Đề luyện thi đại học môn hóa học 2019 khối A_3

0
950
Đề luyện thi đại học môn hóa học 2019 khối A_3
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Đề luyện thi đại học môn hóa học 2019 khối A_3

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: Ôn thi đại học môn Hóa học – Chuyên đề 16 Lý thuyết và phương pháp giải bài tập điện phân


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Đề luyện thi đại học môn hóa học 2019 khối A_3

Đề luyện thi đại học

Môn hóa học 2019 khối A_3

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch AgNO3 đến khi các phản ứng xả y ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X là

 1. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2. B. Fe(NO3)3 và Zn(NO3)2.
 2. Fe(NO3)2 và AgNO3. D. AgNO3 và Zn(NO3)2.

Câu 2: Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến khi ph ản ứng xảy ra hoàn toàn, thu đượ c khí NO (s ản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là

 1. 3,84. B. 3,20. C. 1,92.                                  D. 0,64.

Câu 3: Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với H2 bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là

 1. N2O và Fe. B. NO2 và Al. C. N2O và Al.                    D. NO và Mg.

Câu 4: Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu đượ c 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là

 1. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7. B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5.
 2. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5. D. HCOOCH3 và HCOOC2H5.

Câu 5: Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở thu được V lít khí

CO2 (ở đktc) và a gam H2O. Biểu thức liên hệ giữa m, a và V là:

A. m = 2a – V . B. m = 2a – V . C. m = a – V . D. m = a + V .
11,2 22,4 5,6 5,6

Câu 6: Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được m1 gam muối Y. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được m2 gam muối Z. Biết m2 – m1 = 7,5. Công thức phân tử của X là

 1. C4H10O2N2. B. C4H8O4N2. C. C5H11O2N.                   D. C5H9O4N.

Câu 7: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO3. Tên gọi của X là

 1. axit acrylic. B. anilin. C. metyl axetat.                 D. phenol.

Câu 8: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe- C (III); Sn -Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:

 1. I, II và IV. B. I, III và IV. C. I, II và III.                     D. II, III và IV.

Câu 9: Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là

 1. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.
 2. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.

 

 1. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH.

 

 1. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH.

Câu 10: Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là

 1. 5. B. 7. C. 4.                                         D. 8.

Trang 1/6 – Mã đề thi 438

Câu 11: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là:

 1. Mg, Zn, Cu. B. Al, Fe, Cr. C. Fe, Cu, Ag.                    D. Ba, Ag, Au.

Câu 12: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng

 1. 1. B. 4. C. 3.                                         D. 2.

Câu 13: Lên men m gam glucozơ vớ i hiệu suất 90%, lượ ng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so

với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là
A. 13,5. B. 20,0. C. 15,0. D. 30,0.

Câu 14: Nguyên t ử của nguyên t ố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4 . Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là

 1. 50,00%. B. 40,00%. C. 27,27%.                           D. 60,00%.

Câu 15: Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức, mạch hở, thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn

toàn hỗn hợp X, thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4. Hai ancol đó là

 1. C2H5OH và C4H9OH. B. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2.
 2. C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3. D. C2H4(OH)2 và C4H8(OH)2.

Câu 16: Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn h ợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 140 oC, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là

 1. 4,05. B. 8,10. C. 16,20.                                D. 18,00.

Câu 17: Nếu cho 1 mol mỗi chất: CaOCl2, KMnO4, K2 Cr 2O7, MnO2 lần lượt phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất tạo ra lượng khí Cl2 nhiều nhất là

 1. CaOCl2. B. KMnO4. C. K2Cr2O7.                       D. MnO2.

Câu 18: Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là:

 1. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3. B. Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO.
 2. FeS, BaSO4, KOH. D. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS.

Câu 19: Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp gồm các ete. Lấy 7,2 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) và 7,2 gam H2O. Hai ancol đó là

 1. CH3OH và C3H7OH. B. C2H5OH và CH3OH.
 2. C2H5OH và CH2=CH-CH2-OH. D. CH3OH và CH2=CH-CH2-OH.

Câu 20: Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc

 1. chu kì 4, nhóm IIA. B. chu kì 4, nhóm VIIIB.
 2. chu kì 4, nhóm VIIIA. D. chu kì 3, nhóm VIB.

Câu 21: Một hợp chất X chứa ba nguyên tố C, H, O có tỉ lệ khối lượng mC : mH : mO = 21 : 2 : 4. Hợp chất X có công thức đơn giản nhất trùng với công thức phân tử. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại

hợp chất thơm ứng với công thức phân tử của X là

 1. 4. B. 3. C. 6.                                         D. 5.

Câu 22: Dung d ịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là

 1. 3,36. B. 1,12. C. 4,48.                                  D. 2,24.

Câu 23: Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu2+, Cl. Số chất và ion có cả tính oxi hóa và tính khử là

 1. 6. B. 5. C. 7.                                         D. 4.

Câu 24: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là:

 1. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5. B. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH.
 2. C2H5OH, C2H4, C2H2. D. CH3COOH, C2H2, C2H4.

