GIẢI BÀI TẬP MÔN TIỀN TỆ THANH TOÁN QUỐC TẾ

0
7765
GIẢI BÀI TẬP MÔN TIỀN TỆ THANH TOÁN QUỐC TẾ
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


GIẢI BÀI TẬP MÔN TIỀN TỆ THANH TOÁN QUỐC TẾ

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan:Tình hình sử dụng các phương thức thanh toán quốc tế ở Việt Nam


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: GIẢI BÀI TẬP MÔN TIỀN TỆ THANH TOÁN QUỐC TẾ

Họ và tên: Huỳnh Bá Học   Lớp:  CĐ QTVP K32C

GIẢI BÀI TẬP MÔN TIỀN TỆ THANH TOÁN QUỐC TẾ

  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN:

Câu 1.

Giả sử tại một ngân hàng thương mại có bảng niêm yết giá như sau:

USD/VND: 17.650 – 71 GBP/USD: 1,6568 – 00 AUD/USD: 0,7894 – 24
USD/JPY: 114,81 – 00 EUR/USD: 1,2692 – 12  

Chỉ ra tỷ giá mà ngân hàng sẽ áp dụng khi khách hàng muốn:

a) Mua USD bằng VND b) Bán EUR lấy USD c) Bán USD lấy EUR
d) Bán JPY lấy USD e) Bán GBP lấy USD f) Bán USD lấy AUD.

BÀI GIẢI

a) Khách hàng: Mua USD bằng VND → Ngân hàng: Bán USD mua VND;

Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/VND = 17.671.

b) Khách hàng: Bán EUR lấy USD → Ngân hàng: Mua EUR bán USD;

Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá mua EUR/USD = 1,2692.

c) Khách hàng: Bán USD lấy EUR → Ngân hàng: Mua USD bán EUR;

Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá bán EUR/USD = 1,2712.

d) Khách hàng: Bán JPY lấy USD → Ngân hàng: Mua JPY bán USD;

Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/JPY = 115,00.

e) Khách hàng: Bán GBP lấy USD → Ngân hàng: Mua GBP bán USD;

Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá mua GBP/USD = 1,6568.

f) Khách hàng: Bán USD lấy AUD → Ngân hàng: Mua USD bán AUD;

Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá bán AUD/USD = 0,7924.

Câu 2.

Giả sử tại một ngân hàng thương mại có bảng yết giá như sau:

USD/VND: 16.850 – 71 USD/JPY: 114,81– 00 GBP/USD: 1,6568 – 00
EUR/USD: 1,2248 – 98 AUD/USD: 0,6894 – 24  

Xác định tỷ giá và đối khoản tương ứng khi khách hàng muốn thực hiện các giao dịch sau:

a) Khách hàng muốn mua 120.000 USD bằng VND?

b) Khách hàng muốn bán 960.000 EUR lấy USD?

c) Khách hàng muốn bán 92.500 USD lấy EUR?

d) Khách hàng bán 12.358.000 JPY lấy USD?

e) Khách hàng muốn mua 28.320 GBP bằng USD?

f) Khách hàng muốn bán 56.900 USD lấy AUD?

BÀI GIẢI

 

a) Khách hàng muốn mua 120.000 USD bằng VND

Phân tích:         Khách hàng bán VND mua 120.000 USD

Ngân hàng mua VND bán 120.000 USD

Ngân hàng bán 120.000 USD nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/VND = 16.871.

Vậy khi khách hàng muốn mua 120.000 USD, số VND phải trả:

16.871 x 120.000 USD = 2.024.520.000 VND

b) Khách hàng muốn bán 960.000 EUR lấy USD

Phân tích:         Khách hàng bán 960.000 EUR mua USD

Ngân hàng mua 960.000 EUR bán USD

Ngân hàng mua 960.000 EUR nên sẽ áp dụng tỷ giá mua EUR/USD = 1,2248

Vậy khi khách hàng muốn bán 960.000 EUR lấy USD, số USD khách hàng có được:

1,2248 x 960.000 EUR = 1.175.808 USD

c) Khách hàng muốn bán 92.500 USD lấy EUR

Phân tích:         Khách hàng bán 92.500 USD mua EUR

Ngân hàng mua 92.500 USD bán EUR

Ngân hàng bán EUR nên sẽ áp dụng tỷ giá bán EUR/USD = 1,2298

Vậy khi khách hàng muốn bán 92.500 USD lấy EUR, số EUR khách hàng có được:

