Các Dạng Toán Kinh Tế

0
7827
Nguyên Lý Kế Toán Đại Học Hàng Hải
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Các Dạng Toán Kinh Tế

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: Bài Toán Ứng Dụng Của Bài Toán Vận Tải

Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Các Dạng Toán Kinh Tế


Các bài toán thực hành về cảng

Dạng 1

—————————-

Xem đề thi
Đề thi môn tóan kinh tế

—————————-

Số 01

Để dỡ hàng từ tàu lên 03 kho N01, N02, N03 Cảng Hải Phòng có 05 cẩu chân đế, 32 ô tô vận tải, 04 xe nâng (phục vụ ở kho N01) và 08 đội công nhân làm ở kho N02, N03. Trung bình một chu kỳ thao tác của cần cẩu dài 05 phút. Thời gian các phương tiện bốc dỡ khác cần sử lý một chu trình khai thác của cần cẩu cho trong bảng:

Chỉ tiêu Kho
N01 N02 N03
1. Ô tô đi một chuyến(phút) 10 35 25
2.Dỡ hàng từ ô tô bằng xe nâng (phút) 10    
3.Dỡ hàng từ ô tô bằng công nhân (phút)   18 10

  Yêu cầu: xây dựng quy trình công nghệ đạt hiệu quả nhất tức là khối lượng hàng bốc đựơc trong 1 ca là lớn nhất. Biết thời gian tác nghiệp trong 1 ca là  Ttn = 07 giờ

Xây dựng mô hình: quy trình công nghệ đạt hiệu quả nhất

– Chọn tham số quản lý: xj là số chu trình để phục vụ kho j của thiết bị chính (j=1→3)
– Mô hình:

Các Dạng Toán Kinh Tế

Các Dạng Toán Kinh Tế

Kết quả nghiệm:

168 105 147

Vậy chu trình phục vụ kho của thiết bị chính là: N01 = 168(chu trình), kho N02 = 105 (chu trình), kho N03 = 147 (chu trình) là hiệu quả nhất.

Dạng 2

Đề thi môn tóan kinh tế
—————————-

Xem đề thi
Đề thi môn tóan kinh tế

—————————-

Số 76

Chọn phương án xếp dỡ cho các loại hàng sau sao cho nhanh nhất.

Qa = 9000 Tấn, Qb = 15000 Tấn, Qc = 5000 Tấn

    

Hàng Năng suất (Tấn/h)
Cần Trục Tàu Cần Trục Chân Đế
Tàu-ô tô Tàu-toaxe Tàu-xàlan Tàu-kho Tàu-ô tô Tàu-toaxe Tàu-xàlan Tàu-kho
A 12 14 23 28 15 18 25 23
B 16 19 20 15 19 25 31 18
C 21 22 29 23 24 27 29 19

Trọng tải chở hàng của ô tô, to axe, xà lan đến cảng trong thời gian phục vụ tàu là: Gô = 900 Tấn, Gt = 1200 Tấn, Gx = 3000 Tấn

1. Xây dựng mô hình xếp dỡ cho các loại hàng sao cho nhanh nhất.
– Chọn tham số quản lý: xijk là thời gian xếp dỡ loại hàng i (i=1→3) do thiết bị j(j=1→2) làm việc theo phương án k (k=1→4).
– Mô hình:
Các Dạng Toán Kinh Tế
Trong đó:
Pijk: năng suất xếp dỡ loại hàng i do thiết bị j đảm nhiệm và làm việc theo phương án k.
Qi: khối lượng hàng hoá loại i cần xếp dỡ.
Gk: trọng tải chở hàng của các phương tiện k tới cảng.
Kết quả nghiệm:

      321,43        
        47,37 48 96,77 550
      217,39        

Vậy phương án xếp dỡ:
– Hàng hoá A: phương án Tàu – Kho dùng cần trục tàu: 9000 Tấn
– Hàng hoá B: phương án Tàu – ô tô dùng cần trục chân đế: 900 Tấn
Tàu – toa xe: 1200 Tấn
Tàu – xà lan: 3000 Tấn
Tàu – kho: 9900 Tấn
– Hàng hoá C: phương án Tàu – Kho dùng cần trục tàu: 5000 Tấn
Và có thời gian xếp dỡ là nhỏ nhất là f(x) = 1280,96 giờ
2. Ngoài ra khi gọi tham số quản lý ta còn có thể gọi theo cách khác.
Xây dựng mô hình xếp dỡ các loại hàng hoá sao cho nhanh nhất.
– Chọn tham số quản lý: xijk là khối lượng hàng hoá loại i (i=1→3) xếp dỡ theo theo thiết bị j(j=1→2) làm việc theo phương án k (k=1→4).
– Mô hình:Các Dạng Toán Kinh Tế

Dạng 3

Xem đề thi.
Đề thi môn tóan kinh tế

—————————-

Số 80

Chọn phương án xếp dỡ cho các loại hàng sau sao lợi nhất cho chủ hàng.

