Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh Đại học năm 2013 môn HÓA khối B

0
1012
Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh Đại học năm 2013 môn HÓA khối B
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh Đại học năm 2013 môn HÓA khối B

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: ĐỀ KIỂM TRA PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh Đại học năm 2013 môn HÓA khối B

                   HD GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013

Môn thi : HÓA, khối B – Mã đề : 537

NguyÔn quang hïng -a2-k40cva-tn

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1 :  Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được a gam CO2. Giá trị của a là

 1. 8,8 B. 6,6                       C. 2,2                             D. 4,4.

HD

Hỗn hợp CH3OH và C2H4(OH)2 có số mol nguyên tử C = số mol nhóm OH.

Số mol OH = 2.số mol H2 = 0,2 mol

Mà số mol C = số mol OH = 0,2 mol

Vậy khối lượng CO2 = 0,2.44 = 8,8 gam

Câu 2: Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, có số mol bằng nhau, phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn trong 0,76 gam X là

 1. 0,45 gam. B. 0,38 gam. C. 0,58 gam.                   D. 0,31 gam.

HD

Cứ 1 mol hh amin đơn chức pư với HCl thì khối lượng muối thu được tăng 36,5 gam so với hh ban đầu.

Vậy số mol hh hai amin đơn chức là: (1,49-0,76)/36,5 = 0,02 mol

M2 amin = 0,76/0,02 = 38. Vậy phải có amin có PTK < 38. Amin này là CH3NH2.

Khối lượng amin có PTK nhỏ = 0,01.31 = 0,31 gam

Câu 3: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, đến phản ứng hoàn toàn, thu được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 18 gam muối. Giá trị của m là

 1. 7,12. B. 6,80.                    C. 5,68.                          D. 13,52.

Số mol CO2 = CaCO3 = 0,04 mol

Số mol SO2 = 0,045 mol

Số mol Fe2(SO4)3 = 18/400 = 0,045 mol

Ta có:               Fe              Fe3+  +   3e

                        0,09                         0,27

                         C+2             C+4    +  2e

                                         0,04        0,08

                        S+6    +    2e             S+4

                                     0,09           0,045

                       O     +  2e          O-2 

                       x           2x

2x + 0,09 = 0,27 + 0,08

Suy ra x = 0,13.

Khối lượng O = 2,08 gam

Vậy m = 2,08 + 56.0,09 = 7,12 gam

 

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào 12,6 gam dung dịch HNO3 60% thu được dung dịch X (không có ion ). Cho X tác dụng hoàn toàn với 105 ml dung dịch KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được 8,78 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của Cu(NO3)2 trong X là

 1. 28,66%. B. 30,08%.               C. 27,09%.                     D. 29,89%.

Câu 5: Cho giá trị độ âm điện của các nguyên tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); Na (0,93). Hợp chất nào sau đây là hợp chất ion?

 1. NaF. B. CH4.                    C. H2O.                          D. CO­2.

HD

NaF có hiệu độ âm điện = 3,98 – 0,93 = 3,05 > 1,7 nên là liên kết ion

Câu 6: Cho m gam một oxit sắt phản ứng vừa đủ với 0,75 mol H2SO4, thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất và 1,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S+6). Giá trị của m là

 1. 24,0. B. 34,8.                    C. 10,8.                          D. 46,4.

HD

Số mol SO2 = 0,075 mol

Đặt số mol Fe = x, O = y

Ta có: 3x = 2y + 0,075.2 (BT electron)

Và:     1,5x + 0,075 = 0,75 (BT nguyên tố S)

Giải ra: x = 0,45, y = 0,6

Vậy m = 0,45.56 + 0,6.16 = 34,8 gam

Câu 7: Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, axit acrylic, ancol anlylic (C3H5OH). Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol X, thu được 30,24 lít khí CO2 (đktc). Đun nóng X với bột Ni một thời gian, thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối hơi của Y so với X bằng 1,25. Cho 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch Br2 0,1M. Giá trị của V là

 1. 0,6. B. 0,5.                      C. 0,3.                            D. 0,4.

