Nghiệp Vụ Ngân Hàng

0
6692
Nghiệp vụ ngân hàng
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Đề cương môn nghiệp vụ ngân hàng 

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: 

 1. Kho hàng
 2. Luật Tài Chính
 3. Quản Trị Tài Chính
 4. Logic học
 5. Quản Trị Nhân Sự

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Đề cương môn nghiệp vụ ngân hàng 

Quảng Cáo

Câu 1: Phân biệt nghiệp vụ của ngân hàng trung ương và nghiệp vụ của ngân hàng thương mai về vai trò, nhiệm vụ?

Ngân hàng trung ương Ngân hàng thương mại
–       Không làm chức năng kinh doanh

–       NHTƯ giữ vai trò quan lý, điều tiết lưu thông tiền tệ, giữ vai trò ổn định thị trường tiền tệ, giá trị đồng tiền; góp phần quản lý vĩ mô nền kinh tê

–       3 công cụ chính của NHTU để điều tiết thị trường tiền tệ: lãi suất chiết khấu, tái cấp vốn; tỷ lệ dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở

–       Mỗi quốc gia chỉ có 1 NHTW, mở chi nhánh ở các tỉnh, địa phương

–       Làm chức năng kinh doanh quyền sử dụng tiền

–       NHTM giữ vai trò chính là trung gian tài chính, chuyên kinh doanh tiền tệ và qua đó thực hiện vai trò trung gian thực thi chính sách tiền tệ

–       3 nghiệp vụ cơ bản của NHTM: huy động vốn, cấp tín dụng, thanh toán

–       Có nhiều ngân hàng thương mại

 

 Câu 2: Phân biệt sự khác nhau cơ nhau cơ bản giữa ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng?

Ngân hàng là một loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan như: nhận tiền gửi; cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng như là nội dung kinh doanh thường xuyên trừ các hoạt động nhận tiền gửi cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

* Giống nhau: đều là tổ chức tín dụng được thành lập theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam và các qui định khác của pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dụng thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động của ngân hàng.

* Khác nhau: điểm khác nhau rõ ràng nhất là Ngân hàng thì được nhận tiền gửi không kỳ hạn (hay gọi là tiền gửi thanh toán), được làm dịch vụ thanh toán còn tổ chức tín dụng phi ngân hàng thì không.

     Ngân hàng thương mại                        Tổ chức tính dụng phi ngân hàng

-Là tổ chức nhận tiền gửi                       -Là tổ chức ko nhận tiền gửi

-Là tạo lập dự trữ bắt buộc                    -Không phải tạo lập dự trữ bắt buộc

-Có chức năng trung gian thanh toán   -Không có chức năng trung gian thanh toán

-Được thực hiện toàn bộ hoạt động NH -Được thực hiện một số hoạt động NH

Câu 3: Trình bày một số các  nghiệp vụ hiện đại của NHTM?

 • Hoạt động huy động vốn:

Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn , tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác

Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác để huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và của các tổ chức tín dụng nước ngoài

Vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước

Các hình thức huy động vốn khác theo qui định của Ngân hàng Nhà nước

 • Hoạt động cấp tín dụng:
 • Cho vay: có 2 hình thức cho vay của NHTM đối với các tổ chức, cá nhân:
  • Cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh dịch vụ và đời sống
  • Cho vay trung, dài hạn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống
 • Bảo lãnh: NHTM được bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp động, bảo lãnh đấu thầu và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác bằng uy tín và khả năng tài chính của mình đối với người nhận bảo lãnh
 • Chiết khấu: NHTM được chiết khấu thương phiếu và các giấy btowf có giá ngắn hạn khác đỗi với tổ chức, cá nhân và ó thể tái chiết khấu các thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với các tổ chức tín dụng khác
 • Cho thuê tài chính
 • Bao thanh toán: Các NHTM triển khai thực hiện bao thanh toán như là một hình thức cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp.
 • Tài trợ nhập khẩu
 • Tài trợ xuất khấu
  Cho vay thấu chi
 • Cho vay theo hạn mức tín dụng và hạn mức tín dụng dự phòng
 • Hoat động dịch vụ thnah toán và ngân quỹ
 • Cung cấp phương tiện thanh toán
 • Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng
 • Thực hiện dịch vụ thu hộ và chi hộ
 • Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo qui định của Ngân hàng Nhà nước
 • Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép
 • Thực hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng
 • Tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong nước

Tham gia hệ thống thanh toán quốc tế khi được NHNN cho phép

 • Các hoạt động khác
 • Góp vốn và mua cổ phần
 • Tham gia thị trường tiền tệ
 • Kinh doanh ngoại hối
 • Ủy thác và nhận ủy thác
 • Cung ứng dịch vụ bảo hiểm
 • Tư vấn tài chính

Bảo quản vật quý giá

Câu 4: Phân loại các ngân hàng thương mại theo chiến lược kinh doanh và theo hình thức sở hữu?

 1. Dựa vào hình thức sở hữu:

Có thể phân chia ngân hàng thương mại thành  ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng thương mại liên doanh, chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài, ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài

 • Ngân hàng thương mại Nhà nước: Là ngân hàng thương mại do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức hoạt động kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế của nhà nước. Điều hành hoạt động của ngân hàng thương mại là Tổng Giám đốc giúp việc cho Tổng Giám đốc là Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy chuyên môn nghiệp vụ

VD: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Đầu tư và Xây Dựng Việt Nam (BIDV),…

 • Ngân hàng thương mại cổ phần: Là ngân hàng thương mịa được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, trong đo các doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức khác, và cá nhân cùng góp vốn theo qui định của NHNN

VD: Ngân hàng Á Châu (ACB), Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng An Bình (ABBANK), Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) ,…

 • Ngân hàng liên doanh: Là ngân hàng được thành lập bằng vốn góp của bên Việt nam và bên nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh

VD: INDOVINA BANK, SHIHANVINA BANK, VID PUBLIC BANK (VIP),…   

 • Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Là đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nước ngoài, được ngân hàng nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

VD: Cathay United Bank, HSBC, City Bank, Shinhan Bank, Standard Chartered Bank,…

 1. Dựa vào chiến lược kinh doanh
 • Ngân hàng bán buôn: ngân hàng chỉ giao dịch và cung ứng dịch vụ cho đối tượng khách hàng công ty chứ không giao dịch với khách hàng cá nhân
 • Ngân hàng bán lẻ: là ngân hàng giao dịch và cung ứng dịch vụ cho đối tượng khách hàng cá nhân
 • Ngân hàng vừa bán buôn vừa bán lẻ: là loại ngân hàng giao dịch và cung ứng dịch vụ cho khách hàng công ty lẫn khách hàng cá nhân

Câu 5: Trình bày các hình thức huy động vốn cua NHTM?

Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác.

Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác để huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận

Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại VIệt Nam và của các tổ chức tín dụng nước ngoài

Vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước theo qui định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here