NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MICROSOFT EXCEL

0
8584
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MICROSOFT EXCEL
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MICROSOFT EXCEL

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: Bài tập lớn Xây dựng trình quản lý hệ thống file mini


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MICROSOFT EXCEL

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

MICROSOFT EXCEL

Câu 01: Cửa sổ Excel thuộc loại:

 1. Cửa sổ ứng dụng. B. Cửa sổ tƣ liệu. C. Cửa sổ thƣ mục.        D. Tất cả đều đúng.

Câu 02: Trên Menu Bar của Cửa sổ Excel có một mục lệnh khác với Cửa sổ Word đó là :

 1. Add-Ins B. Data C. Filter D. Subtotal Câu 03: Cửa sổ Excel khác Cửa sổ Word vì có thêm

A. Input Line

 

B. Formula Bar

C. Cell Reference

D. Tất cả đều sai

Câu 04: Một Work Book trong Excel có số lƣợng sheet tối đa, tối thiểu và trung bình nhƣ sau :

A.256 – 1 – 12

 

B. 255 – 1 – 3

C. 255 – 3 – 1

D. 256 – 1 – 3

Câu 05: Trong một Worksheet có số cột – số hàng nhƣ sau :

       

A. 512 – 65536

 

B. 256 – 16284

C. 256 – 32368

D. 256 – 65536

Câu 06: Để xác định ô đầu tiên trong Worksheet bằng địa chỉ

       
 

A. Có hai phƣơng pháp : A1 và R1C1.

   

C. Chỉ có một phƣơng pháp : A1.

 

B. Có ba phƣơng pháp : A1, 1-1, C1R1.

 

D. Tất cả đều sai.

Câu 07: Địa chỉ A$5 đƣợc gọi là :

           

A. Địa chỉ tƣơng đối

B. Địa chỉ hỗn hợp

 

C. Địa chỉ tƣơng đối 3 chiều

D. Địa chỉ tuyệt đối

Câu 08: Excel có các chế độ (mode) làm việc sau đây

       
 

A. Ready – Edit – Point.

 

B. Ready – Edit.

       
 

C. Ready – Enter.

         

D. Ready – Enter – Edit – Point.

                       

Câu 09: Để xem cùng một lúc 2 Worksheet khác nhau của cùng một Work Book :

 1. Sử dụng các thanh cắt phân chia cửa sổ.
 1. Sử dụng lệnh Window / Arrange.
 2. Sử dụng lệnh Window / New Window để mở thêm cửa số thứ 2 cho Work Book, sau đó dùng lệnh Window / Arrange để sắp xếp.
 3. Tất cả đều sai.

Câu 10: Một công thức trong Excel sẽ bao gồm :

 1. Biểu thức gồm tối thiểu hai toán hạng đƣợc liên kết bằng một toán tử.
 2. Hai toán hạng đƣợc liên kết bằng một toán tử.
 3. C. Dấu = rồi đến biểu thức gồm tối thiểu hai toán hạng đƣợc liên kết bằng một toán tử.
 4. Tất cả đều sai.

Câu 11: Để định dạng dữ liệu chứa trong các Ô của Worksheet ta có thể :

 1. Sử dụng các nút trên thanh công cụ định dạng.
 2. Sử dụng lệnh Format / AutoFormat.
 3. Các lệnh Format / Cells, Format / Conditional Formatting, Format / Style.
 4. Tất cả đều đúng.

Câu 12: Một ô chứa số 17 định dạng bằng ??? sẽ hiển thị

 1. _17 B. 17 C. 017                                                    D. Tất cả đều sai

Câu 13: Để xóa một hàng trong Worksheet, ta chọn một ô tƣơng ứng với hàng rồi : A. Chọn lệnh Edit / Delete, rồi chọn mục Entrie Row trong hộp thoại.

 1. Nhắp nút phải vào ô, chọn Delete rồi chọn mục Entrie Row trong hộp thoại.
 2. Nhấn phím Delete trên bàn phím.
 3. Câu a và b đúng.