HD

Số mol CO2 = 1,35 mol

Suy ra số mol propen, axit acrylic, ancol anlylic = 1,35/3 = 0,45 mol (vì các chất này đều có 3 nguyên tử C)

Do đó số mol H2 trong X = 0,3 mol

Do mX  = mY nên nX.MX = nY.MY

Suy ra: nY = nX.MX/MY = 0,75.1/1,25 = 0,6

Có nghĩa là số mol H2 đã pư với hỗn hợp propen, axit acrylic, ancol anlylic là 0,15 mol. Do vậy số mol hỗn hợp propen, axit acrylic, ancol anlylic còn lại là 0,3 mol

Vậy số mol Br2 pư với hỗn hợp propen, axit acrylic, ancol anlylic bằng 0,3 mol

Nếu lấy 0,1 mol Y thì số mol Br2 pư = 0,05 mol

Vậy thể tích dd Br2 0,1M cần tìm là = 0,5 lít.

Câu 8: Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở bằng dung dịch NaOH dư, thu được m2 gam ancol Y (không có khả năng phản ứng với Cu(OH)2) và 15 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y bằng oxi dư, thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Giá trị của m1

 1. 11,6. B. 16,2.                    C. 10,6.                          D. 14,6.

HD

Đốt cháy m2 gam ancol Y cho 0,4 mol H2O và 0,3 mol CO2 do vậy ancol Y phải là ancol C3H8Ox và số mol Y = 0,4 – 0,3 = 0,1 mol. Y không tác dụng với Cu(OH)2 nên CTCT Y: CH2OH-CH2-CH2OH

Thuỷ phân este X hở được ancol và hai muối của hai axit đơn chức vậy este có dạng (RCOO)2C3H6

            (RCOO)2C3H6  +  2NaOH      2RCOONa  +  C3H6(OH)2.

                                                         0,2                     0,1

RCOONa = 15/0,2 = 75, R = 8

Số mol este = 0,1 mol, m1 =  = 0,1.146 = 14,6 gam

 

Câu 9: Cho phản ứng: FeO + HNO3 ® Fe(NO3)3 + NO + H2O.

Trong phương trình của phản ứng trên, khi hệ số của FeO là 3 thì hệ số của HNO3

 1. 6. B. 10.                       C. 8.                               D. 4.

HD

3FeO  +    10HNO3        3Fe(NO3)3  +  NO   +  5H2O

 

Câu 10: Số proton và số nơtron có trong một nguyên tử nhôm () lần lượt là

 1. 13 và 13. B. 13 và 14.              C. 12 và 14.                    D. 13 và 15.

HD

p = 13, n = A – p = 14

Câu 11: Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên của X là

 1. lysin. B. alanin.                  C. glyxin.                       D. valin.

HD

NH2CH2COOH: glyxin

Câu 12: Cho 3,36 lít khí hiđrocacbon X (đktc) phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

 1. C4H4. B. C2H2.                   C. C4H6.                         D. C3H4.

HD

Số mol H.C = 0,15 mol

Suy ra số mol kết tủa = 0,15 mol. Vậy Mkt = 36/0,15 = 240 là C2Ag2.

Vậy H.C là C2H2.

Câu 13: Tên gọi của anken (sản phẩm chính) thu được khi đun nóng ancol có công thức (CH3)2CHCH(OH)CH3 với dung dịch H2SO4 đặc là

 1. 2-metylbut-2-en. B. 2-metylbut-1-en.  C. 3-metylbut-1-en.        D. 3-metylbut-2-en.

HD

Quy tắc Zaixep: nhóm OH bị tách cùng với nguyên tử H ở C bậc cao hơn

Sản phẩm chính là: (CH3)2C=CH-CH3 : 2-metyl-but-2-en

 

Câu 14: Trong các chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen và butan, số chất có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) là

 1. 3. B. 5.                         C. 2.                               D. 4.

Câu 15: Cho sơ đồ phản ứng: C2H2 ® X ® CH3COOH.

Trong sơ đồ trên mỗi mũi tên là một phản ứng, X là chất nào sau đây?

