Bài tập ôn thi Đại học môn Vật lý

0
1125
Bài tập ôn thi Đại học môn Vật lý
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Bài tập ôn thi Đại học môn Vật lý

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: Đề ôn thi đại học môn Vật Lý


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Bài tập ôn thi Đại học môn Vật lý

 

Bài tập ôn thi Đại học môn Vật lý

BÀI TẬP ÔN THI   ĐH 2010

I. DAO ĐỘNG CƠ

 1. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Trong dao động điều hoà x = Acos(wt + j), sau một chu kì thì
 2. vật lại trở về vị trí ban đầu. B. vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.
 3. gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu. D. li độ vật không trở về giá trị ban đầu.
 4. Trong dao động điều hoà x = Acos(wt + j), phát biểu nào sau đây là không đúng?
 5. Vận tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.
 6. Gia tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.
 7. Vận tốc của vật đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên.
 8. Gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.
 9. Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi lực tác dụng
 10. đổi chiều. B. bằng không. C. có độ lớn cực đại.               D. thay đổi độ lớn.
 11. Trong dao động điều hoà, vận tốc biếu đổi điều hòa
 12. cùng pha so với li độ. B. ngược pha so với li độ.
 13. sớm pha π/2 so với li độ. D. chậm pha π/2 so với li độ.
 14. Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi điều hoà
 15. cùng pha so với vận tốc. B. ngược pha so với vận tốc.
 16. sớm pha π/2 so với vận tốc. D. chậm pha π/2 so với vận tốc.
 17. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Chọn gốc thế năng là vị trí cân bằng thì cơ năng của vật dao động điều hoà luôn bằng
 18. tổng động năng và thế năng ở thời điểm bất kỳ. B. động năng ở thời điểm bất kì.
 19. thế năng ở vị trí li độ cực đại. D. động năng ở vị trí cân bằng.
 20. Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng?
 21. Động năng và thế năng biến đổi điều hoà cùng chu kỳ.
 22. Động năng biến đổi điều hoà cùng chu kỳ với vận tốc.
 23. Thế năng biến đổi điều hoà với tần số gấp 2 lần tần số của li độ.
 24. Tổng động năng và thế năng không phụ thuộc vào thời gian.
 25. Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng?
 26. Động năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua VTCB.
 27. Động năng đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên.
 28. Thế năng đạt giá trị cực đại khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu.
 29. Thế năng đạt giá trị cực tiểu khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu.
 30. Phát biểu nào sau đây về động năng của một vật đang dao động điều hoà với chu kì T là đúng?
 31. Biến đổi theo thời gian dưới dạng hàm số sin. B. Biến đổi tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ T/2.
 32. Biến đổi tuần hoàn với chu kỳ T. D. Không biến đổi theo thời gian.
 33. Nhận xét nào sau đây về biên độ của dao động tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số là không đúng?
 34. phụ thuộc vào biên độ của dao động thành phần thứ nhất.
 35. phụ thuộc vào biên độ của dao động thành phần thứ hai.
 36. phụ thuộc vào tần số chung của hai dao động thành phần.
 37. phụ thuộc vào độ lệch pha giữa hai dao động thành phần.
 38. Nhận xét nào sau đây là không đúng?
 39. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn.
 40. Dao động duy trì có chu kỳ bằng chu kỳ dao động riêng của con lắc.
 41. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
 42. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng bức.
 43. Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn dao động trong không khí là
 44. do trọng lực tác dụng lên vật. B. do lực căng của dây treo.
 45. do lực cản của môi trường. D. do dây treo có khối lượng đáng kể.
 46. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là:
 47. tần số góc lực cưỡng bức bằng tần số góc dao động riêng.
 48. tần số lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng.
 49. chu kỳ lực cưỡng bức bằng chu kỳ dao động riêng.
 50. biên độ lực cưỡng bức bằng biên độ dao động riêng.
 51. Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài con lắc không đổi) thì tần số dao động điều hòa của nó sẽ
 52. giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao.
 53. không đổi vì chu kì của dao động điều hòa không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường.
 54. tăng vì chu kì dao động điều hòa của nó giảm.
 55. tăng vì tần số dao động điều hòa tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường.
 56. Nếu một vật dao động điều hòa với tần số f thì động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn với tần số
 57. f. B. 2f. C. 0,5f.                        D. 4f.
 58. Dao động tổng hợp của hai dao động cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ, có biên độ của mỗi dao động thành phần khi hai dao động thành phần
 59. lệch pha p/2. B. ngược pha. C. lệch pha 2p/3.                     D. cùng pha.
 60. Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T’ bằng
 61. T. B. . C. .         D. 2T.
 62. Tần số dao động của con lắc đơn là
 63. . B. . C. .          D. .
 64. Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ
 65. tăng 4 lần. B. giảm 4 lần.             C. tăng 2 lần.               D. giảm 2 lần.
 66. Một vật dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T, ở thời điểm ban đầu t0 = 0 vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = là
 67. . B. . C. A .              D. 2A .
 68. Ở một thời điểm, vận tốc của vật dao động điều hòa bằng 50% vận tốc cực đại. Tỉ số giữa thế năng và động năng là
 69. 1/3. B. 3. C. 1/2.             D. 2.
 70. Mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trªn ®o¹n th¼ng cã täa ®é vµ gia tèc liªn hÖ víi nhau bëi biÓu thøc:

a = – 25x2  ( cm/s2 ). Chu kú vµ tÇn sè gãc cña chÊt ®iÓm lµ:

a/ 1,256 s; 25 rad/s      b/ 1 s ;  5 rad/s             c/ 2 s ;   5 rad/s        d/ 1,256 s ; 5 rad/s       e/ 1,789 s ; 5rad/s

 1. Chu kú dao ®éng cña con l¾c lß xo phô thuéc vµo:

a, Sù kÝch thÝch dao ®éng      b, ChiÒu dµi tù nhiªn cña lß xo    c, §é cøng cña lß xo vµ khèi l­îng cña vËt

d, Khèi l­îng vµ ®é cao cña con l¾c               e, ChiÒu dµi tù nhiªn vµ ®é cøng cña lß xo.

 1. Khi treo 1 träng vËt P = 1,5 N vµo lß xo cã ®é cøng 100 N/m th× lß xo cã 1 thÕ n¨ng ®µn håi lµ:

a/ 0,01125 J                      b/ 0,225                  c/ 0,0075 J                    d/ 0,2 J                       e, 0,3186 J

 1. Con l¾c lß xo lµm 15 dao ®éng mÊt 7,5 s. Chu kú dao ®éng lµ:

a/ 0,5 s             b/ 0,2 s             c/ 1 s                      d/ 1,25 s                         e/  0,75 s

 1. Một chất điểm khối lượng m = 100g, dao động điều điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = 4cos(2t)cm. Cơ năng trong dao động điều hoà của chất điểm là
 2. E = 3200J. B. E = 3,2J. C. E = 0,32J.               D. E = 0,32mJ.
 3. Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x=10cos4pt cm. Động năng của vật đó biến thiên với chu kì bằng
 4. 0,5s. B. 0,25s. C. 1s.               D. 2s.
 5. Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình dao động

;. Dao động tổng hợp của hai dao động này có

 1. biên độ bằng 4,9 cm. B. biên độ bằng 3,5 cm. C. tần số bằng 20p Hz.   D. tần số bằng 20Hz.
 2. Mét con l¾c lß xo dao ®éng víi quü ®¹o 10 cm. Khi ®éng n¨ng b»ng 3 lÇn thÕ n¨ng, con l¾c cã li ®é:

a/ ± 2 cm                     b/  ± 2,5 cm                 c/  ± 3 cm                    d/  ± 4 cm                    e/  ± 1,5 cm

 1. Một chất điểm dao động điều hòa với quỹ đạo thẳng dài 10cm, khi qua trung điểm của quỹ đạo, chất điểm đạt vận tốc 157 cm/s.
 2. Hãy viết PT chuyển động của chất điểm. Chọn gốc thời gian là lúc chất điểm qua VTCB theo chiều âm.
 3. Tìm vận tốc và gia tốc của vật khi vật có li độ 2cm.
 4. Xác định vị trí của vật mà thế năng bằng động năng.

ĐA: a. cm            b. cm/s              c. x = cm

 1. Khi một vật khối lượng m gắn vào đầu một lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng thì lò xo giãn ra một đoạn Dl0 =25cm. Từ VTCB O kéo vật xuống theo phương thẳng đứng một đoạn 20cm rồi buông nhẹ để vật dao động điều hòa.
 2. Viết PT dao động của vật khi chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương. Lấy g =10m/s2.
 3. Tính lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo. Biết vật có khối lượng 400 g.
 4. Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo là bao nhiêu? Biết chiều dài tự nhiên của lò xo là 40cm.

ĐA:    a.   cm       b.  7,2 N  và 0,8 N      c. 85 cm  và 45 cm.

