Tóm Tắt Các Điều Khoản Incoterms

0
13309
Điều Khoản Incoterm
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Tóm Tắt Các Điều Khoản Incoterms

(Tài Liệu tổng hợp từ cuốn Incoterm 2010 do ICC phát hành)

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tải ngay bảng so sánh ngắn gọn (cực nét) tại đây: CLICK HERE

Xem Thêm: Cực chi tiết các Điều Khoản trong INCOTERMS

Điều Kiện EXW Điều Kiện FCA Điều Kiện CPT
Điều Kiện CIP Điều Kiện DAT Điều Kiện DAP
Điều Kiện DDP Điều Kiện FAS Điều Kiện FOB
Điều Kiện CFR Điều Kiện CIF

I. EXW (Giao tại xưởng)

 1. Cách viết

EXW + địa điểm giao hàng chỉ định + Incoterms 2010

Quảng Cáo
 1. Chuyển giao rủi ro

Khi hàng hóa đặt dưới quyền định đoạt cho người mua tại cơ sở người bán hoặc tại 1 đia điểm chỉ định khác.

 1. Thuê phương tiện vận tải

Người mua có nghĩa vụ.

 1. Mua bảo hiểm

Incorterms không quy định nhưng người mua nên mua bảo hiểm.

 1. Làm thủ tục hải quan, xin giấy phép (nếu có)

+ Bên mua chịu rủi ro và chi phí để được cấp giấy phép xuất nhập khẩu/giấy phép chính thức khác và làm mọi thủ tục hải quan.

+ Bên bán chỉ có nghĩa vụ hỗ trợ bên mua

 1. Nghĩa vụ xếp dỡ

+ Người bán không có nghĩa vụ bốc hàng, nếu bốc thì người mua chịu chi phí và rủi ro.

 1. Thông báo

+ Bên bán phải thông báo cho bên mua mọi thông tin cần thiết để bên mua nhận hàng.

+ Nếu bên mua được quyền xác định thời gian trong phạm vi thời kỳ đã thỏa thuận hoặc địa điểm giao nhận trong phạm vi địa điểm đã chỉ định thì bên mua phải thông báo đầy đủ cho bên bán.

 1. Chứng từ

Vận đơn nhận hàng để xếp.

 1. Phương thức vận tải

Mọi phương thức vận tải kể cả vận tải đa phương thức

 1. Loại hàng

Hàng đóng container

II. FCA (Giao cho người vận tải)

 1. Cách viết

FCA + địa điểm giao hàng chỉ định + Incoterms 2010

 1. Chuyển giao rủi ro

Khi hàng hóa được giao cho người vận tải đầu tiên do người mua chỉ định tại cơ sở người bán hoặc địa điểm chỉ định khác.

 1. Thuê phương tiện vận tải

Người mua có nghĩa vụ

 1. Mua bảo hiểm

Incoterms không quy định nhưng người bán nên mua bảo hiểm hàng hóa cho đoạn đầu của quá trình vận chuyển đến khi hàng được giao cho người vận tải đầu tiên, người mua nên mua bảo hiểm hàng hóa cho quá trình vận chuyển còn lại.

 1. Làm thủ tục hải quan, xin giấy phép (nếu có)

+ Bên mua chịu rủi ro và chi phí để được cấp giấy phép nhập khẩu/giấy phép chính thức khác và làm mọi thủ tục hải quan cần thiết để nhập khẩu hàng hóa .

+ Bên bán chịu rủi ro và chi phí để được cấp giấy phép xuất khẩu/giấy phép chính thức khác và làm mọi thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu hàng hóa.

 1. Nghĩa vụ xếp dỡ

+ Tại cơ sở người bán: người bán chịu trách nhiệm bốc hàng lên phương tiện vận tải do người mua chỉ định.

+ Tại 1 nơi bất kì nào khác: người bán chỉ phải giao hàng trên phương tiện vận tải của mình trong tình trạng sẵn sàng để bốc dỡ xuống.