 1. CH3COONa. B. C2H5OH.             C. HCOOCH3.               D. CH3CHO.

HD

C2H2 + H2O                CH3CHO

CH3CHO + O2            CH3COOH

Câu 16: Hòa tan hoàn toàn x mol Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 và z mol HCl, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x, y và z là

 1. x = y – 2z. B. 2x = y + z.           C. 2x = y + 2z.               D. y = 2x.

HD

Chất tan duy nhất là FeCl2:

Fe + 2FeCl3          3FeCl2.

           y/2       y

Fe  +  2HCl           FeCl2  +  H2

z/2         z

x = y/2 + z/2 tức là 2x = y + z

Câu 17: Cho các phát biểu sau:

(a) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH.

(b) Phản ứng thế brom vào vòng benzen của phenol (C6H5OH) dễ hơn của benzen.

(c) Oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic.

(d) Phenol (C6H5OH) tan ít trong etanol.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

 1. 4. B. 3.                         C. 2.                               D. 1.

Câu 18: Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C7H9N là

 1. 3. B. 5.                         C. 2.                               D. 4.

Câu 19 : Cho các phát biểu sau:

(a) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa.

(b) Axit flohiđric là axit yếu.

(c) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng.

(d) Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7.

(e) Tính khử của các ion halogenua tăng dần theo thứ tự: F, Cl, Br, I.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

 1. 2. B. 4.                         C. 3.                               D. 5.

Câu 20: Phát biểu nào sau đây không đúng?

 1. Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo.
 2. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.
 3. Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni.
 4. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm.

Câu 21: Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?

 1. Axit axetic. B. Metyl fomat.       C. Anđehit axetic.          D. Ancol etylic.

Câu 22: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam X, thu được 2,34 gam H2O. Mặt khác 10,05 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 12,8 gam muối. Công thức của hai axit là

 1. C3H5COOH và C4H7COOH. B. C2H3COOH và C3H5COOH.
 2. C2H5COOH và C3H7COOH. D. CH3COOH và C2H5COOH.

HD

Cứ 1 mol hh axit đơn chức tác dụng với NaOH thì khối lượng muối tăng thêm 22 gam

Vậy số mol hh axit (trong 10,05 gam) là: (12,8-10,05)/22 = 0,125 mol

Vậy với 4,02 gam hh sẽ có số mol là: 0,05 mol

Số mol O trong hai axit = 0,1 mol (vì axit đơn chức có 2O)

Khối lượng O trong 2 acid = 1,6 gam

Số mol H2O = 0,13 mol, khối lượng H trong 2 acid = 0,26 gam

Vậy mC = 2,16, suy ra nC = 0,18, số mol CO2 > số mol H2O nên hai axit phải không no

Số nguyên tử C trung bình của hai axit = 3,6. Chọn B

Câu 23:  Cho phương trình hóa học của phản ứng: X + 2Y ® Z + T. Ở thời điểm ban đầu, nồng độ của chất X là 0,01 mol/l. Sau 20 giây, nồng độ của chất X là 0,008 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo chất X trong khoảng thời gian trên là

 1. 4,0.10-4 mol/(l.s). B. 7,5.10-4 mol/(l.s).      C. 1,0.10-4 mol/(l.s).     D. 5,0.10-4 mol/(l.s).

HD

V = (0,01-0,00)8/20 = 1,0.10-4 mol/(l.s).

Câu 24: Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm X và Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất có công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, thu được N2 và 36,3 gam hỗn hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

 1. 29,55. B. 17,73.                  C. 23,64.                        D. 11,82.

HD

X, Y đều được tạo bởi axit amin no, đơn chức nên CTC của X: CxH2x-1O4N3, Y: CyH2y-2O5N4.

(dựa vào công thức tính độ bất bão hoà của phân tử)

     CyH2y-2O5N4             yCO2  + (y-1)H2O

     0,05                        0,05y      0,05(y-1)

Ta có: 44.0,05y + 18.0,05(y-1) = 36,3, suy ra y = 12

Vậy axit amin tạo ra X và Y là NH2C2H4COOH

Số mol CO2 thu được khi đốt 0,01 mol X là: 0,01.9 = 0,09

Khối lượng kết tủa là: 0,09.197 = 17,73 gam

 

Câu 25: Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

 1. Xenlulozơ B. Glucozơ                      C. Saccarozơ                 D. Amilozơ

Câu 26: Thể tích dung dịch NaOH 0,25M cần cho vào 15 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M để thu được lượng kết tủa lớn nhất là

 1. 210 ml B. 90 ml                           C. 180 ml                      D. 60 ml

HD

Al2(SO4)3 + 6NaOH           2Al(OH)3  +  3Na2SO4.

