Đề cương môn học Tài chính – Tiền tệ – Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

0
4864
Đề cương môn học Tài chính - Tiền tệ - Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Đề cương môn học Tài chính – Tiền tệ – Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: Đề cương Ôn thi lý thuyết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Đề cương môn học Tài chính – Tiền tệ – Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

1.   THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC

1.1 Tên môn học: Tài chính – Tiền tệ                                Mã môn học: FINA2401

1.2 Khoa/Ban phụ trách:              Khoa Tài chính – Ngân Hàng

1.3 Số tín chỉ:                                       04 tín chỉ (LT/TH) 60 tiết lý thuyết

2.           MÔ TẢ MÔN HỌC

 

 • Đây là môn học tổng quát của ngành Tài chính – Ngân hàng vì vậy đòi hỏi người học phải được trang bị những kiến thức mang tính chất cơ sở hay hỗ trợ như: kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, ….
 • Môn học này nghiên cứu những vấn đề về tình hình tài chính của các chủ thể trong nền kinh tế (nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân, các tổ chức tài chính nước ngoài).
 • Môn học này cũng liên quan đến những vấn đề thời sự: cung cầu tiền tệ, chính sách tiền tệ, lãi suất, hệ thống ngân hàng (ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại) và tình hình lạm phát trong nền kinh tế.
 1. MỤC TIÊU MÔN HỌC1. Mục tiêu chung

 

 • Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về lĩnh vực tài chính – tiền tệ. Ngoài những kiến thức cơ bản, học phần này còn giúp sinh viên đi sâu vào tìm hiểu về hệ thống tài chính – tiền tệ trong nền kinh tế thị trường.
 • Giúp sinh viên hiểu sâu về hoạt động của hệ thống tài chính từ tài chính nhà nứơc, tài chính doanh nghiệp, chính sách tài chính, tiền tệ, lãi suất và hệ thống ngân hàng cũng như các tổ chức tài chính trung gian trong nền kinh tế
 • Học phần này cũng cung cấp những kiến thức nền tảng cho sinh viên nhằm học tốt các môn chuyên ngành khác như: quản trị ngân hàng thương mại, nghiệp vụ ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, phân tích đầu tư chứng khoán,…

3.2.   Mục tiêu cụ thể:

3.2.1.  Kiến thức

 • Trình bày được bản chất, chức năng và vai trò: của tài chính; của ngân sách nhà nước; của tài chính doanh nghiệp; của tài chính quốc tế;
 • Nắm đựơc cơ cấu của thị trường tài chính
 • Nắm được lý thuyết tiền tệ và hệ thống tiền tệ
 • Nắm được các khái niệm lạm phát, nguyên nhân gây ra lạm phát và các biện pháp kiểm soát lạm phát
 • Nắm được nội dung tín dụng và lãi suất tín dụng
 • Hiểu và nắm được nội dung ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng
 • Trình bày được nội dung ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia

3.2.2.  Kỹ năng

 • Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào phân tích sự vận hành của thị trường tài chính
 • Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào nghiên cứu các môn nghiệp vụ tài chính ngân hàng và một số môn kinh tế khác
 • Hình thành và phát triển (một bước) năng lực thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể; kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các vấn đề tài chính tiền tệ.
 • Phát triển kỹ năng lập luận, thuyết trình trước công chúng

3.2.3.  Thái độ

 • Có ý thức đúng đắn trong việc đánh giá tầm quan trọng của thị trường tài chính trong sự phát triển kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước.
 • Có định hướng tích lũy kiến thức chuyên môn cho nghề nghiệp về sau ngay từ khi còn là sinh viên.
 • Có kỹ năng và hành vi tích cực khi cộng tác, làm việc nhóm.
 • Phát triển kỹ năng lập luận, thuyết trình trước công chúng.

4.           NỘI DUNG MÔN HỌC

 

Trình bày các chương, mục trong chương và nội dung khái quát. Trong từng

chương ghi số tiết giảng lý thuyết, bài tập, thực hành (hoặc thí nghiệm, thảo luận). Để sinh viên có thể tự học được, cần chỉ rõ để học chương này cần phải đọc những tài liệu tham khảo nào, ở đâu.

STT

Tên chương

Mục, tiểu mục

 

Số tiết

 

Tài liệu

 

TC

LT

BT

TH

tự học

 
     
 

Giới thiệu về

– Giới thiệu chung về môn

           
 

môn học và

học

           
 

Chương 1: Tài

– Sự ra đời và phát triển của

           
 

chính và hệ

tài chính

           

1.

thống tài chính

– Bản chất và chức năng của

05

05

       
   

tài chính

           
   

– Hệ thống tài chính

           
   

– Vai trò của tài chính trong

           
   

nền kinh tế thị trường.

