Bộ Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh hay có đáp án

0
3545
Bộ Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh hay có đáp án
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


Bộ Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh hay có đáp án

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan:5 đề thi thử ĐH môn hóa năm 2009 và đáp án


Mục Lục

Quảng Cáo

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Bộ Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh hay có đáp án

Bộ Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh hay có đáp án

ĐỀ 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

AN GIANG

———————–

 

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

Năm học: 2010-2011

Khoá ngày: 01/07/2010

MÔN TIẾNG ANH

Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh làm bài trên giấy thi; Đề thi có 02 trang)

Họ, tên thí sinh: ………………………………          Số báo danh: …………………..

 1. Chọn từ (tương ứng với A, B, C, hoặc D) mà phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại (0.5 điểm)

 

 1. looked B. missed                   C. watched                 D. wanted
 2. where B. who                        C. what                       D. why
 1. Chọn từ (tương ứng với A, B, C, hoặc D) mà trọng âm chính được đặt ở vị trí khác với những từ còn lại (0.5 điểm)

 

 1. river B. picnic                    C. typhoon                 D. forecast
 2. capture B. expect                    C. erupt                      D. behave
 • Điền vào chỗ trống bằng hình thức đúng của động từ cho trong ngoặc đơn (1.5 điểm)

 

 1. We ……… (start) our new school year last month.
 2. Nam and Hoa ……… (do) an English exercise now.
 3. If she ……… (have) time this morning, she will finish this drawing.
 4. Maryam and I enjoy ……… (go) to the park on summer evenings.
 5. “War and Peace” ……… (be) the longest book I’ve ever read.
 6. Yoko tried ……… (catch) the bus, but he missed it.
 1. Điền vào chỗ trống bằng hình thức đúng của từ cho trong ngoặc đơn (1 điểm)

 

 1. The ao dai is the ……… dress of Vietnamese women. (tradition)
 2. Tet holiday is the most important ……… for Vietnamese people. (celebrate)
 3. We have to be ……… when riding our bikes on the streets. (care)
 4. The old man walked ……… to the park. (slow)
 1. Điền vào chỗ trống bằng một giới từ thích hợp (1 điểm)
  1. The bus collected us ……… 5 o’clock in the morning.
  2. Goodbye! See you ……… Monday.
  3. “Turn ……… the television for me, will you? I want to watch the weather forecast.”
  4. It’s very difficult for us to look ……… a house in this big city.
 1. Xác định từ hoặc cụm từ có gạch dưới (tương ứng với A, B, C, hoặc D) sai về ngữ pháp tiếng Anh trong các câu dưới đây (1 điểm)

 

 1. Your brother likes watching documentaries, isn’t he?

A                              B                              C               D

 1. I suggest to have a separate wastebasket for wastepaper.

A             B                                       C         D

 1. Bob failed his physics For, he has to do the test again.

A               B             C                  D

 1. Uncle Tom is the man he is wearing a suit with red tie.

A          B           C                 D

 • Chọn từ thích hợp nhất (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau (1 điểm)

 

Although the world’s energy resources have taken many millions of years to produce, we are quickly beginning to …(1)… these supplies. Recently a UN committee reported that the world’s oil and gas supplies would last about 100 years if used carefully. The report stated that …(2)… would be enough oil and gas for a century only if the present demand could be controlled. If the demand continued to …(3)…, the report said that fuel supplies would …(4)… for less than forty years. According to the report, governments must now take steps to control the amounts of fossil fuel which are used.

 1. end B. exhaust                  C. finish                     D. destroy
 2. it B. this                         C. they                                    D. there
 3. grow B. decrease                C. reduce                   D. enlarge
 4. long B. tow                         C. last                         D. widen
 • Đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi (2 điểm)

 

A tornado is a tube of spinning air that touches the ground. Wind inside the tornado, spinning very fast, makes tornadoes very dangerous.

Tornadoes mostly happen during very strong thunderstorms. They cause a lot of damage to anything they touch. People die every year from tornadoes.

Tornadoes are ranked on the Fujita scale, from F0 to F5. F0 has the lowest wind speed, and F5 has the highest wind speed.

The United States of America has the most tornadoes every year, but tornadoes can happen in any country. If a tornado is coming, the safest thing to do is to go to a basement or a bathroom with no windows. People should never be in a car or a mobile home when there is a tornado near.