0,0075          0,045

V = 0,045/0,25 = 0,18 lít = 180 ml

 

Câu 27: Phát biểu nào sau đây là đúng?

 1. Thành phần chính của supephotphat kép gồm hai muối Ca(H2PO4)2 và CaSO4
 2. Supephotphat đơn chỉ có Ca(H2PO4)2
 3. Urê có công thức là (NH2)2CO
 4. Phân lân cung cấp nitơ cho cây trồng.

Câu 28: Điện phân nóng chảy Al2O3 với các điện cực bằng than chì, thu được m kilogram Al ở catot và 89,6 m3 (đktc) hỗn hợp khí X ở anot. Tỉ khối của X so với H2 bằng 16,7. Cho 1,12 lít X (đktc) phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 1,5 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

 1. 115,2 B. 82,8                             C. 144,0                        D. 104,4

HD

Catot: Al3+  +  3e            Al

 

Anot:  2O-2         O2  +  4e

             x              x        4x

           C              CO  +  2e

                              y           2y

           C             CO2       +  4e

                             z                 4z

Ta có:

x + y + z = 4000

32x + 28y + 44z = 16,7.2.4000 = 133600

Và z = 0,015.89600/1,12= 1200

Giải ra: x = 600, y = 2200

Vậy tổng số mol e trao đổi bằng = 4x + 2y + 4z = 11600

Suy ra: Khối lượng Al = 11600.27/3 = 104400 gam = 104,4 kg

 

Câu 29: Hai chất hữu cơ X và Y, thành phần nguyên tố đều gồm C, H, O, có cùng số nguyên tử cacbon (MX < MY). Khi đốt chát hoàn toàn mỗi chất trong oxi dư đều thu được số mol H2O bằng số mol CO2. Cho 0,1 mol hỗn hợp gồm X và Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 28,08 gam Ag. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là

 1. 60,34% B. 78,16%                       C. 39,66%                     D 21,84%

HD

Do số mol CO2 = H2O nên X, Y đều có dạng CnH2nOx.

Số mol Ag = 0,26 > 2 lần số mol hỗn hợp. Vậy hỗn hợp X chứa HCHO và HCOOH

Số mol HCHO =  x, HCOOH = y, ta có: x + y = 0,1 và 4x + 2y = 0,26

Giải ra x = 0,03, y = 0,07

Phần trăm của X = (0,03.30)/(0,03.30 + 0,07.46) = 21,84%

 

Câu 30: Khi hòa tan hoàn toàn m gam mỗi kim loại vào nước dư, từ kim loại nào sau đây thu được thể tích khí H2 (cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) là nhỏ nhất?

 1. Na B. Ca                               C. K                              D. Li

HD

Đối với Na: số mol H2 = 1/46

               K:                   = 1/78

               Li:                     = 1/7

               Ca:                      1/40

Câu 31: Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 0,25M vào X đến khi bắt đầu có khí sinh ra thì hết V ml. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

 1. 80 B.160                               C. 60                             D. 40

HD

Số mol OH = 0,04 mol, Ba2+ = 0,02 mol, HCO3 = 0,03 mol

     OH +  HCO3          CO32-  +  H2O

     0,03       0,03            0,03

     CO32-   +   Ba2+          BaCO3

    0,02           0,02            0,02

Dung dịch X: 0,01 mol CO32- và 0,01 mol OH.