 1. HiÖu chiÒu dµi d©y treo cña 2 con l¾c lµ 28 cm. Trong cïng thêi gian, con l¾c thø nhÊt lµm ®­îc 6 dao ®éng, con l¾c thø hai lµm ®­îc 8 dao ®éng. ChiÒu dµi d©y treo cña chóng lµ:

a/ 36 cm ; 64 cm     b/ 48 cm ; 76 cm      c/ 20 cm ; 48 cm      d/ 50 cm ; 78 cm         e/ 30 cm ; 58 cm

 1. Một đầu của lò xo được treo vào điểm cố định, đầu kia treo quả nặng m1 thì chu kì dao động là T1 =1,2s. Khi thay quả nặng m2 vào thì chu kì dao động bằng T2 =1,6s. Tìm chu kì dao động khi treo đồng thời m1 và m2 vào lò xo.
 2. Hai con lắc đơn có chiều dài l1 và l2 có chu kì là 4s và 5s. Tìm chu kì của con lắc đơn có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc.
 3. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số 5Hz. Biên độ của hai dao động thành phần là 8cm và 8cm, độ lệch pha giữa hai dao động thành phần là . Tìm vận tốc của vật khi li độ của vật là 4cm.
 4. Hai con l¾c lß xo cã vËt nÆng cïng khèi l­îng m, ®é cøng k1 vµ k2, cã chu kú t­¬ng øng lµ 0,3s vµ 0,4s. GhÐp nèi tiÕp 2 lß xo cña 2 con l¾c trªn råi g¾n vËt m. Khi ®ã chu kú cña con l¾c míi lµ:

a/ 0,7 s             b/ 0,35 s                       c/ 0,5 s             d/ 1 s                            e/ 0,1 s

 1. VËt m khi g¾n vµo lß xo cã ®é cøng k th× cã chu kú dao ®éng lµ 3 s. c¾t lß xo lµm 3 phÇn b»ng nhau råi g¾n l¹i víi nhau råi g¾n víi vËt m. Chu kú dao ®éng míi cña vËt:

a/ 2 s                            b/ 1 s                            c/ 1,5 s             d/ 4 s                            e/ 2,5 s

 1. Con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l = 2, 45m, dao ®éng ë n¬i cã g = 9,8 m/s2. KÐo lÖch con l¾c 1 cung dµi 4 cm råi bu«ng nhÑ. Chän gèc täa ®é lµ VTCB, chän gèc thêi gian lµ lóc vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu ©m. Ph­¬ng tr×nh dao ®éng lµ:

a, s = 4cos ( +  )   ( cm )              b, s = 4cos (2t –  )   ( cm )               c, s = 4cos (2t +  )   ( cm )

d, s = 4cos 2t    ( cm )              e, s = 4cos    ( cm )

 1. Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với tần số không đổi. Nếu giảm biên độ dao động của con lắc đi 3 lần thì cơ năng của nó giảm đi
 2. 3 lần. B. 4,5 lần. C. 9 lần.                       D. lần.
 3. Con l¾c ®¬n gåm 1 vËt cã träng l­îng 4 N. ChiÒu dµi d©y treo 1,2m dao ®éng víi biªn ®é nhá. T¹i li ®é a = 0,05 rad, con l¾c cã thÕ n¨ng:

a/ 10– 3 J                 b/ 4 . 10– 3 J              c/ 12 . 10– 3 J              d/ 3 . 10– 3 J                 e/ 6 10– 3 J

II.SÓNG CƠ HỌC VÀ SÓNG ÂM:

 1. Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau đây?
 2. Sóng cơ học có tần số 10Hz. B. Sóng cơ học có tần số 30kHz.
 3. Sóng cơ học có chu kỳ 2,0μs. D. Sóng cơ học có chu kỳ 2,0ms.
 4. Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước, bước sóng thay đổi bao nhiêu lần? Cho biết vận tốc âm trong nước là 1550 m/s, trong không khí là 330 m/s.

ĐA: Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì T và f không đổi còn l và v thay đổi . 0,2129 lần.

 1. Một sóng cơ học có bước sóng l truyền theo một đường thẳng từ điểm M đến điểm N. Biết MN = d. Độ lệch pha Dj của dao động tại hai điểm M và N là
 2. . B. . C. .             D. .

44.Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng

 1. một bước sóng. B. một nửa bước sóng.
 2. một phần tư bước sóng. D. một số nguyên lần bước sóng.
 3. Sãng t¹i nguån A cã d¹ng u = acoswt th× ph­¬ng tr×nh dao ®éng t¹i M trªn ph­¬ng truyÒn sãng c¸ch A ®o¹n d cã d¹ng:

a, u = acos( wt +  )                         b, u = acos2pft                        c, u = acos (  – )

d, u = acos( 2pft – )            e, u = acos( wt – )

 1. Ng­êi ta t¹o ®­îc 1 nguån sãng ©m tÇn sè 612 Hz trong n­íc, vËn tèc ©m trong n­íc lµ 1530 m/s. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm gÇn nhau nhÊt dao ®éng ng­îc pha b»ng:

a/ 1,25m                        b/ 2m                         c/ 3m                           d/ 2,5m                        e/ 5m

 1. Hai ®iÓm trªn cïng 1 ph­¬ng truyÒn sãng c¸ch nguån 3,1m vµ 3,35m. TÇn sè ©m lµ 680 Hz, vËn tèc ©m trong khÝ lµ 340 m/s. §é lÖch pha cña sãng ©m t¹i 2 ®iÓm ®ã b»ng:

a,                             b, π                              c,                             d, 2π                            e, 4π

 1. Ng­êi ta t¹o sãng kÕt hîp t¹i 2 ®iÓm A, B trªn mÆt n­íc. A vµ B c¸ch nhau 16 cm. TÇn sè dao ®éng t¹i A b»ng 8 Hz; vËn tèc truyÒn sãng lµ 12 cm/s. Gi÷a A, B cã sè ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i lµ:

a, 19 ®iÓm                    b. 23 ®iÓm                   c, 21 ®iÓm                    d, 11 ®iÓm                   e, 15 diÓm

 1. Trong thÝ nghiÖm vÒ giao thoa sãng trªn mÆt n­íc 2 nguån kÕt hîp A, B dao ®éng víi tÇn sè 13 Hz. T¹i ®iÓm M c¸ch A 19cm; c¸ch B 21cm sãng cã biªn ®é cùc ®¹i. Gi÷a M vµ ®­êng trung trùc cña A, B kh«ng cã cùc ®¹i kh¸c. VËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt n­íc lµ:

a, 22 cm/s                    b, 20 cm/s                    c, 24 cm/s                    d, 26 cm/s                    e, 13 cm/s

 1. Sîi d©y cã sãng dõng, vËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ 200 cm/s, tÇn sè dao ®éng lµ 50 Hz. Kho¶ng c¸ch gi÷a 1 bông vµ 1 nót kÕ cËn lµ:

a, 4 cm             b, 2 cm                        c, 1 cm             d, 40 cm                      e, 10 cm

 1. D©y AB n»m ngang dµi 1,5m, ®Çu B cè ®Þnh cßn ®Çu A ®­îc cho dao ®éng víi tÇn sè 40 Hz. VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ 20 m/s. Trªn d©y cã sãng dõng. Sè bông sãng trªn d©y lµ:

a, 7                              b, 3                           c, 6                              d, 8                           e, §¸p sè kh¸c

 1. T¹i 1 ®iÓm A n»m c¸ch xa 1 nguån ©m N ( coi nh­ nguån ®iÓm ) 1 kho¶ng NA = 1m; møc c­êng ®é ©m lµ LA = 90 dB. BiÕt ng­ìng nghe cña ©m ®ã lµ Io = 10 – 10 W/m2. C­êng ®é ©m IA cña ©m t¹i A lµ:

a/ 1 W/m2.                   b/ 0,1 W/m2.                c/ 0,2 W/m2.                d/ 10 W/m2.                 e/ 2 W/m2.

 1. Sãng däc truyÒn ®­îc trong c¸c m«i tr­êng:

a, R¾n                                                              b, Láng                                                c, KhÝ

d, C©u a, b ®óng                                              e, C¶ 3 c©u a, b, c ®Òu ®óng.

 1. VËn tèc sãng phô thuéc:

a, B¶n chÊt m«i tr­êng truyÒn sãng.                                                    b, N¨ng l­îng sãng.

c, TÇn sè sãng.                                    d, H×nh d¹ng sãng.                              e, TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn.

 1. Trong sù truyÒn ©m vµ vËn tèc ©m, t×m c©u sai:

a, Sãng ©m truyÒn ®­îc trong c¸c m«i tr­êng r¾n, láng vµ khÝ.

b, VËn tèc ©m phô thuéc tÝnh ®µn håi vµ mËt ®é cña m«i tr­êng.

c, VËn tèc ©m thay ®æi theo nhiÖt ®é.

d, Sãng ©m kh«ng truyÒn ®­îc trong ch©n kh«ng.

e, Trong c¸c c©u trªn cã 1 c©u sai.

 1. Dïng ©m thoa cã tÇn sè dao ®éng b»ng 440 Hz t¹o giao thoa trªn mÆt n­íc gi÷a 2 ®iÓm A, B víi AB = 4 cm. VËn tèc truyÒn sãng 88 cm/s. Sè gîn sãng quan s¸t ®­îc trªn ®o¹n th¼ng AB lµ:

a, 41 gîn sãng                                     b, 39 gîn sãng                         c, 37 gîn sãng

d, 19 gîn sãng                                     e, 21 gîn sãng.

 1. Điều kiện để hai sóng có cùng phương dao động khi gặp nhau giao thoa được với nhau là
 2. cùng tần số, cùng biên độ. B. cùng biên độ, và hiệu số pha không đổi theo thời gian.
 3. cùng biên độ và cùng pha. D. cùng tần số và hiệu số pha không thay đổi theo thời gian.
 4. Trong hiện tượng giao thoa trên mặt nước nằm ngang của hai sóng cơ học được truyền đi từ hai nguồn A và B thì khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại là
 5. l/4. B. l/2. C. bội số của l/2.        D. l.
 6. Hai âm có cùng độ cao thì chúng có
 7. cùng tần số. B. cùng năng lượng.
 8. cùng biên độ. D. cùng tần số và cùng biên độ.
 9. Một người quan sát thấy một cánh hoa trên hồ nước nhô lên 10 lần trong khoảng thời gian 36s. Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng kế tiếp là 12m. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt hồ.

ĐA: Chu kì dao động của sóng: T = 4s; bước sóng l=12m.Vận tốc truyền sóng: v=l/T = 3 m/s.

 1. Cho cường độ âm chuẩn I0=10-12 W/m2. Tính cường độ âm của một sóng âm có mức cường độ âm 80 dB.

ĐA: W/m2.

 1. Sóng dừng xảy ra trên dây AB=11cm với đầu B tự do, bước sóng bằng 4cm. Trên dây có
 2. 5 bụng, 5 nút. B. 6 bụng, 5 nút.
 3. 6 bụng, 6 nút. D. 5 bụng, 6 nút.

ĐA: ĐK l=kl/2  + l/4 hay 11 = 2k+1 suy ra k=5.