 1. What is a tornado?
 2. When do tornadoes mostly happen?
 3. How are tornadoes ranked?
 4. Where should we hide if a tornado comes?
 1. Hoàn thành câu thứ hai với các từ cho sẵn sao cho không đổi nghĩa so với câu gốc (1.5 điểm)

 

 1. I don’t have a pen pal.

I wish …………………………………………………………

 1. “Do you go to school by bicycle, Tom?” Mary asked.

Mary asked Tom ……………………………………………..

 1. We can solve the problem.

The problem ………………………………………………….

 1. Peter doesn’t have the key, so he can’t get into the house.

If Peter ………………………………………………………..

 1. They began living in this village 20 years ago.

They have …………………………………………………….

 1. In spite of being tired, John finished his homework.

Although ………………………………………………………

————————-Hết———————

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

AN GIANG

———————–

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

Năm học: 2010-2011

Khoá ngày: 01/07/2010

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH

 

 1. (0.5 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm
  1. D B
 1. (0.5 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm
  1. C A
 • (1.5 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm
  1. started are doing   3. has              4. going          5. is                 6. to catch
 • (1 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm
  1. traditional celebration                        3. careful       4. slowly
 • (1 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm
  1. at on                           3. on               4. for
 1. (1 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm
  1. D A                             3. C                 4. B
 • (1 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm
  1. B D                             3. A                 4. C
 • (2 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0.5 điểm
 1. (It is) a tube of spinning air that touches the ground.
 2. (They mostly happen) during very strong thunderstorms.
 3. (They are ranked) on the Fujita scale.
 4. In a basement or a bathroom with no windows.
 • (1.5 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm
  1. I wish I had a pen pal.
  2. Mary asked Tom if/ whether he went to school by bicycle.
  3. The problem can be solved (by us).
  4. If Peter had the key, he could get into the house.
  5. They have lived/ have been living in this village for 20 years.
  6. Although John was tired, he finished his homework.

————————-Hết———————

 

ĐỀ 2

SỞ GD& ĐT NGHỆ AN

ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU

NĂM HỌC 2011- 2012

Môn thi: TIẾNg ANH

SECTION I: PHONETICS

 1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
 2. A. precious B. preparation             C. pretty                       D. repetition
 3. A. architect                B. parachute                C. choir                        D. psychology
 4. A. treason             B. reason                      C. season                      D. jealous
 5. A. aggressive            B. suggest                    C. energy                      D. garbage
 6. A. measure B. vision                      C. pleasure                   D. pension

Your answers:

1. 2. 3. 4. 5.
 1. Identify the word whose stressed pattern is different from that of the others.
 2. A. official                    B. literacy                    C. inventory                D. stationery
 3. A. diversity B. severe                      C. ecosystem               D. courageous
 4. A. prediction B. compulsory            C. intelligent                D. judgement
 5. A. valuable B. entertain                  C. honesty                    D. mountain.
 6. A. realize B. product                    C. mechanic                 D. separate

Your answers:

1. 2. 3. 4. 5.

SECTION II: VOCABULARY AND GRAMMAR

 1. Choose the best answer from A, B, C or D to fill in the blanks.
 2. It is recommended that he _______ this course
 3. took                     B. takes                        C. take                          D. taking
 4. Various societies define _______ in many rather complex ways.
 5. that is successful     B. what success is C. that success is        D. what is success
 6. I could not turn in my paper on time because my word processor _______.
 7. fell down B. turned down           C. tore down                D. broke down
 8. “You must always ­­_______ us the truth” the judge said to the man.
 9. tell B. confess                    C. speak                       D. say
 10. Her father is a _______ drinker. He is always drinking.
 11. strong B. heavy                       C. addictive                 D. capable
 12. Don’t set off fireworks too closely to your house, _______?
 13. do you B. don’t you                C. will you                   D. won’t you
 14. Trains stop here in order to _______ passengers only.
 15. pick up B. get off                      C. pull up                     D. pull in
 16. In recent years, more and more people _______ for things with credit cards.
 17. pay B. are paid                   C. are paying               D. have been paying
 18. He was the first person _______ the fire.
 19. discover B. to discover              C. discovering             D. discovered
 20. “Who was the man with you yesterday?” – “He was _______.”
 21. the next door man B. the man next to the door
 22. the man next by the door                           D. the man next door
 23. John: “I didn’t pass my driving test.” –Anna: “_______!”
 24. Better luck next time B. So poor                    C. Congratulations D. That was nice of them
 25. You can _______ your sister to our party tonight.
 26. bring                       B. carry                        C. take                          D. get
 27. You need more exercise, so you should _______ golf.
 28. carry out                B. take in                     C. turn up                     D. take up
 29. I like that photo very much. Could you make an _______ for me?
 30. increase                 B. enlargement            C. expansion               D. extension
 31. His roses won the first ________in the local flower competition.
 32. prize B. award                       C. cup                           D. reward

Your answers:

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
 1. There are TEN mistakes in the passage. Each numbered line in the right column has one. Find and correct them.