 1. Thông báo

+ Bên bán thông báo cho bên mua về việc hàng hóa đã được giao cho người vận tải do bên mua chỉ định.

+ Bên mua thông báo cho bên bán tên, phương thức vận tải được sử dụng của người chuyên chở hoặc người được chỉ định và điểm giao nhận trong địa điểm chỉ định để bên bán giao hàng.

 1. Chứng từ

Vận đơn nhận hàng để xếp

 1. Phương thức vận tải

Mọi phương thức vận tải kể cả vận tải đa phương thức

 1. Loại hàng

Hàng đóng container

III. CPT (Cước phí trả tới)

 1. Cách viết

CPT + điểm đến quy định + Incoterms 2010

 1. Chuyển giao rủi ro

Khi hàng hóa được giao cho người vận tải đầu tiên do người bán chỉ định tại tại địa điểm thỏa thuận bên nước người bán.

 1. Thuê phương tiện vận tải

Người bán có nghĩa vụ

 1. Mua bảo hiểm

Incoterms không quy định nhưng người bán nên mua bảo hiểm hàng hóa cho đoạn đầu của quá trình vận chuyển đến khi hàng được giao cho người vận tải đầu tiên, người mua nên mua bảo hiểm cho quá trình vận chuyển còn lại

 1. Làm thủ tục hải quan, xin giấy phép (nếu có)

+ Bên mua chịu rủi ro và chi phí để được cấp giấy phép nhập khẩu/giấy phép chính thức khác và làm mọi thủ tục hải quan cần thiết để nhập khẩu hàng hóa .

+ Bên bán chịu rủi ro và chi phí để được cấp giấy phép xuất khẩu/giấy phép chính thức khác và làm mọi thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu hàng hóa.

 1. Nghĩa vụ xếp dỡ

+ Không quy định nghĩa vụ xếp dỡ.

 1. Thông báo

+ Bên bán phải thông báo cho bên mua về việc hàng hóa đã được giao cho người vận tải do bên mua chỉ định và thông báo những thông tin cần thiết để bên mua thực hiện nhận hàng.

 1. Chứng từ

Vận đơn nhận hàng để xếp

 1. Phương thức vận tải

Mọi phương thức vận tải kể cả vận tải đa phương thức

 1. Loại hàng

Hàng đóng container

IV. CIP (Cước phí và bảo hiểm trả tới)

 1. Cách viết

CIP + điểm đến quy định + Incoterms 2010

 1. Chuyển giao rủi ro

Khi hàng hóa được giao cho người vận tải đầu tiên do người bán chỉ định tại tại địa điểm thỏa thuận bên nước người bán.

 1. Thuê phương tiện vận tải

Người bán có nghĩa vụ

 1. Mua bảo hiểm

Người bán có nghĩa vụ mua bảo hiểm (theo điều kiện bảo hiểm tối thiểu là 110% giá trị hàng hóa trong hợp đồng) vì quyền lợi của người mua đến đến điểm đích thỏa thuận

 1. Làm thủ tục hải quan, xin giấy phép (nếu có)

+ Bên mua chịu rủi ro và chi phí để được cấp giấy phép nhập khẩu/giấy phép chính thức khác và làm mọi thủ tục hải quan cần thiết để nhập khẩu hàng hóa .

+ Bên bán chịu rủi ro và chi phí để được cấp giấy phép xuất khẩu/giấy phép chính thức khác và làm mọi thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu hàng hóa.

 1. Nghĩa vụ xếp dỡ

+ Không quy định nghĩa vụ xếp dỡ.

 1. Thông báo

+ Bên bán phải thông báo cho bên mua về việc hàng hóa đã được giao cho người vận tải do bên mua chỉ định.