Biết Qa = 90 Tấn, Qb = 150 Tấn, Qc = 450 Tấn

    

Hàng Năng suất (Tấn/h) Cước xếp dỡ (Đồng/tấn)
Tàu-ô tô Tàu-toaxe Tàu-xàlan Tàu-kho Tàu-ô tô Tàu-toaxe Tàu-xàlan Tàu-kho
A 2 4 3 8 5 8 5 3
B 6 9 10 5 9 5 3 8
C 5 2 7 3 4 7 9 6

Trọng tải chở hàng của ô tô, to axe, xà lan đến cảng trong thời gian phục vụ tàu là: Gô = 80 Tấn, Gt = 120 Tấn, Gx = 300 Tấn và khả năng chứa hàng trong kho tối đa là 400 Tấn

Xác định tổng số tiền cứơc Chủ hàng phải trả cho Cảng khi khai thác hết khả năng chở hàng của Ô tô, Toa xe, Xà lan.

Cho nhận xét về bài toán và nghiệm.

1. Xây dựng mô hình xếp dỡ cho các loại hàng sao nhanh nhất cho chủ hàng.
– Chọn tham số quản lý: xij là thời gian xếp dỡ loại hàng i theo phương án j (i=1→3; j=1→4)
– Mô hình:Các Dạng Toán Kinh Tế

Trong đó:
Pij: năng suất xếp dỡ loại hàng i theo phương án j.
Fij: Cước xếp dỡ loại hàng i theo phương án j.
Qi: khối lượng hàng hoá loại i
Gj: khả năng chứa hàng của ô tô, toa xe, xà lan, kho.
Kết quả nghiệm:

      11,25
    15  
16 30   103,333

Vậy phương án xếp dỡ:
– Hàng hoá A: phương án xếp dỡ Tàu – Kho : 90 tấn
– Hàng hoá B: phương án xếp dỡ Tàu – xà lan: 150 tấn.
– Hàng hoá C: phương án xếp dỡ:
Tàu – ô tô: 80 tấn
Tàu – toa xe: 60 tấn
Tàu – Kho: 310 tấn
Và có cứơc phí xếp dỡ nhỏ nhất là f(x) = 3320 đồng trọng tải chở hàng của các phương tiện loại j và khả năng chứa hàng tối đa trong kho.

2. Xây dựng mô hình khi khai thác hết khả năng chở hàng của các phương tiện loại j
Chọn tham số quản lý: xij là thời gian xếp dỡ loại hàng i theo phương án j (i=1→3; j=1→4)
– Mô hình:Các Dạng Toán Kinh Tế

Trong đó: Gj (j=4): khả năng chứa hàng tối đa trong kho = 400 tấn.
Kết quả nghiệm:

    30  
    15  
16 60 8,57 63,33

Vậy phương án xếp dỡ:
– Hàng hoá A: phương án xếp dỡ Tàu – xà lan : 90 tấn
– Hàng hoá B: phương án xếp dỡ Tàu – xà lan: 150 tấn.
– Hàng hoá C: phương án xếp dỡ:
Tàu – ô tô: 80 tấn
Tàu – toa xe: 120 tấn
Tàu – xà lan: 60 tấn
Tàu – Kho: 190 tấn
Và có cứơc phí xếp dỡ nhỏ nhất khi khai thác hết khả năng chở hàng của các phương tiện là f(x) = 3740 đồng

Chú ý: nếu yêu cầu bài toán là: Chọn phương án xếp dỡ cho các loại hàng sao cho có lợi nhất cho cảng thì hàm mục tiêu là lợi nhuận là tối đa.
1. Khi đó mô hình xếp dỡ cho các loại hàng sao cho có lợi nhất cho cảng và xếp dỡ hết khối lượng hàng.
– Chọn tham số quản lý: xij là thời gian xếp dỡ loại hàng i theo phương án j (i=1→3; j=1→4)
– Mô hình:Các Dạng Toán Kinh Tế

Các Dạng Toán Kinh Tế
Ngoài ra nếu có yêu cầu về thời gian xếp dỡ tối đa của chủ hàng cho cảng:

Đề thi môn tóan kinh tế

—————————-

Số 90

Chọn phương án xếp dỡ cho các loại hàng sau sao lợi nhất cho cảng.