     H+    +    OH             H2O

  0,01            0,01

     CO32- +  H+             HCO3

   0,01        0,01

Vậy tổng số mol HCl = 0,02 ml, V = 80 ml

Câu 32: Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu được dung dịch Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z gồm H2SO4 và HCl, trong đó số mol của HCl gấp hai lần số mol của H2SO4. Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo ra m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

 1. 4,656 B. 4,460                           C. 2,790                        D. 3,792

HD

Số mol H2 = 0,024 mol

Số mol OH trong Y = 0,048 mol

Số mol H+ = OH = 0,048 mol, do đó số mol HCl = 0,024 mol, H2SO4 = 0,012 mol

Số mol H2O tạo ra từ phản ứng Y và Z = 0,048 mol

BTKL: m = 1,788 + 0,048.17+ 0,024.36,5 + 0,012.98 – 0,048.18 = 3,792 gam

 

Câu 33: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Trong các chất: NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 và Al, số chất có khả năng phản ứng được với dung dịch X là

 1. 7. B.4.                                  C. 6                               D. 5

HD

Dd X chứa FeSO4, Fe2(SO4)3 và H2SO4

FeSO4 + KMnO4 + H2SO4      Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O

Fe(NO3)2 + H+             Fe3+  +  NO  +  H2O

Cl2  +  Fe2+     Fe3+  +  Cl

Cu, Al + Fe3+       Fe2+

Câu 34: Dung dịch X chứa 0,12 mol Na+; x mol ; 0,12 mol  và 0,05 mol . Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

 1. 7,190 B. 7,020                           C. 7,875                        D. 7,705

HD

Ta có:    0,12.1 + 0,05.1 = 0,12.1 + 2x

Tìm được x = 0,025

Số mol Ba2+ = 0,03 mol, OH = 0,06 mol

     Ba2+  +  SO42-           BaSO4.

      0,025      0,025             0,025

     NH4+  +  OH       NH3  +  H2O

  0,05            0,05

Dung dịch Y: Ba2+ dư: 0,005 mol, Na+: 0,12 mol, Cl: 0,12 mol, OH dư: 0,01

mY = 7,875 gam

Câu 35: Trong các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là

 1. tơ tằm, sợi bông và tơ nitron B. tơ visco và tơ nilon-6
 2. sợi bông, tơ visco và tơ nilon-6 D. sợi bông và tơ visco

Câu 36: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe và 1,6 gam Cu trong 500 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,1M và HCl 0,4M, thu được khí NO (khí duy nhất) và dung dịch X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam chất rắn, Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong các phản ứng. Giá trị của m là

 1. 29,24 B. 30,05                           C. 28,70                        D. 34,10

HD

Số mol H+ = 0,25 mol, NO3 = 0,05 mol, Fe = 0,05 mol, Cu = 0,025 mol, Cl = 0,2 mol

   Bảo toàn e: Fe về Fe3+.

3n Fe + 2nCu = ¾ n H+ + n Ag+ ( tạo Ag) => nAg = 0,05.3 + 0,025.2 – 0,25.3 : 4 = 0,0125 mol

Chất rắn: Ag và AgCl    

 • m = 0,2.143,5 + 0,0125.108 = 30,05

Câu 37: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 1. 29,55 B. 9,85                     C. 19,70                      D. 39,40

HD

Số mol CO2 = 0,1 mol, OH = 0,3 mol, Ba2+ = 0,15 mol (>CO2)

Tạo muối trung hoà CO32- với số mol = CO2 = 0,1 mol

Khối lượng kết tủa = 0,1.197 = 19,7 gam

Câu 38: Axit cacboxylic X hai chức (có phần trăm khối lượng của oxi nhỏ hơn 70%), Y và Z là hai ancol đồng đẳng kế tiếp (MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm X, Y, Z cần vừa đủ 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp trên là

 1. 15,9%.                         B. 12,6%.                 C. 29,9%                     D. 29,6%

HD

Do %O trong X< 70% nên MX > 64.100/70 = 91,42, tức là phải có từ 3 nguyên tử C trở lên

Số mol O2 = 0,4 mol, CO2 = 0,35 mol, H2O = 0,45 mol

Số nguyên tử C trung bình của hỗn hợp là 0,35/0,2 = 1,75. số nguyên tử H = 4,5

 Vậy phải có ancol là CH3OH, ancol kết tiếp là C2H5OH

Theo BT nguyên tố O ta có số mol O trong acid X và 2 ancol là: 0,35.2 + 0,45 – 0,8 = 0,35 mol