 1. Chứng từ

Vận đơn nhận hàng để xếp

 1. Phương thức vận tải

Mọi phương thức vận tải kể cả vận tải đa phương thức

 1. Loại hàng

Hàng đóng container

V. DAT (Giao tại bến)     

 1. Cách viết

DAT + tên kho cảng hoặc địa điểm đến quy định + Incoterms 2010

 1. Chuyển giao rủi ro

Khi hàng hóa đã được dỡ xuống từ phương tiện vận tải, đặt dưới quyền định đoạt của người mua tại 1 kho chỉ định của 1 cảng hoặc 1 điểm đến chỉ định khác.

 1. Thuê phương tiện vận tải

Người bán có nghĩa vụ

 1. Mua bảo hiểm

Incoterms không quy định nhưng người bán nên mua bảo hiểm hàng hóa cho đến khi hàng hóa được dỡ tại kho cảng, người mua nên mua bảo hiểm hàng hóa cho hàng hóa từ điểm hàng được dỡ xuống tại kho cảng.

 1. Làm thủ tục hải quan, xin giấy phép (nếu có)

+ Bên mua chịu rủi ro và chi phí để được cấp giấy phép nhập khẩu/giấy phép chính thức khác và làm mọi thủ tục hải quan cần thiết để nhập khẩu hàng hóa .

+ Bên bán chịu rủi ro và chi phí để được cấp giấy phép xuất khẩu/giấy phép chính thức khác và làm mọi thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu hàng hóa.

 1. Nghĩa vụ xếp dỡ

+ Bên bán có trách nhiệm bốc dỡ hàng hóa từ phương tiện vận tải và giao cho người mua tại kho bãi chỉ định ở cảng.

 1. Thông báo

+ Bên bán phải thông báo cho bên mua những thông tin cần thiết để bên mua thực hiện nhận hàng.

 1. Chứng từ

Vận đơn nhận hàng để xếp

 1. Phương thức vận tải

Mọi phương thức vận tải kể cả vận tải đa phương thức

 1. Loại hàng

Hàng đóng container

VI. DAP (Giao hàng tại nơi đến)        

 1. Cách viết

DAP + địa điểm đến chỉ định + Incoterms 2010

 1. Chuyển giao rủi ro

Khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải, sẵn sàng dỡ xuống địa điểm đến chỉ định.

 1. Thuê phương tiện vận tải

Người bán có nghĩa vụ

 1. Mua bảo hiểm

Incoterms không quy định nhưng người bán nên mua bảo hiểm hàng hóa cho đến khi hàng được chuyển tới địa điểm đến chỉ định.

 1. Làm thủ tục hải quan, xin giấy phép (nếu có)

+ Bên mua chịu rủi ro và chi phí để được cấp giấy phép nhập khẩu/giấy phép chính thức khác và làm mọi thủ tục hải quan cần thiết để nhập khẩu hàng hóa .

+ Bên bán chịu rủi ro và chi phí để được cấp giấy phép xuất khẩu/giấy phép chính thức khác và làm mọi thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu hàng hóa.

 1. Nghĩa vụ xếp dỡ

+ Không quy định nghĩa vụ xếp dỡ.

 1. Thông báo

+ Bên bán phải thông báo cho bên mua những thông tin cần thiết để bên mua thực hiện nhận hàng.

 1. Chứng từ

Vận đơn nhận hàng để xếp

 1. Phương thức vận tải

Mọi phương thức vận tải kể cả vận tải đa phương thức

 1. Loại hàng

Hàng đóng container

VII. DDP (Giao hàng đã nộp thuế)     

 1. Cách viết

DDP + điểm đến quy định + Incoterms 2010

 1. Chuyển giao rủi ro

Khi hàng hóa (đã thông quan nhập khẩu) được đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải, sẵn sàng dỡ xuống địa điểm đến chỉ định.

 1. Thuê phương tiện vận tải

Người bán có nghĩa vụ

 1. Mua bảo hiểm

Incoterms không quy định nhưng người bán nên mua bảo hiểm cho hàng hóa đối với toàn bộ quá trình vận chuyển cho đến nơi trong điểm đích.