Everyone wants to reduce pollution. But the pollution problem is as complicated as it is serious. It is complicated because of much pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust of automobiles causes a large percent of all air pollution. However, the automobile provides transportation for million of people. Factories discharge much of material that pollutes air and water, but factories give employment to the large number of people.

Thus, to end or great reduce pollution immediately, people would have to stop using many things that benefit them. Most the people do not want to do that, of course. Nevertheless, pollution can be gradual reduced in several ways. Scientists and engineers can work to find ways to less the way of pollution that such things like automobiles and factories cause. Governments can pass and enforce laws that request businesses and traffic to stop, or to cut down on certain polluting activities.

Your answer:

(1) ………..…….…

(2) ………..….……

(3) …………………

(4) …………………

(5) …………………

(6) …………………

(7) …………………

(8) …………………

(9) …………………

(10)……………..……

III. Fill in each blank with the correct form of the given word.

1.  He feels sad about his _______ result in the examination.  SATISFY
2.  The_______ of this factory are widely consumed in this country.  PRODUCE
3.  You must keep on working with him no matter how much you ______.  AGREE
4.  Film festivals are_______ divided into categories like drama, documentary or animation.  TYPICAL
5.  He enjoyed _______ with friends and it cost nothing.  SOCIAL
6.  I have just bought a replacement for one of my favorites which _______ disappeared.  MYSTERY
7. Gift exchange is _______ expression of social relations.  SIGNIFY
8.  I try not to remember this ______ experience that only leaves me with unhappy thoughts.  FRIGHTEN
9. The boy _______ asked for permission to go out with his friends.  REPEAT
10. British Rail apologized for the _______ of the 4.20 to Bath.  CANCEL

Your answers:

1. 2. 3. 4 5.
6. 7. 8. 9. 10.

SECTION III: READING COMPREHENSION

 1. Choose the best answer from A, B, C or D to fill in each numbered blank in the following passage.

NEW HUNT FOR LIFE IN SPACE

British space scientists are planning to join the American in the race to find evidence of life on (1)_______ planets. Alan Penny and his team at the Rutherford Appleton Laboratory have designed a telescope that is 40 times more powerful than Hubble. Known as ‘Darwin’, his telescope could tell if planets 50 (2) _______ years away have any kind of life on them. Two days (3) _______, NASA scientists had shown a proof that one of Jupiter’s moons could support life, Penny announced that his telescope may be included in a European Space Agency mission. The Darwin project, with a (4)_______ of 500 million, is on a short list of two proposals. If approved it will probably be (5)_______ around 2015, its destination somewhere between Mars and Jupiter. The blueprint is actually for five telescopes positioned 50 meters apart in space, slowly circling a (6)_______ processing station. The combined data from these telescopes would build up a full picture of a planet, picking out faint images that have never been seen before. Darwin would not be able to take detailed photographs of the planets it (7) _______, but Penny believes a second- generation telescope could be sent up to do this. He claims it is worthwhile mapping the universe around our (8) _______ galaxy, even though these planets lie (9)_______ our reach for the moment. The European Space Agency will make its decision (10) ______ Darwin within three years.

 1. A. another B. other                        C. others                       D. the other
 2. A. light B. lighten                     C. lightening                D. lighting
 3. A. following B. after                         C. next                          D. later
 4. A. price B. schedule                  C. charge                      D. budget
 5. A. driven B. fetched                    C. launched                 D. taken
 6. A. central                    B. centre                      C. middle                     D. heart
 7. A. invents B. searches                  C. discovers                 D. looks
 8. A. alone B. same                        C. one                           D. own
 9. A. out B. toward                     C. beyond                    D. over
 10. A. of B. on C. about                        D. with

Your answers:

1. 2. 3. 4 5.
6. 7. 8. 9. 10.
 1. Read the following passage and choose the best answer from A, B, C or D to the questions.

