Bài giảng Lập trình hướng đối tượng

0
963
Bài giảng Lập trình hướng đối tượng
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Bài giảng Lập trình hướng đối tượng

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan:Bài tập lớn môn Công pháp quốc tế


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Bài giảng Lập trình hướng đối tượng

Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ cương chương trình đẠi hỌc]

Lập trình hướng đối tượng

 

Bài tập lớn số 1

Giảng viên: TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)

 

Kiểm tra đáp án

 

Kiểm tra đáp án

 

Kiểm tra nếu có hai số trùng nhau :

 • Trên cùng một dòng
 • Trên cùng một cột
 • Trên mỗi ô vuông con
 • Kiểm tra mỗi chứ số nằm trong [1,9]

3

Bài tập

 

 • Viết đoạn code kiểm tra 9 ô vuông con, chỉ dùng một lần 2 lệnh lặp lồng nhau

4

Giải pháp

 

Giải pháp

Mỗi một ô trống, xây dựng danh sách ứng cử viên cho ô tương ứng, các phần tử trong danh sách là các số có thể đặt vào ô đó

 • Dùng mảng con phụ vào mảng [9][9], mỗi mảng con có độ dài tối đa 9 → mảng 3 chiều [9][9][x]
 • Dùng mảng riêng: có 9*9=81 mảng con, mỗi mảng con có độ dài tối đa 9 → mảng 2 chiều [81][x]

6

Bài tập

 

 • Viết chương trình khai báo và truy cập đến các phần tử của mảng ứng cử viên của mỗi ô trống

7

Luật loại trừ số 1

 

Luật loại trừ số 1

 

Trên mỗi dòng, nếu có giá trị x đã xuất hiện trên dòng thì x sẽ được loại bỏ khỏi danh sách ứng cử viên của tất cả các ô trống còn lại trên dòng đó

9

Bài tập

 

 • Viết chương trình (thủ tục) việc cập nhật danh sách ứng cử viên của các ô theo hàng

10

Luật loại trừ số 2

 

Luật loại trừ số 2

 

Trên mỗi cột, nếu giá trị x xuất hiện tại một ô nào đó thì x sẽ bị xóa khỏi danh sách ứng cử viên của tất cả các ô còn lại trên cột đó

12

Bài tập

 • Viết chương trình (thủ tục) cập nhật danh sách ứng của viên của các ô trống theo cột

13

Luật loại trừ số 3

 

Luật loại trừ số 3

 

Trên mỗi ô vuông con 3*3, nếu giá trị x xuất hiện tại một ô nào đó thì x sẽ bị xóa khỏi danh sách ứng cử viên của tất cả các ô còn lại trên ô vuông con đó

15

Bài tập

 

 • Viết chương trình (thủ tục) cập nhật danh sách ứng của viên của các ô trống theo ô vuông con

16

Luật loại trừ số 4

 

Luật loại trừ số 4

Đối với mỗi ô trống, nếu trong danh sách ứng cử viên chỉ còn duy nhất 1 phần tử, thì phần tử đó chắc chắn phải xuất hiện trong ô đó

18

Bài tập

 

l

l

l

Viết chương trình (thủ tục) duyệt các danh sách ứng cử viên của các ô trống, nếu chỉ còn duy nhất một phần tử thì điền phần tử đó vào ô tương ứng

Sau đó lại cập nhật các danh sách theo hàng, theo cột, theo ô vuông con

Lặp cho đến khi không điền thêm được ô nào mới nữa

19

Luật loại trừ số 5,6,7

 

Luật loại trừ số 5,6,7

Trên mỗi dòng (cột, ô vuông con), nếu số x chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong tất cả các danh sách ứng cử viên của dòng (cột, ô vuông con) đó thì x phải xuất hiện tại ô tương ứng

21

Bài tập

 

l

l

l

Viết chương trình (thủ tục) duyệt các danh sách ứng cử viên của các ô trống theo dòng, nếu có phần tử nào chỉ xuất hiện duy nhất một lần thì điền phần tử đó vào ô tương ứng

Làm tương tự thep cột

Làm tương tự theo ô vuông con

22

Questions?


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

 Tải Xuống Tại Đây  


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here