 1. Làm thủ tục hải quan, xin giấy phép (nếu có)

+ Bên bán chịu rủi ro và chi phí để được cấp giấy phép xuất khẩu/giấy phép chính thức khác và thực hiện thủ tục hải quan xuất nhập khẩu.

+ Bên mua có nghĩa vụ hỗ trợ bên bán và chịu rủi ro và chi phí để được cấp giấy phép nhập khẩu/giấy phép chính thức khác.

 1. Nghĩa vụ xếp dỡ

+ Không quy định nghĩa vụ xếp dỡ.

 1. Thông báo

+ Bên bán phải thông báo cho bên mua những thông tin cần thiết để bên mua thực hiện nhận hàng.

 1. Chứng từ

Vận đơn nhận hàng để xếp

 1. Phương thức vận tải

Mọi phương thức vận tải kể cả vận tải đa phương thức

 1. Loại hàng

Hàng đóng container

VIII. FAS (Giao dọc mạn tàu)   

 1. Cách viết

FAS + cảng giao hàng chỉ định + Incoterms 2010

 1. Chuyển giao rủi ro

Khi hàng hóa được đặt dọc theo mạn tàu chỉ định bởi người mua mua (trên bến cảng hay sà lan) tại cảng giao hàng chỉ định.

 1. Thuê phương tiện vận tải

Người mua có nghĩa vụ

 1. Mua bảo hiểm

Incoterms không quy định nhưng người bán nên mua bảo hiểm cho hàng đến khi hàng được xếp dọc theo mạn tàu bốc hàng/trên xà lan, người mua nên mua bảo hiểm hàng hóa cho quá trình vận chuyển còn lại.

 1. Làm thủ tục hải quan, xin giấy phép (nếu có)

+ Bên mua chịu rủi ro và chi phí để được cấp giấy phép nhập khẩu/giấy phép chính thức khác và làm mọi thủ tục hải quan cần thiết để nhập khẩu hàng hóa .

+ Bên bán chịu rủi ro và chi phí để được cấp giấy phép xuất khẩu/giấy phép chính thức khác và làm mọi thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu hàng hóa.

 1. Nghĩa vụ xếp dỡ

+ Không quy định nghĩa vụ xếp dỡ.

 1. Thông báo

+ Bên mua  phải thông báo đầy đủ cho bên bán về tên tàu, địa điểm chất hàng, thời gian giao hàng đã chọn

+ Bên bán thông báo cho bên mua về việc hàng hóa đã được giao theo quy định hoặc tàu đã không nhận được hàng trong thời gian đã thỏa thuận

 1. Chứng từ

Vận đơn nhận hàng để xếp

 1. Phương thức vận tải

Vận tải đường biển và đường thủy nội địa

 1. Loại hàng

Hàng rời

IX. FOB (Giao hàng trên tàu)   

 1. Cách viết

FOB + cảng bốc hàng chỉ định + Incoterms 2010

 1. Chuyển giao rủi ro

Khi hàng hóa được xếp trên boong tàu được chỉ định bởi người mua tại cảng xếp hàng chỉ định. (không phù hợp đối với hàng được giao bằng container hoặc sà lan)

 1. Thuê phương tiện vận tải

Người mua có nghĩa vụ

 1. Mua bảo hiểm

Incoterms không quy định nhưng người bán nên mua bảo hiểm cho hàng cho đến khi hàng được bốc lên boong tàu do người mua chỉ định, người mua nên mua bảo hiểm hàng cho quá trình vận chuyển còn lại.

 1. Làm thủ tục hải quan, xin giấy phép (nếu có)

+ Bên mua chịu rủi ro và chi phí để được cấp giấy phép nhập khẩu/giấy phép chính thức khác và làm mọi thủ tục hải quan cần thiết để nhập khẩu hàng hóa .

+ Bên bán chịu rủi ro và chi phí để được cấp giấy phép xuất khẩu/giấy phép chính thức khác và làm mọi thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu hàng hóa.

 1. Nghĩa vụ xếp dỡ

+ Không quy định nghĩa vụ xếp dỡ.

