Đường Lối Cách Mạng Của Đảng – Bộ Đề 2017

0
6150
duong-loi-cach-mang-cua-dang
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Đường Lối Cách Mạng Của Đảng – Cập Nhật 2017

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: Đề cương Điện Tàu Thủy


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Đường Lối Cách Mạng Của Đảng – Cập Nhật 2017

Câu 1: Trình bày sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở việt Nam?

– Cuối tháng 3/1929, tại 5D Hàm Long – HN, một số hội viên ưu tú của tổ chức Thanh niên ờ Bắc Kỳ đã lập ra CM bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam gồm 7 đồng chí do đồng chí Trần Văn Cung làm bí thư Chi bộ.

– Tại Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (5/1929) đã xảy ra bất đồng giữa các đại biểu muốn thành lập ngay một Đảng Cộng sản và giải thể tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên; với những đại biểu cũng muốn thành lập Đảng Cộng sản nhưng “không muốn tổ chức Đảng ở giữa Đại hội thanh niên và cũng không muốn phá thanh niên trước khi lập được Đảng. Trong bối cảnh đó, các tổ chức cộng sản ở VN ra đời: Đông Dương Cộng sản Đảng (6/1929), An Nam Cộng sản Đảng (mùa thu năm 1929), Đông Dưomg Cộng sản Liên đoàn (9/1929).

– Mặc dù có cùng mục tiêu nhưng ba tổ chức lại hoạt động phân tán, chia rẽ đã ảnh hưởng xấu đến phong trào Cách mạng ở VN lúc này. Việc khắc phục vấn đề này là yêu cầu khẩn thiết của cách mạng nước ta, là nhiệm vụ cấp bách trước mắt của tất cả những người cộng sản VN.

Câu 2: Trình bày chủ trương của Đảng về phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước?

– Điều kiện phát động tổng khởi nghĩa:

+ CTTGII kết thúc, thắng lợi thuộc về phe Đồng minh, phát xít Đức đầu hàng Đồng minh không điều kiện (9/5/1945), phát xít Nhật đi gần đến chỗ thất bại hoàn toàn, chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. Tình thế cách mạng trực tiếp xuất hiện.

+Quân đội các nước đế quốc vói danh nghĩa đồng minh chuẩn bị vào Đông Dương tước vũ khí quân Nhật, vấn đề giành chính quyền được đặt ra như một cuộc chạy đua nước rút với quân đồng minh.

+ Ngày 13/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tần Trào quyết định tổng khỏi nghĩa dành chính quyền trong cả nước từ tay phát xít Nhật, trước khi quân Đồng minh tiến Đông Dương.

+ Ngày 16/8/1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào, tán thành quyết định tổng khởi nghĩa của Đảng Cộng sản Đông Dương, lập ủy ban dân tộc giải phóng do HCM làm chủ tịch.

+ Ngày 30/8, vua Bảo Đại thoái vị và giao nộp ấn, kiếm, áo bào cho đại diện Chính phủ lâm thời nước VN DCCH.

+ Ngày 2/9, tại quảng trường Ba Đình, HCM thay mặt Chính phủ Lâm thòi đọc bản Tuyên ngôn độc lập.

Câu 3: Trình bày nội dung Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” của Đảng ngày 25/11/1945?

Về chỉ đạo chiến lược: xác định mục tiêu của cách mạng VN lúc này là dân tộc giải phóng giữ vững độc lập.

Về xác định kẻ thù: kẻ thù chính lúc này là thực dân Pháp xâm lược, phải tập trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng.

– Về phương hướng, nhiệm vụ:

+ Nêu lên 4 nhiệm vụ chủ yếu: Củng cố chính quyền cách mạng; Chống thực dân Pháp xâm lược; Bài trừ nội phản; Cải thiện đời sống nhân dân.

+ Kiên trì nguyên tắc thêm bạn bớt thù, thực hiện khẩu hiệu “Hoa – Việt thân thiện” đối với quân đội Tưởng Giới Thạch và “Độc lập về chính trị, nhân nhượng về kinh tế” đối với Pháp.

Câu 4: Phân tích hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng tháng Tám?

❖            Thuận lợi:

+ Với thắng lợi của cách mạng Tháng Tám, nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà ra đời, Đảng ta đã trở thành Đảng lãnh đạo chính quyền trong cả nước.

+ Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, nhân dân ta đã thực sự trở thành người làm chủ đất nước, thực sự được hưởng thành quả do cách mạng đem lại, nên có quyết tâm cao độ trong việc xây dựng và bảo vệ chế độ mới

+ Sau chiến tranh thế giới thứ II, chủ nghĩa xã hội đã trở thành một hệ thống thế giới, phong trào giải phóng dân tộc phát triển trở thành một dòng thác cách mạng; phong trào dân chủ và hoà bình cũng đang vươn lên mạnh mẽ.

❖            Khó khăn:

+ Chính quyền Nhà nước vừa ra đời còn non trẻ chưa được củng cố vững chắc. Lực lượng vũ trang cách mạng đang trong thời kỳ hình thành, các công cụ bạo lực khác chưa được xây dựng.

+ Nền kinh tế nước ta bị kiệt quệ sau nhiều năm chiến tranh. Ngân quỹ quốc gia trống rỗng.

+ Văn hoá: 95% dân số mù chữ, các.tệ nạn xã hội mà chế độ cũ để lại còn nặng nề.

+ Các thế lực thù địch: quân đội các nước để quốc dưới danh nghĩa Đồng minh vào nước tước vũ khí của phát xít Nhật, bọn Việt gian và thực dân Pháp xâm lược nước ta lần 2 dưới sự yểm trợ của 2 sư đoàn thiết giáp Anh.

Câu 5: Trinh bày mục tiêu công nghiệp hóa và mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa?

– Mục tiêu CNH:

+ Đại hội Đảng III khẳng định: muốn cải biến tình trạng kinh tế lạc hậu của nước ta, không có con đường nào khác ngoài con đường CNHXHCN. Tức là khẳng đinh tính tất yêu của CNH đối với công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta.

Mục tiêu cơ bản của CNHXHCN được Đại hội Đảng III xác định là xây dựng một nền kinh tế XHCN cân đối và hiện đại, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật cho CNXH. Đó là mục tiêu cơ bản, lâu dài, phải thực hiện qua nhiều giai đoạn.

+ Đại hộỉ Đảng IV (1976) đề ra đường lối CNHXHCN là: “đẩy mạnh CNHXHCN, xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH, đưa nền kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn XHCN. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng công nghiệp và nông nghiệp cả nước thành một cơ cấu kinh tế công — nông nghiệp vừa xây dựng kinh tế trung ương vừa phát triển kinh tế địa phương, kết hợp kinh tế trung ương và kinh tế địa phương trong một cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhất”.

– Mục tiêu CNH—HĐH:

+ Mục tiêu lâu dài của CNH – HĐH là cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, mức sống vật chất và tinh thần cao, QPAN vững chắc, dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ văn minh. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN.

+ Mục tiêu cụ thể trong 5 năm tới (2016 — 2020), tiếp tục đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước, chú trọng CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn, phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here