ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG (HAU)

0
3419
Đường lối cách mạng của đảng
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Đề cương thi môn Đường lối cách mạng của Đảng

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: Tâm Lý Học

Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Đề cương thi môn Đường lối cách mạng của Đảng

Câu 1: Trình bày đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ và ý nghĩa khoa học và thực tiễn của môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Câu 2: Dưới ách thống trị của thực dân Pháp (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX) xã hội Việt Nam có biến đổi sâu sắc như thế nào? Nêu những mâu thuẫn cơ bản và những nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cần phải giải quyết?

Câu 3: Nêu tóm lược các phong trào yêu nước tiêu biểu cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? Lý giải nguyên nhân thất bại của các phong trào đó?

Câu 4: Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn con đường cứu nước và chuẩn bị cho quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào? Nêu ý nghĩa lịch sử của sự ra đời của Đảng?

Câu 5: Trình bày nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị (10/1930), từ đó rút ra nhận xét?