Câu 14: Khi không tham chiếu đƣợc Excel báo

       

A. Lỗi #VALUE

B. Lỗi #NA

C. Lỗi #NUM

 

D. Lỗi #REF

Câu 15: Để ghi một Work Book với tên khác ta :

       

A. Chọn lệnh File / Save.

B. Chọn lệnh File / Save As.C. Nhấn phím F12.

D. Câu b và c đúng.

           

Trang 1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC

Câu 16: Một hàm trong Excel có dạng :

 1. =Tên hàm( ). B. =Tên hàm(danh sách đối số). C. Cả hai dạng trên.        D. Tất cả đều sai.

Câu 17: Để định dạng cách hiển thị ngày thàng năm cho Excel trong WinXP ta thực hiện:

 1. Start à Setting à Control Panel à Regional Settings
 2. Start à Setting à Control Panel à Regional and Language Options
 3. Start à Setting à Control Panel à Language and Regional Options D. Start à Setting à Control Panel à Add/Remove Programs

Câu 18: List Separator dùng để xác định:

 1. Dấu ngăn cách giữa các đối số.
 2. Dấu ngăn cách số thập phân.
 1. Dấu ngăn cách số hàng ngàn
 1. Dấu kết thúc một hàm trong Excel.

Câu 19: Các toán tử thƣờng sử dụng trong công thức của Excel gồm :

A. Toán tử nối chuỗi &.

C. Toán tử so sánh =, >=, >, <, <= , < >.

B. Toán tử số học ( ), ^, * /, + -.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 20: Địa chỉ „Sheet1‟!A1 đƣợc gọi là :

     

A. Địa chỉ tƣơng đối

C. Địa chỉ tƣơng đối 3 chiều

 

B. Địa chỉ hỗn hợp

D. Địa chỉ tuyệt đối

Câu 21: Chọn một tập tin đã mở trong Excel, ta chọn:

     

A. File – Open

C. File – New

B. Windows – Chọn tên tập tin

D. Windows – Arrange All

Câu 22: Đổi hoặc đọc tên Sheet, ta chọn:

     

A. Format –Style

C. Format – Font

B. Format – sheet

D. Format – sheet – Rename

Câu 23: Giả sử ô A4 có chúa giá trị kết quả một công thức, để sao chép kết quả trên vào ô A8, ta thực hiện nhƣ sau:

 1. Tại ô A4, Copy, chuyển sang ô A8 Paste Special, chọn Formula
 2. Tại ô A4, Copy, chuyển sang ô A8 Paste Special, chọn Value
 3. Tại ô A8, Copy, chuyển sang ô A4 Paste Special, chọn Formula
 4. Tại ô A8, Copy, chuyển sang ô A4 Paste Special, chọn Value

Câu 24: Ta có thể xóa một Sheet bằng cách:

 1. Edit – Delete Sheet C. Edit – Delete
 2. Edit – Move D. Không xóa đƣợc cả Sheet

Câu 25: Trong Excel, hàm Average dùng để tính:

 1. Trung bình các ô dữ liệu số không trống
 2. Trung bình các ô dữ liệu số trống tính = 0
 3. Trung bình các ô dữ liệu số kí tự tính = 0
 4. Trung bình các ô dữ liệu số, có kí tự thì báo lỗi

Câu 26: Để thay đổi độ rộng một cột bảng tính Excel, ta dùng:

 1. Format – Column C. Format – Rows
 2. Table – Column D. Format – Sheets

Câu 27: Trong Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lƣợt các số: 234, 235, 236, tại ô A4 ta điền công thức = SUM(A1:A3) thì kết quả là:

 1. 796 B. 705 C. 720                                                    D. 710

Câu 28: Trong Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lƣợt các số: 234, 235, 236, tại ô A4 ta điền công thức = MAX(A1:A3) thì kết quả là:

 1. 234 B. 235 C. 236                                    D. Chƣơng trình báo lỗi

Câu 29: Trong Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lƣợt các số: 234, 235, 236, tại ô A4 ta điền công thức = MIN(A1:A3) thì kết quả là:

 1. 234 B. 235 C. 236                                    D. Cả 3 đều đúng

Trang 2

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC

Câu 30: Trong Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lƣợt các số: 234, 235, 236, tại ô A4 ta điền công thức = COUNTA(A1:A3) thì kết quả là:

 1. 2 B. 3 C. 4                                         D. 5

Câu 31: Trong Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lƣợt các số: 234, 235, 236, tại ô A4 ta điền công thức = ROUND(SUM(A1:A3),-1) thì kết quả là:

