Đề thi thử đại học vật lý 2010 – Số 4

0
1120
Đề thi thử đại học vật lý 2010 - Số 4
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Đề thi thử đại học vật lý 2010 – Số 4

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: Đề thi thử đại học vật lý 2010 – Số 8


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Đề thi thử đại học vật lý 2010 – Số 4

 

Đề thi thử đại học vật lý 2010 – Số 4

I. PHẦN CHUNG

 

Câu 1: Trong quang phổ vạch H2 hai bước sóng đầu tiên của dãy Laiman là 0,1216 µm và 0,1026. Bước sóng dài nhất của dãy Banme có giá trị nào

 1. 0,7240 B. 0,6860 C. 0,6566                 D. 0,7246

Câu 2: Thực hiện giao thoa với khe Young, khoảng cách giữa hai khe bằng 1,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát bằng 2m. Hai khe được rọi đồng thời bằng các bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là  và . Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa vân sáng trung tâm và vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm.

 1. 5,12mm B. 2,36mm C. 2,56mm                     D. 1,92mm

Câu 3: M¹ch R, L , C m¾c nèi tiÕp , ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch , ®iÒu kiÖn cã céng h­ëng

 1. LC2 = R2 B. R = L/C C.  = 1/LC                          D. LC2 = 1

Câu 4: Mét chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hoµ däc trôc Ox quanh VTCB O víi biªn ®é A vµ chu k× T. Trong kho¶ng thêi gian T/3 qu·ng ®­êng lín nhÊt mµ chÊt ®iÓm cã thÓ ®i ®­îc lµ

 1. A B. 1,5A C. A                                       D. A.

Câu 5: Cho m¹ch xoay chiÒu kh«ng ph©n nh¸nh RLC cã tÇn sè dßng ®iÖn thay ®æi ®­îc. Gäi  lÇn l­ît lµ c¸c gi¸ trÞ cña tÇn sè dßng ®iÖn lµm cho . Ta cã

 1. B. C.              D. mét biÓu thøc quan hÖ kh¸c

Câu 6: Trong dao ®éng ®iÒu hoµ, gia tèc lu«n lu«n

 1. ng­îc pha víi li ®é B. vu«ng pha víi li ®é C. lÖch pha  víi li ®é       D. cïng pha víi li ®é

Câu 7: Mét sãng ngang lan truyÒn trªn mét sîi d©y rÊt dµi cã ph­¬ng tr×nh sãng (m,s). Tèc ®é truyÒn sãng trªn d©y

 1. 40m/s B. 80m/s C. 50m/s                                D. 100m/s

Câu 8: Sù h×nh thµnh dao ®éng ®iÖn tõ tù do trong m¹ch dao ®éng lµ do hiÖn t­îng nµo sau ®©y

 1. HiÖn t­îng tõ hãa B. HiÖn t­îng c«ng h­ëng ®iÖn
 2. HiÖn t­îng c¶m øng ®iÖn tõ D. HiÖn t­îng tù c¶m

Câu 9: Víi m¸y biÕn ¸p, nÕu bá qua ®iÖn trë cña c¸c d©y quÊn th× ta lu«n cã:

 1. = B.  =                          C.  =                         D. =

 

Câu 10: Mét lß xo nhÑ treo th¼ng ®øng cã chiÒu dµi tù nhiªn lµ 30cm. Treo vµo ®Çu d­íi lß xo mét vËt nhá th× thÊy hÖ c©n b»ng khi lß xo gi·n 10cm. KÐo vËt theo ph­¬ng th¼ng ®øng cho tíi khi lß xo cã chiÒu dµi 42cm, råi truyÒn cho vËt vËn tèc 20cm/s h­íng lªn trªn (vËt dao ®éng ®iÒu hoµ).Chän gèc thêi gian khi vËt ®­îc truyÒn vËn tèc,chiÒu d­¬ng h­íng lªn. LÊy  .  Ph­¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt lµ:

 1. x = (cm) B. x = (cm)
 2. x = (cm) D. x = (cm)

Câu 11: Tìm phát biểu sai về sự tạo thành quang phổ vạch của hiđrô.

 1. Trong dãy Balmer có bốn vạch Hα , Hb , Hg , Hd thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.
 2. Các vạch trong dãy Paschen được hình thành khi electron chuyển về quỹ đạo M.
 3. Các vạch trong dãy Lyman được hình thành khi electron chuyển về quỹ đạo K.
 4. Các vạch trong dãy Balmer được hình thành khi electron chuyển về quỹ đạo N.