Trang 2/6 – Mã đề thi 438

Câu 25: Hoà tan hết m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X, thu được a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì cũng thu được a gam kết tủa. Giá trị của m là

 1. 20,125. B. 22,540. C. 17,710.                             D. 12,375.

Câu 26: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là

 1. 4,0 gam. B. 0,8 gam. C. 8,3 gam.                           D. 2,0 gam.

Câu 27: Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợ p gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản ph ẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là

 1. 400. B. 120. C. 240.                                    D. 360.

Câu 28: Hỗn hợp khí X gồm anken M và ankin N có cùng số nguyên t ử cacbon trong phân tử. Hỗn hợp X có khối lượng 12,4 gam và thể tích 6,72 lít (ở đktc). Số mol, công thức phân tử của M và N lần lượt là

 1. 0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4. B. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2.
 2. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2. D. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4.

Câu 29: Cho phương trình hoá học: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì

hệ số của HNO3

 1. 23x – 9y. B. 45x – 18y. C. 13x – 9y.                          D. 46x – 18y.

Câu 30: Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH

0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là D. 3,940.
A. 1,970. B. 1,182. C. 2,364.

Câu 31: Cho 0,25 mol một anđehit mạch hở X phản ứng vớ i lượng dư dung dị ch AgNO3 trong NH3, thu đượ c 54 gam Ag. Mặt khác, khi cho X phản ứng với H2 dư (xúc tác Ni, to) thì 0,125 mol X phản ứng hết với 0,25 mol H2. Chất X có công thức ứng với công thức chung là

A. CnH2n-3CHO (n ≥ 2). B. CnH2n-1CHO (n ≥ 2).
C. CnH2n+1CHO (n ≥0). D. CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0).

Câu 32: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng vớ i một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là

 1. 97,80 gam. B. 101,48 gam. C. 88,20 gam.                     D. 101,68 gam.

Câu 33: Có ba dung dịch: amoni hiđrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat và ba chất lỏng: ancol etylic, benzen, anilin đựng trong sáu ống nghiệm riêng biệt. Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất là dung dịch HCl thì nhận biết được tối đa bao nhiêu ống nghiệm?

 1. 5. B. 4. C. 3.                                         D. 6.

Câu 34: Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì thu được 11,7 gam

H2O và 7,84 lít khí CO2 (ở đktc). Phần trăm theo thể tích của H2 trong X là D. 46,15%.
A. 35,00%. B. 65,00%. C. 53,85%.
Câu 35: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học?
A. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2. B. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội.
C. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2. D. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.

Câu 36: Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối c ủa hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

 1. 34,08. B. 38,34. C. 106,38.                             D. 97,98.

Câu 37: Xà phòng hoá một hợp chất có công thức phân tử C10H14 O6 trong dung dịch NaOH (dư), thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). Công thức của ba muối đó là:

 1. CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa và HCOONa.
 2. CH3-COONa, HCOONa và CH3-CH=CH-COONa.

Trang 3/6 – Mã đề thi 438

 1. CH2=CH-COONa, HCOONa và CH≡C-COONa.

 

 1. HCOONa, CH≡C-COONa và CH3-CH2-COONa.

Câu 38: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là

 1. dung dịch NaOH. B. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.
 2. dung dịch NaCl. D. dung dịch HCl.

Câu 39: Hiđrocacbon X không làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường. Tên gọi của X là

 1. xiclopropan. B. etilen. C. xiclohexan.                     D. stiren.

Câu 40: Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồ m hai chất r ắn có số mol bằ ng nhau: Na2O và Al2 O3; Cu và FeCl 3; BaCl 2 và CuSO4; Ba và NaHCO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là

 1. 1. B. 2. C. 4.                                         D. 3.

_________________________________________________________________________________

II. PHẦN RIÊNG [10 câu]

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

 1. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)

Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol X no, mạch hở cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 ( ở đktc). Mặt khác, nếu cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2 thì tạo thành dung dịch có màu xanh lam. Giá trị của m và tên gọi của X tương ứng là

 1. 4,9 và glixerol. B. 4,9 và propan-1,2-điol.
 2. 4,9 và propan-1,3-điol. D. 9,8 và propan-1,2-điol.

Câu 42: Cho cân bằng sau trong bình kín:  2NO2 (k)  YZZZX N2O4 (k).

(màu nâu đỏ)            (không màu)

Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Phản ứng thuận có

 1. H < 0, phản ứng tỏa nhiệt.
 1. H > 0, phản ứng tỏa nhiệt.
 1. H < 0, phản ứng thu nhiệt.
 1. H > 0, phản ứng thu nhiệt.

 

Câu 43: Cho hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X, thu được 11,2 lít khí CO2 (ở đktc). Nếu trung hòa 0,3 mol X thì cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 1M. Hai axit đó là:

 1. HCOOH, CH3COOH. B. HCOOH, HOOC-COOH.
 2. HCOOH, C2H5COOH. D. HCOOH, HOOC-CH2-COOH.

Câu 44: Phát biểu nào sau đây là đúng?