 1. Thực hiện giao thoa sóng cơ trên mặt chất lỏng. Hai nguồn kết hợp A và B giống nhau, đặt cách nhau, đặt cách nhau 4cm. Bước sóng 8mm. Số điểm dao động cực đại trên đoạn AB là
 2. 15. B. 9. C. 13.              D. 11.
 3. Hai sãng cïng pha khi:

a, Δφ = 2kπ       ( k = 0; 1; 2…)     b, Δφ = ( 2k + 1 )π       ( k = 0; 1; 2…)       c, Δφ = ( k + )π   ( k = 0; 1; 2…) d, Δφ = ( 2k – 1 )π   ( k = 0; 1; 2…)               e, Δφ = ( k – π )     ( k = 0; 1; 2…)

 1. C¸c ®iÓm ®øng yªn trong vïng giao thoa tháa ®iÒu kiÖn:

a, êd2 – d1 ê= ( 2k + 1 ) λ         ( k =  0;1; 2…. )                       b, êd2 – d1 ê= ( k +  ) λ         (k = 0; 1….)

c, êd2 – d1 ê=  k   λ   (k = 0; 1….)                             d, êd2 – d1 ê= (2k + )   (k = 0; 1….)

b,  êd2 – d1 ê= ( k + 1 )           (k = 0; 1….)

 

 

 

 

DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

 1. Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm?
 2. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc π/2. B. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc π/4.
 3. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc π/2. D. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc π/4.
 4. Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện?
 5. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc π/2. B. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc π/4.
 6. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc π/2. D. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc π/4.
 7. Một điện trở thuần R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50Hz, muốn dòng điện trong mạch sớm pha hơn hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch một góc π/2:
 8. người ta phải mắc thêm vào mạch một tụ điện nối tiếp với điện trở.
 9. người ta phải mắc thêm vào mạch một cuộn cảm nối tiếp với điện trở.
 10. người ta phải thay điện trở nói trên bằng một tụ điện.
 11. người ta phải thay điện trở nói trên bằng một cuộn cảm.
 12. Đặt vào hai đầu tụ điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 141cos(100πt)V. Cường độ dòng điện qua tụ điện là:    A. I = 1,41A.                       B. I = 1,00A.                 C. I = 2,00A.                 D. I = 100Ω.
 13. Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào:
 14. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch. B. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
 15. cách chọn gốc tính thời gian. D. tính chất của mạch điện.
 16. Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào có dùng giá trị hiệu dụng ?
 17. Hiệu điện thế                              B. Chu kì.                    C. Tần số.                    D. Công suất
 18. Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào không dùng giá trị hiệu dụng?
 19. Hiệu điện thế          B. Cường độ dòng điện         C. Suất điện động                D. Công suất.
 20. Phát biểu nào sau đây là đúng?
 21. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng hoá học của dòng điện.
 22. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng vào tác dụng nhiệt của dòng điện.
 23. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng vào tác dụng từ của dòng điện.
 24. Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào tác dụng phát quang của dòng điện.
 25. Phát biểu nào sau dây là không đúng?
 26. Hiệu điện thế biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là hiệu điện thế xoay chiều.
 27. Dòng điện có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều.
 28. Suất điện động biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là suất điện động xoay chiều.
 29. Cho dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều lần lượt đi qua cùng một điện trở thì chúng toả ra nhiệt lượng như nhau.
 30. Một mạng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz, khi chọn pha ban đầu của hiệu điện thế bằng không thì biểu thức của hiệu điện thế có dạng :
 31. u = 220cos50t (V) B. u = 220cos50(V)        C.      D .(V)
 32. Dòng điện chạy qua đoạn mạch xoay chiều có dạng i = 2cos 100(A), hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là 12V, và sớm pha so với dòng điện. Biểu thức của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là :
 33. u = 12cos100(V).                                             B. u = 12(V).
 34. u = 12(V). D. u = 12(V).
 35. Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R = 10, nhiệt lượng toả ra trong 30min là 900kJ. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là:
 36. I0 = 0,22 A            B. I0 = 0,32 A                C. I0 = 7,07 A                D. I0 = 10,0 A
 37. Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện tăng lên 4 lần thì dung kháng của tụ điện : A. Tăng lên 2 lần B. Tăng lên 4 lần     C. Giảm đi 2 lần             D. Giảm đi 4 lần
 38. Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm: A. Tăng lên 2 lần         B. Tăng lên 4 lần           C. Giảm đi 2 lần                D. Giảm đi 4 lần
 39. Cách phát biểu nào sau đây là không đúng ?
 40. Trong đoạn mạch chỉ chứa tụ điện, dòng điện biến thiên sớm pha so với hiệu điện thế.
 41. Trong đoạn mạch chỉ chứa tụ điện, dòng điện biến thiên chậm phaso với hiệu điện thế.
 42. Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, dòng điện biến thiên chậm pha so với hiệu điện thế.
 43. Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, hiệu điện thế biến thiên sớm pha so với dòng điện trong mạch.
 44. Đặt hai đầu tụ điện (F) một hiệu điện thế xoay chiều tần số 100Hz, dung kháng của tụ điện là:
 45.    B.           C.              D.
 46. Đặt vào hai đầu cuộn cảm L = 1(H) một hiệu điện thế xoay chiều 220V – 50Hz. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm là:
 47. I = 2,2 A                 B. I = 2,0 A                          C. I = 1,6 A                          D. I = 1,1 A
 48. Đặt vào hai đầu tụ điện (F) một hiệu điện thế xoay chiều u=141cos(100V. Dung kháng của tụ điện là: A. B.                 C.                D.
 49. Đặt vào hai đầu cuộn cảm (H) một hiệu điện thế xoay chiều u = 141cos (100V. Cảm kháng của cuộn cảm là: A.     B.            C.               D.
  20. Đặt vào hai đầu tụ điện  (F) một hiệu điện thế xoay chiều u = 141cos(100V. Cường độ dòng điện qua tụ điện:             A. I = 1,41 A            B. I = 1,00 A              C. I = 2,00 A                D. I = 100 A
 50. Đặt vào hai đầu cuộn cảm (H) một hiệu điện hế xoay chiều u = 141cos(100V. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm là: A. I = 1,41 A        B. I = 1,00 A            C. I = 2,00 A          D. I = 100 A
 51. Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

Trong mạch điện xoay chiều kgo6ng phân nhánh khi điện dung của tụ điện thay đổi và thoả mãn điều kiện thì:          A. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại.

 1. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện và cuộn cảm bằng nhau.
 2. Tổng trở của mạch đạt giá trị lớn nhất.
 3. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại.
 4. Trong đoạn mạch RLC, mắc nối tiếp đang xảy ra hiện tượng cộn hưởng. Tăng dần tần số dòng điện và giữ nguyên các thông số của mạch, kết luận nào sau đây là không đúng?
 5. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm. B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm.
 6. Hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện tăng. D. Hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở giảm.
 7. Mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, có R = 30 , ZC = 20 , ZL = 60 . Tổng trở của mạch là:
 8.           B.                                   C.                           D.
 9. Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 100 , tụ điện (F) và cuộn cảm L = (H) mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một hiệu điện thế xoay chiều có dạng (V). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là: A. I = 2 A                        B. I = 1,4 A            C. I = 1 A           D. I = 0,5 A
 10. Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch, ta phải:
 11. Tăng điện dung của tụ điện.                               B. Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây.
 12. Giảm điện trở của mạch.                                  D. Giảm tần số dòng điện xoay chiều.
 13. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp sớm pha đối với dòng diện trong mạch thì:
 14. Tần số của dòng điện trong mạch nhỏ hơn giá trị cần xảy ra hiện tượng cộng hưởng.
 15. Tổng trở của mạch bằng hai lần thành phần điện trở thuần R của mạch.
 16. Hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng điện trở thuần của mạch.
 17. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở sớm pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện.
 18. Mạch điện nào sau dây có hệ số công suất lớn nhất?
 19. Điện trở thuần R nối tiếp với điện trở thuần R.          B. Điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L.
 20. Điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C.          D. Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C.
 21. Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch: A. Không thay đổi.      B. Tăng.          C. Giảm.            D. Bằng 1.
 22. Một tụ điện có điện dung C=5,3mắc nối tiếp với điện trở R=300thành một đoạn mạch. Mắc đoạn mạch này vào mạng điện xoay chiều 220V – 50Hz. Hệ số công suất của mạch là:
 23. 0,3331              B. 0,4469                              C. 0,4995                                             D. 0,6662
 24. Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha dựa vào:
 25. Hiện tượng tự cảm.                            B. Hiện tượng cảm ứng điện từ.
 26. Khung dây quay trong điện trường. D. Khung dây chuyển động trong từ trường.
 27. Hiện nay với các máy phát điện công suất lớn người ta thường dùng cách nào sau đây để tạo ra dòng điện xoay chiều một pha ?
 28. Nam châm vĩnh cửu đứng yên, cuộn dây chuyển động tịnh tiến so với nam châm.
 29. Nam châm vĩnh cửu đứng yên, cuộn dây chuyển động quay trong lòng nam châm.
 30. Cuộn dây đứng yên, nam châm vĩnh cửu chuyển động tịnh tiến so với cuộn dây.
 31. Cuộn dây đứng yên, nam châm vĩnh cửu chuyển động quay trong lòng stato có các cuộn dây.
 32. Rôto của máy phát điện xoay chiều là một nam châm có 3 cặp cực từ, quay với tốc độ 1200 vòng / min. Tần số của suất điện động do máy tạo ra là bao nhiêu ?
 33. f = 40 Hz               B. f = 50 Hz                         C. f = 60 Hz                       D. f = 70 Hz
 34. Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều có 200 vòng dây giống nhau. Từ thông qua một vòng dây có giá trị cực đại là 2 mWb và biến thiên điều hoà với tần số 50 Hz. Suất điện động của máy có giá trị hiệu dụng là bao nhiêu ? A. E = 88858 V            B. E = 89,714 V                  C. E = 12566 V        D. E = 125,66 V
 35. Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có rôto gồm 4 cặp cực từ, muốn tần số dòng điện xoay chiều mà máy

phát ra là 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ là bao nhiêu?

 1. 3000 vòng/phút B. 1500 vòng/phút                C. 750 vòng/ phút               D. 500 vòng/phút.

36.Trong cách mắc dòng điện xoay chiều ba pha đồi xứng theo hình sao, phát biểu nào sau đây là không đúng?

