Luyện thi đại học Vật lý năm 2014-2015 Bài tập cơ dao động nâng cao (Phần 1)

0
1061
Luyện thi đại học Vật lý năm 2014-2015 Bài tập cơ dao động nâng cao (Phần 1)
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Luyện thi đại học Vật lý năm 2014-2015 Bài tập cơ dao động nâng cao (Phần 1)

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: Luyện thi Đại học Vật lý – Chủ đề 5 Ôn tập kiểm tra-Cơ học vật rắn


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Luyện thi đại học Vật lý năm 2014-2015 Bài tập cơ dao động nâng cao (Phần 1)

Luyện thi đại học Vật lý năm 2014-2015

 

BÀI TẬP CƠ DAO ĐỘNG NÂNG CAO – PHẦN 1

Câu 1. Một chất điểm đang dao động điều hòa với biên độ A. Khi vừa qua khỏi vị trí cân bằng một đoạn S thì động năng của chất điểm là 0,091 J. Đi tiếp một đoạn 2S thì động năng chỉ còn 0,019 J và nếu đi thêm một đoạn S (biết A > 3S) nữa thì động năng bây giờ là:

 1. 42 mJ B. 96 mJ C. 36 mJ                                  D. 32 mJ

Câu 2. Hai chất điểm có khối lượng gấp đôi nhau (m1 = 2m2) dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song, sá nhau với biên độ bằng nhau và bằng 8 cm. Tại thời điểm t = 0, chất điểm m1 chuyển động nhanh dần qua li độ

4  3 cm, chất điểm m2 chuyển động ngược chiều dương qua vị trí cân bằng. Tại thời điểm t, chúng gặp nhau lần

Wđ1

đầu tiên trong tráng thái chuyển động ngược chiều nhau qua li độ x = – 4 cm. Tỉ số động năng Wđ2 của hai con lắc tại thời điểm gặp nhau lần thứ 2015 là:

A. 0,72. B. 0,75. C. 1,5. D. 1,4.
Câu 3. Một lò xo có khối lượng không đáng kể, đầu
dưới gắn với giá cố định, đầu trên gắn với vật m = 150
g. Vật có thể chuyển động không ma sát dọc theo thanh
cứng thẳng đứng. Đẩy vật xuống dưới vị trí cân bằng
đến khi lò xo bị nén một đoạn 3 cm, rồi buông nhẹ cho
vật dao động. Biết năng lượng dao động của hệ là 30
mJ. Lấy g = 10 m/s2. Chọn trục tọa độ hướng lên dọc
theo thanh, gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, mốc thời gian
lúc vật bắt đầu dao động. Phương trình dao động của vật
A. x = 2cos(10 B. x = 3cos(10
10t + p) (cm). 5t) (cm).
C. x = 2cos(10 p D. x = 3cos(10
5t + ) (cm). 10t + p) (cm).
2

Câu 4. Một lò xo treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên là lo. Khi treo vật có khối lượng m1 = 100 g thì lò xo có chiều dài 31 cm. Treo thêm vật có khối lượng m2 = 300 g thì độ dài của lò xo là 34 cm. Lấy g = 10 m/s2. Chiều dài tự nhiên của lò xo là:

 1. 29 cm B. 30 cm. C. 29,5 cm.                            D. 30,2 cm.

Câu 5. Cho ba dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số là x1 = 10cos(2pt + p/6) (cm), x2 = A2cos(2pt – p/2) (cm), x3 = A3cos(2pt + 7p/6) (cm) (A3 < 10 cm). Khi đó dao động tổng hợp của ba dao động trên có phương trình

là x = 8cos(2pt + j) (cm). Giá trị cực đại của A2 có thể nhận là:
8 16
A. 16 cm. B. cm. C. cm. D. 8 3 cm.
3 3

Câu 6. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động tự do, biết khoảng thời gian mỗi lần diễn ra lò xo bị nén và véctơ vận tốc, gia tốc cùng chiều đều bằng 0,05p (s). Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc cực đại của vật có độ lớn là:

 1. 20 cm/s. B. 2 cm/s.                            C. 10 cm/s.                             D. 10   2 cm/s.