 1. 710 B. 649 C. 578                                    D. 705

Câu 32: Trong Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lƣợt các số: 234, “235”, 236, tại ô A4 ta điền công thức = SUM(A1:A3) thì kết quả là:

 1. 710 B. 705

Câu 33: Trong Excel, để chọn 1 kiểu đồ thị, ta dùng:

 1. Format – Chat – Type
 1. Cả 2 đều đúng

Câu 34: Để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự, ta chọn:

 1. Data – Sort
 2. Data – Table
 1. 469 D. 470
 1. Click vào Icon đồ thị
 1. Cả 2 đều sai
 1. Data – Auto Filter
 2. Tất cả đều sai

Câu 35: Để lọc dữ liệu theo điều kiện, nhƣng sao chép các mẩu tin thỏa điều kiện, ta dùng:

 1. Data – Sort B. Data – Auto Filter
 2. Data – Filter – Advanced Filter D. Tất cả đều sai

Câu 36: Ta có thể rút trích thông tin bằng:

 1. Data – Sort
 1. Data – Filter
 1. Data – Filter – Auto Filter
 2. Tất cả đều đúng

Câu 37: Để dùng bộ lọc truy xuất tự động (Data – Auto Filter) trong Excel, kí tự đại diện là:

 1. Dấu * và dấu ? đều là chữ B. Dấu * là chữ, dấu ? là số
 2. Dấu * là số, dấu ? là chữ D. Dấu * và dấu ? đều là số

Câu 38: Để đổi chữ thƣờng thành chữ Hoa, ta chọn:

 1. Hàm Upper B. Hàm Lower
 2. Hàm Proper D. Tất cả đều đúng

Câu 39: Để chèn thêm 1 Sheet trống, ta chọn:

 1. Format – Worksheet B. Insert – Worksheet
 2. Edit – Worksheet D. View – Worksheet

Câu 40: Hàm MOD dùng để:

 1. Cho ra số dƣ của phép chia B. Cho ra tích số của các số
 2. Cho ra số nguyên của phép chia D. Cho ra phần thập phân

Câu 41: Ta có thể ấn định số Sheet mặc định trong một Workbook, bằng cách :

 1. Tools – Options – View – Sheets in new workbook.
 1. Tools – Options – General – Sheets in new workbook.
 2. Tools – Options – View – Page breaks.
 3. Tools – Options – General – Recently used file list.

Câu 42: Một ô trong Excel có thể chứa số ký tự tối đa là :

 1. 255 B. 16384 C. 32000                              D. 65536

Câu 43: Để xuống dòng trong cùng một ô, ta ấn tổ hợp phím :

 1. Ctrl – Shift – Enter. B. Ctrl – Enter. C. Shift – Enter.               D. Alt – Enter.

Câu 44: Khi nhập dữ liệu loại số vào trong ô, ô đó xuất hiện dạng ###### hoặc dạng số khoa học (Scientifc) thì ta phải :

 1. Xóa đi nhập lại. B. Thay đổi kiểu dữ liệu. C. Mở rộng cột đó ra.           D. Sai ở chỗ khác.

Câu 45: Hàm =ROUND(123456.789,-3) sẽ cho kết quả là :

 1. 123456.789 B. 123456 C. 123457                            D. 123000

Trang 3

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC

Câu 46: Trong bảng tính Excel, ô A5 chứa “TRAN” và ô B5 chứa “ANH”. Để ổ D5 cho kết quả là “TRAN ANH” (có 1 khoảng trắng ở giữa), ta thực hiện công thức nhƣ sau :

 1. = A5 + “ “ + B5 B. = A5 + B5 C. = A5 & “ “ & B5+           D. = A5 & B5

Câu 47: Để đổi chuỗi kí tự bất kỳ sang dạng chữ hoa đầu từ, ta dùng hàm :

A. UPPER

B. LOWER

C. PROPER

   

Câu 48: Để trích danh sách các khách hàng ở khu vực A hoặc những

   

khách hàng có tiêu thụ ít hơn 10 mét khối nƣớc, địa chỉ của vùng điều

1

 

kiện là:

   