 1. Dòng điện trong dây trung hoà bằng không.
 2. Dòng điện trong mỗi pha bằng dao động trong mỗi dây pha.
 3. Hiệu điện thế pha bằng lần hiệu điện thế giữa hai dây pha.
 4. Truyền tải điện năng bằng 4 dây dẫn, dây trung hoà có tiết diện nhỏ nhất.
 5. Khi truyền tải điện năng của dòng điện xoay chiều ba pha đi xa ta phải dùng ít nhất là bao nhiêu dây dẫn ?
 6. Hai dây dẫn.           B. Ba dây dẫn.                     C. Bốn dây dẫn.                     D. Sáu dây dẫn.
 7. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu một pha của một máy phát điện xoay chiều ba pha là 220V. Trong cách mắc hình sao, hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dây pha là:
 8. 220 V                      B. 311 V                              C. 381 V                                D. 660 V
 9. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong một pha của máy phát điện xoay chiều ba pha là 10 A. Trong cách mắc hình tam giác, cường độ dòng điện trong mỗi dây pha là:
 10. 10,0 A                       B. 14,1 A                           C. 17,3 A                              D. 30,0 A.
 11. Phát biểu nào sau đây là đúng?
 12. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho nam châm vĩnh cửu hình chữ U quay đều quanh trục đối xứng của nó.
 13. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm điện.
 14. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện xoay chiều một pha chạy qua ba cuộn dây của stato của động cơ không đồng bộ ba pha.
 15. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện một chiều chạy qua nam châm điện.
 16. Phát biểu nào sau đây đúng?
 17. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm điện.
 18. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện một chiều chạy qua nam châm điện.
 19. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện xoay chiều một pha chạy qua ba cuộn dây của stato của động cơ không đồng bộ ba pha.
 20. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện xoay chiều ba pha chạy qua ba cuộn dây của stato của động cơ không đồng bộ ba pha.
 21. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
 22. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha có độ lớn không đổi.
 23. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha có phương không đổi.
 24. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha có hướng quay đều.
 25. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha có tần số dòng điện.
 26. Nhận xét nào sau đây về máy biến thế là không đúng?
 27. Máy biến thế có thể tăng hiệu điện thế. B. Máy biến thế có thể giảm hiệu điện thế.
 28. Máy biến thế có thể thay đổi tần số đòng điện xoay chiều.
 29. Máy biến thế có tác dụng biến đổi cường độ dòng điện.
 30. Hiện nay người ta thường dùng cách nào sau đây để làm giảm hao phí điện năng trong quá trình truyền tải đi xa? A. Tăng tiết diện dây dẫn dùng để truyền tải.           B. Xây dựng nhà náy điện gần nơi nơi tiêu thụ.
 31.   Dùng dây dẫn bằng vật liệu siêu dẫn.               D. Tăng hiệu điện thế trước khi truyền tải điện năng đi xa.
 32. Phương pháp làm giảm hao phí điện năng trong máy biến thế là.
 33. Để máy biến thế ở nơi khô thoáng. B. Lõi của máy biến thế được cấu tạo bằng một khối thép đặc.
 34. Lõi của máy biến thế được cấu tạo bởi các lá thép mỏng ghép cách điện với nhau.
 35. Tăng độ cách điện trong máy biến thế.
 36. Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 2200 vòng và 120 vòng. Mắc cuộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz, khi đó hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là:
 37. 24 V.                B. 17 V.                  C. 12 V.                           D. 8,5 V.
 38. Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp là 3000 vòng, cuộn thứ cấp 500 vòng, được mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 50 Hz khi có cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp là 12 A. Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là: A. 1,41 A.           B. 2,00 A.                      C. 2,83 A.                       D. 72,0 A.
 39. Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 100 Ω, tụ điện và cuộn cảm mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có dạng u = 200cos100πt(V). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là: A. I = 2A.              B. I = 1,4A.                  C. I = 1A.                D. I = 0,5A.
 40. Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất?
 41. Điện trở thuần R1 nối tiếp với điện trở thuần R2. B. Điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L.
 42. Điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C. D. Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C.
 43. Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV và công suất 200kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480kWh. Hiệu suất của quá trình truyền tải điện là: A. H = 95%. B. H = 90%.              C. H = 85%.              D. H = 80%.
 44. Một khung dây gồm 100 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 50 cm2, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,2 T. Trục đối xứng của khung vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Khung dây quay quanh trục đối xứng với tốc độ góc 180 vòng/phút. Hãy tính:
 45. Từ thông cực đại qua khung.
 46. Suất điện động hiệu dụng giữa hai đầu khung dây.
 47. Tần số của suất điện động xoay chiều trong khung.
 48. Mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, gồm điện trở thuần R = 100 Ω, cuộn thuần cảm L = (H) và tụ điện C = (μF). Mắc nối tiếp vào mạch một ampe kế xoay chiều có điện trở không đáng kể. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có dạng u = 200cos(100πt) V. Hãy xác định:
 49. Tổng trở của đoạn mạch.
 50. Số chỉ của ampe kế.
 51. Biểu thức chuyển động dòng điện chạy trong mạch và biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở, tụ điện.
 52. Công suất tiêu thụ trong mạch.
 53. Mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L = (H) và tụ điện C có điện dung thay đổi được. Mắc nối tiếp vào mạch một ampe kế xoay chiều có điện trở không đáng kể. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có dạng u = 200cos(100πt) V. Điều chỉnh điện dung của tụ điện sao cho ampe kế chỉ giá trị cực đại. Người ta thấy ampe kế khi đó chỉ 2 A. Hãy xác định:
 54. Điện dung của tụ điện.
 55. Trị số của điện trở R.
 56. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch.
 57. Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là H = 80%. Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến 95% thì ta phải
 58. tăng hiệu điện thế lên đến 4kV. B. tăng hiệu điện thế lên đến 8kV.
 59. giảm hiệu điện thế xuống còn 1kV. D. giảm hiệu điện thế xuống còn 0,5kV.
 60. Một chiếc đèn nêôn đặt dưới một hiệu điện thế xoay chiều 119V – 50Hz. Nó chỉ sáng lên khi hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu bóng đèn lớn hơn 84V. Thời gian bóng đèn sáng trong một chu kỳ là bao nhiêu?
 61. Δt = 0,0100s. B. Δt = 0,0133s. C. Δt = 0,0200s.          D. Δt = 0,0233s.
 62. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u=U0coswt vào hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có tụ điện. Nếu điện dung của tụ điện không đổi thì dung kháng của tụ điện
 63. nhỏ khi tần số của dòng điện lớn. B. nhỏ khi tần số của dòng điện nhỏ.
 64. lớn khi tần số của dòng điện lớn. D. không phụ thuộc vào tần số của dòng điện.
 65. Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Nếu tăng tần số của hiệu điện thế xoay chiều đặt vào hai đầu mạch thì: A. Dung kháng tăng. B. Cảm kháng giảm.
 66. Điện trở tăng. D. Dung kháng giảm và cảm kháng tăng.
 67. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có số vòng dây gấp 4 lần số vòng dây của cuộn thứ cấp. Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp so với hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp:
 68. tăng gấp 4 lần. B. giảm đi 4 lần. C. tăng gấp 2 lần.                    D. giảm đi 2 lần.
 69. Trong một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha j (với 0<j<0,5p) so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó:
 70. gồm cuộn thuần cảm và tụ điện. B. gồm điện trở thuần và tụ điện.
 71. chỉ có cuộn cảm. D. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm.
 72. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều u=U0coswt thì dòng điện trong mạch là . Đoạn mạch này luôn có:
 73. ZL > ZC. B. ZL < ZC.             C.  ZL = ZC.                 D. ZL = R.
 74. Trong đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là 80V, hai đầu cuộn dây thuần cảm là 120V, hai đầu tụ điện là 60V. Hiệu điện thế hiệu dung hai đầu đoạn mạch này là: A. 260V. B. 140V.                     C. 100V.                     D. 220V.

SÓNG ĐIỆN TỪ

 1. Phát biều nào sai khi nói về sóng điện từ ?
 2. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian.
 3. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau .
 4. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.
 5. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến.
 6. 63. Mạch dao động điện từ điều hoà LC có chu kỳ :
 7. phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C. B. phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L.
 8. phụ thuộc vào cả L và C. D. không phụ thuộc vào L và C.
 9. Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kỳ dao động của mạch :
 10. tăng lên 4 lần. B. tăng lên 2 lần. C. giảm đi 4 lần.          D. giảm đi 2 lần.
 11. Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2mH và tụ điện có điện dung C = 2pF, (lấy π2 = 10). Tần số dao động của mạch là:
 12. f = 2,5Hz. B. f = 2,5MHz. C. f = 1Hz.                  D. f = 1MHz.
 13. Tụ điện của mạch dao động có điện dung C = 1μF, ban đầu được tích điện đến hiệu điện thế 100V, sau đó cho mạch thực hiện dao động điện từ tắt dần. Năng lượng mất mát của mạch từ khi bắt đầu thực hiện dao động đến khi dao động điện từ tắt hẳn là bao nhiêu?
 14. ΔW = 10mJ B. ΔW = 5mJ.                   C. ΔW = 10kJ                         D. ΔW = 5kJ
 15. Để thực hiện thông tin dưới nước, người ta thường sử dụng chủ yếu :
 16. Sóng cực ngắn hoặc sóng ngắn hoặc sóng trung vì chúng có năng lượng bé.
 17. Sóng dài ít bị nước hấp thụ.
 18. Sóng dài vì sóng dài có bước sóng lớn nhất.
 19. Sóng trung vì sóng trung cũng có khả năng truyền đi xa nhất là ban đêm
 20. Nguyên nhân dao động tắt dần trong mạch dao động là :
 21. do toả nhiệt trong các dây dẫn. B. do bức xạ ra sóng điện từ.
 22. do tỏa nhiệt trong các dây dẫn và bức xạ ra sóng điện từ. D. do tụ điện phóng điện.
 23. Mạch dao động có tần số riêng 100kHz và tụ điện có điện dung 5.10-3mF. Độ tự cảm L của mạch dao động là : A. 5.10-5H. B. 5.10-4H.                  C. 5.10-3H.                  D. 2.10-4H.
 24. Một máy thu vô tuyến điện có mạch dao động gồm cuộn cảm L=5mH và tụ điện C=2000 F. Bước sóng của sóng vô tuyến mà máy thu được được là :
 25. 5597,7 m. B. 18,84.104m. C. 18,84m.                  D. 188,4 m.
 26. Mạch dao động của máy thu vô tuyến điện có cuộn cảm L=25mH. Để thu được sóng vô tuyến có bước sóng 100m thì điện dung của tụ điện phải có giá trị là :
 27. 112,6pF. B. 1,126nF. C. 1,126.10-10F            D. 1,126pF.
 28. Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm 5mH và tụ điện có điện dung 50mF. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 10V. Năng lượng của mạch dao động là :
 29. 25mJ. B. 106J. C. 2,5mJ.                     D. 0,25mJ.
 30. Mạch dao động điện từ điều hoà LC gồm tụ điện C = 30nF và cuộn cảm L =25mH. Nạp điện cho tụ điện đến hiệu điện thế 4,8V rồi cho tụ phóng điện qua cuộn cảm, cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là :
 31. I = 3,72mA. B. I = 4,28mA. C. I = 5,20mA.                        D. I = 6,34mA.
 32. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,02cos2000t(A). Tụ điện trong mạch có điện dung 5μF. Độ tự cảm của cuộn cảm là :
 33. L = 50mH. B. L = 50H. C. L = 5.10-6H.                        D. L = 5.10-8H.