Câu 12: §o¹n m¹ch cã c¶m kh¸ng 10 vµ tô F m¾c nèi tiÕp. Dßng qua m¹ch (A). M¾c thªm ®iÖn trë R nèi tiÕp vµo m¹ch b»ng bao nhiªu ®Ó tæng trë Z = ZL + ZC :

 1. 40() B. 0 () C. 20()                               D. 20()

Câu 13: Mét sãng ngang lan truyÒn trªn mét sîi d©y rÊt dµi cã ph­¬ng tr×nh sãng (m,s). §é dêi cña mét phÇn tö m«i tr­êng cã täa ®é  cm ë thêi ®iÓm s

 1. m B. . m C. m                         D. m

Câu 14: Cho m¹ch R, L , C m¾c nèi tiÕp R = 20,L=0,6/  (H ), C = 10-3/4 (F).§Æt vµo hai ®Çu m¹ch ®iÖn mét ®iÖn ¸p u = 200 cos(100t)  V. BiÓu thøc c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch

 1. (A) B. (A)
 2. (A) D. (A)

Câu 15: Sãng (c¬ häc) ngang truyÒn ®­îc trong m«i tr­êng

 1. KhÝ B. Ch©n kh«ng C. Láng                                 D. R¾n

Câu 16: Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha dùa trªn

 1. HiÖn t­îng tù c¶m
 2. HiÖn t­îng c¶m øng ®iÖn tõ vµ sö dông tõ tr­êng quay
 3. HiÖn t­îng tù c¶m vµ sö dông tõ tr­êng quay
 4. HiÖn t­îng c¶m øng ®iÖn tõ

Câu 17: Chän ph¸t biÓu kh«ng ®óng vÒ dao ®éng tæng hîp cña hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph­¬ng cïng tÇn sè:

 1. Biªn ®é dao ®éng tæng hîp cã thÓ b»ng mét trong hai biªn ®é dao ®éng thµnh phÇn
 2. Biªn ®é dao ®éng tæng hîp cã thÓ b»ng kh«ng
 3. Biªn ®é cña dao ®éng tæng hîp kh«ng chØ phô thuéc biªn ®é cña c¸c dao ®éng thµnh phÇn mµ cßn phô thuéc ®é lÖch pha cña hai dao ®éng thµnh phÇn
 4. Biªn ®é dao ®éng tæng hîp kh«ng thÓ nhá h¬n biªn ®é cña c¸c dao ®éng thµnh phÇn

Câu 18: Mét chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hoµ däc trôc Ox quanh vÞ trÝ c©n b»ng O víi chu k× . T¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã, chÊt ®iÓm cã li ®é vµ vËn tèc lµ  vµ . T¹i mét thêi ®iÓm sau ®ã mét kho¶ng thêi gian , li ®é vµ vËn tèc cña nã ®­îc x¸c ®Þnh theo biÓu thøc:

 1. B.
 2. D.

Câu 19: Hai con l¾c ®¬n cã chu k× dao ®éng lÇn l­ît lµ  vµ  ®­îc kÝch thÝch cho b¾t ®Çu dao ®éng nhá cïng lóc. Chu k× dao ®éng trïng phïng cña bé ®«i con l¾c nµy b»ng:

 1. 1,2 s B. 0,9 s C. 0,6 s                                  D. 0,3 s

Câu 20: NÕu ®­a lâi s¾t non vµo trong lßng cuén c¶m th× chu k× dao ®éng ®iÖn tõ sÏ thay ®æi nh­ thÕ nµo ?

 1. Kh«ng ®æi B. Gi¶m C. T¨ng lªn                  D. Cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m

Câu 21: Dßng quang  ®iÖn b·o hoµ cã c­êng ®é I= 2.10-3A . C«ng suÊt bøc x¹ cña chïm s¸ng tíi lµ 1,515W. B­íc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch lµ . HiÖu suÊt l­îng tö lµ

 1. 0,3% B. 3% C. 30%                                   D. 5%

Câu 22: Biết lực tương tác giữa e và hạt nhân nguyên tử Hiđro là lực Culông. Tính vận tốc của e trên quỹ đạo K

