Đề thi kết thúc môn Thực hành nghiệp vụ ngân hàng thương mại

0
1177
Đề thi kết thúc môn Thực hành nghiệp vụ ngân hàng thương mại
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Đề thi kết thúc môn Thực hành nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: Đề thi tuyển sinh Đại học Tiếng Đức 2012


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Đề thi kết thúc môn Thực hành nghiệp vụ ngân hàng thương mại

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Thực hành nghiệp vụ NHTM 1 – Đề 1

Tám Tèo có tài khoản tiền gởi cá nhân tại Sacombank với tình hình số dư tài khoản tiền gởi tháng 08/2010 như sau:

Đvt: đồng

Ngày Số dư Ngày Số dư
01/08 3.000.000 23/08 15.000.000
09/08 4.800.000 25/08 18.000.000
15/08 4.000.000 26/08 28.000.000
18/08 20.000.000 28/08 8.000.000
20/08 25.000.000 31/08 12.000.000

Giả sử, bạn là nhân viên giao dịch hãy tính lãi tiền gởi cho Tám Tèo ?

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Thực hành nghiệp vụ NHTM 1 – Đề 2

Giả sử bạn là giao dịch viên phụ trách tiền gởi của khách hàng cá nhân. Đầu giờ giao dịch, L‎í Ma Ma đến trình bày rằng hiện tại bà ta muốn gởi 300 triệu đồng lấy lãi hàng tháng để chi tiêu. Bà ta muốn gởi kì hạn 1 năm và lĩnh lãi hàng tháng nhưng không biết gởi bằng VNĐ hay USD. Thông tin hiện tại của ngân hàng như sau: Lãi suất tiền gởi tiết kiệm VNĐ 1 năm lĩnh lãi hàng tháng là 0.75%/tháng trong khi lãi suất tiền gởi tiết kiệm USD kì hạn 1 năm lĩnh lãi hàng tháng là 3.45%/năm, tỷ giá USD/VNĐ hiện tại là 16.050. Là nhân viên giao dịch với khách hàng cá nhân, bạn khuyên Lí Ma Ma nên gởi tiết kiệm loại nào trong 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Sau 1 năm tỷ giá USD/VNĐ là 17.000. Tính lãi mà Lí Ma Ma nhận được trong trường hợp này ?

Trường hợp 2: Sau 1 năm tỷ giá USD/VNĐ là 16.500. Tính lãi mà Lí Ma Ma nhận được trong trường hợp này ?

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Thực hành nghiệp vụ NHTM 1 – Đề 3

Phòng kế toán của công ty TNHH Đông Phong lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm nộp cho ngân hàng xin vay theo hạn mức, trong đó các khoản mục của bảng kế hoạch tài chính được liệt kê như sau (đvt: tr.đồng):

Tài sản Số tiền Nợ và vốn chủ sở hữu Số tiền
A. Tài sản lưu động 5.075 A. Nợ phải trả 7.198
1. Tiền mặt và tiền gởi NH 513 1. Nợ ngắn hạn 3.178
2. Chứng khoán ngắn hạn 0 – Phải trả người bán 500
3. Khoản phải thu 1.662 – Phải trả công nhân viên 178
4. Hàng tồn kho 2.900 – Phải trả khác 0
5. Tài sản lưu động khác 0 – Vay ngắn hạn ngân hàng 2.500
B. Tài sản cố định ròng 3.424 2. Nợ dài hạn 4.020
C. Đầu tư tài chính dài hạn 5.538 B. Vốn chủ sở hữu 6.839
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 14.037 TỔNG CỘNG NỢ VÀ VỐN CSH 14.037

Xác định hạn mức tín dụng của ngân hàng đối với Đông Phong theo 3 cách. Biết rằng, vốn chủ sở hữu tham gia chiếm tỷ lệ 40% và 20% vốn vay dài hạn của ngân hàng là đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thường xuyên.

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Thực hành nghiệp vụ NHTM 1 – Đề 4

Trình bày những nội dung cơ bản của một hợp đồng tín dụng ?