92.500 USD / 1,2298 = 75.215 EUR

d) Khách hàng bán 12.358.000 JPY lấy USD

Phân tích:         Khách hàng bán 12.358.000 JPY mua USD

Ngân hàng mua 12.358.000 JPY bán USD

Ngân hàng bán USD nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/JPY = 115,00

Vậy khi khách hàng muốn bán 12.358.000 JPY lấy USD, số USD khách hàng có được:

12.358.000 JPY / 115,00 = 107.461 USD

e) Khách hàng muốn mua 28.320 GBP bằng USD

Phân tích:         Khách hàng bán USD mua 28.320 GBP

Ngân hàng mua USD bán 28.320 GBP

Ngân hàng bán GBP nên sẽ áp dụng tỷ giá bán GBP/USD = 1,6600

Vậy khi khách hàng muốn mua 28.320 GBP bằng USD, số USD khách hàng phải trả:

28.320 GBP x 1,6600 = 47.011,2 USD

f) Khách hàng muốn bán 56.900 USD lấy AUD

Phân tích:         Khách hàng bán 56.900 USD mua AUD

Ngân hàng mua 56.900 USD bán AUD

Ngân hàng bán AUD nên sẽ áp dụng tỷ giá bán AUD/USD: 0,6924

Vậy khi khách hàng muốn muốn bán 56.900 USD lấy AUD, số AUD khách hàng có:

56.900 USD/0,6924 = 82.178 USD

Câu 3.

Giả sử vào ngày 4/8/200x, trên thị trường ngoại hối quốc tế có bảng yết giá như sau:

USD/VND: 16.888 – 90 USD/CHF: 1,2541– 11 GBP/USD: 1,7651 – 91
EUR/USD: 1,2248 – 98 USD/JPY: 114,81 – 00 AUD/USD: 0,7681 – 27

Xác định tỷ giá và đối khoản tương ứng khi khách hàng muốn thực hiện các giao dịch sau:

a) Khách hàng A: mua 20.000 GBP bằng CHF?

b) Khách hàng B: bán 20.000 GBP lấy CHF?

c) Khách hàng C: mua 28.000 EUR bằng VND?

d) Khách hàng D: bán 28.000 EUR bằng VND?

e) Khách hàng E: mua 40.000 AUD bằng VND?

f) Khách hàng F: Bán 40.000 AUD lấy VND?

g) Khách hàng G: Bán 12 triệu JPY lấy VND?

h) Khách hàng H: Mua 12 triệu JPY bằng VND?

i) Khách hàng I: bán 30.000 GBP lấy AUD?

j) Khách hàng J: mua 30.000 GBP bằng AUD?

BÀI GIẢI

 

a) Khách hàng A: mua 20.000 GBP bằng CHF

Phân tích:

Khách hàng bán CHF mua USD; khách hàng bán USD, mua 20.000 GBP

Ngân hàng mua CHF bán USD; ngân hàng mua USD, bán 20.000 GBP

Ngân hàng bán USD mua CHF nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/CHF: 1,2611

Ngân hàng mua USD, bán 20.000 GBP nên sẽ áp dụng tỷ giá bán GBP/USD: 1,7691

Tính tỷ giá bán GBP/CHF (b):

Vậy khi khách hàng A mua 20.000 GBP bằng CHF, số CHF khách hàng phải trả:

20.000 GBP x GBP/CHF(b) = 20.000 x 2,2310 = 44.620 CHF

b) Khách hàng B: bán 20.000 GBP lấy CHF

Phân tích:

Khách hàng bán 20.000 GBP mua USD; khách hàng bán USD, mua CHF

Ngân hàng mua 20.000 GBP bán USD; ngân hàng mua USD, bán CHF

Ngân hàng mua 20.000 GBP bán USD nên sẽ áp dụng tỷ giá mua GBP/USD: 1,7651

Ngân hàng mua USD, bán CHF nên sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/CHF: 1,2541

Tính tỷ giá mua GBP/CHF (m):

Vậy khi khách hàng B bán 20.000 GBP lấy CHF, số CHF khách hàng có:

20.000 GBP x GBP/CHF(m) = 20.000 x 2,2136 = 44.272 CHF

 

c) Khách hàng C: mua 28.000 EUR bằng VND

Phân tích:

Khách hàng bán VND mua USD; khách hàng bán USD, mua 28.000 EUR

Ngân hàng mua VND bán USD; ngân hàng mua USD, bán 28.000 EUR

Ngân hàng bán USD mua VND nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/VND: 16.890

Ngân hàng bán 28.000 EUR, mua USD nên sẽ áp dụng tỷ giá bán EUR/USD: 1,2298

Tính tỷ giá bán EUR/VND (b):