A. I1:J2

B. J1:K3

 

2

 

C. J1:J2

D. Tất cả đều đúng.

3

 

Câu 49:  Cho bảng tính bên dƣới, Từ bảng 1, viết công thức tính

   

D. TEXT

 

I

J

K

Mét

Khu

Mét

khối

vực

khối

<10

A

 
   

<10

Thành tiền=Số lƣợng*Đơn giá của mặt hàng thứ nhất (tại ô dấu ?). Ký tự giữa của Mã hàng cho biết mặt hàng đƣợc bán theo giá sỉ hay giá lẻ:

 

A

B

C

D

E

F

G

H

 

3

TT

TÊN

SỐ

THÀNH

MH

GIÁ

GIÁ

 

HÀNG

HÀNG

LƢỢNG

TIỀN

SỈ

LẺ

 
     

4

1

XL0

Xăng

100

?

X

4000

4200

 

5

2

DS1

Dầu

50

 

D

3800

3900

 

6

3

XS0

Xăng

400

 

N

8000

8500

 

7

4

DL0

Dầu

200

 

(Bảng 1 : bảng đơn giá)

 
 1. =VLOOKUP(RIGHT(B4),$F$4:$H$6,IF(MID(B4,2,1)=“S”,2,3),0)*D4
 2. =VLOOKUP(LEFT(B4,1),$F$4:$H$6,IF(MID(B4,2,1)=“S”,2,3),0)*D4
 3. =VLOOKUP(MID(B4,2,1),$F$4:$H$6,IF(MID(B4,2,1)=“S”,2,3),0)*D4
 4. Tất cả đều đúng.

Câu 50: Viết công thức tính Xếp loại của ngừơi thứ nhất, biết :

 

A

B

C

D

E

F

2

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐTH

ĐLT

ĐTB

XẾP LOẠI

3

1

Phạm Văn Nam

8.5

9.5

9.0

?

4

2

Võ Nhƣ Quỳnh

6.7

5.5

6.1

 
 • Nếu ĐTB < 5 , Xếp loại là “Kém”
 • Nếu 5 <= ĐTB < 7 , Xếp loại là “Trung bình”
 • Nếu 7 <= ĐTB < 9 , Xếp loại là “Khá”
 • Nếu ĐTB >= 9 , Xếp loại là “Giỏi”
 1. = IF(E2<5,”Kém”,IF(E2<7,”Trung bình”,IF(E2<9,”Khá”,”Giỏi”)))
 2. = IF(D4>=9,”Giỏi”,IF(D4>=7,”Khá”,IF(D4>=5,”Trung bình”,”Kém”)))
 1. = IF(E3>=9,”Giỏi”,IF(E3>=7,”Khá”,IF(E3>=5,”Trung bình”,”Kém”)))
 2. Tất cả đều sai.

Câu 51: Viết công thức tính Tổng Mét khối sử dụng cho Khu vực A :

   
 

A

B

C

D

E

F

3

TT

TÊN KHÁCH

KHU VỰC

MÉT KHỐI

 

KHU VỰC

KHU VỰC

4

1

Lê Xuân An

A

30

 

A

B

5

2

Trần Tấn

B

10

     

6

3

Võ Thế Mỹ

A

6

     

7

4

Lê Thị Ly

A

15

     

8

5

Vũ Liên Hoa

B

21

 

Tổng

?

 1. = DSUM($A$3:$D$8,4,E3:E4)
 2. = DSUM($A$4:$D$8,$D$3,$E$3:$E$4)
 3. = DSUM($A$3:$D$8,”MÉT KHỐI”,F3:F4)
 4. = DSUM($A$3:$D$8,$D$3:$D$8,$E$3:$E$4)

Trang 4

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC

Câu 52: Viết công thức tính Thành tiền của khách hàng thứ nhất (tại ô dấu ?). Biết :

 

A

B

C

D

E

F

2

TT

LPH

TÊN KHÁCH

NG.ĐẾN

NG.ĐI

T.TIỀN

3

1

A

Trần Văn Hải

25/09/96

09/10/96

?