Đặt số mol X là x, số mol 2 ancol là y

Ta có: x + y = 0,2 và 4x + y = 0,35

Suy ra: x = 0,05, y = 0,15

      CH3OH  + 1,5O2         CO2  +  2H2O

          a              1,5a            a          2a

      C2H5OH    +  3O2            2CO2  +  3H2O

         b                3b                 2b               3b

      CxHyO4   +   (x + 0,25y-2)O2             x CO2  +  0,5y H2O

          0,05        0,05(x + 0,25y -2)            0,05x        0,025y

Ta có:

      a + b = 0,15 (*)

      a + 2b + 0,05x = 0,35 (**)

      2a + 3b + 0,025y = 0,45 (***)

Và: 1,5a + 3b + 0,05x + 0,0125y – 0,1 = 0,4(****)

(**): a + 2b = 0,35 – 0,05x thay vào (****)

1,5(0,35 – 0,05x) + 0,05x + 0,0125y = 0,5

Suy ra:  0,025x – 0,0125y  = 0,025

Tức là:  y = 2x-2

Nếu x = 3, y = 4 axit X là HOOC-CH2-COOH

Tìm được: a = 0,1, b = 0,05

%CH3OH = 3,2/(3,2+ 2,3 + 5,2) = 29,9%

Nếu x = 4, y = 6 axit X là HOOC-C2H4 ­–COOH

Tìm được: a = 0,15, b = 0. Vô lý

Câu 39: Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hòa tan những hợp chất nào sau đây?

 1. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 B. Mg(HCO3)2, CaCl2
 2. CaSO4, MgCl2 D. Ca(HCO3)2, MgCl2

HD

Đây là nước cứng tạm thời, vậy trong nước chứa Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2

 

Câu 40: Cho sơ đồ phản ứng: .

Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là những chất nào sau đây?

 1. Al2O3 và Al(OH)3                                        B. Al(OH)3 và Al2O3
 2. Al(OH)3 và NaAlO2 D. NaAlO2 và Al(OH)3

II. PHẦN RIÊNG (10 câu)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (Phần A hoặc Phần B)

 1. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)

Câu 41: Một mẫu khí thải có chứa CO2, NO2, N2 và SO2  được sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Trong bốn khí đó, số khí bị hấp thụ là

 1. 4. B. 1.                         C. 2.                               D. 3.

Câu 42: Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic.

(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết a-1,4-glicozit.

(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

 1. 4. B. 3.                         C. 2.                               D. 5.

Câu 43: Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối?

 1. C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat). B. CH3COOC6H5 (phenyl axetat).
 2. CH3COO–[CH2]2–OOCCH2CH3. D. CH3OOC–COOCH3.

Câu 44: Tiến hành lên men giấm 460 ml ancol etylic 80 với hiệu suất bằng 30%. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml và của nước bằng 1 g/ml. Nồng độ phần trăm của axit axetic trong dung dịch thu được là

 1. 2,47%. B. 7,99%.                 C. 2,51%.                       D. 3,76%.

HD

CH3CH2OH  +  O2            CH3COOH  +  H2O

   0,64                 0,64

Thể tích C2H5OH nguyên chất = 36,8 ml, khối lượng = 29,44 gam

Khối lượng CH3COOH thu được: 29,44.60.30%/46 = 11,52 gam

Thể tích H2O = 423,2 ml, khối lượng H2O = 423,2 gam

Khối lượng O2 pư = 0,64.30%.32 = 6,144 gam

Khối lượng dung dịch = 29,44 + 423,2 + 6,144 = 458,784 gam

C% = 2,51%

Câu 45 :  Amino axit X có công thức  . Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dung dịch 0,5M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 3M, thu được dung dịch chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là