Vậy khi khách hàng C mua 28.000 EUR bằng VND, số VND khách hàng phải trả:

28.000 EUR x EUR/VND (b) = 28.000 x 20.771 = 581.588.000 VND

d) Khách hàng D: bán 28.000 EUR bằng VND

Phân tích:

Khách hàng bán 28.000 EUR mua USD; khách hàng bán USD, mua VND

Ngân hàng mua 28.000 EUR bán USD; ngân hàng mua USD, bán VND

Ngân hàng mua USD bán VND nên sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/VND: 16.888

Ngân hàng mua 28.000 EUR, bán USD nên sẽ áp dụng tỷ giá mua EUR/USD: 1,2248

Tính tỷ giá mua EUR/VND (m):

Vậy khi khách hàng D bán 28.000 EUR bằng VND, số VND khách hàng có:

28.000 EUR x EUR/VND (m) = 28.000 x 20684,4224 = 579.163.827,2 VND

 

e) Khách hàng E: mua 40.000 AUD bằng VND

Phân tích:

Khách hàng bán VND mua USD; khách hàng bán USD, mua 40.000 AUD

Ngân hàng mua VND bán USD; ngân hàng mua USD, bán 40.000 AUD

Ngân hàng bán USD mua VND nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/VND: 16.890

Ngân hàng bán 40.000 AUD, mua USD nên sẽ áp dụng tỷ giá bán AUD/USD: 0,7727

Tính tỷ giá bán AUD/VND (b):

Vậy khi khách hàng E mua 40.000 AUD bằng VND, số VND khách hàng phải trả:

40.000 AUD x AUD/VND (b) = 40.000 x 13.050,903 = 522.036.120 VND

f) Khách hàng F: Bán 40.000 AUD lấy VND

Phân tích:

Khách hàng bán 40.000 AUD mua USD; khách hàng bán USD, mua VND

Ngân hàng mua 40.000 AUD bán USD; ngân hàng mua USD, bán VND

Ngân hàng mua USD bán VND nên sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/VND: 16.888

Ngân hàng mua 40.000 AUD, bán USD nên sẽ áp dụng tỷ giá mua AUD/USD: 0,7681

Tính tỷ giá mua AUD/VND (m):

Vậy khi khách hàng F bán 40.000 AUD lấy VND, số VND khách hàng có:

40.000 AUD x AUD/VND (m) = 40.000 x 12.971,6728 = 518.866.912 VND

 

g) Khách hàng G: Bán 12 triệu JPY lấy VND

Phân tích:

Khách hàng bán 12 triệu JPY mua USD; khách hàng bán USD, mua VND

Ngân hàng mua 12 triệu JPY bán USD; ngân hàng mua USD, bán VND

Ngân hàng bán USD mua 12 triệu JPY nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/JPY: 115,00

Ngân hàng mua USD, bán VND nên sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/VND: 16.888

Tính tỷ giá mua JPY/VND (m):

Vậy khi khách hàng G bán 12 triệu JPY lấy VND, số VND khách hàng có:

12.000.000 JPY x JPY/VND (m) = 12.000.000 x 146,852 = 1.762.224.000VND

 

h) Khách hàng H: Mua 12 triệu JPY bằng VND

Phân tích:

Khách hàng bán VND mua USD; khách hàng bán USD, mua 12 triệu JPY

Ngân hàng mua VND bán USD; ngân hàng mua USD, bán 12 triệu JPY

Ngân hàng bán USD mua VND nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/VND: 16.890

Ngân hàng mua USD, bán 12 triệu JPY nên sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/JPY: 114,81

Tính tỷ giá bán JPY/VND (b):

Vậy khi khách hàng H mua 12 triệu JPY bằng VND, số VND khách hàng phải trả:

12.000.000 JPY x JPY/VND (b) = 12.000.000 x 147,1126 = 1.765.351.200 VND

 

i) Khách hàng I: bán 30.000 GBP lấy AUD

Phân tích:         Khách hàng bán 30.000 GBP mua USD; khách hàng bán USD, mua AUD

Ngân hàng mua 30.000 GBP bán USD; ngân hàng mua USD, bán AUD

Ngân hàng mua 30.000 GBP bán USD nên sẽ áp dụng tỷ giá mua GBP/USD: 1,7651

Ngân hàng bán AUD, mua USD nên sẽ áp dụng tỷ giá bán AUD/USD: 0,7727

Tính tỷ giá mua GBP/AUD (m):

Vậy khi khách hàng I bán 30.000 GBP lấy AUD, số AUD khách hàng có:

30.000 GBP x GBP/AUD(m) = 30.000 x 2,2843 = 68.529 AUD

 

j) Khách hàng J: mua 30.000 GBP bằng AUD?