           
 

Chương 2: Thị

– Khái niệm

           

2.

trường tài chính

– Các công cụ tài chính

12,5

10

 

2,5

   
 

– Thị trường tiền tệ

     
               
   

– Thị trường vốn

           
 

Chương 3:

–  Bản  chất  và  vai  trò  của

           
 

Ngân sách nhà

NSNN

           

3.

nước

– Thu – Chi NSNN

12,5

10

 

2,5

   
 

– Quản lý NSNN

     
               
   

– Hệ thống NSNN

           
   

– Phân cấp và cân đối NSNN

           

STT

Tên chương

Mục, tiểu mục

 

Số tiết

 

Tài liệu

 

TC

LT

BT

TH

tự học

 
     
 

Chương 4: Tài

– Khái niệm, đặc trưng, vai

           
 

chính doanh

trò  và  các  hình  thức  hoạt

           
 

nghiệp

động.

           

4.

 

–  Cơ  cấu  tài  sản  và  nguồn

7,5

05

 

2,5

   
   

vốn

           
   

– Phân tích thu nhập, chi phí

           
   

và lợi nhuận của DN

           
 

Chương 5: Quỹ

– Quỹ đầu tư: phân lọai, cơ

           
 

đầu tư và bảo

cấu tổ chức, hoạt động của

           
 

hiểm

quỹ đầu tư, công ty quản lý

           

5.

 

quỹ

7,5

05

 

2,5

   
 

– Bảo hiểm: khái niệm, phân

     
               
   

loại, vai trò, nguyên tắc hoạt

           
   

động, cơ chế phân phối tài

           
   

chính

           
 

Chương 6: Tài

– Cơ sở hình thành quan hệ

           
 

chính quốc tế

tài chính quốc tế

           
   

– Tỷ giá hối đoái

           

6.

 

– Cán cân thanh toán

10

05

2,5

2,5

   
 

– Các tổ chức tài chính quốc

   
               
   

tế

           
   

– Nội dung hoạt động của tài

           
   

chính quốc tế

           
 

Chương 7: Tiền

– Nguồn gốc và bản chất của

           
             
 

tệ và cung – cầu

tiền tệ

           
 

tiền tệ

– Chức năng của tiền tệ

           

7.

 

– Quy luật lưu thông tiền tệ

7,5

05

 

2,5

   
   

– Cung và cầu tiền tệ

           
   

– Một số học thuyết tiền tệ

           
   

hệ thống tiền tệ

           
 

Chương 8: Tín

– Chức năng và vai trò của

           
 

dụng, lãi suất và

tín dụng

           
 

lạm phát

– Các hình thức tín dụng

           

8.

 

– Lãi suất tín dụng

10

05

2,5

2,5

   
 

– Lạm phát: khái niệm, phân

   
               
   

loại, nguyên nhân gây ra lạm

           
   

phát và các biện pháp kiềm

           
   

chế lạm phát

           

9.

Chương 9:

–  Ngân  hàng  trung  ương:

7,5

05

 

2,5

   

NHTW và

khái  niệm,  chức  năng,  vai

     
             

STT

Tên chương

Mục, tiểu mục

 

Số tiết

 

Tài liệu

 

TC

LT

BT

TH

tự học

 
     
 

chính sách tiền

trò, mô hình tổ chức.

           
 

tệ

– Chính sách tiền tệ quốc gia:

           
   

Khái niệm và mục tiêu của

           
   

chính sách tiền tệ quốc gia;

           
   

Nội dung của chính sách tiền

           
   

tệ quốc gia; Các công cụ của

           
   

chính sách tiền tệ

           
 

Chương 10:

– Bản chất và chức năng của

           
             
 

Ngân hàng

ngân hàng thương mại

           

10.

thương mại

–  Nghiệp  vụ  ngân  hàng

7,5

05

 

2,5

   
   

thương mại

           
   

–  Các  phương  thức  thanh

           
   

toán qua ngân hàng

           

Ghi chú: TC: Tổng số tiết; LT: Lý thuyết (60 tiết); BT: Bài tập; TH: Thực hành.

