Luật Thương Mại

0
4864
Luật Thương Mại
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Đề cương môn Luật Thương Mại

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: Lô trình tự ôn TOEIC đạt 750+ 


Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Đề cương môn Luật Thương Mại

Quảng Cáo

Câu 1. Phạm vi điều chỉnh của luật thương mại

Luật thương mại điều chỉnh các hoạt động thương mại của thương nhân thực hiện trên lãnh thổ VN

+ hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lời , bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lời khác

+ mua bán hàng hóa : là hoạt động thương mại , theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán, bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán , nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận

+ cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại , theo đó 1 bên gọi là bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho 1 bên khác và nhận thanh toán , bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và quyền sử dụng dịch vụ

+ xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bao gồm: khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày , giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại

+ hoạt động trung gian thương mại là hoạt động của thương nhân để thực hiện các giao dịch thương mại cho 1 hoặc 1 số thương nhân, bao gồm: hoạt động đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa

+ một số hoạt động thương mại cụ thể khác: gia công thương mại, đấu giá hàng hóa, đấu thầu hàng hóa, dịch vụ, dịch vụ giám định hàng hóa, dịch vụ cho thuê hàng hóa, dịch vụ logictics

Luật thương mại điều chỉnh hoạt động thương mại của thương nhân thực hiện ngoài lãnh thổ VN trong trường hợp các bên thỏa thuận chọn áp dụng luật thương mại VN hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà VN là thành viên

Câu 2. Khái niệm, đặc điểm của quảng cáo thương mại và nội dung của sản phẩm quảng cáo thương mại

Khái niệm: quảng cáo thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hóa , dịch vụ của mình

Đặc điểm của quarg cáo thương mại:

+ chủ thể của hoạt động quảng cáo thương mại là thương nhân. Với tư cách là người kinh doanh , thương nhân thực hiện quảng cáo thương mại để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của mình hoặc thực hiện dịch vụ quảng cáo cho thương nhân khác theo hợp đồng để tìm kiếm lợi nhuận

+ về tổ chức thực hiện: thương nhân có thể tự mình thực hiện các công việc cần thiết để quảng cáo hoặc thuê dịch vụ quảng cáo của thương nhân khác thông qua hợp đồng dịch vụ

+ cách thưc xúc tiến thương mại: trong hoạt động quảng cáo thương mại, thương nhân sử dụng sản phẩm và phương tiện quảng cáo thương mại để thông tin về hàng hóa, dịch vụ đến khách hàng. Những thông tin bằng hình ảnh, tiếng nói, chữ viết, về hàng hóa, dịch vụ cần giới thiệu , được truyền tải đến công chúng thông qua phương tiện truyền thanh, truyền hành, ấn phẩm

+ mục đích của hoạt động quảng cáo thương mại: giới thiệu về hàng hóa, dịch vụ để xúc tiến thương mại , đáp ứng nhu cầu cạnh tranh và mục tiêu lợi nhuận của thương nhân, thu hút khách hàng chú ý đến hàng hóa, dịch vụ của mình

Nội dung của sản phẩm quảng cáo thương mại: sản phẩm quảng cáo thương mại bao gồm những thông tin bằng hình ảnh, hành động, âm thanh, tiếng nói , chữ viết , màu sắc, ánh sáng chứa đựng nội dung quảng cáo thương mại, sản phẩm quảng cáo thương mại có chức đựng cả nội dung, hình thức quảng cáo thương mại

Câu 3. Khái niệm và đặc điểm của trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và hội chợ triển lãm thương mại

  • Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ:

Khái niệm: trưng bày , giới thiệu hàng hóa dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương

nhân dùng hàng hóa , dịch vụ, tài liệu về hàng hóa dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hóa, dịch vụ đó

Đặc điểm

+ chủ thể của trưng bày, giới thiệu hàng hóa là thương nhân . thương nhân thực hiện hành vi trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụlà thương nhân có nhu cầu bán hàng, cung ứng dịch vụ hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ xúc tiến thương mại , thực hiện việc trưng bày, giới thiệu hàng hóa cho thương nhân khác để thu phí dịch vụ

+ cách thức tiến hành: dùng hàng hóa, dịch vụ và các tài liệu kèm theo để giới thiệu về hàng hóa , dịch vụ . theo quy định của luật thương mại, hàng hóa được trưng bày, giới thiệu thông qua các hình thức: mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hóa, để tổ chức  trưng bày, giới thiệu hàng hóa , dịch vụ tại các trung tâm thương mại, hội chợ triển lãm hoặc trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hóa, nghệ thuật ….