SÓNG ÁNH SÁNG VÀ LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

 1. Phát biểu nào trong các phát biểu dưới đây là đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng và ánh sáng đơn sắc? A. Hiện tượng tán sắc ánh sáng là hiện tượng khi qua lăng kính, chùm ánh sáng trắng không những là bị lệch về phía đáy mà còn bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau.
 2. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu nhất định.
 3. Trong quang phổ của ánh sáng trắng có vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau.
 4. Cả A, B, C đều đúng.
 5. Thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng, trên màn quan sát thu được hình ảnh như thế nào? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
 6. Vân trung tâm là vân sáng trắng, hai bên có những dải màu như cầu vồng.
 7. Một dải màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím.
 8. Các vạch màu khác nhau riêng biệt hiện trên một nền tối. D. Không có vân màu trên màn.
 9. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phép phân tích bằng quang phổ?
 10. Phép phân tích quang phổ là phân tích ánh sáng trắng.
 11. Phép phân tích quang phổ là phép phân tích thành phần cấu tạo của các chất dựa vào việc nghiên cứu quang phổ của chúng.
 12. Phép phân tích quang phổ là nguyên tắc dùng để xác định nhiệt độ của các chất.
 13. Cả A, B, và C đều đúng.
 14. Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?
 15. Cùng bản chất là sóng điện từ. B. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại.
 16. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng lên kính ảnh.
 17. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều không nhìn thấy được bằng mắt thường.
 18. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất và tác dụng của tia Rơnghen?

A.Tia Rơnghen có khả năng đâm xuyên.

B.Tia rơn ghen tác dụng mạnh lên kính ảnh,làm phát quang một số chất.

 1. Tia Rơnghen không có khả năng ion hoá không khí.
 2. Tia Rơnghen có tác dụng sinh lý.
 3. Tia hồng ngoại có bước sóng nằm trong khoảng nào trong các khoảng sau đây? Chọn kết quả đúng:
 4. 10-12m đến 10-9 m B. 10-9 m đến 4.10-7m.        C. 4.10-7m đến 7,5.10-7 m       D. 7,5.10-7 m đến 10-3 m
 5. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện?
 6. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào nó.
 7. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nung nóng đến nhiệt độ rất cao.
 8. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi tấm kim loại khi tấm kim loại bị nhiễm điện do tiếp xúc với một vật đã bị nhiễm điện khác.
 9. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại do bất kỳ nguyên nhân nào khác.
 10. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?
 11. Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà theo từng phần riêng biệt, đứt quãng.
 12. Chùm ánh sáng là dòng hạt, mỗi hạt gọi là phôtôn.
 13. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng.
 14. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng.
 15. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang dẫn?

A.Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng giảm mạnh điện trở của chất bán dẫn khi bị chiếu sáng.

B.Trong hiện tượng quang dẫn, electron được giải phóng ra khỏi khối chất bán dẫn.

C.Một trong những ứng dụng quan trọng của hiện tượng quang dẫn là việc chế tạo đèn ống.

D.Trong hiện tượng quang dẫn, năng lượng cần thiết để giải phóng e liên kết thành electron dẫn là rất lớn.

 1. Điều nào sau đây là đúng khi nói về pin quang điện?
 2. Pin quang điện là một nguồn điện trong đó nhiệt năng biến thành điện năng.
 3. Pin quang điện là một nguồn điện trong đó quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng.
 4. Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

D.Cả A,B và C đều đúng.

 1. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng huỳnh quang?

A.Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào bình đựng dung dịch fluôrexêin trong rượu, hiện tượng huỳnh quang chắc chắn sẽ xảy ra.

B.Năng lượng phôtôn ánh sáng huỳnh quang bao giờ cũng nhỏ hơn năng lượng phôtôn ánh sáng kích thích.

C.Trong hiện tượng huỳnh quang, ánh sáng huỳnh quang sẽ tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.

D.Cả A, B và C đều đúng.

 1. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự lân quang?

A.Sự phát sáng của các tinh thể khi bị kích thích bằng ánh sáng thích hợp gọi là sự lân quang.

 1. Nguyên nhân chính của sự phát sáng lân quang là do các tinh thể bị nóng lên quá mức .
 2. Ánh sáng lân quang có thể tồn tại rất lâu sau khi tắt ánh sáng kích thích.
 3. Cả A, B và C đều sai.
 4. Màu đỏ của rubi do ion nào phát ra? A. Ion nhôm B. Ion crôm        C. Ion ô xi         D. Các ion khác
 5. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Hai nguyên tố khác nhau có đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác nhau về : A. độ sáng tỉ đối giữa các vạch quang phổ. B. bề rộng các vạch quang phổ.
 6. số lượng các vạch quang phổ. D. màu sắc các vạch và vị trí các vạch màu.
 7. Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
 8. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra. B. Tia hồng ngoại làm phát quang một số chất.
 9. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
 10. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng ánh sáng đỏ.
 11. Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm, khoảng cách giữa hai khe Iâng là 1mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:
 12. λ = 0,40 μm. B. λ = 0,45 μm. C. λ = 0,68 μm.                       D. λ = 0,72 μm
 13. Hai khe Iâng cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 μm. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có:
 14. vân sáng bậc 2. B. vân sáng bậc 3. C. vân tối bậc 2.                      D. vân tối bậc 3.
 15. Trong một TN về giao thoa ánh sáng. Hai khe Iâng cách nhau 3mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 3m. Sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,40 μm đến 0,75 μm. Trên màn quan sát thu được các dải quang phổ. Bề rộng của dải quang phổ ngay sát vạch sáng trắng trung tâm là:
 16. 0,35 mm. B. 0,45 mm. C. 0,50 mm.                D. 0,55 mm.
 17. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
 18. Trong máy quang phổ, ống chuẩn trực có tác dụng tạo ra chùm tia sáng song song.
 19. Trong máy quang phổ, buồng ảnh nằm ở phía sau lăng kính.
 20. Trong máy quang phổ, lăng kính có tác dụng phân tích chùm ánh sáng phức tạp song song thành các chùm sáng đơn sắc song song.
 21. Trong máy quang phổ, quang phổ của một chùm sáng thu được trong buồng ảnh luôn là một dải sáng có màu cầu vồng.
 22. Chiếu một chùm sáng trắng vào hai khe Iâng thì vân sáng gần vân trung tâm nhất là vân bậc 1 có màu:
 23. tím. B. đỏ. C. vàng.                       D. lam.
 24. Cho bán kính Bo r0 = 5,3.10-11m. Bán kính quỹ đạo dừng thứ 4 là:
 25. 8,48.10-11m. B. 8,48.10-10m. C. 2,12.10-10m.            D. 1,325.10-10m.

HD: r = n2r0 = 16.5,3.10-11 = 8,48.10-10m.

 1. Catốt của một tế bào quang điện có công thoát bằng 3,5eV.
 2. Tìm tần số giới hạn và giới hạn quang điện của kim loại ấy.
 3. Khi chiếu vào catốt một bức xạ có bước sóng 250 nm

– Tìm hiệu điện thế giữa A và K để dòng quang điện bằng 0.

– Tìm động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện.

– Tìm vận tốc của các êlectron quang điện khi bật ra khỏi K.

HD giải:

 1. Tần số giới hạn quang điện:

f = c/l0 = A/h = 3,5.1,6.10-19/6,625.10-34 = 0,845.1015 Hz.

Giới hạn quang điện lo = hc/A = 6,625.10-34.3.108/3,5.1,6.10-19= 3,55.10-7m.

 1. Để dòng quang điện triệt tiêu thì công của điện trường phải triệt tiêu được động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện.

==>Uh = – 1,47 V

Động năng ban đầu cực đại = 2,352.10-19J.

(Eđ==0,235.10-18J)

Vận tốc của êlectron m/s.

 1. Khi chiếu bức xạ có bước sóng 0,4 mm vào catốt của một tế bào quang điện, muốn triệt tiêu dòng quang điện thì hiệu điện thế giữa A và K bằng -1,25V.
 2. Tìm vận tốc ban đầu cực đại của các e quang điện.
 3. Tìm công thoát của các e của kim loại làm catốt đó (tính ra eV).

HD giải:

 1. = 0,663.106 m/s.
 2. Công thoát:
 3. Công thoát của vônfram là 4,5 eV
 4. Tính giới hạn quang điện của vônfram.
 5. Chiếu vào tấm vônfram một bức xạ có bước sóng l thì động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện là 3,6.10-19J. Tính l.
 6. Chiếu vào tấm vônfram một bức xạ có bước sóng l’. Muốn triệt tiêu dòng quang điện thì phải cần một hiệu điện thế hãm 1,5V. Tính l’

HD giải:

 1. mm.
 2. mm.
 3. mm
 4. Công tối thiểu để bức một êlectron ra khỏi bề mặt một tấm kim loại của một tế bào quang điện là 1,88eV. Khi chiếu một bức xạ có bước sóng 0,489 mm thì dòng quang điện bão hòa đo được là 0,26mA.
 5. Tính số êlectron tách ra khỏi catốt trong 1 phút.
 6. Tính hiệu điện thế hãm để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện.