4

2

B

Lý Lan Anh

12/09/96

15/10/96

 

5

3

A

Phan Tuấn

08/10/96

19/10/96

 
 • Thành tiền = 7000 * Số tuần + 1100 * Số ngày lẻ
 1. = INT((E3-D3)/7)*7000+MOD(E3-D3,7)*1100
 2. = INT(E3-D3/7)*7000+MOD(E3-D3,7)*1100
 3. = INT(E3-D3,7)*7000+MOD(E3-D3,7)*1100
 4. Tất cả đều sai.

Câu 53: Viết công thức tính Thực lãnh cho ngƣời mang tên “Ly”. Biết rằng :

 • Nếu LCB*120 < 120000 thì Thực lãnh = 120000
 • Nếu LCB*120 > 240000 thì Thực lãnh = 240000
 

A

B

C

D

E

3

TT

HỌ VÀ TÊN

LCB*120

THỰC LÃNH

KÝ TÊN

4

1

Lê Kim Xuân

110000

 

Xuân

5

2

Võ Trần Mỹ

255500

 

Mỹ

6

3

Lê Kim Ly

98000

?

Ly

7

4

Vũ Liên Thúy

126000

 

Thúy

 1. = IF(C6<120000,120000,IF(C6>240000,240000,C6))
 2. = IF(C6>240000,240000,IF(C6<120000,120000,C6))
 3. = MIN(240000,MAX(C6,120000))
 4. Tất cả đều đúng.

Câu 22: Giả sử ô A4 có chúa giá trị kết quả một công thức, để sao chép kết quả trên vào ô A8, ta thực hiện nhƣ sau:

 1. Tại ô A4, Copy, chuyển sang ô A8 Paste Special, chọn Formula
 2. Tại ô A4, Copy, chuyển sang ô A8 Paste Special, chọn Value
 3. Tại ô A8, Copy, chuyển sang ô A4 Paste Special, chọn Formula
 1. Tại ô A8, Copy, chuyển sang ô A4 Paste Special, chọn Value Câu 23: Ta có thể xóa một Sheet bằng cách:
 2. Edit – Delete Sheet c. Edit – Delete
 1. Edit – Move d. Không xóa đƣợc cả Sheet

Câu 24: Trong Excel, hàm Average dùng để tính:

 1. Trung bình các ô dữ liệu số không trống
 2. Trung bình các ô dữ liệu số trống tính = 0
 3. Trung bình các ô dữ liệu số kí tự tính = 0
 4. Trung bình các ô dữ liệu số, có kí tự thì báo lỗi

Câu 25: Để thay đổi độ rộng một cột bảng tính Excel, ta dùng:

a.

Format – Column

c. Format – Rows

b.

Table – Column

d. Format – Sheets

Câu 32: Trong Excel, để chọn 1 kiểu đồ thị, ta dùng:

 

a.

Format – Chat – Type

c. Click vào Icon đồ thị

b.

Cả 2 đều đúng

c. Cả 2 đều sai

Câu 33: Để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự, ta chọn:

 

a.

Data – Sort

c. Data – Auto Filter

b.

Data – Table

c. Tất cả đều sai

Câu 34: Để lọc dữ liệu theo điều kiện, nhƣng sao chép các mẩu tin thỏa điều kiện, ta dùng:

 1. Data – Sort c. Data – Auto Filter
 2. Data – Filter – Advanced Filter d. Tất cả đều sai

Trang 5

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC

Câu 35: Ta có thể rút trích thông tin bằng:

 

a.

Data – Sort

c. Data – Filter – Auto Filter

b.

Data – Filter

d. Tất cả đều đúng

Câu 39: Hàm MOD dùng để:

 

a.

Cho ra số dƣ của phép chia

c. Cho ra tích số của các số

b.

Cho ra số nguyên của phép chia

d. Cho ra phần thập phân

Câu 32: Với các biểu thức hay Hàm sau , hãy cho biết biểu thức hay Hàm nào cho kết quả là FALSE:

a . =“ABC”>=“ABC”                                                   B .   =10/3>=4

C .    =MOD(25,4). Kết quả là 1                              D .   Tất cả đều sai

Câu 34: Giả sử tại địa chỉ A1 chứa giá trị chuỗi “ KD_A ” . Để cho kết quả chuỗi “ KD ” tại địa chỉ CELL B2, ta sử dụng Hàm :

a . =LEFT(A1,2)                                                             B .   =RIGHT(A1,2)