Phân tích:         Khách hàng bán AUD mua USD; khách hàng bán USD, mua 30.000 GBP

Ngân hàng mua AUD bán USD; ngân hàng mua USD, bán 30.000 GBP

Ngân hàng bán 30.000 GBP mua USD nên sẽ áp dụng tỷ giá bán GBP/USD: 1,7691

Ngân hàng mua AUD, bán USD nên sẽ áp dụng tỷ giá mua AUD/USD: 0,7681

Tính tỷ giá bán GBP/AUD (b):

Vậy khi khách hàng J mua 30.000 GBP bằng AUD, số AUD khách hàng phải trả:

30.000 GBP x GBP/AUD(b) = 30.000 x 2,3032 = 69.096 AUD

Câu 4.

Một công ty lữ hành A từ hoạt động kinh doanh nhận khách thu được 450.000 CNY. Với số tiền này công ty A muốn dùng để thanh toán 500.000 JPY cho hoạt động gởi khách. Số tiền còn lại công ty chuyển thành EUR. Hãy xác định số EUR mà công ty A sẽ có. Biết rằng các tỷ giá được công bố như sau:

USD/CNY = 8,2745/80

USD/JPY = 118,20/119,60

EUR/USD = 1,3125/45

BÀI GIẢI

Phân tích:

A bán 450.000 CNY mua USD; A bán USD, mua 500.000 JPY

Ngân hàng mua 450.000 CNY bán USD; ngân hàng mua USD, bán 500.000 JPY

Tổng số CNY để mua 500.000 JPY?

Ngân hàng bán USD mua 450.000 CNY nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/CNY = 8,2780

Ngân hàng mua USD bán 500.000 JPY, nên sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/JPY = 118,20

Tính tỷ giá mua CNY/JPY (m):

Gọi X là số CNY mà công ty A dùng để mua 500.000 JPY:

X = 500.000/14,2788 = 35.017 CNY

Gọi Y là số CNY còn lại của công ty A:

Y = 450.000 CNY – X = 450.000 – 35.017 = 414.983 CNY

Phân tích:

Số tiền còn lại (Y) công ty chuyển thành EUR.

A bán 414.983 CNY mua USD; A bán USD, mua EUR

Ngân hàng mua 414.983 CNY bán USD; ngân hàng mua USD, bán EUR

Tổng số EUR?

Ngân hàng bán USD mua 414.983 CNY nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/CNY = 8,2780

Ngân hàng bán EUR mua USD, nên sẽ áp dụng tỷ giá bán EUR/USD = 1,3145

Tính tỷ giá bán EUR/CNY (b):

Vậy sau khi chuyển số tiền còn lại (Y) thành EUR, số EUR công ty có:

414.983/10,88 = 38.141,8 EUR

Câu 5.

Doanh nghiệp lữ hành Y nhận khách thu được 5.000 CHF. Với số tiền này, doanh nghiệp Y thanh toán 600.000 JPY cho hoạt động gởi khách. Số tiền còn lại doanh nghiệp Y đổi thành USD. Xác định số USD tương ứng?

Biết tỷ giá:

USD/JPY = 95,5284/96,853; USD/CHF = 1,1164/1,2352.
BÀI GIẢI

CÁCH 1:

Y bán CHF mua USD; Y bán USD, mua 600.000 JPY

Ngân hàng mua CHF bán USD; ngân hàng mua USD, bán 600.000 JPY

Theo đề bài:

Ngân hàng bán USD mua CHF nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/CHF = 1,2352

Ngân hàng mua USD bán 600.000 JPY, nên sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/JPY = 95,5284

Tính tỷ giá mua CHF/JPY (m):

Gọi X là số CHF mà công ty Y dùng để mua 600.000 JPY:

X = 600.000/77,338 = 7.758 CHF

Gọi A là số CHF còn lại của công ty Y:

A = 5.000 CHF – X = 5.000 – 7.758 = -2.758 CHF

(Công ty Y nợ 2.758 CHF)

Số tiền còn lại (A) công ty chuyển thành USD.

Y bán 2.758 CHF mua USD

Ngân hàng mua 2.758 CHF bán USD

Tổng số USD?

