Đề cương Môn học Tài chính – Tiền tệ năm 2017 – Đại học Thủy lợi

0
4551
Đề cương Môn học Tài chính - Tiền tệ năm 2017 - Đại học Thủy lợi
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Đề cương Môn học Tài chính – Tiền tệ năm 2017 – Đại học Thủy lợi

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: Đề cương môn học Tài chính – Tiền tệ – Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Đề cương Môn học Tài chính – Tiền tệ năm 2017 – Đại học Thủy lợi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI                                        ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

KHOA: KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

BỘ MÔN: KẾ TOÁN

TÊN MÔN HỌC: TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ

Tên môn học: Basics of Money and Finance

Mã số: ACC101

Số tín chỉ: 02 (a,b,c)

 

Số tiết: tổng: 30; trong đó LT:20, BT:10

 

Thuộc chương trình đào tạo ngành:

 • Môn bắt buộc cho ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế

 

 • Môn tự chọn cho ngành:

4. Phương pháp đánh giá:

 • Hình thức/thời gian thi: Thi trắc nghiệm; Thời gian thi: 60 phút

-Thành phần điểm: Điểm quá trình: 40 %; Điểm thi kết thúc: 60 %

– Cấu trúc đề thi: (theo thang nhận thức Bloom)

Mức

Nhớ

Hiểu

Vận

Phân tích

Tổng

Sáng tạo

     

dụng

 

hợp

 
             

Tỷ lệ (%)

30

30

30

10

   
             

5. Điều kiện ràng buộc môn học

 • Môn tiên quyết: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô

 

 • Môn học trước:

 

 • Môn học song hành:

 

 • Ghi chú khác: không

6. Nội dung tóm tắt môn học

Tiếng Việt: Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức hệ thống về thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách tiền tệ quốc gia nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Cụ thể, môn học sẽ đề cập đến: Tổng quan về tiền tệ và thị trường tài chính, sau đó đi sâu nghiên cứu từng bộ phận trong hệ thống tài chính như NHTW,

NHTM và các tổ chức tài chính trung gian .v.v. Ngoài ra, môn học cũng giới thiệu vài nét cơ bản về lãi suất và lạm phát ở Việt Nam, chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước và một số vấn đề về tài chính quốc tế.

Tiếng Anh: The subject aims to provide student with a systematical knowledge of financial market, money and national monetary policy in order to reach the Government’s macroeconomic targets. The detail is followed: Overview of money and financial market, specifically about each parts of the financial system such as: Government budget, Commercial banks and other financial institutions etc., In addition, the subject introduces basic information about interest rate, inflation in Vietnam monetary policy of Centre bank of Vietnam and about international finance.

Cán bộ tham gia giảng dạy: Giảng viên bộ môn Kế toán

 

Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo

Giáo trình:

 1. Nguyễn Hữu Tài, Giáo trình Lý thuyết Tài chính-Tiền tệ, Khoa Ngân hàng -Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Thống kê 2007
 1. Giáo trình Tài chính – Tiền tệ, Khoa Kế toán – Trường Đại học Lao động xã hội
 1. Giáo trình lý thuyết tiền tệ, Học viện tài chính –NXB Tài chính, 2008
 1. Giáo trình lý thuyết tiền tệ và ngân hàng, Học viện ngân hàng – NXB thống kê, 2008.
 1. TS. Lê Văn Tư, Tiền tệ, ngân hàng, thị trường tài chính, NXB Tài chính, năm 2004.
 2. Nguyễn Thị Mùi, Lý thuyết tiền tệ và Ngân hàng, NXB Xây dựng năm 2001.

Các tài liệu tham khảo:

 1. Ngô Kim Ngọc (2004) Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ-Ngân hàng, Học viện Ngân hàng. NXB Thống kê.
 1. Giáo trình Lý thuyết Tài chính-Tiền tệ, Học viện Tài chính.
 1. Phan Anh Tuấn (2007) Đề cương Bài giảng Tài chính Tiền tệ, Đại học Ngoại thương
 1. Frederic S. Miskin, Tiền tệ, Ngân hàng và thị trường tài chính, Bản dịch tiếng Việt,

1994

 1. Lê Vinh Danh, Tiền tệ và hoạt động Ngân hàng, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia.
 1. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Kinh tế Việt Nam NXB Chính trị quốc gia, Hà nội. Xuất bản hàng năm.
 2. Thời báo kinh tế Việt Nam, Kinh tế Việt Nam và thế giới, xuất bản hàng năm.
 1. Tạp chí Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 1. Các kỷ yếu hội thảo ngành NH

Nội dung chi tiết:

Số tiết

Chương

Nội dung

LT      BT , TL          KT

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ VÀ

TÀI CHÍNH

1.1. Một số vấn đề cơ bản về tiền tệ

     

1.1.1. Sự ra đời và phát triển của tiền

     

1.1.2. Chức năng của tiền

     

1.1.3. Cung cầu tiền tệ

2

1

0

Chương 1

 

1.1.4. Chế độ tiền tệ

     

1.2. Một số vấn đề cơ bản về tài chính

     

1.1.

Khái niệm tài chính

     

1.2.

Khái niệm hệ thống tài chính

     

1.3.

Khái niệm tài sản tài chính

     

1.4.