 1. 2,00.106m/s B. 2,53.106m/s C. 0,219.106m/s                     D. 2,19.106m/s

Câu 23: Mét con l¾c ®¬n chiÒu dµi  ®­îc treo vµo ®iÓm cè ®Þnh O. Chu k× dao ®éng nhá cña nã lµ . B©y giê, trªn ®­êng th¼ng ®øng qua O, ng­êi ta ®ãng 1 c¸i ®inh t¹i ®iÓm O’ bªn d­íi O, c¸ch O mét ®o¹n  sao cho trong qu¸ tr×nh dao ®éng, d©y treo con l¾c bÞ v­íng vµo ®inh. Chu k× dao ®éng bÐ cña con l¾c lóc nµy lµ:

 1. B. C.                                   D.

Câu 24: XÐt m¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC, hiÖu ®iÖn thÕ ë 2 ®Çu m¹ch lÖch pha so víi c­êng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch 1 gãc. KÕt qu¶ nµo sau ®©y lµ ®óng?

 1. ZC = 2 ZL B.                    C. ZL = ZC                                                            D. ZL = 2ZC

Câu 25: Chiếu vào mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang A=60o một chùm ánh sáng trắng hẹp. Biết góc lệch của tia màu vàng đạt giá trị cực tiểu. Tính góc lệch của tia màu tím. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng vàng bằng 1,52 và ánh sáng tím bằng 1,54

 1. 40,720 B. 51,2o C. 60o                                                              D. 29,6o

Câu 26: Chọn phát biểu sai về thang sóng điện từ:

 1. Các sóng có bước sóng càng ngắn thì càng dễ làm phát quang các chất và gây ion hoá chất khí
 2. Các sóng có tần số càng nhỏ thì càng dễ quan sát hiện tượng giao thoa của chúng
 3. Các sóng có bước sóng càng ngắn thì càng dễ tác dụng lên kính ảnh
 4. Các sóng có tần số càng nhỏ thì tính đâm xuyên càng mạnh

Câu 27: Tìm kết luận sai: Để phát hiện ra tia X, người ta dùng .

 1. máy đo dùng hiện tượng iôn hoá B. màn huỳnh quang
 2. Điện nghiệm có kim điện kế D. tế bào quang điện

Câu 28:  Ca tèt cña tÕ bµo quang ®iÖncã c«ng tho¸t A = 4,14eV. ChiÕu vµo ca tèt mét bøc x¹ cã b­íc sãng = 0,2. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a an«t vµ ca tèt ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn g× ®Ó kh«ng mét electron nµo vÒ ®­îc anèt?

 1. UAK B. UAK C. UAK                                           D. Mét gi¸ trÞ kh¸c

Câu 29: Sãng ©m kh«ng thÓ truyÒn ®­îc trong m«i tr­êng

 1. KhÝ B. Láng C. R¾n                                   D. Ch©n kh«ng

Câu 30: Mét m¹ch dao ®éng gåm tô ®iÖn pF, cuén c¶m L = 10H, Gi¶ sö t¹i thêi ®iÓm ban ®Çu c­êng ®é dßng ®iÖn lµ cùc ®¹i vµ b»ng 40 mA. BiÓu thøc cña c­êng ®é dßng ®iÖn lµ

 1. (A) B.  (A)
 2. (A) D.  (A)

Câu 31: Cho m¹ch xoay chiÒu R,L,C kh«ng ph©n nh¸nh, ,, . C«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch lµ

 1. 100W B. 200 W                         C. 200 W                               D. 100 W

Câu 32: Cho m¹ch xoay chiÒu kh«ng ph©n nh¸nh RLC cã R thay ®æi ®­îc.  HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu m¹ch lµ (V) ,  (F)   , (H) .§Ó c«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch cùc ®¹i th× gi¸ trÞ cña R b»ng

 1. 120 B. 50 C. 100                                D. 200

Câu 33: Cho mét hép ®en X bªn trong chøa 2 trong 3 phÇn tö R, L,C. §Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi U = 100 V vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch th× thÊy. X¸c ®Þnh c¸c phÇn tö trong m¹ch vµ gi¸ trÞ cña c¸c phÇn tö ®ã.

