1M
 1. 0,25M
 1. 0,5M
 1. 1,0M

Câu 84. Điện phân (với điện cực Pt) 100ml dung dịch Cu(NO3)2 2M đến khi bắt đầu có khí thoát ra ở catot thì dừng lại.

Để yên cho đến khi khối lượng của catot không đổi thì khối lượng catot thay đổi như thế nào ?

 1. tăng 3,2g B. tăng 6,4g C. tăng 12,8g                     D. tăng 9,6 gam

Câu 85. Điện phân dung dịch CuSO4  0,1M thì pH của dung dịch sẽ thay đổi :

 1. Ban đầu tăng sau đó giảm
 1. Ban đầu giảm sau đó không đổi
 2. Ban đầu giảm nhanh sau đó giảm chậm
 1. Ban đầu không đổi sau đó giảm chậm

Câu 86. Điện phân có màng ngăn dung dịch gồm NaCl, HCl có thêm một ít quỳ tím hì hiện tượng khi điện phân là

 1. Ban đầu quỳ màu tím xanh đỏ
 2. Ban đầu quỳ màu đỏ tím xanh
 3. Ban đầu quỳ màu xanh tím xanh
 4. Ban đầu quỳ màu đỏ tím đỏ

Câu 87. Khi cho bột Zn (dư) vào dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí A gồm N2O và N2. Khi phản ứng kết thúc, cho thêm NaOH vào lại thấy giải phóng hỗn hợp khí B. Hỗn hợp khí B là

 1. H2, NO2 B. H2, NH3 C. N2, N2O                           D. NO, NO2

Câu 88. Hai nguyên tố X và Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kì có tổng số hạt mang điện trong hai hạt nhân là 25. Vị trí của X và Y trong Bảng tuần hoàn là

 1. Chu kì 3 và các nhóm IA và IIA (phân nhóm chính nhóm I và II)
 2. Chu kì 2 và các nhóm IIA và IIIA (phân nhóm chính nhóm II và III)
Luyenthithukhoa.vn – 7 –

 

CHUYÊN ĐỀ 11: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

 1. Chu kì 3 và các nhóm IIIA và IVA (phân nhóm chính nhóm III và IV)
 1. Chu kì 3 và các nhóm IIA và IIIA (phân nhóm chính nhóm II và III)

Câu 89. Tiến hành bốn thí nghiệm sau

 • Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3
 • Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4
 • Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3
 • Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là
A. 1 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 90. Xét ba nguyên tố có cấu hình electron lần lượt là
X: 1s22s22p63s1 ;  Y: 1s22s22p63s2   ; Z: 1s22s22p63s23p1
Hiđroxit của X, Y, Z xếp theo thứ tự tăng dần tính bazơ là
A. XOH < Y(OH)2 < Z(OH)3 B. Y(OH)2  < Z(OH)3 < XOH
C. Z(OH)3 < Y(OH)2  < XOH D. Z(OH)2 < Y(OH)3  < XOH
Câu 91. Một hỗn hợp X gồm M và oxit MO của kim loại ấy. X tan vừa đủ trong 0,2
lít dung dịch H2SO4 0,5M cho ra 1,12 lít H2 (đktc). Biết khối lượng của M trong hỗn hợp X bằng 0,6 lần khối lượng
của MO trong hỗn hợp ấy. Kim loại M, khối lượng M và MO trong X là
A. Mg; 1,2 gam Mg và 2 gam MgO B. Ca; 2 gam Ca và 2,8 gam CaO
C. Ba; 6,85 gam Ba và 7,65 gam BaO D. Cu; 3,2 gam Cu và 4 gam CuO

Câu 92. Điện phân 200ml dung dịch CuCl2 sau một thời gian người ta thu được 1,12 lít khí (đktc) ở anot. Ngâm đinh sắt sạch trong dung dịch còn lại sau khi điện phân, phản ứng xong thấy khối lượng đinh sắt tăng 1,2 gam. Nồng độ mol/lit

ban đầu của dung dịch CuCl2
A. 1,2M B. 1,5M C. 1,0M D. 0,75M

Câu 93. Hoà tan 45,9 gam kim loại M bằng dung dịch HNO3 loãng thu được hỗn hợp khí gồm 0,3 mol N2O và 0,9 mol NO. Kim loại M là

 1. Mg B. Fe C. Al                                          D. Zn

Câu 94. Dẫn hai luồng khí clo đi qua hai dung dịch KOH: dung dịch I loãng và nguội, dung dịch II đặc, đun nóng tới 80oC. Nếu lượng muối KCl sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ thể tích khí clo đi qua hai dung dịch KOH I và II

A. 5/6 B. 6/3 C. 10/3 D. 5/3
Câu 95. Phương pháp thuỷ luyện dùng để tách vàng, đó sử dụng các hóa chất nào ?
A. HNO3đặc nóng, Zn B. H2SO4đặc nóng , Zn
C. Dung dịch NaCN, Zn và H2SO4 loãng D. Hỗn hợp (H2SO4 và HNO3), Zn

Câu 96. Cho a mol kim loại Mg phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa b mol HNO3 thu được dung dịch chứa hai muối và

không thấy khí thoát ra. Vậy a, b có mối quan hệ với nhau là
A.  5a = 2b B. 2a = 5b C. 8a = 3b D. 4a = 3b
Câu 97. Những ion nào dưới đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch?
A. Na+, Mg2+, OH, NO3 B. Ag+, H+, Cl, SO42-
C. HSO4, Na+, Ca2+, CO32- D. OH, Na+, Ba2+, Cl
Câu 98. Cho c mol Mg vào dd chứa đồng thời a mol Zn(NO3)2 và b mol AgNO3.