Biết khối lượng hàng hoá Qa = 90 Tấn, Qb = 150 Tấn, Qc = 500 Tấn và tổng thời gian xếp dỡ do chủ hàng yêu cầu không vượt quá 150 h

    

Hàng Năng suất (Tấn/h) Cước xếp dỡ (Đồng/tấn)
Tàu-ô tô Tàu-toaxe Tàu-xàlan Tàu-kho Tàu-ô tô Tàu-toaxe Tàu-xàlan Tàu-kho
A 2 4 3 8 5 8 5 3
B 6 9 10 5 9 5 3 8
C 5 2 7 3 4 7 9 6

Trọng tải chở hàng của ô tô, to axe, xà lan đến cảng trong thời gian phục vụ tàu là: Gô = 80 Tấn, Gt = 120 Tấn, Gx = 300 Tấn

Hãy chỉ ra yêu cầu của chủ hàng mà cảng không thực hiện được phương án xếp dỡ trên.

Xây dựng mô hình xếp dỡ các loại hàng hoá có lợi nhất cho cảng:
– Chọn tham số quản lý: xij là thời gian xếp dỡ hàng hoá loại i theo phương án j (i=1→3, j=1→4)
– Mô hình:Các Dạng Toán Kinh Tế

Trong đó:
Pij: năng suất xếp dỡ loại hàng hoá i theo phương án j.
Fij: Cước xếp dỡ loại hàng i theo phương án j.
Qi: khối lượng hàng hoá loại i
Gj: trọng tải chở hàng của các phương tiện loại j
TXD: thời gian xếp dỡ do chủ hàng yêu cầu.
Kết quả nghiệm:

  22,5    
  1,696   26,946
16   42,875 40

Vậy phương án xếp dỡ:
– Hàng hoá A: phương án xếp dỡ Tàu – Toa xe : 90 tấn
– Hàng hoá B: phương án xếp dỡ
Tàu – Toa xe: 15,264 tấn.
Tàu – kho: 134,73 tấn
– Hàng hoá C: phương án xếp dỡ:
Tàu – ô tô: 80 tấn
Tàu – xà lan: 300 tấn
Tàu – Kho: 120 tấn
Và có cứơc phí xếp dỡ tối đa cảng có thể thu được là f(x) =5614,19643 đồng.
Ngoài ra với những bài như đề 90 còn có thể có các loại câu hỏi:
Xác định tổng số tiền cứơc cảng thu được khi đảm bảo về thời gian xếp dỡ cho chủ hàng.
Cho nhận xét về bài toán và nghiệm.

Dạng 4

 
Đề thi môn tóan kinh tế

—————————-

Số 61

Xác định các hệ số chuyển thẳng, hệ số sang mạn, lưu kho cho các loại hàng và cho toàn cảng. Biết trọng tải chứa hàng của toa xe, ô tô, xà lan đến cảng trong thời gian phục vụ tàu là Gt = 9000 tấn, Gô = 800 tấn, Gx = 4200 tấn và chi phí xếp dỡ các loại hàng như sau:

    

Loại hàng Khối lượng (1000T) Chi phí xếp dỡ (Đồng/tấn).
Tàu –ô tô Tàu –toa xe Tàu-xà lan Tàu-kho
A 6000 12 8 13 10
B 5500 24 23 11 18
C 7210 31 19 17 32
D 3200 11 25 9 8

 

1. Xây dựng mô hình xếp dỡ cho các loại hàng:
– Chọn tham số quản lý: xij là khối lượng hàng hoá loại i được xếp dỡ theo phương án j (i=1→4; j=1→4).
– Mô hình:Các Dạng Toán Kinh Tế

Trong đó:
Cij: chi phí xếp dỡ loại hàng hoá i theo phương án j.
Qi: khối lượng hàng hoá loại i
Gj: trọng tải chứa hàng của các loại phương tiện loại j tới cảng.
Kết quả nghiệm:

  1790   4210
    4200 1300
  7210    
      3200

Xác định hệ số chuyển thằng, sang mạn, lưu kho cho từng loại hàng trên:
2. Xây dựng Mô hình xếp dỡ cho toàn cảng.