 1. TÀI LIỆU THAM KHẢO

5.1.       Tài liệu chính

 • Slide bài giảng của giảng viên.
 • Giáo trình Lý thuyết Tài chính tiền tệ, PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

5.2.       Tài liệu tham khảo

 • Nhập môn tài chính tiền tệ – PGS.TS Sử Đình Thành –TS Vũ Thị Minh Hằng (Đại học Kinh tế TP.HCM), NXB Lao Động năm 2008.
 • Tiền tệ ngân hàng, PGS.TS Nguyễn Minh Kiều, NXB Thống Kê năm 2008.
 1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Số thứ tự

Phương pháp đánh giá

Trọng số

01

Bài thuyết trình nhóm

30%

02

Bài tập và phát biểu ý kiến tại lớp

10%

03

Thi hết môn (đề đóng, sử dụng NH đề thi)

60%

 1. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

7.1.       Kế hoạch giảng dạy lớp ngày

STTBuổi học

Nội dung

Ghi chú

 1. Buổi 1Giới thiệu chung về môn học và chương 1 (Sự ra đời và phát triển của tài chính; Bản chất và chức năng của tài chính; hệ thống tài chính; vai trò của tài chính)
 1. Buổi 2Chương 2: Thị trường tài chính:
 • Khái niệm

STTBuổi học

Nội dung

Ghi chú

 • Các công cụ tài chính
 1. Buổi 3Chương 2: Thị trường tài chính (tiếp theo)
 • Thị trường tiền tệ
 • Thị trường vốn
 1. Buổi 4Chương 3: NSNN (Bản chất, vai trò, thu

NSNN)

 1. Buổi 5Chương 3:  NSNN  tiếp  theo  (Chi

NSNN, quản lí NSNN, Hệ thống NSNN, phân cấp và cân đối NSNN)

 1. Buổi 6Chương 4: Tài chính DN (Khái niệm,

đặc trưng, vai trò và các hình thức hoạt động; Cơ cấu tài sản và nguồn vốn; Phân tích thu nhập, chi phí và lợi nhuận của DN)

 1. Buổi 7Chương 5: Quỹ đầu tư và bảo hiểm

(Quỹ đầu tư: phân lọai, cơ cấu tổ chức, hoạt động của quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ; Bảo hiểm: khái niệm, phân loại, vai trò, nguyên tắc hoạt động, cơ chế phân phối tài chính)

 1. Buổi 8Chương 6: Tài chính quốc tế (Cơ sở   Giải  bài  tập  về  tỷ

hình thành quan hệ tài chính quốc tế; tỷ giá và tỷ giá chéo giá hối đoái; Cán cân thanh toán; Các tổ chức tài chính quốc tế; Nội dung hoạt

động của tài chính quốc tế)

 1. Buổi 9Chương 7: Tiền tệ và cung cầu tiền tệ

(Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ; chức năng của tiền tệ; quy luật lưu thông tiền tệ; Cung và cầu tiền tệ; một số học thuyết tiền tệ; hệ thống tiền tệ)

 1. Buổi 10Chương 8: Tín dụng, lãi suất và lạm phát (Chức năng và vai trò của tín dụng; các hình thức tín dụng; Lãi suất tín dụng;

Lạm phát: khái niệm, phân loại, nguyên nhân gây ra lạm phát và các biện pháp kiềm chế lạm phát)

 1. Buổi 11Chương 9: NHTW và chính sách tiền tệ (Ngân  hàng  trung  ương:  khái  niệm, chức  năng,  vai  trò,  mô  hình  tổ  chức; Chính sách tiền tệ quốc gia: Khái niệm và

STT

Buổi học

Nội dung

Ghi chú

   

mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia;

 
   

Nội dung của chính sách tiền tệ quốc gia)

 

12.

Buổi 12

Chương 9: NHTW và chính sách tiền

Giải  bài  tập  về  lãi

   

tệ tiếp theo (Các công cụ của chính sách

suất

   

tiền tệ)

 
   

Chương 10: NHTM (Bản chất và chức

 
   

năng của ngân hàng thương mại; Nghiệp

 
   

vụ ngân hàng thương mại; Các phương

 
   

thức thanh toán qua ngân hàng)

 
 1. Buổi 13Các nhóm trình bày bài thuyết trình nhóm theo các chủ đề của
 1. Buổi 14các chương tại lớp bao gồm các chủ đề: Hệ thống tài chính VN; Thị trường tài chính VN; Hệ thống NSVN; Phân tích tài chính một số doanh nghiệp Việt Nam; Phân tích các quỹ đầu tư tại Việt Nam; Phân tích thị trường ngoại hối tại Việt Nam; Phân tích hệ thống tiền tệ tại Việt Nam; Phân tích tình hình lạm phát tại Việt

Nam; Phân tích các chính sách tiền tệ tại Việt Nam; Phân tích hoạt động của các NHTM tại Việt Nam)

7.2.       Kế hoạch giảng dạy lớp tối

STTBuổi học

Nội dung

Ghi chú

 1. Buổi 1Giới thiệu  chung  về  môn học và chương 1 (Sự ra đời và phát triển của  tài chính;

Bản chất và chức năng của tài chính)