Điều kiện cần và đủ để dung dịch sau phản ứng chỉ chứa một muối là

Luyenthithukhoa.vn                                                                                                                                            – 8 –

 

CHUYÊN ĐỀ 11: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
A. 2c> b + 2a B. 2c ≥ a + 2b C. c ³ b + a D. c ³ a + b
2

Luyenthithukhoa.vn                                                                                                                                              – 9 –

 

CHUYÊN ĐỀ 11: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Câu 99. Dãy  sắp xếp  các  cặp oxi  hóa  khử:  Fe2+/Fe (1),  Zn2+/Zn  (2),  Cu2+/Cu (3), Ag+/Ag  (4),

Fe3+/Fe2+ (5) theo chiều tăng dần tính oxi hoá của dạng oxi hoá và giảm dần tính khử của dạng khử là

 1. (1), (3), (2), (4), (5) B. (3), (1), (2) , (4), (5) C. (4), (5), (2), (3), (1) D. (2),

(1), (3), (5), (4)

Câu 100. Khi vật bằng gang, thép bị ăn mòn điện hoá trong không khí ẩm, nhận định nào sau đây đúng?

 1. Tinh thể sắt là cực dương, xảy ra quá trình khử.
 2. Tinh thể sắt là cực âm, xảy ra quá trình oxi hoá
 3. Tinh thể cacbon là cực dương, xảy ra quá trình oxi hoá
 4. Tinh thể cacbon là cực âm, xảy ra quá trình oxi hoá

Câu 101. Có hai bình điện phân mắc nối tiếp, điện cực trơ :

Bình 1 đựng dung dịch AgNO3, bình 2 đựng dung dịch KCl(có màng ngăn). Sau

một thời gian điện phân, trong mỗi bình muối vẫn còn dư, ở catot bình 1 thoát ra

10,8gam Ag thì ở anot bình 1 và anot bình 2 thoát ra các khí với thể tích tương ứng (đktc) là

A. O2 (0,56 lít) và Cl2 (1,12 lít) B. O2 (1,12 lít) và Cl2 (0,56 lít) C. O2 (5,6 lít) và Cl2
(11,2 lít) D. O2 (0,56 lít) và H2 (1,12 lít)
Câu 102. Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, phần vỏ tàu ngâm trong nước biển thường được người
ta gắn chặt những tấm kim loại:
A. Zn B. Pb C. Cu D. Fe
Câu 103. Kết luận nào sau đây không đúng?
 1. Các thiết bị máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn hoá học.
 1. Nối thành kẽm với vỏ tàu thuỷ bằng thép thì vỏ tàu thuỷ được bảo vệ
 2. Để đồ vật bằng thép ra ngoài không khí ẩm thì đồ vật đó bị ăn mòn điện hoá.
 3. Một miếng vỏ đồ hộp làm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát bên trong, để

trong không khí ẩm thì thiếc sẽ bị ăn mòn trước.

Câu 104. Cho các chất rắn Cu, Fe, Ag và các dung dịch CuSO4, FeSO4. Fe(NO3)3. Số

cặp xảy ra phản ứng là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 105. Trong các chất Na, Al2O3, CaO, Fe, Fe3O4 số chất tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường là

 1. 1 B. 2                                      C. 3                                       D. 4

Câu 106. Cho các chất: Fe, Al, dung dịch AgNO3, dung dịch NaOH lần lượt tác dụng với nhau, có nhiều nhất bao nhiêu phản ứng oxi hoá – khử xảy ra?

 1. 3 B. 5 C. 6                                       D. 4

Câu 107. Cho dãy ion sau: Fe2+, Fe 3+, Cu2+, H+, Ag+, I . Các ion được sắp xếp theo chiều tính oxi hoá giảm dần từ trái sang phải là

A. I , Ag+, Fe 3+, Cu2+, H+, Fe2+ B. Ag+, Fe 3+, Cu2+, H+, Fe2+, I
C. Ag+, Cu2+, Fe 3+, H+, Fe2+, I D. Ag+, Fe 3+, Cu2+, I , H+, Fe2+
Câu 108. Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp gồm x mol AgNO3 và y mol Cu(NO3)2  được
hỗn hợp khí có M = 42,5 u. Tỷ số x/y bằng:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4.
Câu 109. Trong các nhận định sau, nhận định nào là sai?
Luyenthithukhoa.vn – 10 –

 

CHUYÊN ĐỀ 11: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

 1. Tất cả các nguyên tố khối d là kim loại
 1. Một số nguyên tố khối p là phi kim
 2. Tất cả các nguyên tố khối s là kim loại
 3. Tất cả các nguyên tố khối f là kim loại

Câu 110. Điểm giống nhau giữa ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá là:

 1. Đều có sự trao đổi electron nên phát sinh dòng điện
 2. Đều chỉ xảy ra với kim loại nguyên chất
 3. Đều bị tác dụng của O2 không khí
 4. Đều xảy ra phản ứng oxi hoá – khử

Luyenthithukhoa.vn                                                                                                                                         – 11 –

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here