Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

0
906
Bài tập môn Nguyên lý bảo hiểm
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào Hòm thư: [email protected]

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản preview”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Bài Viết Liên Quan:Hệ thống quỹ hưu bổng trên thế giới: Kinh nghiệm quốc tế và xu hướng phát triển

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Quảng Cáo

Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng phát triển Bảo hiểm y tế toàn dân và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển Bảo hiểm y tế toàn dân trên cơ sở tiến hành khảo sát 90 đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế thuộc huyện Lương Sơn, Hòa Bình.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng phát triển Bảo hiểm y tế toàn dân và phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến việc phát triển Bảo hiểm y tế toàn dân trên cơ sở tiến hành khảo sát 90 đối tƣợng tham gia Bảo hiểm y tế thuộc huyện Lƣơng Sơn, Hòa Bình. Kết quả điều tra cho thấy tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế tính đến tháng 12/2017 là 89,61%. Có 6 nhóm nhân tố ảnh hƣởng đến công tác phát triển Bảo hiểm y tế tại huyện Lƣơng Sơn, Hòa Bình: (1) Nhóm yếu tố thuộc về sự tham gia của hệ thống chính trị; (2) Nhóm yếu tố liên quan đến công tác tuyên truyền; (3) Nhóm yếu tố liên quan đến trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác Bảo hiểm y tế; (4) Chất lƣợng công tác khám chữa bệnh của các cơ sở y tế; (5) Các quy định về thủ tục trong thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế; (6) Khả năng kinh tế của ngƣời dân. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp phát triển Bảo hiểm y tế toàn dân tại huyện Lƣơng Sơn, tỉnh Hòa Bình.

 


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Tải Xuống Tại Đây


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here