 1. Phân urê có công thức là (NH4)2CO3.
 2. Phân lân cung cấp nitơ hoá hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3) và ion amoni (NH4+).

 

 1. Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3.

 

 1. Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.

Câu 45: Có năm dung dịch đựng riêng biệt trong năm ống nghiệ m: (NH4)2 SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào năm dung dịch trên. Sau khi phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa là

 1. 3. B. 5. C. 2.                                         D. 4.

Câu 46: Hoà tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít khí H2 (ở đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là

 1. 2,80 lít. B. 3,92 lít. C. 4,48 lít.                             D. 1,68 lít.

Câu 47: Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phả n ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ

tím ẩ m chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

 1. 9,4. B. 9,6. C. 8,2.                                     D. 10,8.

Câu 48: Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của

 1. ancol. B. anđehit. C. xeton.                                D. amin.

Trang 4/6 – Mã đề thi 438

Câu 49: Cho hỗn hợp gồm 1,2 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 1 mol Ag+ đế n khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một dung dịch chứa ba ion kim loại. Trong các giá trị sau đây, giá trị nào của x thoả mãn trường hợp trên?

 1. 1,2. B. 2,0. C. 1,5.                                     D. 1,8.

Câu 50: Cho các hợp chất hữu cơ: C2H2; C2H4; CH2O; CH2O2 (mạch hở); C3H4 O2 (mạch hở, đơn chức). Biết C3 H4 O2 không làm chuyển màu quỳ tím ẩm. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra kết tủa là

 1. 2. B. 4. C. 3.                                         D. 5.
 1. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Cho dãy chuyển hoá sau:
Phenol    → Phenyl axetat       →o Y (hợp chất thơm)
+ X + NaOH (d−)
t
Hai chất X, Y trong sơ đồ trên lần lượt là:
A. anhiđrit axetic, phenol. B. axit axetic, phenol.
C. anhiđrit axetic, natri phenolat. D. axit axetic, natri phenolat.
 1. Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomic.

 

 1. Glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ.
 2. Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axetic.
 3. Fructozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic.

Câu 53: Trường hợp xảy ra phản ứng là

 1. Cu + HCl (loãng) → B. Cu + HCl (loãng) + O2 →
 1. Cu + H2SO4 (loãng) → D. Cu + Pb(NO3)2 (loãng) →

Câu 54: Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hoá: Zn-Cu là 1,1V; Cu-Ag là 0,46V. Biết thế điện cực chuẩn E o Ag + Ag = +0,8V. Thế điện cực chuẩn EoZn 2+Zn và EoCu 2+Cu có giá trị lần lượt là

 1. +1,56V và +0,64V. B. -1,56V và +0,64V. C. -1,46V và -0,34V.      D. -0,76V và +0,34V.

Câu 55: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2. Cho 5 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu được một hợp chất hữu cơ không làm mất màu nước brom và 3,4 gam một muối. Công

thức của X là

 1. CH3COOC(CH3)=CH2. B. HCOOCH2CH=CHCH3.
 2. HCOOCH=CHCH2CH3. D. HCOOC(CH3)=CHCH3.

Câu 56: Nung nóng m gam PbS ngoài không khí sau một thời gian, thu được hỗn hợp rắn (có chứa một oxit) nặng 0,95m gam. Phần trăm khối lượng PbS đã bị đốt cháy là

 1. 74,69%. B. 64,68%. C. 95,00%.                           D. 25,31%.

Câu 57: Một bình phản ứng có dung tích không đổi, chứa hỗn hợp khí N2 và H2 với nồng độ tương

ứng là 0,3M và 0,7M. Sau khi phản ứng tổng hợp NH3 đạt trạng thái cân b ằng ở t oC, H2 chiếm 50% thể tích hỗn hợp thu được. Hằng số cân bằng KC ở t oC của phản ứng có giá trị là

A. 3,125. B. 0,500. C. 0,609. D. 2,500.
Câu 58: Cho sơ đồ chuyển hóa:
CH3CH2Cl KCN H O+ Y
   →X    →o
3
t
Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là:
A. CH3CH2NH2, CH3CH2COOH. B. CH3CH2CN, CH3CH2CHO.
C. CH3CH2CN, CH3CH2COOH. D. CH3CH2CN, CH3CH2COONH4.
Câu 59: Dãy gồm các chất và thuốc đều có thể gây nghiện cho con người là
A. ampixilin, erythromixin, cafein. B. penixilin, paradol, cocain.
C. cocain, seduxen, cafein. D. heroin, seduxen, erythromixin.

Trang 5/6 – Mã đề thi 438

Câu 60: Phát biểu nào sau đây là đúng?

 1. Benzen làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường.
 2. Anilin tác dụng với axit nitrơ khi đun nóng, thu được muối điazoni.
 3. Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.
 4. Etylamin phản ứng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, sinh ra bọt khí.

———- HẾT ———-

Trang 6/6 – Mã đề thi 438

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here