 1. Cuén d©y kh«ng thuÇn c¶m B. Cuén d©y thuÇn c¶m,
 2. Cuén d©y kh«ng thuÇn c¶m D. §iÖn trë thuÇn vµ tô ®iÖn,

Câu 34: Mét hép ®en chøa mét phÇn tö vµ mét linh kiÖn nµo ®ã. NÕu ta m¾c dßng ®iÖn mét chiÒu   qua hép th× thÊy c«ng suÊt lµ P, khi ta thay dßng ®iÖn trªn b»ng dßng ®iÖn xoay chiÒu cã c­êng ®é hiÖu dông ®óng b»ng 2 A th× thÊy c«ng suÊt chØ cßn lµ P/2. PhÇn tö vµ linh kiÖn trong hép X lµ

 1. Tô ®iÖn vµ ®iot B. Cuén d©y kh«ng thuÇn c¶m
 2. Cuén d©y thuÇn c¶m vµ ®iot D. §iÖn trë thuÇn vµ ®iot

Câu 35: Mét m¹ch dao ®éng gåm tô ®iÖn pF, cuén c¶m . Gi¶ sö t¹i thêi ®iÓm ban ®Çu c­êng ®é dßng ®iÖn lµ cùc ®¹i vµ b»ng 40 mA. BiÓu thøc cña hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô lµ

 1. B. C.     D.

Câu 36: HiÖn t­îng céng h­ëng dao ®éng c¬ häc sÏ biÓu hiÖn râ nhÊt khi

 1. Lùc ma s¸t cña m«i tr­êng nhá kh«ng ®¸ng kÓ
 2. Biªn ®é cña dao ®éng c­ìng bøc b»ng biªn ®é cña dao ®éng riªng
 3. TÇn sè cña dao ®éng c­ìng bøc b»ng tÇn sè cña dao ®éng riªng
 4. C¶ 3 ®iÒu kiÖn trªn

Câu 37: Một ống Rơnghen phát ra bứt xạ có bước sóng nhỏ nhất là 5. Cho điện tích electron; hằng số plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc của ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt là

 1. 2484V B. 1600V C. 3750V                       D. 2475V

Câu 38: Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là:

 1. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của môi trường
 2. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn phát ra quang phổ liên tục
 3. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn phát ra quang phổ liên tục
 4. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải thấp hơn nhiệt độ của môi trường

Câu 39: §Ó t¨ng chu kú dao ®éng cña con l¾c lß xo lªn 2 lÇn, ta ph¶i thùc hiÖn c¸ch nµo sau ®©y:

 1. Gi¶m ®é cøng cña lß xo ®i 4 lÇn B. Gi¶m biªn ®é cña nã ®i 2 lÇn
 2. T¨ng khèi l­îng cña vËt lªn 2 lÇn D. T¨ng vËn tèc dao ®éng lªn 2 lÇn

Câu 40: Trong thÝ nghiÖm víi khe I©ng nÕu thay kh«ng khÝ b»ng n­íc cã chiÕt suÊt n = 4/3 th× hÖ v©n giao thoa trªn mµn ¶nh sÏ thay ®æi nh­ thÕ nµo. Chän ®¸p ¸n ®óng.

 1. Kho¶ng v©n trong n­íc gi¶m ®i vµ b»ng 3/4 kho¶ng v©n trong kh«ng khÝ
 2. Kho¶ng v©n t¨ng lªn b»ng 4/3 lÇn kho¶ng v©n trong kh«ng khÝ
 3. Kho¶ng v©n kh«ng ®æi
 4. V©n chÝnh gi÷a to h¬n vµ dêi chç

II. PHẦN RIÊNG

ThÝ sinh chØ ®­îc lµm 1 trong 2 phÇn A hoÆc B

 1. PhÇn dµnh riªng cho thÝ sinh thuéc ban chuÈn (10 c©u, tõ c©u 41 ®Õn c©u 50)

C©u 41: Mét chÊt ph¸t quang ph¸t ra ¸nh s¸ng mµu lôc.ChiÕu ¸nh s¸ng nµo d­íi ®©y vµo chÊt ®ã th× nã sÏ ph¸t quang:

 1. ¸nh s¸ng mµu vµng B. ¸nh s¸ng mµu tÝm          C. ¸nh s¸ng mµu ®á         D. ¸nh s¸ng mµu da cam

C©u 42: M¹ch biÕn ®iÖu dïng ®Ó lµm g×? Chän c©u ®óng:

 1. KhuyÕch ®¹i dao ®éng ®iÖn tõ cao tÇn
 2. Trén sãng ®iÖn tõ tÇn sè ©m víi sãng ®iÖn tõ cao tÇn
 3. T¹o ra sao ®éng ®iÖn tõ cao tÇn
 4. T¹o ra dao ®éng ®iÖn tõ tÇn sè ©m

C©u 43: §¬n vÞ Mev/c2 cã thÓ lµ ®¬n vÞ cña ®¹i l­îng vËt lý nµo sau ®©y?