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Thực hành nghiệp vụ NHTM 1 – Đề 5

Công ty Minh Vy có bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tài sản 2009 2008 Nợ và vốn CSH 2009 2008
A. Tài sản lưu động 1000 810 A. Nợ phải trả 1064 800
1. Tiền các loại 10 15 1. Phải trả nhà cung cấp 60 30
2. Đầu tư ngắn hạn 0 65 2. Nợ ngắn hạn 110 60
3. Khoản phải thu 375 315 3. Phải trả khác 140 130
4. Tồn kho 615 415 4. Nợ dài hạn 754 580
B. Tài sản cố định ròng 1000 870 B. Tổng cộng vốn CSH 936 880
      1. Cổ phiếu ưu đãi 40 40
      2. Cổ phiếu thường 130 130
      3. Lợi nhuận giữ lại 766 710
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2000 1680 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2000 1680

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chỉ tiêu 2009 2008
1. Doanh thu ròng 3,000.00 2,850.00
2. Chi phí hoạt động chưa kể khấu hao 2,616.20 2,497.00
3. Thu nhập trước thuế, lãi và khấu hao 383.80 353.00
4. Khấu hao tài sản hữu hình 100.00 90.00
5. Khấu hao tài sản 100.00 90.00
6. Thu nhập trước thuế và lãi 283.80 263.00
7. Trừ lãi 88.00 60.00
8. Thu nhập trước thuế 195.80 203.00
9. Trừ thuế 78.32 81.20
10. Thu nhập trước khi chia cổ tức ưu đãi 117.48 121.80
11. Cổ tức ưu đãi 4.00 4.00
12. Thu nhập ròng 113.48 117.80
13. Cổ tức cổ phần thường 56.74 53.01
14. Lợi nhuận giữ lại 56.74 64.79

Dựa vào các thông tin có được từ báo cáo tài chính của công ty Minh Vy, bạn hãy:

  1. Xác định các tỷ số tài chính nhằm đánh giá khả năng trả nợ của công ty Minh Vy ?
  2. Xét về khía cạnh phân tích tình hình tài chính, bạn đề nghị lãnh đạo cho vay hay không cho vay đối với công ty Minh Vy ? Tại sao ?

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Thực hành nghiệp vụ NHTM 1 – Đề 6

Công ty Tribeco ký hợp đồng bán hàng trả chậm trong thời hạn 6 tháng cho công ty thương mại và dịch vụ Cà Mau lô hàng nước bí đao trị giá 1.520 triệu đồng. Trong thoả thuận giữa 2 bên mua bán và ngân hàng ACB về sử dụng dịch vụ bao thanh toán trong nước có những cam kết sau:

. ABC ứng trước 85% trị giá hợp đồng bao thanh toán cho bên bán với lãi suất bằng lãi suất cho vay ngắn hạn hiện hành là 0,85%/tháng cộng phí bảo hiểm rủi ro tín dụng là 0,65%.

. Phí theo dõi khoản phải trả thu và thu hồi nợ là 0,15% trị giá hợp đồng bao thanh toán.

Giả sử bạn là nhân viên tín dụng phụ trách dịch vụ bao thanh toán, hãy xác định xem số tiền khách hàng nhận là bao nhiêu ở hai thời điểm:

  1. Thời điểm khách hàng xuất trình hóa đơn?
  2. Thời điểm quyết toán hợp đồng bao thanh toán?

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Thực hành nghiệp vụ NHTM 1 – Đề 7

Giả sử, bạn là nhân viên tín dụng phụ trách giao dịch với khách hàng doanh nghiệp đang thụ lý hồ sơ vay vốn của công ty TNHH X. Dưới đây là tóm lược báo cáo tài chính của công ty X.

 

 

 

 

Bảng 1: Kết quả kinh doanh của công ty TNHH X năm 200X.

