Đề thi Đại học môn Hóa học khối A năm 2014

0
1498
Đề thi Đại học môn Hóa học khối A năm 2014
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Đề thi Đại học môn Hóa học khối A năm 2014

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: Đề luyện thi đại học môn hóa học 2019 khối A_3


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Đề thi Đại học môn Hóa học khối A năm 2014

Đề thi Đại học môn Hóa học khối A năm 2014

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Polime nào sau đây trong thành phầ n chứa nguyên tố nitơ? A. Poli(vinyl clorua). B. Polibutađien. C. Nilon-6,6.

 1. Polietilen.

Câu 2: Cho các chất: axit glutamic, saccarozơ, metylamoni clorua, vinyl axetat, phenol, glixerol, Gly-Gly.

Số chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng, nóng là
A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai?

 1. Các kim loại kiềm có bán kính nguyên tử lớn hơn so với các kim loại cùng chu kì.
 2. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim.
 3. Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy tăng dần từ Li đến Cs.
 4. Các kim loại kiềm đều là kim loại nhẹ.

Câu 4: Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, O2, N2 và H2 qua dung dịch NaOH. Khí bị hấp thụ là

 1. CO2. B. O2. C. H2.                                      D. N2.

Câu 5: Khí X làm đục nước vôi trong và được dùng làm chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy. Chất X là

 1. NH3. B. CO2. C. SO2.                                   D. O3.

Câu 6: Có ba dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M; KNO3 1M; HNO3 1M được đánh số ngẫu nhiên là (1), (2), (3).

 • Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (2), thêm bột Cu dư, thu được V1 lít khí NO.
 • Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được 2V1 lít khí NO.
 • Trộn 5 ml dung dịch (2) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được V2 lít khí NO.

Bi ết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. So sánh nào sau đây đúng?

A. V2 = V1. B. V2 = 3V1. C. V2 = 2V1. D. 2V2 = V1.

Câu 7: Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là

C. tinh bột.

D. glucozơ.

A. saccarozơ. B. xenlulozơ.

Câu 8: Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử?

 1. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3.
 2. NaOH + HCl → NaCl + H2O.
 3. 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O.
 4. CaO + CO2 → CaCO3.

Câu 9: Cho 0,02 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol NaOH. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,02 mol HCl, thu được 3,67 gam muối. Công thức của X là

 1. HOOC-CH2CH(NH2)-COOH.
 1. HOOC-CH2CH2CH(NH2)-COOH.
 1. CH3CH(NH2)-COOH.
 1. H2N-CH2CH(NH2)-COOH.

Trang 1/5 – Mã đề 259

Câu 10: Cho anđehit no, mạch hở, có công thức CnHmO2. Mối quan hệ giữa n với m là

 1. m = 2n + 1. B. m = 2n. C. m = 2n – 2.                      D. m = 2n + 2.

Câu 11: Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạ ch hở X (đượ c tạo nên từ hai α-amino axit có công thức dạng H2NCxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 6,38 gam muối. Mặ t khác thủy phân hoàn toàn 4,34 gam X bằng dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

 1. 6,53. B. 7,25. C. 8,25.                                   D. 5,06.

Câu 12: Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:

X1  + H2O               ®iÖn ph©n  →  X2  + X3↑  + H2

cã mµng ng¨n

X2  + X4        →  BaCO3↓  + K2CO3  + H2O

Hai chất X2, X4 lần lượt là:

 1. NaOH, Ba(HCO3)2. B. KOH, Ba(HCO3)2. C. KHCO3, Ba(OH)2.    D. NaHCO3, Ba(OH)2.

Câu 13: Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 25% khối lượ ng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có t ỉ khối so với H2 bằng 18. Hoà tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây?

 1. 9,0. B. 9,5. C. 8,0.                                      D. 8,5.

Câu 14: Để trung hòa 20 ml dung dịch HCl 0,1M cần 10 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị

của x là
A. 0,3. B. 0,4. C. 0,1. D. 0,2.

Câu 15: Từ 6,2 kg photpho điều chế được bao nhiêu lít dung dịch H3PO4 2M (hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 80%)?

 1. 64 lít. B. 40 lít. C. 100 lít.                               D. 80 lít.

Câu 16: Ancol X no, mạch hở, có không quá 3 nguyên tử cacbon trong phân tử. Biết X không tác dụng

với Cu(OH)2 ở điều kiện thường. Số công thức cấu tạo bền phù hợp với X là
A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.

Câu 17: Cho hỗn hợp gồm 1 mol chất X và 1 mol chất Y tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng

 

(dư), tạo ra 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y là:

 1. Fe, Fe2O3. B. FeO, Fe3O4. C. Fe3O4, Fe2O3.
 1. Fe, FeO.

Câu 18: Phát biểu nào sau đây là sai?