Các Dạng Toán Kinh Tế

Các Dạng Toán Kinh Tế

Các Dạng Toán Kinh Tế

– Chọn tham số quản lý: xij là khối lượng hàng hoá loại i được xếp dỡ theo phương án j (i=1→4; j=1→4).
– Mô hình:Các Dạng Toán Kinh Tế

Bài toán thực hành về DN vận chuyển

Dạng 1

Xem đề thi
Đề thi môn tóan kinh tế

—————————-

Số 12

Lập phương án bố trí tàu hoạt động trên tuyến sao cho vận chuyển hết khối lượng hàng hoá yêu cầu và hiệu quả nhất. Biết:

    

Kiều tàu Khả năng vận chuyển của 1 tàu trong thời gian kế hoạch (1000T) Chi phí của một tàu trong thời gian kế hoạch                 (1000đ/T) Số tàu
Tuyến 1 Tuyến 2 Tuyến 3 Tuyến 1 Tuyến 2 Tuyến 3
1 183 117 123 190 199 197 5
2 67 48,5 41 64 96 99 4
3 105 78 70,5 165 166 170 2
Q yêu cầu              
600 92 60        

 

–         Tổng chi phí Hiệu quả nhất là bao nhiêu nếu yêu cầu khả năng vận chuyển của đội tàu là tối đa.

–         Cho nhận xét cụ thể về bài toán và nghiệm.

1. Xây dựng mô hình lập phướng án bố trí tàu hoạt động trên tuyến sao cho vận chuyển hết khối lượng hàng hoá yêu cầu.
– Chọn tham số quản lý: gọi xij là số phương tiện loại i hoạt động trên tuyến j ( i=1→3;j=1→3).
– Mô hình:

Các Dạng Toán Kinh Tế

Trong đó:
Cij: Chi phí cho phương tiện i hoạt động trên tuyến j
ai: số lượng mỗi loại tàu.
Pij: năng suất vận chuyển của loại tàu i trên tuyến j.
Qj: khối lượng hàng hoá vận chuyển trên tuyến j.
Kết quả nghiệm:
2 1 1
4

Vậy bố trí: 2 tàu kiểu 1 hoạt động trên tuyến 1
1 tàu kiểu 1 hoạt động trên tuyến 2
1 tàu kiểu 1 hoạt động trên tuyến 3
4 tàu kiểu 2 hoạt động trên tuyến 1
Thì vận chuyển hết khối lượng hàng hoá yêu cầu và có chi phí hoạt động là nhỏ nhất là f(x)=853,27565(đ).

2. Xây dựng mô hình bố trí tàu hoạt động trên tuyến sao cho khả năng vận chuyển là tối đa.
– Chọn tham số quản lý: gọi xij là số phương tiện loại i hoạt động trên tuyến j ( i=1→3;j=1→3).
– Mô hình: Các Dạng Toán Kinh Tế

Dạng 2

Xem đề thi
Đề thi môn tóan kinh tế

—————————-

Số 22

Lập phương án bố trí tàu hoạt động trên tuyến sao cho vận chuyển hết khối lượng hàng hoá yêu cầu và hiệu quả nhất. Biết:

    

Kiều tàu Khả năng vận chuyển của 1 tàu trong thời gian kế hoạch (1000T) Lãi  của một tàu trong thời gian kế hoạch                 (1000đ/T) Số tàu
Tuyến 1 Tuyến 2 Tuyến 3 Tuyến 1 Tuyến 2 Tuyến 3
1 40 60 48 40 50 60 5
2 50 100 70 70 90 60 3
3 60 90 80 100 130 110 4
Q yêu cầu              
150 50 240        

* Xác định tổng lãi nếu yêu cầu là:

– Hiệu quả và khả năng vận chuyển của tàu là tối đa.

– Hiệu quả.

* Cho nhận xét cụ thể về bài toán và nghiệm.

1. Xây dựng mô hình lập phướng án bố trí tàu hoạt động trên tuyến sao cho hiệu quả và khả năng vận chuyển là tối đa.
– Chọn tham số quản lý: gọi xij là số phương tiện loại i hoạt động trên tuyến j (i=1→3;j=1→3).
– Mô hình: Các Dạng Toán Kinh Tế

Trong đó:
Lij: lãi của phương tiện i hoạt động trên tuyến j
ai: số lượng mỗi loại tàu.
Pij: năng suất vận chuyển của loại tàu i trên tuyến j.
Qj: khối lượng hàng hoá vận chuyển trên tuyến j.
Kết quả nghiệm:

    5
3    
  4  

Vậy bố trí: 5 tàu kiểu 1 hoạt động trên tuyến 3
3 tàu kiểu 2 hoạt động trên tuyến 1
4 tàu kiểu 3 hoạt động trên tuyến 2
Thì vận chuyển có hiệu quả và khả năng vận chuyển là tối đa. Lãi hoạt động là lớn nhất: f(x)=1030.103 (đ).

