Đề tài Hệ thống thông tin kế toán: Phân tích hệ thống thông tin kế toán quản lý bán hàng tại Đà Nẵng Mễ Cốc Công ty

0
397
Đề tài Hệ thống thông tin kế toán: Phân tích hệ thống thông tin kế toán quản lý bán hàng tại Đà Nẵng Mễ Cốc Công ty

Đề tài Hệ thống thông tin kế toán: Phân tích hệ thống thông tin kế toán quản lý bán hàng tại Đà Nẵng Mễ Cốc Công ty

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan:Tài liệu training Qui trình bán hàng


Mục Lục

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Đề tài Hệ thống thông tin kế toán: Phân tích hệ thống thông tin kế toán quản lý bán hàng tại Đà Nẵng Mễ Cốc Công ty

A– MỞ ĐẦU

 

 

I : LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI :

Những năm gần đây, quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đã được đẩy mạnh ở nước ta, bên cạnh sự phát triển về sản lượng, đó còn là sự phát triển về việc ứng dụng khoa học – công nghệ vào quá trình sản xuất. Trong đó, công nghệ thông tin là một trong những ngành phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế.

Đối với các doạnh nghiệp thương mại và dịch vụ, có thể nói hàng hóa là đối tượng kinh tế đặc trưng nhất, vì vậy công tác quản lý hàng hóa, đặc biệt là quản lý bán hàng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác kế toán và công tác quản lý.

Tuy nhiên, có một khó khăn đối với các nhà quản trị, đó là các nghiệp vụ liên quan đến quá trình bán hàng phát sinh với số lượng lớn và liên tục, việc ghi chép trên sổ sách mang tính thủ công, có thể để sót các nghiệp vụ kinh tế, việc tổng hợp thông tin chậm…, dẫn đến hiệu quả năng suất thấp.

Việc áp dụng công nghệ thông tin đã mang đến một giải pháp cho công tác quản lý, thông qua việc xây dựng hệ thống thông tin, qua đó tin học hóa ngày càng được mở rộng, luồng thông tin được xử lý một cách nhanh chóng, chính xác, an toàn, đầy đủ và bảo mật.

Xuất  phát từ những lý do trên, nhóm quyết định chọn đề tài : “Phân tích hệ thống thông tin kế toán quản lý bán hàng tại Đà Nẵng Mễ Cốc Công ty”

II : PHẠM VI NỘI DUNG:

Tên đề tài : : “Phân tích hệ thống thông tin kế toán quản lý bán hàng tại Đà Nẵng Mễ Cốc Công ty”

Đà Nẵng Mễ Cốc Công ty là một doanh nghiệp thương mại, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các hàng hóa lương thực thực phẩm, ví dụ như sữa, nước giải khát, bia…..

Địa chỉ công ty : 59 – 61 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Tài liệu của đề tài đề cập đến công tác quản lý bán hàng của công ty. Bao gồm các  thông tin như Hóa đơn nhập, Hóa đơn xuất, Hóa đơn chi tiết, Danh mục hàng hóa, Danh mục nhân viên, Danh mục khách hàng,Thống kê hàng hóa tồn kho và báo cáo bán hàng.

Hệ thống thông tin kế toán về bán hàng không thể áp dụng cho các công ty khác nhau, bởi vì mỗi công ty có một cách quản lý khác nhau, có các phương pháp hạch toán khác nhau.

III : TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG:

Thiết kế hệ thống thông tin ở đây là công việc phân tích hệ thống, thông qua sơ đồ phân tích hoàn thiện công tác quản lý. Thông qua việc thiết kế chỉ rõ các chức năng cơ bản của hệ thống được xây dựng và tiến hành làm việc như thế nào, chỉ ra các sơ đồ thuật toán, các sơ đồ cấu trúc chính của hệ thống, đồng thời mô tả một cách chi tiết các chức năng của hệ thống.