HD giải:

 1. Ibh = ne = 26.10-5A. (n là số êlectron tách ra khỏi catốt trong 1s) ==> n = ;

Số êlectron tách ra khỏi K trong 1 phút: N=60n = 975.1014.

Hiệu điện thế hãm Uh = – 0,66V.

 1. Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 3.10-10m. Biết c = 3.108 m/s; h = 6,625.10-34 Js. Động năng của êlectron khi đập vào đối âm cực là:
 2. 19,875.10-16 J. B. 19,875.10-19 J. C. 6,625.10-16 J.                       D. 6,625.10-19 J.

HD: Động năng của êlectron khi đập vào đối âm cực có thể một phần hoặc toàn bộ chuyển thành năng lượng của tia X: ; dấu = xãy ra với những bức xạ có bước sóng nhỏ nhất, do đó  J

 1. Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng l1=0,75mm và l2=0,25mm vào catốt của một tế bào quang điện. Biết c=3.108m/s, h=6,625.10-34Js, e=1,6.10-19C; công thoát của êlectron của kim loại dùng làm catốt bằng 3,74eV. Bức xạ nào có thể gây ra hiệu ứng quang điện trong tế bào?
 2. Cả hai bức xạ. B. Chỉ có bức xạ l1. C. Chỉ có bức xạ l2.   D. Không có bức xạ nào trong hai bức xạ trên.

HD giải: mm.

l1 < l0 nên chỉ có bức xạ l1 là gây ra hiện tượng quang điện.

 1. Trong thí nghiệm giao thoa với khe Yâng hai khe S1, S2 cách nhau a = 2mm được chiếu bởi nguồn sáng S. Màn quan sát cách S1 S2 một khoảng D = 1,2m. Cho nguồn S phát ánh sáng đơn sắc, người ta quan sát được 7 vân sáng mà khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng là 2,4mm. Bước sóng nhận giá trị đúng nào trong các giá trị sau:
 2. 0,67m B. 0,77m C. 0,62m                       D. Một giá trị khác.
 3. Thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc với khe Yâng, khoảng cách giữa hai khe a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 1m. Trên màn quan sát được khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng thứ 10 là 4mm. Tại hai điểm M,N đối xứng nhau qua vân sáng trung tâm cách nhau một khoảng 8mm là hai vân sáng. Số vân sáng và số vân tối quan sát được trong khoảng MN là bao nhiêu? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
 4. 23 vân sáng và 22 vân tối. B. 20 vân sáng và 21 vân tối.
 5. 21 vân sáng và 20 vân tối. D. Một kết quả khác.
 6. Trong một thí nghiệm Yâng, hai khe F1, F2 cách nhau 1,2mm và cách màn quan sát 0,8m. Bước sóng của ánh sáng là 546nm. Tại điểm M cách vân chính giữa 1,274mm có vân sáng hay vân tối kể từ vân chính giữa? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
 7. Khoảng vân i = 364.10-2 mm và có vân sáng thứ 3. B. Khoảng vân i = 364.10-3mm và có vân tối thứ 4.
 8. Khoảng vân i = 364.10-4mm và có vân sáng thứ 4. D. Một đáp án khác
 9. Chiếu một chùm tia sáng trắng, song song, hẹp (coi như một tia sáng) vào mặt bên của một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 600 dưới góc tối i = 600. Biết chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là nđ = 1,50 và đối với tia tím là nt = 1,54. Góc tạo bởi tia ló màu đỏ và tia ló màu tím là bao nhiêu? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
 10. B. C.                                D. Một giá trị khác
 11. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống cu lit giơ là 10kv. Tốc độ và động năng cực đại của các electron khi đập vào anôt là (biết e = -1,6.10-19C, me= 9,1.10-31 kg).
 12. VMax = 5.104 km/s và WđMax = 4,26.10-15 J. B. VMax = 6.104 km/s và WđMax = 3,26.10-15 J.
 13. VMax 7.104 km/s và WđMax 2,26.10-15 J.                       D. Một đáp án khác.
 14. Trong một thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, các khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 3m. Khoảng cách giữa hai vân tối đo được trên màn là 1,5mm. Vị trí vân sáng thứ 3 (k=3) và vị trí vân tối thứ 4 (k = 3) có thể nhận giá trị đúng nào sau đây:
 15. xs = 1,5mm và xt = 6,25cm. B. xs = 25cm và xt = 7,25mm.
 16. xs = 3,5mm và xt = 8,25mm. D. xs = 4,5mm và xt = 5,25mm.
 17. Trong thí nghiệm Yâng các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng trắng. Khoảng cách giữa hai khe là 0,3mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 của màu đỏ và vân sáng bậc 2 của màu tím là (biết đ = 0,76, t = 0,400).
 18. 3,8mm B. 4,8mm                           C. 5,8mm                   D. 6,8mm
 19. Trong thí nghiệm yâng về giao thoa ánh sáng, các khe S1, S2 được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Biết khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm, giữa hai khe và màn là D = 1m. Tính khoảng vân và xác định vị trí của vân sáng bậc 3. Chọn giá trị đúng trong các giá trị sau đây:
 20. i = 0,2mm; x = 0,60mm. B. i = 0,25mm; x = 0,75mm.
 21. i = 0,30mm; x = 0,90mm. D. i = 0,40mm; x = 1,20mm.
 22. Trong thí nghiệm yâng về giao thoa ánh sáng, các khe S1, S2 được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm, giữa hai khe và màn là D = 4m. Bước sóng ánh sáng là 0,6 . Xác định toạ độ của vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 5 cùng một phía?
 23. xs3 = 3,1mm; xt5 = 5,1mm. B. xs3 = 3,2mm; xt5 = 5,2mm.
 24. xs3 = 3,6mm; xt5 = 5,4mm. D. xs3 = 3,8mm; xt5 = 6,4mm
 25. Trong thí nghiệm với khe Yâng, nếu dùng ánh sáng tím có bước sóng 0,4thì khoảng vân đo được 0,2mm. Hỏi nếu dùng ánh sáng đỏ có bước sóng 0,7thì khoảng vân đo được sẽ là bao nhiêu?
 26. 0,45mm B. 0,4mm                    C. 0,35mm                           D. 0,3mm
 27. Công thoát electron của kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện là A = 7,23.10-19J. Giới hạn quang điện kim loại dùng làm catốt có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau?
 28. = 0,475 B. = 0,275                    C. = 0,175                 D. Một giá trị khác.
 29. Kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện = 0,22. Nếu chiếu lần lượt vào tế bào quang điện này các bức xạ có những bước sóng sau , , , , . Những bức xạ nào sau đây gây được hiện tượng quang điện? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
 30. và                      B.  và                  C.  và                     D.  và
 31. Công thoát electron của một kim loại là 1,88eV. Dùng kim loại này làm ca tốt của một tế bào quang điện, có giới hạn quang điện = 0,660. Chiếu vào catốt một ánh sáng có bước sóng ( biết e = -1,6.10-19C, me = 9,1.10-31kg). Vận tốc cực đại của electron thoát ra khỏi catốt là bao nhiêu? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
 32. VMax = 1,52.106 cm/s B. VMax = 4,8.105 m/s    C.     VMax = 1,52.1010 m/s         D.  VMax = 5,8.105 m/s
 33. Catốt của một tế bào quang điện có công thoát electron là 4,14eV chiếu vào catốt một bức xạ có bước sóng , công suất bức xạ là 0,2W. Có bao nhiêu phôtôn chiếu tới bề mặt catốt trong một giây? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
 34. n = 1015 hạt B. n = 1019 hạt              C. n 2.1017 hạt                        D. Một giá trị khác.
 35. Trong nguyên tử Hiđrô, giá trị các mức năng lượng ứng với các quỹ đạo K, L, M, N, O lần lượt là: -13,6eV; -3,4eV; -1,51eV; -0,85eV; – 0,54eV. Nguyên tử có mức năng lượng nào trong các mức dưới đây? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
 36. E = -2,42.10-20J B. E = -2,42.10-19J C. E = -2,40.10-19J                  D. E = 2,42.10-19J
 37. Trong quang phổ hiđrô, các bước sóng của các vạch quang phổ như sau: Vạch thứ nhất của dãy laiman là . Vạch của dãy banme: . Vạch đầu tiên của dãy pasen: . Tần số của hai vạch quang phổ thứ hai và thứ ba của dãy laiman có thể lần lượt nhận những giá trị đúng nào dưới đây:
 38. 2,925.1019Hz và 3,805.10-19Hz B. 2,925.1015Hz và 3,085.1015 Hz
 39. 2,925.1010 Hz và 3,805.1010 Hz D. Một cặp giá trị khác.
 40. Một ống Rơnghen phát ra chùm tia Rơnghen có bước sóng ngắn nhất là 5.10-11 m. Động năng cực đại của electron khi đập vào đối catốt và hiệu điện thế giữa hai cực của ống có thể nhận những giá trị đúng nào trong các giá trị sau:
 41. Wđ = 40,75.10-16 J và U = 24,8.103 V B. Wđ = 39,75.10-16 J và U = 26,8.103 V
 42. Wđ = 36,75.10-16 J và U = 25,8.103 V D. Wđ = 39,75.10-16 J và U = 24,8.103 V
 43. Chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng lên bề mặt kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện. Biết vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện là 4,1.105 m/s. Công thoát eletron có thể nhận giá trị nào sau đây? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
 44. A = 2,48.10-19 J B. A = 2,68.10-19 J C. A = 3,88.10-19 J                  D. Một giá trị khác
 45. atốt của một tế bào quang điện có công thoát electron là 4,14eV. Chiếu vào catốt một bức xạ có bước sóng. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt, thoả mãn điều kiện gì để không một eletron nào về được anốt? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
 46. UAK ≤ – 2,07V B. UAK ≤  2,07V               C. UAK ≤ – 2,7V                      D. Một giá trị khác.
 47. Một điện cực phẳng M bằng kim loại có giới hạn quang điện , được rọi bằng bức xạ có bước sóng , vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện có thể nhận giá trị đúng nào trong các giá trị sau? A. VMax = 6,28.109 m/s B. VMax = 6,28.107 cm/s    C.  VMax = 2.105 m/s    D. Một giá trị khác