C .   =MOD(A1,2,1)                                                     D .  =LEFT(RIGHT(A1,2),1)

Câu 35: Để có đƣợc chuỗi “ B ” của chuỗi “ ABC ” ở tại địa chỉ CELL B5. Ta dùng công thức nào sau đây :

a . =LEFT(RIGHT(B5,2),1)                                       B .   =RIGHT(LEFT(B5,2),1)

C .   Cả A và B đều đúng                                            D .  Cả A và B đều sai

Câu 38: Trong Excel, công thức sau sẽ cho kết quả nhƣ thế nào biết rằng các ô dữ liệu trong công thức đều lớn hơn 0 =IF(SUM(B2:D2)>=AVERAGE(B2:D2),1,0)

A . 0

B .   14

C .  13

D .  1

Câu 25 : Để xuất hiện các thanh công cụ theo ý ngƣời sử dụng ta chọn :

 1. View – Toolbars.
 2. View – FullScreen.
 3. View – Zoom.
 4. View – Ruler.

Câu 26 : Trong Excel, AND, OR, NOT là:

 1. Toán tử.
 2. Hàm Logic.
 3. Quan hệ về Logic.
 4. Tất cả đều sai.

Câu 27 : Trong Excel, để tìm các số thỏa điều kiện <=5 và >=10, ta dùng :

 1. Hàm IF và hàm AND.
 2. Hàm IF và hàm OR.
 3. Hàm IF và hàm NOT.
 4. Tất cả đều đúng.

Câu 28 : Để đổi chữ hoa thành chữ thƣờng, trong Excel , ta có thể dùng :

 1. Format – Change Case.
 2. Edit – Copy – Paste.
 3. Hàm Upper.
 4. Hàm Lower.

Câu 29 : Trong Excel, để đánh số thứ tự một cách tự động trong 1 cột , ta chọn :

 1. File – Edit Fill – Series.
 2. Đánh số bằng tay.
 3. Alt – F – I –S.
 1. Dùng Auto Fill Handle. Câu 30 :
 

A

B

C

D

E

F

2

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐTH

ĐLT

ĐTB

XẾP HẠNG

3

1

Phạm Văn Nam

8.5

9.5

9.0

?

4

2

Võ Nhƣ Quỳnh

6.7

5.5

6.1

 

Viết công thức tính Xếp hạng của ngƣời thứ nhất (tại ô dấu ?) theo thứ tự giảm dần :

Trang 6

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC

 1. = RANK(E3,$E$3:$E$4)
 2. = RANK(E4,E3:E4)
 1. = RANK(E3,$E$3:$E$4,1)
 2. Tất cả đều đúng.

Câu 31 : Phát biểu nào sau đây là sai :

 1. Khi tính toán giá trị một CELL (ô) với hàm hay với biểu thức ta phải bắt đầu bằng dấu “=”.
 2. Tên hàm nhập bằng chữ thƣờng hay chữ hoa đều có giá trị nhƣ nhau.
 1. Giữa tên hàm và các đối số có thể chứa ký tự blank (khoảng trắng). Ví dụ : = LEFT (“ABC”,1)
 1. Các giá trị chuỗi ghi trực tiếp trong hàm phải đƣợc đặt trong cặp dấu nháy kép.

Câu 32 : Sau khi khởi động EXCEL, ta nhập dữ liệu vào một CELL (ô). Phát biểu nào sau đây là đúng :

 1. Nếu dữ liệu là giá trị số, EXCEL sẽ tự động canh phải.
 2. Nếu dữ liệu là giá trị chuỗi, EXCEL sẽ tự động canh trái.
 3. Nếu dữ liệu là giá trị ngày, EXCEL sẽ tự động canh phải.
 4. Tất cả đều đúng.

Câu 33 :

 

A

B

C

D

E

3

TT

MÃ HÀNG

SỐ LƢỢNG

ĐƠN GIÁ

HUÊ HỒNG

4

1

TVS

10

3000

?