A pilot cannot fly by sight alone. In many conditions, such as flying at night and landing in dense fog, a pilot must use radar, an alternative way of navigating. Since human eyes are not very good at determining speeds of approaching objects, radar can show a pilot how fast nearby planes are moving. The basic principle of radar is exemplified by what happens when one shouts in a cave. The echo of the sounds against the walls helps a person determine the size of the cave. With radar, however, the waves are radio waves instead of sound waves. Radio waves travel at the speed of light, about 300,000 kilometers in one second. A radar set sends out a short burst of the radio waves. Then it receives the echoes produced when the waves bounce off objects. By determining the time it takes for the echoes to return to the radar set, a trained technician can determine the distance between the radar set and other objects. The word “radar”, in fact, gets its name from the term “radio detection and ranging”. “Ranging” is the term for detection of the distance between an object and the radar set. Besides being of critical importance to pilots, radar is essential for air traffic control, tracking ships at sea, and for tracking weather systems and storms.

 1. What is the main topic of this passage?
 2. The nature of radar. B. History of radar.
 3. Alternatives to radar. D. Types of ranging.
 4. According to the passage, what can radar detect besides locations of objects?
 5. Shape                     B. Speed                       C. Size                            D. Weight
 6. Which type of waves does radar use?
 7. tidal B. heat                          C. sound                        D. radio
 8. The word tracking in the passage most closely means _______.
 9. sending B. repairing                  C. ranging                      D. searching for
 10. What might be inferred from the passage about radar?
 11. It has improved navigational safety.       B. It was developed from a study of sound waves. C. It takes the place of a radio.                               D. It gave birth to the invention of the airplane.

Your answer:

1. 2. 3. 4. 5.

III. Fill in each numbered blank with a suitable word in the following passage.

The idea that a blind person could drive a car sounds crazy. And the concept of someone who can’t see driving a car at almost 150 miles per hour sounds even (1) _______. Miranda Naylor, a blind accountant from Southport, has done exactly that in an attempt to (2) _______ money for charity. Mrs. Naylor drove (3) _______ sports car for two miles in a straight line along the runway of a disused airfield. She was in radio contact with her husband Pete Naylor, (4) _______ was able to give her directions and advice in this way. Her amazing achievement is expected to raise about £50,000, which will be donated (5) _______ a company that trains dogs for the blind. Mrs. Naylor has been blind (6) _______ she was six years old and she still has some visual memories of the world (7) _______ her. She admits that not having her sight makes her life awkward at times. She believes that if you are disabled in any way, you shouldn’t waste time (8) _______ sorry for yourself. “It makes a lot of sense to keep busy” she says. “Achieving (9)_______ can be a great source of self confidence”. Miranda is now looking for a new challenge and (10) _______ like to ride a motorbike.

Your answers:

1. 2. 3. 4 5.
6. 7. 8. 9. 10.

SECTION IV: WRITING

 1. Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first one.
 2. I find his handwriting very hard to read.

ð I have …………………………………………………………………..………………………..………

 1. He got down to writing a letter as soon as he returned from his work.

   ð No sooner ………………………………………………………………………………………….…..

 1. Success depends on your hard work.

ð The harder …………………………………………………………………………………………..…

 1. “If I were you, I wouldn’t accept his marriage proposal”, said Nam to Lan.

ð Nam …………………………………………………………………………………………….………

 1. No matter how hard I tried, I could not open the window.

ð Try ……………………………………………………………………………………..……………..….

 1. Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first one, using the given word. Do not change the given word.
1. The fridge is completely empty.

ð …………………………………………………………….………………

LEFT
2. It is pointless to have that old typewriter repaired.

ð …………………………………………………………….………………

WORTH
3. Frank never pays any attention to my advice.

ð …………………………………………………………….………………

NOTICE
4. John only understood very little of what the teacher said.

ð …………………………………………………………….………………

HARDLY
5. Her ability to run a company really impresses me.