(Đ. Vị tính : VNĐ)

DIỄN GIẢI MÃ SỐ KỲ TRưỚC KỲ SAU
Tổng doanh thu 01 39.084.955.837 64.485.407.773
Trong đó: doanh thu hàng xuất khẩu 02 1.693.653.380  
1. Doanh thu thuần 10 39.084.955.837 64.485.407.773
2. Gía vốn hàng bán 11 37.716.982.383 62.292.903.909
3. Lợi nhuận gộp (10 – 11) 20 1.367.973.454 2.192.503.864
4. Chi phí bán hàng 21 0 0
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp 22 378.457.346 689.898.627
6. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 989.516.108 1.502.605.237
– Thu nhập hoạt động tài chính 31 8.500.321 8.319.652
– Chi phí hoạt động tài chính 32 16.158.266 21.886.348
7. Lợi nhuận hoạt động tài chính (31 – 32) 40 (7.657.945) (13.566.696)
– Các khoản thu nhập bất thường 41 48.266.383 264.910.999
– Chi phí bất thường 42 4.764.994 168.617.334
8. Lợi nhuận bất thường (41 – 42) 50 43.501.389 96.293.665
9. Tổng lợi nhuận trước thuế (30 + 40 + 50) 60 1.025.359.552 1.585.332.206
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 70 118.887.265 112.544.000
11. Lợi nhuận sau thuế (60 – 70) 80 906.472.287 1.472.788.206

 

 

Bảng 2: Bảng cân đối kế toán của công ty TNHH X năm 200X.           (Đ. Vị tính: VNĐ)

DIỄN GIẢI MÃ SỐ ĐẦU NĂM CUỐI NĂM
Tài sản      
A- Tài sản LĐ và đầu tư ngắn hạn 100 18.623.731.202 16.186.124.511
I- Tiền 110 2.599.383.686 2.453.040.316
1. Tiền mặt tại quỹ và ngân phiếu 111 1.323.181.547 1.179.479.196
2. Tiền gửi Ngân hàng 112 1.276.202.139 1.273.561.120
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120    
III- Các khoản phải thu 130 2.810.738.131 3.558.554.470
1. Phải thu của khách hàng 131 1.196.318.028 1.147.176.581
2. Trả trước cho người bán 132 1.229.249.949 1.159.740.081
3. Thuế GTGT được khấu trừ 133 90.095.004 27.897.302
4. Các khoản phải thu khác 138 295.075.150 1.223.740.506
IV- Hàng tồn kho 140 13.213.609.385 10.174.529.725
1. Hàng hóa tồn kho 146 13.213.609.385 10.174.529.725
V- Tài sản lưu động khác 150    
VI- Chi sự nghiệp 160    
B- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 200 33.858.280 2.056.331.073
I- Tài sản cố định 210 33.858.280 2.056.331.073
1. Tài sản cố định hữu hình 211 33.858.280 2.056.331.073
2. Nguyên giá 212 40.995.350 2.139.357.660
3. Gía trị hao mòn lũy kế 213 (7.137.070) (83.026.587)
II- Các khoản đầu tư dài hạn 220    
III- Chi phí xây dựng dở dang 230    
IV- Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn 240    
Tổng cộng tài sản 250 18.657.589.482 18.242.455.584
Nguồn vốn      
A- Nợ phải trả 300 7.740.459.411 5.352.537.307
I- Nợ ngắn hạn 310 7.740.459.411 5.352.537.307
1.Vay ngắn hạn 311 1.512.304.300 4.181.000.000
2.Phải trả cho người bán 313 1.424.127.517  
3.Người mua trả tiền trước 314 1.810.453.550 1.165.808.160
4.Thuế, các khoản phải nộp Nhà nước 315 74.317.488 5.729.147
5.Phải trả và phải nộp khác 318 2.919.256.556  
II- Nợ dài hạn 320    
III- Nợ khác 330    
B- Nguồn vốn chủ sở hữu 400 10.917.130.071 12.889.918.277
I- Nguồn vốn, Qũy 410 10.917.130.071 12.889.918.277
Nguồn vốn kinh doanh 411 5.600.000.000 7.000.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối 416 5.317.130.071 5.889.918.277
II- Nguồn kinh phí 420    
Tổng cộng nguồn vốn 430 18.657.589.482 18.242.455.548

Nguồn: Báo cáo cuối năm 200X của công ty thương mại X.