 1. Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.
 1. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng.

 

 1. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím.

 

 1. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng.

Câu 19: Thủy phân chất X bằng dung dịch NaOH, thu được hai chất Y và Z đều có phản ứng tráng bạc, Z tác dụng được với Na sinh ra khí H2. Chất X là

 1. CH3COO-CH=CH2. B. HCOO-CH2CHO.
 1. HCOO-CH=CH2. D. HCOO-CH=CHCH3.

Câu 20: Hỗn hợp X gồm axit axetic, propan-2-ol. Cho một lượng X phản ứng vừa đủ với Na, thu được

0,448 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là
A. 3,28. B. 2,40. C. 3,32. D. 2,36.

Câu 21: Thủy phân 37 gam hai este cùng công thức phân tử C3H6O2 bằng dung dịch NaOH dư. Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp ancol Y và chất rắn khan Z. Đun nóng Y với H2SO4 đặc

 • 140oC, thu được 14,3 gam hỗn hợp các ete. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối trong Z là
 1. 42,2 gam. B. 40,0 gam. C. 34,2 gam.                         D. 38,2 gam.

Trang 2/5 – Mã đề 259

Câu 22: Đốt cháy 4,16 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe trong khí O2, thu được 5,92 gam hỗn hợp X chỉ gồm các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được

 • gam chất rắn. Mặt khác cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
 1. 32,65. B. 10,80. C. 32,11.                                D. 31,57.

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 13,36 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic, axit ađipic, axit axetic và glixerol (trong đó số mol axit metacrylic bằng số mol axit axetic) bằng O2 dư, thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y vào dung dịch chứa 0,38 mol Ba(OH)2, thu được 49,25 gam kết tủa và dung dịch Z. Đun nóng Z lại xuất hiện kết tủa. Cho 13,36 gam hỗn hợp X tác dụng với 140 ml dung dịch KOH 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

 1. 14,44 gam. B. 18,68 gam. C. 13,32 gam.                      D. 19,04 gam.

Câu 24: Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,2 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, thu được 2,464 lít khí ở anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể tích khí thu được ở cả hai điện cực là 5,824 lít (đktc). Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,15. B. 0,24. C. 0,26. D. 0,18.

Câu 25: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

D. Cu.

A. Na. B. Al. C. Mg.

Câu 26: Axit cacboxylic nào dưới đây có mạch cacbon phân nhánh, làm mất màu dung dịch brom?

 1. Axit propanoic. B. Axit 2-metylpropanoic.
 2. Axit metacrylic. D. Axit acrylic.

Câu 27: Cho 0,1 mol anđehit X phản ứng tối đa với 0,3 mol H2, thu được 9 gam ancol Y. Mặt khác 2,1 gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

 1. 10,8. B. 16,2. C. 21,6.                                   D. 5,4.

Câu 28: Hỗn hợp khí X gồm 0,1 mol C2H2; 0,2 mol C2H4 và 0,3 mol H2. Đun nóng X với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 11. Hỗn hợp Y phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

 1. 0,1. B. 0,3. C. 0,4. D. 0,2. Câu 29: Phát biểu nào sau đây là sai?
 1. Trong môi trường kiềm, Br2 oxi hóa CrO2 thành CrO24 .
 2. Cr(OH)3 tan được trong dung dịch NaOH.

 

 1. CrO3 là một oxit axit.
 2. Cr phản ứng với axit H2SO4 loãng tạo thành Cr3+.

Câu 30: Chất X có công thức: CH3-CH(CH3)-CH=CH2. Tên thay thế của X là

 1. 3-metylbut-1-in. B. 3-metylbut-1-en. C. 2-metylbut-3-en. D. 2-metylbut-3-in. Câu 31: Cho lá Al vào dung dịch HCl, có khí thoát ra. Thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì
 1. tốc độ thoát khí tăng. B. tốc độ thoát khí không đổi.
 2. phản ứng ngừng lại. D. tốc độ thoát khí giảm.

Câu 32: Chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau dạ dày?

A. CO2. B. N2. C. CO. D. CH4.

Câu 33: Cho phản ứng:

to

+ HX(khí).

NaX(rắn) + H2SO4(đặc)    →  NaHSO4
Các hiđro halogenua (HX) có thể điều chế theo phản ứng trên là
A. HCl, HBr và HI. B. HF và HCl.
C. HBr và HI. D. HF, HCl, HBr và HI.

Trang 3/5 – Mã đề 259

Câu 34: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol

AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

số mol Al(OH)3
0,4
số mol NaOH
0 0,8 2,0 2,8
Tỉ lệ a : b là
A. 4 : 3. B. 2 : 1. C. 1 : 1. D. 2 : 3.