HẠT NHÂN

 1. Cho hạt nhân . Hãy tìm phát biểu sai:
 2. a. Số nơtrôn: 5 b. Số prôtôn: 5 c. Số nuclôn: 10          d. Điện tích hạt nhân: 6e
 3. 123. Các chất đồng vị là các nguyên tố có:
 4. Cùng khối lượng nhưng khác điện tích hạt nhân b. Cùng nguyên tử số nhưng khác số nuclôn
 5. Cùng điện tích hạt nhân nhưng khác số prôtôn d. Cùng điện tích hạt nhân nhưng khác số nơtrôn
 6. Số nguyên tử có trong 2g là ( NA= 6,02.1023)
 7. a. 4,05.1023 nguyên tử b. 6,02.1023 nguyên tử        c. 1204.1020 nguyên tử              d. 2,95.1020 nguyên tử         
 8. Số nguyên tử có trong 1g Hêli (He = 4,003) là:
 9. 15,05.1023 b. 35,96.1023                                     c. 1,50.1023                                  d.3,96.1023     
 10. Chu kỳ bán rã của Ra 266 là 1600 năm. Nếu nhận được 10g Ra 266 thì sau 3200 năm khối lượng còn lại:
 11. 5,0g             b.2,5g                          c. 7,5g                                      d.0,0 g
 12. Câu nào sau đây sai khi nói về tia :
 13. Có khả năng ion hóa chất khí b. Có tính đâm xuyên yếu
 14. Mang điện tích dương +2e d. Có vận tốc xấp xỉ bằng vận tốc ánh sáng
 15. Chất iốt phóng xạ I131 có chu kỳ bán rã là 8 ngày. Nếu nhận được 100g chất này thì sau 8 tuần khối lượng I131 còn lại: a. 0,78g               b. 2,04g                                 c. 1,09g                       d.2,53g                       
 16. Po 210 có chu kỳ bán rã là 138 ngày. Để có được độ phóng xa là 1 Ci thì khối Po nói trên phải có khối lượng: a. 0,531mg             b. 0,689mg                  c. 0,253mg                  d. 0,222mg                 
 17. Câu nào sau đây sai khi nói về tia g:

a.Có bản chất là sóng điện từ                          b.Có khả năng ion chất khí

 1. Có khả năng đâm xuyên mạnh d. Không bị lệch trong điện trường và từ trường
 2. Cho phương trình phân rã hạt nhân:            Trị số của Z
 3. Z + 1 b. Z – 1                                    c. Z + 2                        d. Z – 2
 4. Cho phương trình phân rã hạt nhân: Sự phân rã trên phóng ra tia:
 5. b.                  c.                            e.

133a. Cho phản ứng:             X là hạt nhân:

 1. b.             c.                       d.                      

133b. Câu nào sau đây sai khi nói về tia :

 1. Có khả năng đâm xuyên yếu hơn tia b. Tia  có bản chất là dòng electron
 2. Bị lệch trong điện trường d. Tia là chùm hạt có khối lượng bằng electron nhưng mang điện tích dương
 3. Cho phản ứng phân rã hạt nhân: X là hạt nhân:
 4.                         b.                           c.                           d.
 5. Cho phản ứng phân rã hạt nhân: X là hạt nhân của nguyên tố:
 6. a) b)                         c)                        d)
 7. Cho phản ứng hạt nhân: Câu nào sau đây đúng:
 8. a) A1 – A2 = A2 – A4 b) Z1 + Z2 = Z3 + Z4               c) A1 + A2 = A3 + A4              d) Z1 – Z2 = Z3 – Z4                       
 9. Nguyên tử phóng xạ hạt biến thành chì. Nguyên tử đó
 10. a) Urani b) bo             c) Pôlôni                      d) Plutôni
 11. Phản ứng hạt nhân là:
 12. a) Sự kết hợp 2 hạt nhân nhẹ thành 1 hạt nhân năng
 13. b) Sự tương tác giữa 2 hạt nhân dẫn đến sự biến đổi của chúng thành các hạt khác
 14. c) Sự phân rã của hạt nhân nặng để biến đổi thành hạt nhân nhẹ bền hơn
 15. d) Sự biến đổi hạt nhân có kèm theo sự tỏa nhiệt.
 16. Cho các định luật sau:

I – Bảo toàn năng lượng          II – Bảo toàn số nuclôn           III – Bảo toàn điện tích

IV -Bảo toàn khối lượng        V -Bảo toàn xung lượng

Trong phản ứng hạt nhân các định luật nào sau đây được nghiệm đúng:

 1. a) II. III b) II, IV. V c) I, II, V                     d) I, III, IV, V
 2. Khi bắn phá bằng hạt , ta thu được nơtrôn, pôzitrôn và 1 nguyên tử mới là:
 3. a) b) c)            d)                         e) Nguyên tử khác
 4. Câu nào sau đây sai khi nói về sự phóng xạ:
 5. a) Là phản ứng hạt nhân tự xảy b) Không phụ thuộc vào các tác động bên ngoài
 6. c) Là phản ứng hạt nhân tỏa nhiệt.
 7. d) Tổng khối lượng của các hạt tạo thành lớn hơn khối lượng cảu hạt nhân mẹ.
 8. Các lò phản ứng hạt nhân hoạt động theo chế độ có hệ số nhân nơtron là:
 9. a) S = 1 b) S<1                      c) S>1              d) S 1
 10. Dưới tác dụng của bức xạ , hạt nhân có thể phân rã thành hạt 2. Phương trình phản ứng.
 11. a) +à +P     b) + à +n           c) + à 2+P        d) + à 2+
 12. Câu nào sai khi nói về ứng dụng của năng lượng hạt nhân:
 13. a) Làm động cơ máy bay b) Chế tạo bom nguyên tử
 14. c) Chế tạo tàu ngầm nguyên tử d) Xây dựng nhà máy điện nguyên tử
 15. Người ta có thể kiểm soát phản ứng hạt nhân dây truyền bằng cách:
 16. a) Làm chậm Nơtrôn bằng nước nặng b) Hấp thụ Nơtrôn chậm bằng cách thành cadimi.
 17. c) Làm chậm Nơtrôn bằng than chì d) Câu a và c
 18. Một nguyên tử U235 phân hạch tỏa ra 200MeV. Nếu 2g chất đó bị phân hạch thì năng lượng tỏa ra:
 19. a) 8,2.1010J b) 16,4.1010J                c) 9,6.1010J                  d) 14,7.1010J
 20. có khối lượng hạt nhân là 11,9967u. Độ hụt khối của nó (mp=1.007276u, mn= 1,008665u)
 21. a) 91,63MeV/c2 b) 82,54MeV/c2 c) 73,35MeV/c2              d) 92,2 MeV/c2.
 22. Hạt nhân có khối lượng là 13,9999u. Năng lượng liên kết: (mp=1.007276u, mn= 1,008665u)
 23. a) 105,3MeV b) 286,1MeV c) 322,8MeV               d) 115,6MeV
 24. có khối lượng hạt nhân là 16,9947u. Năng lượng liên kết riêng của mỗi nuclôn: (mp=1.007276u, mn= 1,008665u): a) 8,79MeV                 b) 7,75MeV                 c) 6,01MeV                 d) 8,96MeV
 25. Phốt pho phóng xạ có chu kỳ bán rã là 14 ngày. Ban đầu có 300g chất phốt pho đó, sau 70 ngày đêm, lượng phốt pho còn lại: a) 8,654g             b) 7,993g                     c) 8,096g                     d) 9,375g
 26. Một nhà máy điện nguyên tử dùng U 235,mỗi nguyên tử U 235 phân hạch tỏa ra 200MeV. Hiệu suất của nhà máy là 30%. Nếu công suất của nhà máy là 1920MW thì khối lượng U 235 cần dùng trong một ngày:
 27. a) 0,674kg b) 2,596kg                   c) 1,050kg                   d) 9,720kg
 28. có chu kỳ bán rã là 15 giờ, phóng xạ tia . Ban đầu có 1mg . Số hạt . được giải phóng sau 5 ngày:             a) 19,8.1018                       b) 21,4.1018                       c) 24,9.1018                       d) 11,2.1018      
 29. Tỉ lệ giữa C12 và C14 (phóng xạ -1 có chu kỳ bán rã T = 5570 năm) trong cây cối là như nhau. Phân tích một thân cây chết ta thấy C14 chỉ bằng 1/4 C12 cây đó đã chết cách nay một khoảng thời gian:
 30. a) 15900 năm b) 30500 năm                          c) 80640 năm                          d) 11140 năm
 31. Rn 222 có chu kỳ bán rã 3,8 ngày. Số nguyên tử còn lại của 2g chất đó sau 19 ngày:
 32. a) 180,8.1018 b) 169,4.1018                    c) 220,3.1018                     d) 625,6.1018   
 33. Vào lúc t = 0, người ta đếm được 360 hạt phóng ra (từ một chất phóng xạ) trong một phút. Sau đó 2 giờ đếm được 90 hạt trong một phút. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ đó:
 34. a) 60 phút b) 20 phút                    c) 45 phút                    d) 30 phút
 35. Xét phản ứng: P + Ban đầu Be đứng yên, prôtôn có động năng là Wp = 5,45MeV. Hệ có vận tốc vuông góc với vận tốc của prôtôn và có động năng WHe = 4MeV. Động năng của Li:
 36. a) 4,563MeV b) 3,156MeV                           c) 2,979MeV                           d) 3,575MeV
 37. Các đồng vị phóng xạ có những ứng dụng nào sau đây:
 38. a) Đánh dấu nguyên tử b) Dò khuyết tật của vật đúc c) Diệt khuẩn          d) Tất cả các câu trên.
 39. Lý do của việc tìm cách thay thế năng lượng phân hạch bằng năng lượng nhiệt phân hạch bằng năng lượng nhiệt hạch là:
 40. a) Tính trên cùng một đơn vị khối lượng là phản ứng nhiệt hạch tỏa năng lượng nhiều hơn phản ứng phân hạch.
 41. b) Phản ứng nhiệt hạch dễ xảy ra hơn c) Phản ứng nhiệt hạch để kiểm soát
 42. d) Năng lượng nhiệt hạch “sạch” hơn năng lượng phân hạch
 43. Xét phản ứng: a + b à C + d. Với ma, mb, mc, md lần lượt là khối lượng của các hạt nhân a, b, c, d. Phản ứng trên là phản ứng tỏa năng lượng thì câu nào sau đây đúng:
 44. a) ma + mb>mc + md b) ma + mb = mc + md c) ma – mb > mc – md
 45. Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 360 giờ khi lấy ra sử dụng thì khối lượng chỉ còn 1/32 khối lượng lúc mới nhận về. Thời gian từ lúc mới nhận về đến lúc sử dụng:
 46. a) 100 ngày b) 75 ngày c) 80 ngày                   d) 50 ngày

TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ.