 1. Buổi 2Chương 1 tiếp theo và chương 2 (hệ thống tài chính; vai trò của tài chính; Giới thiệu về thị trường tài chính, các công cụ của thị trường tài chính).
 1. Buổi 3Chương 2  tiếp  theo  (Thị  Phân tích hệ thống tài chính Việt

trường tiền tệ)

Nam  (thảo  luận  và  thuyết  trình

 

nhóm tại lớp)

 1. Buổi 4Chương 2  tiếp  theo  (thị  Phân tích hệ thống thị trường tài

trường vốn)

chính  Việt  Nam  (thảo  luận  và

 

thuyết trình nhóm tại lớp)

 1. Buổi 5Chương 3: NSNN (Bản chất, vai trò, thu NSNN)

6.   Buổi 6

Chương 3: NSNN tiếp theo  Phân tích hệ thống NSNN Việt Nam

STT

Buổi học

Nội dung

Ghi chú

   

(Chi NSNN, quản lí NSNN,

(thảo luận và thuyết trình nhóm tại

   

Hệ thống NSNN, phân cấp

lớp)

   

và cân đối NSNN)

 

7.

Buổi 7

Chương  4:  Tài  chính  DN

(Phân tích tài chính một số doanh

   

(Khái niệm, đặc trưng, vai trò

nghiệp  Việt  Nam  (thảo  luận  và

   

và các hình thức hoạt động;

thuyết trình nhóm tại lớp)

   

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn;

 
   

Phân tích thu nhập, chi phí và

 
   

lợi nhuận của DN)

 
 1. Buổi 8Chương 5: Quỹ đầu tư và bảo hiểm (Quỹ đầu tư: phân lọai, cơ cấu tổ chức, hoạt động của quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ; Bảo hiểm: khái niệm, phân loại, vai trò, nguyên tắc hoạt động, cơ chế phân phối tài chính)
 1. Buổi 9Chương 6: Tài chính quốc tế (Cơ sở hình thành quan hệ tài chính quốc tế; tỷ giá hối đoái; Cán  cân  thanh  toán; Các tổ chức tài chính quốc tế;

Nội dung hoạt động của tài chính quốc tế)

 1. Buổi 10Chương 6: Tài chính quốc tế tiếp theo

(Phân tích các quỹ đầu tư tại Việt Nam (thảo luận và thuyết trình nhóm tại lớp)

 • Giải bài tập về tỷ giá và tỷ giá chéo

 

 • Phân tích thị trường ngoại hối tại Việt Nam (thảo luận và thuyết trình nhóm tại lớp)
 1. Buổi 11Chương 7: Tiền tệ và cung cầu tiền tệ (Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ; chức năng của tiền tệ; quy luật lưu thông tiền tệ; Cung và cầu tiền tệ; một số học thuyết tiền tệ; hệ thống tiền tệ)
 1. Buổi 12Chương 7: Tiền tệ và cung cầu tiền tệ (tiếp theo) Chương 8: Tín dụng, lãi suất và lạm phát (Chức năng và vai trò của tín dụng;

 • Giải bài tập về lãi suất

 

 • Phân tích hệ thống tiền tệ tại Việt Nam (thảo luận và thuyết trình nhóm tại lớp)

STTBuổi học

Nội dung

Ghi chú

 

các hình thức tín dụng; Lãi

 
 

suất tín dụng)

 
 1. Buổi 13Chương 8:  Tín  dụng,  lãi suất và lạm phát tiếp theo

(Lạm phát: khái niệm, phân loại, nguyên nhân gây ra lạm phát và các biện pháp kiềm chế lạm phát)

 1. Buổi 14Chương 9: NHTW và chính sách tiền tệ – Ngân hàng trung ương: khái niệm, chức năng, vai trò, mô hình tổ chức.

– Chính sách tiền tệ quốc gia: Khái niệm và mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia; Nội dung của chính sách tiền tệ quốc gia)

 1. Buổi 15Chương 9:   NHTW   và chính sách tiền tệ tiếp theo

(Các công cụ của chính sách tiền tệ)

 1. Buổi 16Chương 10: NHTM (Bản chất và chức năng của ngân hàng thương mại; Nghiệp vụ ngân hàng thương mại; Các phương thức thanh toán qua ngân hàng)

Phân tích tình hình lạm phát tại Việt Nam (thảo luận và thuyết trình nhóm tại lớp)

Phân tích các chính sách tiền tệ tại Việt Nam (thảo luận và thuyết trình nhóm tại lớp)

17.

Buổi 17

Chương  10:  NHTM  tiếp

Phân  tích  hoạt  động  của  các

   

theo (thảo luận và ôn tập)

NHTM tại Việt Nam (thảo luận và

     

thuyết trình nhóm tại lớp)

     

KHOA TRƯỞNG

     

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN VĂN THUẬN


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Tải Xuống Tại Đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here