2. Xây dựng mô hình lập phương án bố trí tàu hoạt động trên các tuyến sao cho hiệu quả và vận chuyển hết khối lượng hàng hoá yêu cầu:

Kết quả nghiệm:

    5
     
3 1  

Vậy bố trí: 5 tàu kiểu 1 hoạt động trên tuyến 3
3 tàu kiểu 3 hoạt động trên tuyến 1
1 tàu kiểu 3 hoạt động trên tuyến 2
Thì vận chuyển hết khối lượng hàng hoá yêu cầu và có hiệu quả. Lãi hoạt động là lớn nhất: f(x)=631,667.103 (đ).

Dạng 3

Đề thi môn tóan kinh tế

—————————-

Số 31

Lập phương án bố trí đội tàu của công ty vận tải biển A có 02 kiếu tàu trên 03 tuyến sao cho khả năng vận chuyển là tối đa, nhưng không nhỏ hơn khối lượng vận chuyển theo kế hoạch. Biết:

    

Tàu Năng suất ( 1000T.Km/Ngày ) Thời gian khai thác (Ngày)
Tuyến 1 Tuyến 2 Tuyến 3  
A 80 140 11 300
B 60 150 12 300
Q(1000 T.km)        
3000 5000 4000  

 

Xây dựng mô hình bố trí đội tàu sao cho khả năng vận chuyển là tối đa nhưng không nhỏ hơn khối lượng vận chuyển theo kế hoạch.
– Chọn tham số quản lý: xij là thời gian khai thác của tàu loại i hoạt động trên tuyến j ( i=1→2; j= 1→3)
– Mô hình:

Các Dạng Toán Kinh Tế

Trong đó:
Pij: năng suất vận chuyển của kiểu tàu i hoạt động trên tuyến j.
TKTi: thời gian khai thác của kiểu tàu i hoạt động trên tuyến j.
Qj: khối lượng hàng hoá kế hoạch j.

Kết quả nghiệm:

37,5 226,13636 36,36364
    300

Vậy bố trí:
– Tàu kiểu 1 hoạt động trên tuyến 1 là 37,5 ngày, trên tuyến 2 là 226,14 ngày và trên tuyến 3 là 36,36 ngày.
– Tàu kiểu 2 hoạt động trên tuyến 3 là 300 ngày.
Thì khả năng vận chuyển là tối đa và không nhỏ hơn khối lượng vận chuyển theo kế hoạch và đạt năng suất là lớn nhất: f(x) = 38659,09134 103 T.Km

Dạng 4

Đề thi môn tóan kinh tế

—————————-

Số 40

Công ty vận tải biển A có 02 tàu thuộc 02 kiểu hoạt động trên 02 tuyến với một số chỉ tiêu như biểu sau:

Kiểu tàu Năng suất(1000T/ngày) Lãi (1000$/ngày) Tổng thời gian khai thác      (Tàu-ngày)
Tuyến 1 Tuyến 2 Tuyến 1 Tuyến 2  
01 2,0 0,25 0,9 0,95 150
02 2,5 0,2 0,8 1 200
Q y/cầu

1000T

         
65 50      

Yêu cầu: lập kế hoạch vận chuyển cho các tàu sao cho hiệu quả nhất và đảm bảo khối lượng hàng hoá yêu cầu.

v Xác định tổng lãi nếu yêu cầu là:

1.      Hiệu quả và khối lượng (khả năng) vận chuyển tối đa.

2.      Hiệu quả

Cho nhận xét về bài toán và nghiệm trong các trường hợp trên.