 1. 9,524% B. 10,687%                        C. 10,526%                 D. 11,966%

HD

Số mol H+ trong dd Y = 0,4 mol

Suy ra số mol OH = 0,4 mol, vậy V dung dịch hh NaOH và KOH = 100 ml

BTKL: khối lượng X + H2SO4 + NaOH + KOH = muối + H2O

Mà số mol H2O = 0,4 mol

Vậy khối lượng X = 36,7 + 7,2 – 0,1.40 – 0,3.56 – 0,1.98 = 13,3

Suy ra: MX  = 133, CT X là: NH2-C2H3(COO)2

%N = 14/133 = 10,526%

Câu 46 : Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp X gồm MO,  và  (M là kim loại có hóa trị không đổi) trong 100 gam dung dịch  39,2% thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 39,41%. Kim loại M là

 1. Mg B. Cu                        D. Zn                              D. Ca

HD

Số mol CO2 = MCO3 = 0,05 mol

Khối lượng dd sau pư = 24 + 100 – 0,05.44 = 121,8 gam

Khối lượng MSO4 = 48 gam

Số mol H2SO4 = 0,4 mol, chỉ có chất tan duy nhất nên MSO4 = H2SO4 = 0,4

Vậy  MSO4 = 120, suy ra M = 24

Câu 47: Trong số các dung dịch có cùng nồng độ 0,1M dưới đây, dung dịch chất nào có giá trị pH nhỏ nhất?

 1. B.                 C. HCl                            D. NaOH

Câu 48: Thực hiện các thí nghiệm sau:

 • Cho Al vào dung dịch HCl
 • Cho Al vào dung dịch
 • Cho Na vào
 • Cho Ag vào dung dịch loãng

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

 1. 3 B. 4 C. 1                                D.2

Câu 49 : Cho phương trình hóa học của phản ứng :

Nhận xét nào sau đây về phản ứng trên là đúng?

 1. là chất khử, là chất oxi hóa B. là chất khử, là chất oxi hóa
 2. là chất oxi hóa, là chất khử D. là chất khử,  là chất oxi hóa

Câu 50 : Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1,2-đibrombutan?

 1. But-1-en B. Butan                   C. But-1-in                     D. Buta-1,3-đien
 2. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)

Câu 51: Nhúng một thanh sắt vào  dung dịch hỗn hợp chứa 0,02 mol  và 0,05 mol . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng thanh sắt tăng m gam (coi toàn bộ kim loại sinh ra bám vào thanh sắt). Giá trị của m là

 1. 5,36 B. 3,60                     C. 2,00                           D. 1,44

Câu 52 : Trong một bình kín có cân bằng hóa học sau :

Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí trong bình so với ở nhiệt độ bằng 27,6 và ở nhiệt độ  bằng 34,5. Biết > . Phát biểu nào sau đây về cân bằng trên là đúng?

 1. Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt.
 2. Khi tăng nhiệt độ, áp suất chung của hệ cân bằng giảm
 3. Khi giảm nhiệt độ, áp suất chung của hệ cân bằng tăng
 4. Phản ứng nghịch là phản ứng tỏa nhiệt

Câu 53 : Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, thu được 20,16 lít khí (đktc) và 18,9 gam . Thực hiện phản ứng este hóa X với hiệu suất 60%, thu được m gam este. Giá trị của m là

 1. 15,30 B. 12,24                   C. 10,80                         D. 9,18

Câu 54: Chất nào dưới đây khi cho vào dung dịch trong dư, đun nóng, không xảy ra phản ứng tráng bạc?

 1. Mantozơ B. Glucozơ               C. Fructozơ                    D. Saccarozơ

Câu 55: Cho dãy chất sau: isopren, anilin, anđehit axetic, toluen, pentan, axit metacrylic và stiren. Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là

 1. 7 B. 6                          C. 5                                D. 4

Câu 56: Hòa tan một khí X vào nước, thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch Y đến dư vào dung dịch , ban đầu thấy có kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan ra. Khí X là

 1. HCl B.                     C.                            D.

Câu 57: Đun sôi dung dịch gồm chất X và KOH đặc trong , thu được etilen. Công thức của X là

 1. B.          C.                D.

Câu 58: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng?

 1. B. loãng
 2. đặc                           D.  đặc

Câu 59 : Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây?

 1. B.
 2. D.

Câu 60: Hòa tan hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg bằng dung dịch loãng (dư), thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

 1. 24                  B. 20                          C. 36                            D. 18

Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

 Tải Xuống Tại Đây 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here