IV : MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU :

+ Thông qua việc nghiên cứu,  xây dựng hệ thống thông tin quản lý bán hàng, từ đó cơ cấu lại công tác tổ chức quản lý, với sự hỗ trợ của các phần mềm ứng dụng, các chương trình kế toán, doanh nghiệp có thể thay thế một số công đoạn thủ công bằng tin học hóa.

+ Với sự hỗ trợ của máy tính, các thông tin về quá trình nhập, xuất hàng hóa, các thông tin về khách hàng, nhân viên, hàng hóa sẽ được cập nhập và xử lý  một cách nhanh chóng, chính xác, đầy đủ.

+ Từ việc cập nhập và xử lý thông tin, các chứng từ, sổ sách kế toán sẽ được lập một cách dễ dàng, tạo điều kiện thuận cho công tác quản lý quá trình hoạt động của công ty.

+ Cung cấp các thông tin cần thiết cho các đối tượng quan tâm đến tình hình hoạt động của công ty.

Thông tin kết xuất
DL vào
  1. Kế hoạch triển khai:

 

.                Thời

gian

Công

Việc

Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8 Tuần 9 Tuần 10
Nghiên cứu đề tài
Phân tích và chọn đề tài
Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng,  biểu đồ luồng dữliệu và thiết kế Entity Relationship
Thiết kế Database vật lí, các form nhập liệu, Report, sơ đồ khối
Thiết kế cơ sở dữ liệu bằng Ms_Access v à  các thuật toán
Kiểm tra và viết kết luận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- NỘI DUNG

 

I. Biểu đồ phân cấp chức năng FHD

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Biểu đồ dòng dữ liệu DFD

          2.1 Biểu đồ dòng dữ liệu mức khung cảnh (mức 0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Biểu đồ dòng dữ liệu mức đỉnh (mức 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Biểu đồ dòng dữ liệu mức dưới đỉnh (mức2) :Định nghĩa chức năng cập nhật danh mục

 

 

 

2.4 Biểu đồ dòng dữ liệu mức dưới đỉnh(mức 2): Định nghĩa chức năng mua hàng

 

                                                                                    

 

 

2.5 Biểu đồ dòng dữ liệu mức dưới đỉnh(mức 2): Định nghĩa chức năng bán hàng

 

 

2.6 Biểu đồ dòng dữ liệu mức dưới đỉnh(mức 2): Định nghĩa chức năng gửi hàng

 

 

 

 

 

 

2.7 Biểu đồ dòng dữ liệu mức dưới đỉnh(mức 2): Định nghĩa chức năng lập hóa đơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Biểu đồ dòng dữ liệu mức dưới đỉnh(mức 3): Định nghĩa chức năng kiểm tra thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Các kiểu thực thể &mô hình ER(Entity Relationship

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV/ Thiết kế Database vật lí (gồm có 11 bảng )trình bày về các thông tin như Field Name,Type,Size,Description….

 

            1   Table Khách hàng

Stt Field name Data type Field size Index Description
1 Ma KH Text 10 Khóa chính Mã khách hàng
2 Ten KH Text 30 Tên khách hàng
3 Dia chi Text 20 Địa chỉ
4 Dien thoai Text 50 Điện thoại
5
6

 

            2 Table Hàng

                             

Stt Field name Data type Field size Index Description
1 Ma Hang Text 10 Khóa chính Mã hàng
2 Ten Hang Text 50 Tên hàng
3 Ma Loai Text 10 Mã loại
4 Trong Luong Number Single Trọng lượng
5 DVT Text 10 Đơn vị tính
6 ĐG Nhap Number Double Đơn giá nhập
7 ĐG Xuat Number Double Đơn giá xuất
8
9

 

 

 

 

 

3. Table Nhà Cung Cấp

 

Stt Field name Data type Field size Index Description
1 Ma NCC Text 10 Khóa chính Mã nhà cung cấp
2 Ten NCC Text 10 Tên nhà cung cấp
3 Dia chi NCC Text 20 Địa chỉ nhà cung cấp
4 Fax Text 25 Fax

 

 

 

 

4. Table DM loại

 