Khái niệm thị trường tài chính

     
       

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

     

2.1. Khái niệm, chức năng thị trường tài chính

     

Chương 2  2.2. Cấu trúc thị trường tài chính

3

1

0

2.3. Chủ thể tham gia thị trường tài chính

     

2.3.1. Nhà nước

     

2.3.2. Ngân hàng trung ương

2.3.3. Các nhà đầu tư

2.3.4. Các doanh nghiệp

2.4 Công cụ trên thị trường tài chính

2.5. Thị trường chứng khoán

2.6. Thị trường chứng khoán Việt Nam

LẠM PHÁT, TÍN DỤNG, LÃI SUẤT

3.1. Lạm phát

3.1.1. Bản chất lạm phát

3.1.2. Các loại lạm phát

3.1.3. Tác động của lạm phát

3.1.4. Nguyên nhân và chính sách kiểm soát lạm phát

3.1.5. Các biện pháp ổn định tiền tệ trong điều kiện có lạm phát

 

3.2.

Tín dụng

     

Chương 3

3.

2.1. Định nghĩa tín dụng

4

2

0

 

3.2.2. Chức năng tín dụng

     
 

3.2.3. Các hình thức tín dụng

     

3.3. Lãi suất và giá trị thời gian của tiền:

3.3.1. Khái niệm lãi suất.

3.3.2. Phân loại lãi suất.

3.3.3. Phương pháp tính lãi

3.4. Giá trị thời gian của tiền

3.4.1. Thời giá tiền tệ của dòng niên kim.

3.4.2. Thời giá tiền tệ của dòng tiền hỗn tạp

3.4.3. Thời giá tiền tệ khi ghép lãi nhiều lần

trong năm

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

   

4.1.

Lịch sử ra đời của ngân hàng trung ương

   

4.2.

Chức năng của Ngân hàng trung ương

   

4.2.1. Ngân hàng trung ương là ngân hàng phát

   

hành

   

4.2.2. Ngân hàng trung ương là ngân hàng của

2

0

Chương 4

4

các ngân hàng

   

4.2.3. Ngân hàng trung ương là ngân hàng của

   

chính phủ

   

4.3.

Chính sách tiền tệ quốc gia

   

4.3.1. Mục tiêu của chính sách tiền tệ

   

4.3.2. Công cụ của chính sách tiền tệ

   
     

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

   

5.1.

Lịch sử hình thành và phát triển của các

   

ngân hàng

   

5.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của các ngân hàng trên thế giới

5.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng ở Việt Nam

Chương 5

4

2

0

5.2.

Bản chất của ngân hàng thương mại

   

5.3.

Các loại hình ngân hàng thương mại

   

5.4.

Chức năng ngân hàng thương mại

   

5.4.1. Chức năng trung gian thanh toán

5.4.2. Chức năng trung gian tín dụng

5.4.3. Chức năng tạo tiền

5.5. Các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại

 

5.5.1. Nghiệp vụ nguồn vốn của ngân hàng

       
 

thương mại

       
 

5.5.2. Nghiệp vụ cho vay

       
 

5.5.3. Nghiệp vụ thanh toán hộ

       
 

5.5.4. Nghiệp vụ đầu tư

       
 

5.5.5. Bảo lãnh

       
           
 

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

       
 

6.1. Cán cân thanh toán quốc tế

       
 

6.1.1. Khái niệm

       
 

6.1.2. Nội dung cán cân thanh toán quốc tế

       
 

6.1.3 Các biện pháp điều chỉnh cán cân thanh toán

       
 

6.2. Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái

       

Chương 6

6.2.1. Thị trường ngoại hối

3

1

1

 

6.2.2. Tỷ giá hối đoái

         
 

6.3. Thanh toán quốc tế

       
 

6.3.1. Các phương tiện thanh toán quốc tế

       
 

6.3.2. Các điều kiện thanh toán quốc tế

       
 

6.3.3. Các phương thức thanh toán quốc tế

       
 

6.3.4. Tín dụng quốc tế

       
 

6.3.5. Sự phát triển của hệ thống tài chính quốc tế

       
           

Tổng

 

19

10

1

 
           
 1. Chuẩn đầu ra của môn học

 

 • Kiến thức:
 • Trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quát về tài chính, tiền tệ, làm cơ sở học tập các môn chuyên ngành kế toán.
 • Thông qua các hoạt động và nghiệp vụ của ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại giúp sinh viên có kỹ năng và các công cụ cơ bản để giao dịch với ngân hàng.
 • Giúp người học có kiến thức cơ bản để giải thích các hiện tượng kinh tế có liên quan đến lĩnh vực tài chính – tiền tệ như: Bản chất, chức năng tài chính tiền tệ, thị trường tài chính, các vấn đề về tỷ giá hối đoái, lạm phát, lãi suất, hoạt động của ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương trong việc thực thi chính sách tiền tệ,… Từ đó giúp cho các nhà tài chính kế toán tương lai hiểu được vai trò của hệ thống tài chính, tiền tệ trong nền kinh tế làm cơ sở để học tiếp các môn học chuyên môn của ngành kế toán. nhận định, phân tích, đánh giá và có quyết định đầu tư đúng đắn.
 • Kỹ năng, năng lực:
 • Khả năng làm việc độc lập hoặc tổ chức công việc theo nhóm.
 • Kỹ năng phân tích tình hình kinh tế tài chính nói chung của nền kinh tế. – Phẩm chất, đạo đức
 • Có ý thức đúng đắn về vai trò của thị trường tài chính, hệ thống ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước, tài chính quốc tế.
 • Có ý thức nghiên cứu và tự thực hành.
 1. Phương pháp giảng dạy để đạt được chuẩn đầu ra:
 • Phương pháp giảng dạy thuyết trình.
 • Thảo luận tình huống
 • Bài tập nhóm, bài tập cá nhân;

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

Trưởng khoa                                                                      Trưởng Bộ môn

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Tải Xuống Tại Đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here