ð …………………………………………………………….………………

IMPRESSED
ĐÁP ÁN BÀI THI TIẾNG ANH VÀO 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU

SECTION I: PHONETICS

 1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently… (5×1=5 pts)
1. C 2. B 3. D 4. A 5. D
 1. Identify the word whose stressed pattern is different from … (5×1=5 pts)
1. A 2. C 3. D 4. B 5. C

SECTION II: VOCABULARY AND GRAMMAR

 1. Choose the best answer from A, B, C or D to fill in the gaps. (15×1=15 pts)
1.   C 2.   B 3.   D 4.   A 5.   B
6.   C 7.   A 8.   D 9.   B 10. D
11. A 12. C 13. D 14. B 15. A
 1. There are TEN mistakes in the passage. Find them out and correct them. (10×1=10 pts)
1. because 2. from 3. percentage 4. millions 5.   a
6. greatly 7. Most of 8. gradually 9. lessen 10. as

III. Fill in each gap with the correct form of the given words.                               (10×1=10 pts)

1. unsatisfactory 2. products 3. disagree 4. typically 5.   socializing
6. mysteriously 7. significant  8. frightening  9. repeatedly 10. cancellation

SECTION III: READING COMPREHENSION

 1. Choose the best answer to fill each blank in the following passage. (10×1=10 pts)
1. B 2. A 3. D 4. D 5.   C
6. A 7. C 8. D 9. C 10. B
 1. Read the passage and choose the answers to the questions below. (5×2=10 pts)
1. A 2. B 3. C 4. D 5. A

III. Fill each blank in the following passage with a suitable word.                        (10×1=10 pts)

1. crazier 2. raise 3. a 4. who 5.   to
6. since 7. around 8. feeling 9. something 10. would

SECTION IV: WRITING

 1. Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first. (5×1=5 pts)
 2. I have difficulty (in) reading his handwriting.
 3. No sooner had he returned from his work than he got down to writing a letter.
 4. The harder you work, the more successful you are.
 5. Nam advised Lan not to accept his marriage proposal.
 6. Try as hard as I might, I could not open the window.
 7. Finish the second sentence so that it has ….        (5×1=5 pts)
 8. There is nothing left in the fridge.
 9. That old typewriter is not worth repairing. / It is not worth repairing that old typewriter.
 10. Frank never takes any notice of my advice.
 11. John could hardly understand what the teacher said. /Hardly could John understand……
 12. What I am really impressed by is her ability to run a company. / I’m really impressed by her….

ĐỀ 3

UBND TỈNH BẮC NINH

ĐỀ CHÍNH THỨC

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN

Năm học 2009-2010

MÔN THI: Tiếng Anh (Dành cho thí sinh thi vào chuyên Anh)

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề);

Ngày thi: 09/07/2009

 1.   PHONETICS (10 POINTS)
 2. Choose the word (A, B, C or D) that has the underlined part pronounced differently from the others in each group. (5 points)
 1. climate B. comic                     C. hike                        D. website
 2. worked B. laughed                 C. hoped                    D. naked
 3. cover                 B. category               C. ancient                     D. decorate
 4. erupt B. humor                  C. UFO               D. communicate
 5. Buddhish B. bomb                   C. viable                        D. bulb
 6. Choose the word ( A, B, C or D) whose main stress pattern is not the same as that of the others. (5 points)
 7. A. comprise B. depend C. design                      D. novel
 8. A. tropical B. collection C. tendency                 D. charity
 9. A. friendliness B. occasion C. pagoda                   D. deposit
 10. A. importing B. specific C . impolite                  D. important
 11. A. federation B. unpolluted C. disappearing        D. profitable
 12. VOCABULARY AND GRAMMAR (35 POINTS)
 13. Choose the best answer to complete each sentence. (10 points)
 14. All the sentences below use “the”, which is the correct one?
 15. Can you pass the sugar please? B. The crime is a problem in many big cities.
 16. The apples are good for you. D. I love the skiing.
 17. Our friends have lived in Ho Chi Minh city_______ 2002.
 18. for B. since C. in                                D. about
 19. He prefers soccer______ tennis.
 20. from B. than C. to                                 D. or
 21. If they worked more carefully, they _____ so many mistakes.
 22. won’t make B. don’t make C. wouldn’t make            D. didn’t make
 23. He _______to his friend’s party when his parents asked him to go home.
 24. goes B. was going C. went                           D. has gone
 25. There’s a strange man behind us. I think ______.
 26. we are followed B. we are being followed
 27. we are being following D. we are following
 28. Which of the following is the strongest advice?
 29. You should get a hair- cut. B. If I were you, I’d get a hair-cut.
 30. You ought to get a hair- cut. D. You really must get a hair- cut.
 31. ________ you mind if I use your dictionary?
 32. Will B. Do   C. Can                            D. Did
 33. Mr. Vo Van Kiet, _______ was our former Prime Minister, was born in Vinh Long.
 34. that B. whose C. Who                           D. whom
 35. All that rubbish will have to be ________ at once.
 36. get rid of B. got rid of C. got rid                       D. getting rid of
 37. Give the correct form of the verbs in brackets to complete the following sentences. (10 points)
 38. My friend was (make)_____ (pay)_______ back the book.
 39. Hardly he (take) ________ up the book when the phone (ring) ________.
 40. Can you imagine what I (come) _______ across when I (roll) ________ up the carpet yesterday?
 41. If she wins the prize, it (be) __________because she (write) ______very well.
 42. He resented (ask) ______ (wait) _______. He had expected the minister to see him at once.