 1. Hạt nào sau đây không phải là hạt sơ cấp? A. eelectron.      B.prôtôn.       C. nguyên tử.        D. phôtôn.
 2. Hạt sơ cấp nào sau đây là phản hạt của chính nó? A. pôzitrôn B.prôtôn. C. nơtrôn.        D. phôtôn.
 3. Haït naøo trong caùc tia phoùng xaï khoâng phaûi laø haït sô caáp? A. Haït B. Haït    C. Haït        D. Haït
 4. Hañroân laø teân goïi cuûa caùc haït sô caáp naøo?
 5. Phoâtoân vaø leptoân. B. Leptoân vaø meâzoân. C. Meâzoân vaø barion       D. Nucloân vaø hiperoân.
 6. Choïn phaùt bieåu sai khi noùi veà quac:
 7. Quac laø thaønh phaàn caáu taïo cuûa caùc hañroân. C. Caùc quac ñeàu coù ñieän tích baèng phaân soá cuûa e.
 8. Quac chæ toàn taïi trong caùc hañroân. D. Caùc quac khoâng coù phaûn haït.
 9. Chæ ra nhaän xeùt sai khi noùi veà töông taùc cuûa caùc haït sô caáp.
 10. Löïc töông taùc giöõa caùc haït mang ñieän gioáng löïc huùt phaân töû.
 11. Baûn chaát cuûa löïc töông taùc giöõa caùc nucloân khaùc baûn chaát löïc töông taùc giöõa haït nhaân vaø eâlectron trong nguyeân töû.
 12. Löïc töông taùc giöõa caùc nucloân trong haït nhaân vaø löïc töông taùc giöõa caùc quac trong hañroân khaùc nhau veà baûn chaát.
 13. Baùn kính taùc duïng cuûa töông taùc yeáu laø nhoû nhaát.
 14. Trong caùc hình tinh sau ñaây thuoäc heä Maët Trôøi, haønh tinh naøo gaàn Traùi Ñaát nhaát?
 15. Thoå tinh B. Hoaû tinh C. Kim tinh                           D. Moäc tinh.
 16. Choïn nhaän xeùt ñuùng khi so saùnh caùc haønh tinh lôùn cuûa heä Maët Trôøi.
 17. Thuyû tinh beù nhaát, Haûi Vöông tinh lôùn nhaát.
 18. Vaät chaát caáu taïo neân Thoå tinh nheï nhaát vaø caáu taïo neân Moäc tinh lôùn nhaát.
 19. Chu kì chuyeån ñoäng quanh Maët Trôøi cuûa Traùi Ñaát laø lôùn nhaát vaø cuûa Hoaû tinh laø nhoû nhaát.
 20. Moäc tinh coù chu kì quay quanh truïc nhoû nhaát vaø coù soá veä tinh nhieàu nhaát.
 21. Thuyû tinh, Kim tinh vaø Traùi Ñaát coù ñaëc ñieåm naøo töông ñoái gioáng nhau?
 22. Baùn kính B. Khoái löôïng rieâng                C. Chu kì quay quanh truïc D. Chu kì quay quanh Maët Trôøi.
 23. Choïn nhaän xeùt sai khi noùi veà caáu truùc cuûa Maët Trôøi.
 24. Maët Trôøi laø quaû caàu khí noùng saùng, coù thaønh phaàn chuû yeáu laø hiñroân vaø heâli.
 25. Quang caàu ñöôïc caáu taïo bôûi caùc haït saùng, coøn saéc caàu laø lôùp khí coù nhieät ñoä thaáp hôn nhieät ñoä cuûa quang caàu.
 26. Traïng thaùi vaät chaát taïo neân saéc caàu vaø nhaät hoa laø khaùc nhau.
 27. Trong moãi giaây, khoái löôïng cuûa Maët Trôøi giaûm 0,4.1010kg.
 28. Choïn nhaän xeùt sai khi noùi veà hoaït ñoäng cuûa Maët Trôøi.
 29. Trong quang caàu luoân coù söï ñoái löu cuûa caùc haït saùng.
 30. Khi Maët Trôøi hoaït ñoäng maïnh, soá veát ñen vaø buøng saùng seõ taêng nhieàu.
 31. Hoaït ñoäng cuûa Maët Trôøi dieãn ra theo chu kì.
 32. Trong hoaït ñoäng cuûa Maët Trôøi, hieän töôïng gaây ra nhieàu aûnh höôûng nhaát ñeán Traùi Ñaát laø veát ñen.
 33. Ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây khoâng thuoäc veà Maët Traêng?
 34. Khoâng phaûi laø haønh tinh B. Nhieät ñoä cheânh leäch giöõa ngaøy vaø ñeâm.
 35. Khoâng coù khí quyeån. D. Chu kì chuyeån ñoäng quanh Traùi Ñaát khaùc vôùi chu kì quay quanh truïc.
 36. Soá lieäu naøo döôùi ñaây khoâng ñuùng vôùi Traùi Ñaát?
 37. Baùn kính khoaûng 6400km.                                        B. Khoái löôïng 5,98.1024kg.
 38. Baùn kính quyõ ñaïo chuyeån ñoäng quanh Maët Trôøi baèng 1ñvtv. D. Chu kì chuyeån ñoäng quanh truïc laø 1 naêm.
 39. Sao naøo döôùi ñaây khoâng phaûi laø haønh tinh cuûa heä Maët Trôøi?
 40. Sao Thuyû B. Traùi Ñaát             C. Sao Baêng                D. Sao Hoaû.
 41. Nhaän xeùt naøo döôùi ñaây khoâng ñuùng khi noùi veà caùc sao?
 42. Sao coù nguoàn goác töø tinh vaân.
 43. Loã ñen laø keát cuïc quaù trình tieán hoaù cuûa sao coù khoái löôïng lôùn hôn nhieàu laàn khoái löôïng Maët Trôøi.
 44. Punxa cuõng phaùt saùng nhö Maët Trôøi. D. Sau gaàn 10 tæ naêm nöõa, Maët Trôøi seõ bieán thaønh sao luøn.
 45. Ñieàu naøo döôùi ñaây khoâng ñuùng khi noùi veà thieân haø?
 46. Heä thoáng nhieàu sao vaø tinh vaân goïi laø thieân haø. B. Ñöôøng kính thieân haø khoaûng 105 naêm aùnh saùng.
 47. Trong thieân haø, giöõa caùc sao laø chaân khoâng. D. Quaza laø thieân theå khoâng naèm trong Ngaân Haø.
 48. Choïn keát luaän ñuùng.Qua kính thieân vaên quan saùt thaáy moät sao coù ñoä saùng thay ñoåi vaø ôû caùch ta 3 trieäu naêm aùnh saùng, quan saùt vieân ruùt ra nhaän xeùt:
 49. Hình aûnh quan saùt ñöôïc laø hình aûnh hieän taïi cuûa sao. B. Sao quan saùt ñöôïc laø punxa.
 50. Hình aûnh quan saùt ñöôïc laø hình aûnh cuûa sao caùch ñaây 3 trieäu naêm. D. Sao quan saùt ñöôïc laø sao ñoâi.
 51. Caên cöù vaøo ñaâu ñeå khaúng ñònh vuõ truï ñang daõn nôû?
 52. Soá thieân haø trong quaù khöù nhieàu hôn hieän taïi.
 53. Böùc xaï ta thu ñöôïc töø moät ngoâi sao coù böôùc soùng lôùn hôn so vôùi böùc xaï maø ngoâi sao ñoù phaùt ra.
 54. Böùc xaï ta thu ñöôïc töø moät ngoâi sao coù böôùc soùng nhoû hôn so vôùi böùc xaï maø ngoâi sao ñoù phaùt ra.
 55. Böùc xaï ta thu ñöôïc töø moät ngoâi sao coù böôùc soùng nhö khi ngoâi sao ñoù phaùt ra.
 56. Ñaëc ñieåm naøo cuûa böùc xaï “neàn” vuõ truï laø minh chöùng cho söï ñuùng ñaén cuûa thuyeát Big Bang?
 57. Böùc xaï coù böôùc soùng 3cm.                        B. Böùc xaï phaùt ra ñoàng ñeàu töø moïi phía trong vuõ truï.
 58. Böùc xaï töông öùng vôùi böùc xaï ñöôïc phaùt ra töø caùc vaät coù nhieät ñoä raát thaáp, khoaûng 3K. D. Caû B vaø C.
 59. Đường kính Trái Đất là bao nhiêu? A.1600km B. 3200km      C. 6400km                 D. 12800km
 60. Trục quay của Trái Đất quanh mình nó nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo của nó quanh Mặt Trời một góc là bao nhiêu? A.20027’       B. 21027’                         C. 22027’                     D. 23027’
 61. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quĩ đạo gần tròn có bán kính vào khoảng bao nhiêu?

A.15.106 km                       B. 15.107 km                          C. 15.108 km                      D15.109 km

 1. Khối lượng Trái Đất vào cỡ bao nhiêu?

A.6.1023 kg                       B. 6.1024 kg                          C. 6.1025 kg                          D.6.1026 kg

 1. Khối lượng Mặt Trời vào cỡ bao nhiêu? A.2.1028 kg B. 2.1029 kg     C. 2.1030 kg         D.2.1031 kg
 2. Đường kính của hệ Mặt Trời vào cỡ bao nhiêu? A.40đvtv. B. 60đvtv.     C. 80đvtv.         D. 100đvtv.
 3. Đường kính của một thiên hà vào cỡ bao nhiêu?

A.10.000 nas.                     B. 100.000nas.                       C. 1000.000nas.                D. 10.000.000nas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here