Dựa vào thông tin có được từ báo cáo tài chính của công ty X, bạn hãy:

  1. Xác định các tỷ số tài chính nhằm đánh giá khả năng trả nợ của công ty X?
  2. Xét về khía cạnh phân tích tình hình tài chính, bạn đề nghị lãnh đạo cho vay hay không cho vay đối với công ty X? Tại sao?

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Thực hành nghiệp vụ NHTM 1 – Đề 8

Giả sử, bạn là nhân viên tín dụng phụ trách giao dịch với khách hàng doanh nghiệp. Sau khi nhận hồ sơ của khách hàng đề nghị vay vốn, theo yêu cầu của trưởng phòng tín dụng bạn tiến hành phân tích tình hình tài chính để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Dựa váo các báo cáo tài chính do khách hàng cung cấp, bạn tính toán và xác định được các tỷ số tài chính như sau:

Tỷ số Kỳ này Kỳ trước
Tỷ số thanh khoản hiện thời 1,6 1,2
Tỷ số thanh khoản nhanh 1 0,8
Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu 1,4 1,2
Tỷ số hiệu quả hoạt động tài sản 3 2
Tỷ số lợi nhuận trước thuế so với taì sản 5% 4%

Với tư cách là nhân viên tín dụng, dựa vào các tỷ số trên, bạn giải thích ý nghĩa và đánh giá như thế nào về tình hình tài chính của khách hàng trình bày trong tờ trình gửi cho lãnh đạo xem xét?

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Thực hành nghiệp vụ NHTM 1 – Đề 9

Công ty nước suối Vĩnh hảo đang xem xét ký hợp đồng bán hàng trả chậm trong thời hạn 6 tháng cho Công ty Thương Mại Hoàng Lan lô hàng nước suối có ga trị giá 3 tỷ đồng. Theo thỏa thuận giữa hai bên mua bán và VAB nếu sử dụng dịch vụ bao thanh toán trong nước các điều khoản cam kết trong hợp đồng bao thanh toán như sau:

. VAB ứng trước 85% trị giá hợp đồng bao thanh toán cho bên bán với lãi suất bằng lãi suất cho vay ngắn hạn hiện hành là 0,85%/tháng cộng phí bảo đảm rủi ro tín dụng là 0,55%.

. Phí theo dõi khoản phải thu và thu hồi nợ là 0,20% trị giá hợp đồng bao thanh toán.

Giả sử bạn là nhân viên tín dụng phụ trách bao thanh toán trong nước của VAB, bạn hãy sử dụng Excel để tính toán và tư vấn cho khách hàng xem có nên sử dụng dịch vụ bao thanh toán hay không? Biết rằng khách hàng không thể tự ước lượng được chi phí cơ hội sử dụng vốn của mình.

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Thực hành nghiệp vụ NHTM 1 – Đề 10

Giả sử, bạn là nhân viên tín dụng phụ trách giao dịch với khách hàng doanh nghiệp đang thụ lý hồ sơ vay vốn của công ty TNHH Thái Hoàng. Dưới đây là tóm lược báo cáo tài chính của công ty Thái Hoàng.

Bảng 1: Kết quả kinh doanh của công ty Thái Hoàng năm 200X.

( Đ. Vị tính: VNĐ)

Khoản mục Năm nay Năm trước
Doanh thu tổng 270.730 224.871
Các khoản giảm trừ 2.964 7.196
Chiết khấu hàng bán 2.332 6.465
Hàng bán bị trả lại 631 731
Doanh thu thuần 267.766 217.675
Giá vốn bán hàng 191.118 153.501
Lợi nhuận tổng 76.648 64.174
Chi phí bán hàng 53.205 42.214
Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.085 12.820
Lợi nhuận từ hoạt động SXKD 9.357 9.140
Thu nhập hoạt động tài chính 1.132 10.527
Chi phí hoạt động tài chính 184 624
Trong đó chi lãi 62 422
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 948 9.904
Thu nhập bất thường 1.811 1.712
Chi phí bất thường    
Lợi nhuận bất thường 1.811 1.712
Lợi nhuận trước thuế 12.116 20.756
Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.127 1.668
Lợi nhuận thuần 8.989 19.088

y/c : như y/c của câu 7


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

 Tải Xuống Tại Đây  


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here