 1. N¨ng l­îng liªn kÕt B. §é phãng x¹ C. H»ng sè phãng x¹       D. §é hôt khèi

C©u 44: §Æt hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu u = 160Cos100(v) vµo hai ®Çu mét ®o¹n m¹ch xoay chiÒu thÊy biÓu thøc dßng ®iÖn lµ i = Cos(100)A. M¹ch nµy cã nh÷ng linh kiÖn g× ghÐp nèi tiÕp víi nhau?

 1. C nèi tiÕp L B. R nèi tiÕp L C. R nèi tiÕp L nèi tiÕp C                       D. R nèi tiÕp C

C©u 45: Khi g¾n mét qu¶ cÇu nÆng m1 vµo mét lß xo, nã dao ®éng víi mét chu kú T1 = 1,2(s); khi g¾n qu¶ nÆng m2 vµo còng lß xo ®ã nã dao ®éng víi chu kú T2 = 1,6(s). Khi g¾n ®ång thêi 2 qu¶ nÆng (m1 + m2) th× nã dao ®éng víi chu kú:

 1. T = T1 + T2= 2,8(s) B. T = = 2(s) C. T = = 4(s)           D. T = = 1,45(s)

C©u 46: Trong chuçi ph©n r· phãng x¹  cã bao nhiªu h¹t  vµ  ®­îc ph¸t ra:

 1. 7vµ 4 B. 7 vµ 2                  C. 4 vµ 7                  D. 3 vµ 4

C©u 47: Mét d©y dµi 80cm ph¸t ra mét ©m cã tÇn sè 100Hz, quan s¸t thÊy cã 5 nót (gåm c¶ hai nót ë ®Çu d©y). VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ:

 1. 40m/s B. 20m/s C. 250m/s                        D. 32m/s

C©u 48: Trong thÝ nghiÖm giao thoa, nÕu lµm cho 2 nguån kÕt hîp lÖch pha nhau th× v©n s¸ng chÝnh gi÷a sÏ thay ®æi nh­ thÕ nµo?

 1. V©n n»m chÝnh gi÷a tr­êng giao thoa B. Kh«ng cßn c¸c v©n giao thoa n÷a
 2. Xª dÞch vÒ phÝa nguån sím pha h¬n D. Xª dÞch vÒ phÝa nguån trÔ pha h¬n

C©u 49: XÐt ®o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë thuÇn R, cuén c¶m thuÇn cã ®é tù c¶m L vµ tô ®iÖn cã mang ®iÖn dung C. NÕu tÇn sè gãc cña hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo 2 ®Çu ®o¹n m¹ch tho¶ m·n hÖ thøc th× kÕt qu¶ nµo sau ®©y kh«ng ®óng?

 1. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông ë 2 ®Çu ®iÖn trë thuÇn R b»ng hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông ë 2 ®Çu c¶ ®o¹n m¹ch
 2. Tæng trë cña m¹ch b»ng kh«ng
 3. C­êng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ cïng pha
 4. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông ë 2 ®Çu cuén c¶m b»ng hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông ë 2 ®Çu tô ®iÖn

C©u 50:Cho 2 dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph­¬ng, cïng tÇn sè cã ph­¬ng tr×nh: (cm), (cm). Ph­¬ng tr×nh dao ®éng tæng hîp cña 2 dao ®éng nµy lµ:

 1. x = 4cos(cm) B. x = 4cos(cm)
 2. x = 4cos(cm) D. x = 4cos(cm)

 

 1. PhÇn dµnh riªng cho thÝ sinh thuéc ban khtn (10 c©u, tõ c©u 51 ®Õn c©u 60)

C©u 51: Khi nguyªn tö Hi®ro chuyÓn tõ tr¹ng th¸i dõng cã n¨ng l­îng  vÒ tr¹ng th¸i dõng cã n¨ng l­îng  thÊp h¬n, nã cã thÓ ph¸t ra mét ph«t«n cã tÇn sè x¸c ®Þnh theo c«ng thøc nµo sau ®©y? BiÕt  h lµ h»ng sè Pl¨ng,  lµ n¨ng l­îng ë tr¹ng th¸i dõng c¬ b¶n. Chän ®¸p ¸n ®óng.