1. Xây dựng mô hình lập kế hoạch vận chuyển cho các tàu sao cho hiệu quả nhất và đảm bảo khối lượng hàng hoá yêu cầu:
– Chọn tham số quản lý: xij là thời gian hoạt động của tàu i trên tuyến j (i=1→2;j=1→2).
– Mô hình: Các Dạng Toán Kinh Tế

Trong đó:
Lij: lãi của tàu i hoạt động trên tuyến j.
Ti: thời gian khai thác của tàu i trên các tuyến.
Pij: năng suất vận chuyển của tàu i trên tuyến j.
Qj: khối lượng hàng hoá cần vận chuyển trên tuyến j.
Kết quả nghiệm:
32,5 40
200
Vậy bố trí:
– Tàu 1 hoạt động trên tuyến 1 là 32,5 ngày và hoạt động trên tuyến 2 là 40 ngày.
– Tàu 2 hoạt động trên tuyến 2 là 200 ngày.
Thì vận chuyển hết khối lượng hàng hoá yêu cầu và đạt lợi nhuận là lớn nhất: f(x) = 267,25 103 $

2. Xây dựng mô hình lập kế hoạch vận chuyển cho các tàu sao cho hiệu quả và khả năng vận chuyển là tối đa,
– Chọn tham số quản lý: xij là thời gian hoạt động của tàu i trên tuyến j (i=1→2;j=1→2).
– Mô hình: Các Dạng Toán Kinh Tế

Trong đó:
Lij: lãi của tàu i hoạt động trên tuyến j.
Ti: thời gian khai thác của tàu i trên các tuyến.
Pij: năng suất vận chuyển của tàu i trên tuyến j.
Qj: khối lượng hàng hoá cần vận chuyển trên tuyến j.

Kết quả nghiệm:
32,5 117,5
200
Vậy bố trí:
– Tàu 1 hoạt động trên tuyến 1 là 32,5 ngày và hoạt động trên tuyến 2 là 117,5 ngày.
– Tàu 2 hoạt động trên tuyến 2 là 200 ngày.
Thì các tàu hoạt động hiệu quả và khả năng vận chuyển là tối đa và đạt lợi nhuận là lớn nhất: f(x) = 340,875.103 $

Dạng 5

Đề thi môn tóan kinh tế
—————————-
Số 45

Đề thi môn tóan kinh tế

—————————-

Số 45

         Công ty vận tải biển A có 04 tàu thuộc 3 kiểu hoạt động trên 02 tuyến với một sổ chỉ tiêu như biểu sau:

Kiểu tàu  

Năng suất

(1000T/tàu-ngày)

 

Lãi

(1000USD/tàu-ngày)

Tổng

thời gian khai thác

(ngày/tàu)

Số tàu

(chiếc)

Tuyến 1 Tuyến 2 Tuyến 1 Tuyến 2
01 2.0 0.25 0.9 0.95 189 01
02 2.5 0.2 0.8 1.0 234 01
03 1.2 3.2 0.7 0.4 300 02
Qy/cầu

1000T

300 420        

     Yêu cầu lập kế hoạch vận chuyển cho các tàu sao cho hiệu quả nhất và đảm bảo khối lượng hàng hóa yêu cầu.

·        Xác định tổng lãi nếu yêu cầu là:

–         Hiệu quả và khả năng (khối lượng) vận chuyển là tối đa.

–         Hiệu quả.

* Cho nhận xét về bài toán và nghiệm trong các trường hợp trên.

1. Xây dựng mô hình lập kế hoạch vận chuyển cho các tàu sao cho hiệu quả nhất và đảm bảo khối lượng hàng hóa yêu cầu.
– Chọn tham số quản lý: xij là thời gian khai thác của tàu i (i=1→4) hoạt động trên tuyến j (j=1→2).
– Mô hình:
Các Dạng Toán Kinh Tế
Trong đó:
Lij: lãi của tàu i hoạt động trên tuyến j.
Ti: thời gian khai thác của tàu i trên các tuyến.
Pij: năng suất vận chuyển của tàu i trên tuyến j.
Qj: khối lượng hàng hoá cần vận chuyển trên tuyến j.
Kết quả nghiệm:

  189
  234
125 50

Vậy bố trí:
– Tàu 1 hoạt động trên tuyến 2 là 189 ngày
– Tàu 2 hoạt động trên tuyến 2 là 234 ngày.
– Tàu 3 hoạt động trên tuyến 1 là 125 ngày.
– Tàu 3 hoạt động trên tuyến 2 là 50 ngày.
Thì các tàu hoạt động hiệu quả và đảm bảo vận chuyển khối lượng hàng hoá theo yêu cầu và đạt lợi nhuận là lớn nhất: f(x) = 629,29365.103 $

2. Xây dựng mô hình lập kế hoạch vận chuyển cho các tàu sao cho hiệu quả nhất và khả năng vận chuyển là tối đa.
Các Dạng Toán Kinh Tế Các Dạng Toán Kinh TếCác Dạng Toán Kinh Tế


Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Tải Xuống Tại Đây  


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here