Stt Field name Data type Field size Index Description
1 Ma loai Text 10 Khóa chính Mã loại
2 Ten loai Text 10 Tên loại

 

 

5 Table : HĐ xuất

 

Stt Field name Data type Field size Index Description
1 So CT Text 10 Khóa chính Sổ chứng từ
2 Ngay Date/time 25 Ngày
3 Ma NV Text 10 Khóa ngoại Mã nhân viên
4 Ma KH Text 10 Khóa ngoại Mã khách hàng
5 Ma Kho Text 10 Khóa ngoại Mã kho
6 Dien Giai Text 40 Diễn giaỉ
7 Tk Co Number Double Tài khoản có
8 Tk No Number Double Tài khoản nợ
9 Ma NX Text 10 Khóa ngoại Mã nhập xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Table : HĐ Xuất CT (hóa đơn xuất chi tiết)

Stt Field name Data type Field size Index Description
1 So CT Text 10 Khóa chính Sổ chi tiết
2 Ma Hang Text 10 Khóa chính Khóa chính của bảng hàng
3 So luong Number Double Số lượng đơn đặt hàng
4 DG ban Number Double Đơn giá bán xuất

 

 

 

 

7. Table : HĐ Nhập

 

Stt Field name Data type Field size Index Description
1 So CT Text 10 Khóa chính Sổ chứng từ
2 Ngay Date/time 10 Xác định ngày nhập hàng
3 Ma NCC Text 10 Khóa ngoại Nhà cung cấp
4 Ma KH Text 10 Khóa ngoại Mã khách hàng
5 Ma Kho Text 10 Khóa ngoại Mã kho
6 Dien Giai Text 40 Diễn giải
7 Tk Co Number Double Xác định số nợ là bao nhiêu
8 Tk No Number Double Xác định số có là bao nhiêu
9 Ma NV Text 10 Khóa ngoại Mã nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Table : HĐ nhập chi tiết

 

Stt Field name Data type Field size Index Description
1 So CT Text 10 Khóa chính Sổ chi tiết
2 Ma Hang Text 10 Khóa chính Khóa chính của bảng hàng
3 So luong Number Double Cho biết số lượng đơn đặt hàng
4 DG ban Number Double Đơn giá bán nhập

9. Table : Nhân viên

 

Stt Field name Data type Field size Index Description
1 Ma NV Text 10 Khóa chính Mã nhân viên
2 Ten NV Text 30 Tên nhân viên
3 Chuc vu Text 35 Chức vụ của nhân viên
4 Dia chi Text 10 Địa chỉ

 

 

 

 

 

 

10. Table : DM Kho

Stt Field name Data type Field size Index Description
1 Ma Kho Text 10 Khóa chính Mã kho
2 Ten Kho Text 40 Tên kho
3 Dia Chi Kho Text 40 Địa chỉ

 

11. Table : DM NX

 

Stt Field name Data type Field size Index Description
1 Ma NX Text 10 Khóa chính Mã nhập xuất
2 Ten NX Text 10 Tên nhập xuất

 

IV. Thiết kế form

            1. Form Hoá đơn nhập

 

 

HD Nhap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Form HD xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Form Hàng

 

 

 

 

 

4. Form Nhân Viên

 

 

 

 

 

5. Form Khách Hàng

 

 

 

 

 

V. Thiết kế Report

         

 

 

 

BẢNG KÊ DỊCH VỤ HÀNG HÓA BÁN RA

Ngày …tháng …năm 2007

Tên đơn vị :

Ngành nghề kinh doanh:

STT SHĐ Ngày HĐ Họ tên địa chỉ người mua Mã số thuế Mặt hàng Doanh số chưa thuế Thuế VAT(%)
1
Cộng:

Kế toán trưởng                                                          Giám đốc

(Ký,họ tên )                                                         (Ký,họ tên,đóng dấu )

 

Đơn Vị: Công ty Bánh kẹo Quảng Ngãi

Bộ phận : Bán hàng

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 10 tháng 9 năm 2009

Tên điạ chỉ người nhận:

Lý do xuất: Xuất bán

Xuất tại kho: Hàng hoá          Địa điểm: 19-Nguyễn Chí Thanh-Quảng Ngãi

STT Tên sản phẩm, hàng hoá ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
Thực xuất Yêu cầu
01 Bánh ChoCoViNa

Một mặt hàng
Thùng 100 100 120000 12.000.000
Cộng: 12.000.000

Số tiền viết bằng chữ: Mười hai triệu đồng chẵn

Số chứng từ gốc kèm theo

Ngày 10 tháng 9 năm 2009

Người lập phiếu        Người nhận hàng     Thủ kho     Kế toán trưởng        Giám đốc

(Ký, họ tên)                  (Ký, họ tên)       (Ký, họ tên)    (Ký, họ tên)         (Ký, họ tên)

BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HOÁ DỊCH VỤ

(Ngày ….Tháng…Năm…)

Tên cơ sỏ kinh doanh:…………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………….

Họ tên người bán hàng;……………………………………………………………………….

Địa chỉ nơi bán:…………………………………………………………………………………

STT Tên hàng hoá dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Doanh thu có thuế suất Thuế suất VAT
A B C 1 2 3 4
Tổng cộng tiền:

 

Tổng số tiền bằng chữ:……………………………………………………………………..

Ngày …Tháng…Năm…

Người bán

(Ký,họ tên)

Mẫu số 01-1/GTGT

(Ban hành kèm theo thông tư)

 

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ DỊCH VỤ BÁN RA

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT)

Người nộp thuế:…………………………………………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………….

Đơn vị tiền : đồng Việt Nam

STT Hoá đơn chứng từ bán Tên người mua Mã số thuế người mua Mã hàng Doanh số bán chưa thuế Thuế suất Thuế VAT Ghi chú
Kí hiệu hoá đơn Số hoá đơn Ngày tháng năm phát hành
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Hàng hoá dịch vụ không chịu thuế :
2.Hàng hoá dịch vụ chịu thuế 0%:
3.Hàng hoá dịch vụ chịu thuế 5%:
4.Hàng hoá dịch vụ chịu thuế 10%:
Tổng :

Tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra :…………………………….

Tổng thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ bán ra:……………………..

V. Thiết kế các thuật toán (Algorthms) xử lí (sơ đồ khối)

 

 1. Thuật toán cập nhật danh mục hàng hoá

 

 

 

 

2. Thuật toán: Nhập hàng vào kho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Thuật toán :Sửa hoá đơn nhập

 

 

 

 

 

 

 

4. Thuật toán: Xoá hoá đơn nhập

 

 

 

 

 

5. Thuật toán: Tìm hoá đơn

 

 

 

 

 

 

6. Thuật toán:Trả lời đơn đặt hàng của KH

 

C- KẾT LUẬN

 

         Như đã nói ở trên, hoạt động quản lý bán hàng có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp thương mại dịch vụ nào. Với việc xây dựng một hệ thống thông tin kế toán quản lý bán hàng, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong quá trình quản lý và duy trì hoạt động. Việc xây dựng hệ thống tin này phải dựa tren cơ sở khỏa sát tình hình thực tiễn tại công ty, không thể áp dụng đối với các công ty khác.

Đề công tác quản lý đạt được hiệu quả cao, công ty cần phải có chính sách đầu tư hợp lý, ứng dụng công nghệ một cách rộng rãi, cần phải có một đội ngũ nhân viên được đào tạo một cách chuyên nghiệp….

Vì thời gian nghiên cứu có hạn, nên bài báo cáo của nhóm có thể  còn nhiều sai sót, nhưng nhóm hy vọng từ bài báo cáo này sẽ đưa ra một cái nhìn tổng quát về vai trò của việc thiết kê, xây dựng hẹ thống thông tin kế toán trong công ty.

Để bài báo cáo được hoàn thiện hơn, nhóm kính mong sẽ nhận được sự góp ý nhận xét của thầy.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here