 1. B. C.      D.

C©u 52: Ph­¬ng tr×nh nµo d­íi ®©y biÓu diÔn mèi quan hÖ gi÷a to¹ ®é gãc vµ thêi gian trong chuyÓn ®éng quay nhanh dÇn ®Òu cña vËt r¾n quanh mét trôc cè ®Þnh

 1. B. C.             D.

C©u 53: Mét chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hoµ däc trôc Ox quanh vÞ trÝ c©n b»ng O víi ph­¬ng tr×nh  (cm,s). Trong gi©y ®Çu tiªn nã ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng

 1. 5 lÇn B. 3 lÇn C. 2 lÇn                            D. 4 lÇn

C©u 54: Trong thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng Y©ng, nÕu gi÷ nguyªn c¸c yÕu tè kh¸c, chØ t¨ng dÇn bÒ réng cña hai khe  th×:

 1. §é s¸ng cña c¸c v©n s¸ng t¨ng dÇn
 2. Kho¶ng v©n t¨ng dÇn
 3. HiÖn t­îng giao thoa ¸nh s¸ng kh«ng cã g× thay ®æi
 4. BÒ réng c¸c v©n s¸ng t¨ng dÇn

C©u 55: Mét c¸i cét dµi 2 m ®ång chÊt tiÕt diÖn ®Òu ®øng c©n b»ng trªn mÆt ®Êt n»m ngang. Do bÞ ®ông nhÑ, cét bÞ ng· xuèng trong mÆt ph¼ng th¼ng ®øng. Gi¶ sö ®Çu d­íi cña cét kh«ng bÞ xª dÞch. Tèc ®é cña ®Çu trªn cña cét ngay tr­íc khi nã ch¹m ®Êt lµ

 1. B. C.                      D.

C©u 56: Tia tö ngo¹i ph¸t ra m¹nh nhÊt tõ

 1. Hå quang ®iÖn B. Mµn h×nh m¸y vi tÝnh C. Lß s­ëi ®iÖn            D. Lß vi sãng

C©u 57: Mét thanh ®ång chÊt khèi l­îng M cã chiÒu dµi L cã thÓ quay tù do mét ®Çu quanh mét b¶n lÒ g¾n vµo t­êng cè ®Þnh. Thanh ®­îc gi÷ n»m ngang råi th¶ cho r¬i tù do. M« men qu¸n tÝnh cña thanh lµ . Gia tèc r¬i tù do lµ g. T¹i thêi ®iÓm b¾t ®Çu th¶, gia tèc gãc vµ gia tèc dµi cña thanh lÇn l­ît b»ng

 1. vµ B.  vµ
 2. vµ D.  vµ

C©u 58: Mét ®­êng d©y dÉn ®iÖn mét dßng ®iÖn xoay chiÒu tõ n¬i ph¸t ®iÖn ®Õn n¬i tiªu thô xa 3 km. HiÖu ®iÖn thÕ vµ c«ng suÊt n¬i ph¸t lµ 6 kV vµ  540 kW. D©y dÉn lµm b»ng nh«m tiÕt diÖn 0,5 cm2 vµ ®iÖn trë suÊt . HÖ sè c«ng suÊt cña m¹ch ®iÖn b»ng 0,9. HiÖu suÊt truyÒn t¶i ®iÖn trªn ®­êng d©y b»ng:

 1. 85,5% B. 92,1% C. 94,4%                         D. Mét ®¸p ¸n kh¸c

C©u 59: M« men qu¸n tÝnh cña mét vËt r¾n kh«ng phô thuéc vµo

 1. kÝch th­íc vµ h×nh d¹ng cña nã B. tèc ®é cña nã C. vÞ trÝ cña trôc quay       D. khèi l­îng cña nã

C©u 60: Khi sãng truyÒn ®i trong mét m«i tr­êng, n¨ng l­îng cña sãng sÏ bÞ gi¶m ®i nhanh nhÊt ®èi víi:

 1. Sãng ©m vµ sãng trªn mÆt n­íc B. Sãng ©m
 2. Sãng trªn d©y th¼ng D. Sãng trªn mÆt n­íc

o0o HÕt o0o

§¸p ¸n ®Ò 1

(1C)(2C)(3D)(4A)(5A)(6A)(7A)(8D)(9A)(10C)

(11D)(12D)(13A)(14B)(15D)(16B)(17D)(18B)(19C)(20C)

(21A)(22D)(23A)(24B)(25A)(26D)(27A)(28A)(29D)(30B)

(31A)(32A)(33C)(34D)(35C)(36A)(37A)(38B)(39A)(40A)

(41B)(42B)(43D)(44A)(45B)(46A)(47A)(48D)(49B)(50B)

(51C)(52B)(53A)(54D)(55B)(56A)(57D)(58C)(59B)(60B)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here