Câu 7. Một con lắc lò xo có khối lượn 1 kg dao động điều hòa với cơ năng là 0,125 J. Tại thời điểm ban đầu vật

có vận tốc 0,25 m/s và gia tốc là – 6,25 3 m/s2. Gọi T là chu kỳ dao động của vật. Động năng con lắc tại thời
điểm t = 7,25T là:
A. 3/28 J. B. 3/32 J. C. 3/29 J. D. 3/27 J.

Câu 8. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Tốc độ trung bình của chất điểm tương ứng với khoảng

thời gian thế năng không vượt quá ba lần động năng trong một nửa chu kì là 300 3 cm/s. Tốc độ cực đại của dao
động là:
A. 4p m/s. B. 2 m/s. C. 2p m/s. D. 4 m/s.

Câu 9. Một con lắc đơn treo hòn bi kim loại có khối lượng m và nhiễm điện. Đặt con lắc trong điện trường đều có các đường sức điện nằm ngang. Biết lực điện tác dụng bằng trọng lực tác dụng lên vật. Tại vị trí O vật đang cân bằng, ta quả lắc vào điện trường đều có phương nằm ngang, sau đó hòn bi dao động điều hòa với biên độ ao nhỏ. Biết sợi dây nhẹ, không dãn và không nhiễm điện. Gia tốc rơi tự do là g. Sức căng dây treo khi vật qua vị trí O là:

 1. T = 22mg(1 + ao2). B. T = 2mg(1 + ao).

1

LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÍ 2014 – 2015 Thầy Lâm Phong
C. T = 2mg(2 + ao2). D. T = 2mg(1 + ao2).

Câu 10. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng là m (kg) và lò xo có độ cứng K (N/m). Gốc tọa độ O ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống dưới. Tại các thời điểm t1, t2

 • t3 thì lò xo lần lượt dãn a (cm), 2a (cm), 3a (cm) tương ứng với tốc độ của vật là b8 (cm/s), b6 (cm/s), b2 (cm/s). Tỉ số thời gian lò xo nén và dãn trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây
 1. 0,50. B. 0,75. C. 0,80.                                    D. 0,66.

Câu 11. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(2pt + j) cm. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân bằng một khoảng bằng a bằng với khoảng thời gian ngắn nhất giũa hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân bằng một khoảng bằng b. Trong một chu kì khoảng thời gian mà tốc độ của vật không vượt quá

2p(b – a) (cm/s) là 0,5 s. Tỉ số của b/a gần với giá trị nào nhất sau đây ?
A. 3,73. B. 2,75. C. 1,73. D. 1,25.

Câu 12. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gia tốc của vật đạt độ lớn cực đại tại hai thời điểm liên tiếp t1 = 3/16 s và t2 = 5/16 s. Vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian trên bằng -1,6 m/s. Phương trình dao động điều hòa theo li độ của vật là:

 1. x = 10cos(8pt + p/2) cm. B. x = 5cos(4pt + p/2) cm.
 2. x = 10cos(4pt) cm. D. x = 10cos(8pt – p/2) cm.

Câu 13. Một chất điểm đang dao động điều hòa trên 1 đoạn dây thẳng xung quanh vị trí cân bằng O, gọi M, N là 2 điểm trên đường thẳng cùng cách đều O, cho biết trong quá trình dao động cứ Dt (s) thì chất điểm lại đi qua các điểm M, O, N và tốc độ của nó lúc đi qua các điểm M, N là 20p cm/s, tốc độ cực đại của chất điểm là

 1. 20p cm/s. B. 40p cm/s. C. 120p cm/s.                        D. 80p cm/s.

Câu 14. Một con lắc lò xo treo thẳng đứg, gồm vật nặng khối lượng 160 g, lò xo có độ cứng 100 N/m. Từ trạng thái cân bằng điểm treo lò xo bị tuột, hệ rơi tự do sao cho trục lò xo thẳng đứng, vật nặng bên dưới. Ngay khi vật nặng có vận tốc 42 cm/s th2i đầu lò xo bị giữ lại. Vận tốc cực đại của con lắc là:

 1. 73 cm/s. B. 67 cm/s. C. 60 cm/s.                             D. 58 cm/s.

Câu 15. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc w. Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100g. Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t = 0,95 s, vận tốc v và li độ của vật nhỏ thỏa mãn v = – wx lần thứ 5. Lấy p2 = 10. Độ cứng của lò xo là:

 1. 20 N/m. B. 85 N/m. C. 25 N/m.                              D. 37 N/m.