+ mục đích: giới thiệu các thông tin về hàng hóa để từ đó kích thích nhu cầu mua sắm, xúc tiến cơ hội bán hàng

  • Hội chợ, triển lãm thương mại

Khái niệm: hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại tập trung trong 1 thời gian và tại 1 địa điểm nhất định để thương nhân  trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ, tài liệu về hàng hóa , dịch vụ nhằm thúc đẩy , tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ

Đặc điểm:

+ về chủ thể: đây là hoạt động thương mại do thương nhân thực hiện. nếu như các hành vi xúc tiến thương mại khác có thể do từng thương nhân độc lập tiến hành thì hội chợ triển lãm chỉ có thể thực hiện được khi có sự tham gia đồng thời của nhiều thương nhân tại cùng 1 thời gian và địa điểm nhất định

+về cách thức tổ chức: thương nhân có thể trực tiếp tổ chức hoặc thông qua hợp đồng dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm

+ cách thức xúc tiến thương mại: là trưng bày, giới thiệu, quảng cáo hàng hóa, bán lẻ và giao kết hợp đồng

Câu 4. Điều kiện để trở thành thương nhân và phân loại thương nhân

Điều kiện 1: để trở thành thương nhân các chủ thể phải tồn tại dưới các hình thức đó là các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân

Điều kiện 2: các chủ thể trên chỉ trở thành thương nhân nếu tham gia các hoạt động gọi là hoạt động thương mại

Điều kiện 3: các hoạt động thương mại phải được các chủ thể thực hiện độc lập, mang danh nghĩa chính mình và vì lợi ích của bản thân mình

Điều kiện 4: các hoạt động thương mại phải được các chủ thể thực hiện 1 cách thường xuyên

Điều kiện 5: đăng kí kinh doanh

Phân loại thương nhân: thương nhân là cá nhân và thương nhân là tổ chức

Câu 5. Khái niệm, đặc điểm của xúc tiến thương mại và vai trò của xúc tiến thương mại

Khái niệm: xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bao gồm: khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày giới thiệu hàng hóa , dịch vụ và hội chợ , triển lãm thương mại

Đặc điểm của xúc tiến thương mại

+ về chủ thể : do xúc tiến thương mại nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ nên chủ thể thực hiện chủ yếu là thương nhân. Chủ thể của hoạt động xúc tiến thương mại phải có tư cách pháp lí độc lập, là thương nhân VN hoặc thương nhân nước ngoài. Pháp luật không cho phéo các văn phòng đại diện tiến hành khuyến mại, quảng cáo … và chỉ cho phép chi nhánh được xúc tiến thương mại phù hợp với nội dung hoạt động ghi trong giấy phép

+ về mục đích: xúc tiến thương mại nhằm mục đích trực tiếp là tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa , cung ứng dịch vụ và thông qua đó mục đích lợi nhuận của thương nhân đạt được

+ về cách thức thực hiện: thương nhân có thể tự mình thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại như quảng cáo, khuyến mại, triển lãm thương mại…. hoặc thuê người kinh doanh các dịch vụ xúc tiến thương mại thực hiện

Vai trò của xúc tiến thương mại

+ xúc tiến thương mại là cầu nối giữa doanh nghiệp với khách hàng hoặc giữa các doanh nghiệp với nhau

+ xúc tiến thương mại thể hiện năng lực , uy tín , hình ảnh cho công ty , cho người tiêu dùng tháy doanh nghiệp có gì và có thể làm gì và sẵn sang làm gì

+ xúc tiến thương mại hỗ trợ việc bán hàng, giúp cho việc bán hàng dễ dàng và năng động hơn, đưa hàng hóa vào kênh phân phối hợp lí, có lợi thế cho doanh nghiệp , từ đó giúp giảm chi phí và tăng doanh thu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here