 1. Thông báo

+ Bên mua  phải thông báo đầy đủ cho bên bán về tên tàu, địa điểm chất hàng, thời gian giao hàng đã chọn

+ Bên bán thông báo cho bên mua về việc hàng hóa đã được giao theo quy định hoặc tàu đã không nhận được hàng trong thời gian đã thỏa thuận

 1. Chứng từ

Vận đơn lên tàu

 1. Phương thức vận tải

Vận tải đường biển và đường thủy nội địa

 1. Loại hàng

Hàng rời

X. CFR (Tiền hàng và cước phí)

 1. Cách viết

CFR + cảng đến chỉ định + Incoterms 2010

 1. Chuyển giao rủi ro

Khi hàng hóa được xếp trên boong tàu được chỉ định bởi người bán tại cảng xếp hàng chỉ định. (không phù hợp đối với hàng được giao bằng container hoặc sà lan)

 1. Thuê phương tiện vận tải

Người bán có nghĩa vụ

 1. Mua bảo hiểm

Incoterms không quy định nhưng người bán nên mua bảo hiểm hàng hóa cho đến khi hàng được xếp trên boong tàu do người mua chỉ định, người mua nên mua bảo hiểm hàng hóa cho quá trình vận chuyển còn lại.

 1. Làm thủ tục hải quan, xin giấy phép (nếu có)

+ Bên mua chịu rủi ro và chi phí để được cấp giấy phép nhập khẩu/giấy phép chính thức khác và làm mọi thủ tục hải quan cần thiết để nhập khẩu hàng hóa .

+ Bên bán chịu rủi ro và chi phí để được cấp giấy phép xuất khẩu/giấy phép chính thức khác và làm mọi thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu hàng hóa.

 1. Nghĩa vụ xếp dỡ

+ Không quy định nghĩa vụ xếp dỡ.

 1. Thông báo

+ Bên bán thông báo cho bên mua những thông tin cần thiết để bên mua thực hiện nhận hàng.

+ Bên mua thông báo cho bên bán thời gian chuyển hàng và địa điểm nhận hàng trong cảng chỉ định

 1. Chứng từ

Vận đơn lên tàu

 1. Phương thức vận tải

Vận tải đường biển và đường thủy nội địa

 1. Loại hàng

Hàng rời

XI. CIF (Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí)

 1. Cách viết

CIF + cảng đến chỉ định + Incoterms 2010

 1. Chuyển giao rủi ro

Khi hàng hóa được xếp trên boong tàu được chỉ định bởi người bán tại cảng xếp hàng chỉ định. (không phù hợp đối với hàng được giao bằng container hoặc sà lan)

 1. Thuê phương tiện vận tải

Người bán có nghĩa vụ

 1. Mua bảo hiểm

Người bán có nghĩa vụ mua bảo hiểm (theo điều kiện bảo hiểm tối thiểu là 110% giá trị hàng hóa trong hợp đồng) vì quyền lợi của người mua đến đến điểm đích thỏa thuận

 1. Làm thủ tục hải quan, xin giấy phép (nếu có)

+ Bên mua chịu rủi ro và chi phí để được cấp giấy phép nhập khẩu/giấy phép chính thức khác và làm mọi thủ tục hải quan cần thiết để nhập khẩu hàng hóa .

+ Bên bán chịu rủi ro và chi phí để được cấp giấy phép xuất khẩu/giấy phép chính thức khác và làm mọi thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu hàng hóa.

 1. Nghĩa vụ xếp dỡ

+ Không quy định nghĩa vụ xếp dỡ.

 1. Thông báo

+ Bên bán thông báo cho bên mua thông tin cần thiết để bên mua thực hiện nhận hàng.

+ Bên mua thông báo cho bên bán thời gian chuyển hàng và điểm nhận hàng trong cảng chỉ định.

 1. Chứng từ

Vận đơn lên tàu

 1. Phương thức vận tải

Vận tải đường biển và đường thủy nội địa

 1. Loại hàng

Hàng rời

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here