5

2

TLL

20

6600

 

6

3

MGS

30

4000

 

7

4

MGL

40

4400

 

8

5

TVL

50

3300

 

Viết công thức tính Huê hồng của mặt hàng thứ nhất (tại ô dấu ?), biết :

Nếu mặt hàng đƣợc bán theo giá sỉ (ký tự bên phải của mã hàng là “S”) thì

Huê hồng = 4% * Đơn giá * Số lƣợng. Ngƣợc lại, Huê hồng = 0.

 1. = IF(RIGHT(C4,2)=”S”,4%,0)*D4*E4
 2. = IF(C4=”MG”,4%*D4*E4,0)
 3. = IF(LEFT(C4,2)=MG,4%*D4*E4,0)
 4. Tất cả đều sai.

Câu 34 : Muốn vẽ biểu đồ (đồ thị) thể hiện mối tƣơng quan (tỷ lệ) giữa các thành phần so với toàn thể, ta chọn loại đồ thị :

 1.  
 2.  
 3.  
 4. Tất cả đều đúng.

Câu 35 : Để di chuyển dữ liệu từ địa chỉ A2 đến địa chỉ C3, ta thực hiện :

 1. Chọn CELL (ô) A2, click chuột vào biểu tƣợng COPY, chọn CELL (ô) C3, click chuột vào biểu tƣợng PASTE.
 1. Chọn CELL (ô) A2, click chuột vào biểu tƣợng CUT, chọn CELL (ô) C3, click chuột vào biểu tƣợng PASTE.
 1. Chọn CELL (ô) C3, click chuột vào biểu tƣợng CUT, chọn CELL (ô) A2, click chuột vào biểu tƣợng PASTE.
 1. Tất cả đều sai.

Câu 36 : Giả sử tại địa chỉ C1 chứa giá trị chuỗi “DS1”. Tại địa chỉ B1, muốn lấy ký tự “S”. ta dùng hàm :

 1. = LEFT(C1,1)
 2. = RIGHT(C1,2)
 3. = MID(C1,2,1)
 4. =MIĐ(C1,2,1)

Câu 37 : Với công thức = MAX(20,MIN(5,100)) cho kết quả là :

 1. 100

Trang 7

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC

 1. 5
 2. 20
 1. Tất cả đều sai.

Câu38 :

 

A

B

 

C

D

E

F

3

STT

HỌ VÀ TÊN

 

LCB

PHỤ

NGÀY

 

CHỨC VỤ

CẤP

SINH

         

4

1

Võ Nhƣ Hảo

 

290

TP

?

12/12/69

5

2

Lê Thị Thủy

 

510

 

27/07/69

6

       

PHỤ

 
   

Bảng 1 :

CHỨC VỤ

CẤP

 
       

7

       

200000

 

8

       

TP

100000

 

Dựa vào bảng 1, viết công thức tính phụ cấp của ngƣời thứ nhất (tại ô dấu ?) :

 1. = VLOOKUP(D4,$D$7:$E$8,2,0)
 2. = VLOOKUP(D4,$D$7:$E$8,2)
 3. = VLOOKUP(D4,$D$7:$E$8,2,1)
 4. Tất cả đều đúng.

Câu 39 : Để trích danh sách các khách hàng ở khu vực A có tiêu thụ ít hơn 10 mét khối nƣớc, địa chỉ của vùng điều kiện là:

 

I

J

K

1

Mét khối

Khu

Mét

 

vực

khối

   

2

<10

A

 

3

 

<10

<10

 1. I1:J2
 2. I1:K3
 3. J1:J3
 4. Tất cả đều sai.

Câu 40 :

 

A

B

C

D

E

F

G

 

1

SỐ

THÀNH

CHUYÊN

DOANH

 

HÀNG

LƢỢNG

TIỀN

CHỞ

THU

HÀNG

HÀNG

 
 

2

DS1

100

4000

400

4400

*S

?S?

 

3

DL2

200

8800

880

9680

     

4

NS1

20

20000

2000

22000

     

5

XS0

50

5000

0

5000

     

6

XL1

300

15000

1500

16500

     

Tính tổng Doanh thu của những mã hàng có ký tự giữa là “S”

 1. = SUMIF(A2:A6,G2,E2:E6)
 2. = DSUM(A1:E6,5,F1:F2)
 3. = DSUM(A1:E6,E1,G1:G2)
 4. Tất cả đều đúng.

Trang 8


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Tải Xuống Tại Đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here