Câu 16. Một con lắc đơn gồm hòn bi nhỏ bằng kim loại được tích điện q, dây treo dài là 2m. Đặt con lắc vào trong điện trường đều có véctơ cường độ điện trường đều nằm ngang thì khi vật đứng cân bằng dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 0,05 rad. Lấy g = 10 m/s2. Nếu đột ngột đổi chiều điện trường (phương vẫn nằm ngang) thì tốc độ cực đại của vật sau đó có giá trị gần với giá trị nào nào nhất sau đây ?

 1. 45 cm/s. B. 22 cm/s. C. 41 cm/s.                             D. 20 cm/s.

Câu 17. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng 100g và một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 4 cm rồi truyền cho nó một vận tốc 40p cm/s theo phương thẳng đứng hướng xuống. Chọn chiều dương hướng xuống. Tốc độ trung bình của vật khi chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò xo bị nén 1,5 cm lần thứ hai là:

 1. 93,75 cm/s. B. – 56,25 cm/s. C. – 93,75 cm/s.                   D. 56,25 cm/s.

Câu 18. Một con lắc lò xo đạt trên mặt phảng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ có khối lượng m. Ban đầu vật m được giữ ở vị trí để lò xo bị nén 9cm. Vật M có khối lượng bằng một nửa khối lượng vật m nằm sát m. Thả nhẹ m để hai vật chuyển động theo phương của trục lò xo. Bỏ qua mọi ma sát. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai vật m và M gần với giá trị nào nhất sau đây ?

 1. 9 cm. B. 7,5 cm. C. 4 cm.                                   D. 6 cm.

Câu 19. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là x1 = 8cos(4pt + j1) và x2 = A2cos(4pt + j2), độ lệch pha của hai dao động thành phần nhỏ hơn 90o. Gọi x là li độ dao

động tổng hợp của hai dao động trên. Biết khi x1 = – 4cm thì x = 2 cm. Khi x2 = 0 thì x = – 43 cm. Biên độ dao động tổng hợp có giá trị gần với giá trị nào nhất sau đây ?

 1. 15 cm B. 14 cm C. 16 cm                                  D. 17 cm

Câu 20. Quan sát hai chất điểm M1 và M2 chuyển động tròn đều cùng chiều (theo chiều dương lượng giác), người ta thấy khoảng cách giữa chúng (độ dài đoạn thẳng M1M2) không đổi và bằng bán kính quỹ đạo

2

LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÍ 2014 – 2015                                                                                                          Thầy Lâm Phong

chuyển động. Tốc độ dài của mỗi chất điểm là v. Gọi P là trung điểm M1M2. Hình chiếu của P trên một đường kính của quỹ đạo có tốc độ lớn nhất gần với giá trị nào nhất sau đây ?

 1. 0,62v. B. 0,83v. C. 0,94v.                                 D. 0,75v.

Câu 21. Hai chất điểm dao động điều hoà trên hai trục tọa độ Ox và Oy vuông góc với nhau (O là vị trí cần bằng của cả hai chất điểm). Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là: x = 2cos(wt + 1,57) cm và y =

4cos(wt – 0,52) cm. Khi chất điểm thứ nhất có li độ x = – 3 cm và đang đi theo chiều âm thì khoảng cách giữa hai chất điểm gần với giá trị nào nhất sau đây ?

 1. 5,4 cm. B. 2,7cm. C. 3,6 cm.                               D. 4,0 cm.

Câu 22. Cho 3 vật dao động điều hòa cùng biên độ A = 5 cm, với tần số lần lượt là f1, f2, f3. Biết rằng tại mọi thời

x1 x2 x3
điểm, li độ và vận tốc của các vật liên hệ bằng biểu thức v1 + v2 = v3 . Tại thời điểm t, các vật cách vị trí cân bằng
của chúng những đoạn lần lượt là 3 cm, 2 cm và xo. Giá trị của xo gần giá trị nào nhất sau đây ?
A. 2 cm. B. 5 cm. C. 4 cm. D. 3 cm.