Câu 35: Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín:

CO (k) + H O (k → CO (k) + H (k) ; ∆H < 0
2 2 2
Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi
A. tăng áp suất chung của hệ. B. cho chất xúc tác vào hệ.
C. thêm khí H2 vào hệ. D. giảm nhiệt độ của hệ.

Câu 36: Dung dịch X chứa 0,1 mol Ca2+; 0,3 mol Mg2+; 0,4 mol Cl- và a mol HCO3− . Đun dung dịch X đến cạn thu được muối khan có khối lượng là

 1. 49,4 gam. B. 23,2 gam. C. 37,4 gam.                         D. 28,6 gam.

Câu 37: Có bao nhiêu amin bậc ba là đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công thức phân tử C5H13N?

 

 1. 4.
 1. 2. C. 5. D. 3.

Câu 38: Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử NH3 là liên kết

 1. cộng hóa trị không cực. B. cộng hóa trị phân cực.
 2. ion. D. hi đro.

Câu 39: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X:

Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây?

to

 1. NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O.

to

 1. NaCl(rắn) + H2SO4(đặc)    →  NaHSO4  + HCl.
  • SO ®Æc,to
 2. C2H5OH2 4 →  C2H4  + H2

CaO, to

 1. CH3COONa(rắn) + NaOH(rắn)     →  Na2CO3  + CH4.

Câu 40: Nh ỏ từ t ừ đế n dư dung dịch NaOH loãng vào mỗi dung dị ch sau: FeCl3, CuCl2, AlCl3, FeSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp thu được kết tủa là

 1. 1. B. 2. C. 4.                                          D. 3.

Câu 41: Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX < MY; Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este hai chức tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam hỗn hợp

 • gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O2 (đktc), thu được khí CO2 và 9,36 gam nước. Mặt khác 11,16 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br2. Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng hết với dung dịch KOH dư là
 1. 4,68 gam. B. 5,04 gam. C. 5,44 gam.                         D. 5,80 gam.

Trang 4/5 – Mã đề 259

Câu 42: Cho ba mẫu đá vôi (100% CaCO3) có cùng khối lượng: mẫu 1 dạng khối, mẫu 2 dạng viên nhỏ, mẫu 3 dạng bột mịn vào ba cốc đựng cùng thể tích dung dịch HCl (dư, cùng nồng độ, ở điều kiện thường). Thời gian để đá vôi tan hết trong ba cốc tương ứng là t1, t2, t3 giây. So sánh nào sau đây đúng?

 1. t1 < t2 < t3. B. t1 = t2 = t3. C. t3 < t2 < t1.                     D. t2 < t1 < t3.

Câu 43: Cấu hình electron ở trạ ng thái cơ bản của nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Nguyên tố X là

 1. Si (Z=14). B. O (Z=8).
 1. Al (Z=13).
 1. Cl (Z=17).

Câu 44: Phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất nào sau đây? A. Na. B. NaHCO3. C. Br2.

 1. NaOH.

Câu 45: Hỗn hợp khí X gồ m etilen và propin. Cho a mol X tác d ụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 17,64 gam kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,34 mol H2. Giá trị của a là

 1. 0,32. B. 0,34. C. 0,46.                                   D. 0,22.

Câu 46: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chấ t béo, thu được l ượng CO2 và H2O hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là

 1. 0,15. B. 0,18. C. 0,30.                                   D. 0,20.

Câu 47: Cho m gam hỗn hợp gồm Al và Na vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu

được 2,24 lít khí H2 (đktc) và 2,35 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là D. 6,95.
A. 3,70. B. 4,85. C. 4,35.

Câu 48: Thực hiệ n phản ứng nhi ệt nhôm hỗn hợp gồm Al và m gam hai oxit sắt trong khí trơ, thu được hỗn hợp r ắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu đượ c dung dịch Y, chất không tan Z và 0,672 lít khí H2 ( đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kế t tủa. Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4, thu được dung dịch chứa 15,6 gam muối sunfat và 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử

duy nhất của H2SO4). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là D. 6,29.
A. 6,48. B. 5,04. C. 6,96.

Câu 49: Trung hòa 10,4 gam axit cacboxylic X bằng dung dịch NaOH, thu được 14,8 gam muối. Công thức của X là

 1. C3H7COOH.
 1. HOOC-COOH.
 1. HOOC-CH2-COOH.
 1. C2H5COOH.

Câu 50: Hòa tan hết 1,69 gam oleum có công thức H2SO4.3SO3 vào nước dư. Trung hòa dung dịch thu được cần V ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là

A. 10. B. 40. C. 30. D. 20.
———- HẾT ———-

Trang 5/5 – Mã đề 259

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here