Ngân hàng bán USD mua 2.758 CHF nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/CHF = 1,2352

Vậy sau khi chuyển số tiền còn lại (A) (số tiền công ty nợ) thành USD, số USD công ty nợ:

2.758/1,2352 = 2.232,8 USD

CÁCH 2:

Y bán 5.000 CHF mua USD; Y bán USD, mua JPY

Ngân hàng mua 5.000 CHF bán USD; ngân hàng mua USD, bán JPY

Theo đề bài:

Ngân hàng bán USD mua 5.000 CHF nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/CHF = 1,2352

Ngân hàng mua USD bán JPY, nên sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/JPY = 95,5284

Tính tỷ giá mua CHF/JPY (m):

Vậy khi công ty Y bán 5.000 CHF thì tổng số JPY mà công ty nhận được:

5.000 x 77,338 = 386.690 JPY

Tổng số tiền công ty Y cần phải thanh toán nốt: 600.000 – 386.690 = 213.310 JPY

Y bán 213.310 JPY mua USD

Ngân hàng mua 213.310 JPY bán USD

Tổng số USD?

Ngân hàng mua USD bán 213.310 JPY nên sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/JPY = 95,5284

Vậy sau khi đổi 213.310 JPY lấy USD, số USD công ty nợ:

213.310/95,5284 = 2.232,9 USD

Câu 6.

Một khách du lịch A cần phải thanh toán 370 USD. Người này muốn thanh toán bằng 80 EUR và số còn lại sẽ thanh toán nốt bằng GBP. Hãy xác định số GBP mà người khách du lịch A cần phải thanh toán nốt. Biết rằng các tỷ giá được công bố như sau:

EUR/USD = 1,3125/45 GBP/USD = 1,8135/65
BÀI GIẢI

Phân tích:

Tổng số USD mà khách du lịch A phải trả: 370 USD

A bán 80 EUR mua USD → Ngân hàng mua 80 EUR bán USD

Theo đề bài: Ngân hàng mua EUR bán USD nên sẽ áp dụng tỷ giá mua EUR/USD = 1,3125

Với 80 EUR, số USD tương ứng khách du lịch A thanh toán được: 1,3125 x 80 = 105 USD

Tổng số USD còn lại mà khách du lịch A phải trả nốt: 370 USD – 105 USD = 265 USD

A bán GBP mua 265 USD để thanh toán nốt số tiền còn lại

A bán GBP mua 265 USD → Ngân hàng mua GBP bán 265 USD

Tổng số GBP?

Ngân hàng mua GBP bán 265 USD nên sẽ áp dụng tỷ giá mua GBP/USD = 1,8135

Vậy số GBP khách hàng cần phải thanh toán nốt: 265/1,8135 = 146,1 GBP

Câu 7.

Một khách du lịch A cần phải thanh toán 5.400.000 VND. Người này muốn thanh toán bằng 50 GBP số còn lại sẽ thanh toán nốt bằng EUR. Hãy xác định số EUR mà người khách du lịch A cần phải thanh toán nốt. Biết rằng tỷ giá được công bố như sau:

EUR/USD = 1,3125/45 GBP/USD = 1,8135/65 USD/VND = 16.810/16.830
BÀI GIẢI

Tổng số VND mà khách du lịch A phải trả: 5.400.000 VND

A bán 50 GBP mua USD, bán USD mua VND

Ngân hàng mua 50 GBP bán USD, mua USD bán VND

Ngân hàng mua GBP bán USD nên sẽ áp dụng tỷ giá mua GBP/USD = 1,8135

Ngân hàng mua USD bán VND nên sẽ áp dụng tỷ giá mua  USD/VND = 16.810

Xác định tỷ giá mua GBP/VND (m)

Với 50 GBP, số VND tương ứng khách du lịch A thanh toán được:

30.484,935 x 50 = 1.524.246,75 VND

Tổng số VND còn lại mà khách du lịch A phải trả nốt:

5.400.000 VND – 1.524.246,75 VND = 3.875.753,25 VND

A phải bán EUR mua 3.875.753,25 VND để thanh toán nốt số tiền còn lại.

A bán EUR mua USD, A bán USD mua 3.875.753,25 VND

Ngân hàng mua EUR bán USD, ngân hàng mua USD bán 3.875.753,25 VND

Tổng số EUR?

Ngân hàng mua EUR bán USD nên sẽ áp dụng tỷ giá mua EUR/USD = 1,3125

Ngân hàng mua USD bán VND nên sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/VND = 16.810

Xác định tỷ giá mua EUR/VND (m)

Vậy số EUR khách hàng cần phải thanh toán nốt:

3.875.753,25/22.063,125 = 175,67 EUR


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

 Tải Xuống Tại Đây 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here