Câu 23. Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, trên hai đường thẳng song song với nhau và song song với

trục Ox có phương trình lần lượt là x1 = A1cos(wt + j1) và x2 = A2cos(wt + j2). Giả sử x = x1 + x2y = x1x2. Biết rằng biên độ dao động của x gấp 2 lần biên độ dao động của y. Độ lệch pha cực đại giữa x1 và x2 gần với giá trị nào nhất sau đây ?

 1. 36,87o B. 53,14o C. 143,14o                              D. 126,87o

Câu 24. Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình lần lượt là x1 = A1 cos10t (cm) và x2 = A2cos(10t +j2) (cm). Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là x = A1 3

j2
cos(10t + j) (cm), trong đó j2 – j = p/6 rad. Tỉ số của j bằng:
3 4 5 3 5 4
A. 3 hoặc 2 B. 3 hoặc 2 C. 2 hoặc 2 D. 3 hoặc 2
π
Câu 25. Cho vật dao động điều hòa với phương trình x = 2cos(2πt + 3) cm. Cho π2 = 10. Vận tốc của vật sau khi
đi được quãng đường 74,5 cm là:
A. – 2p 2 (cm/s) B. 2p 7 (cm/s) C. – p 7 (cm/s) D. p 7 (cm/s)
Câu 26. Ba con lắc lò xo 1, 2, 3 dao động điều hoà quanh vị O
trí cân bằng trên ba trục nằm ngang song song với nhau nằm
·  A
trong cung một mặt phẳng và con lắc lò xo thứ 2 cách đều
̀ 1
hai lò xo còn lại, vị trí cân bằng của vật có cung toạ độ , trục
̀
toạ độ cung chiều dương. Biết k 1 = 2k  = k3 =100 N/m, khối m1
̀ 2 2
lượng các vật nặng mắc vào lò xo có khối lượng lần lượt m1
m3 m2  A2
= 2m22  = 100g. Ở thời điểm ban đầu truyền cho vật m2
vận tốc v = 30 (cm/s) theo chiều dương, còn đưa vật m1 lệch
khỏi vị trí cân bằng một đoạn nhỏ có toạ độ 1,5cm rồi thả m3 A3
nhẹ và kích thích con lắc thứ 3 dao động. Trong quá trình
dao động cả ba vật nặng nằm trên một đường thẳng. Vận
tốc ban đầu của vật nặng m3
A. – 60p 2cm/s. B. 60p 2cm/s. C. – 60p cm/s. D. 60p cm/s.

Câu 27. Có ba con lắc có cùng chiều dài và khối lượng. Con lắc 1 và 2 lần lượt được tích điện tích q1 và q2 (C). Con lắc 3 không tích điện. Đặt cả ba con lắc trong điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống thì chu kì

của chúng lần lượt là: T1, T2, T3. Với T1 = T3 và T2 = 2T3 . Biết q1 + q2 = 7,4.10-8 C. Điện tích q1 và q2 có giá trị lần
3 3
lượt là: 1,48.10-8C và 5,92.10-8C. B. 6,4.10-8C và 10-8C.
A.
C. 3,7.10-8C và 3,7.10-8C. D. 2,4.10-8C và 5.10-8C.

3

LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÍ 2014 – 2015                                                                                                          Thầy Lâm Phong

Câu 28. Một con lắc lò xo nằm ngang, m = 0,3 kg, dao động điều hòa với gốc thế năng tại vị trí cân bằng và

cơ năng = 24 mJ. Biết tại thời điểm t vật chuyển động với tốc độ v = 203 cm/s và lúc đó gia tốc có độ lớn 400 cm/s2. Gia tốc của vật khi vật ở li độ cực tiểu là

 1. 8 m/s2 B. -8 m/s2 C. 0 D. 800 m/s2 Câu 29. Cho hai dao động điều hòa với li độ x1 và x2 có đồ thị như hình vẽ.

Tổng tốc độ của hai dao động ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất là:

 1. 280p cm/s B. 200p cm/s C. 140p cm/s                         D. 100p cm/s

►Đáp án:

1C – 2A – 3A – 4B – 5C – 6B – 7B – 8? – 9D – 10C – 11A – 12A – 13B – 14D – 15C – 16A – 17A – 18C – 19D – 20B – 21D – 22C- 23B – 24C – 25C – 26C – 27B – 28A – 29B.

 

4

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here