III. Give the correct form of the word in brackets to complete each sentence. (10 points)

 1. A lot of toys encourage children’s_________. (imagine)
 2. The factory has provided cheaper__________ lately. (produce)
 3. Burning coal is an _______ way of heating a house. Gas is much cheaper. (economy)
 4. According to some scientists the earth is losing its outer atmosphere because of_____. ( pollute)
 5. She has one of the biggest art________ in Britain. ( collect)
 6. __________ has caused many so-called man-made disasters. (forest)
 7. __________ often walk through the streets shouting or singing about something they sell. (cry)
 8. Gas and oil________ always increases in cold weather. (consume)
 9. The police are interested in the sudden________ of the valuable painting. (appear)
 10. He claimed that his___________ had caused him to become a criminal. (bring up)
 1. Each of the following sentences has four words or phrases underlined. The four underlined parts of the sentence are marked A, B, C, D. You are to identify the one underlined word or phrase that should be corrected or rewritten. (5 points)
 2. Preserving natural resources mean reserving them for our future.

A                                         B           C                 D

 1. Despite of the increase in air fares, most people still prefer to travel by plane.

A                                                                         B      C        D

 1. Regardless of your teaching method, the objective of any conversation class should be for

A                                                                                                                       B

students to practice speaking words.

C                   D

 1. The injured man was taken to the hospital.

A       B                       C                D

 1. In order for one to achieve the desired results in this experiment, it is necessary that he work as fastly as possible.

A    B            C             D

 1. READING  (30 POINTS)
 2. The reading is followed by several questions about it. There are four possible answers (A, B, C, or D) for each question. Choose the best answer. (15 points)

                                                BENJAMIN FRANKLIN

Few people can embody the spirit of early America as much as Benjamin Franklin. He lived through almost the whole of the eighteenth century, being born six years after, and dying ten years before it ended. In this time he saw the American colonies grow from tiny settlements into a nation, and he also contributed much to the development of the new state.

At the age of 17 Franklin ran away to Philadelphia. He had already received some training as a printer’s apprentice, and this helped him seven years later, with his first publication, the Pennsylvania Gazette. He also received a contract to do government printing work, which helped him to rise from his poor background to become a successful entrepreneur. Some of his experience in business was shared in his famous Poor Richard’s Almanak, which established his reputation throughout the American colonies. In another of his works, the Autobiography, which was written toward the end of his life, he shows the same quiet common sense.

He was deeply interested in science and natural history, and his experiments with electricity and lightning led directly to the invention of the lightning rod. He was also interested in improving the conditions of his fellow men. He was involved in a number of projects in his native Philadelphia, including the setting up of a library, a university, a philosophical society, and–because he was a pragmatic man–a fire prevention service. In 1753 he became Postmaster–General of the colonies. Through this experience he began to develop the idea that the colonies of North America should be a single nation. Later, he went to London to try to persuade the British government to change the conditions, especially the taxes, that later led the American colonists into rebellion.

Whatever Benjamin Franklin’s personal feelings about the rebellion of the American states, he worked hard to make it succeed. As ambassador to France, he encouraged the French to help George Washington. After the war he attended the American constitutional congress. This was his last contribution, for he died later that year. He is still fondly remembered by Americans as one of the creators of the United States.

 1. What is a good description for this text?
 2. An autobiography of Benjamin Franklin. B. The life of Benjamin Franklin.
 3. The works of Benjamin Franklin. D. Franklin and American Independence.
 4. When was Benjamin Franklin born?
 5. 1806 B. 1794                    C. 1717                           D. 1706
 6. Which of these happened first?
 7. Franklin trains as a painter. B. Franklin runs away to Philadelphia.
 8. the American colonies rebel D. Franklin starts his first publication.
 9. What was Poor Richard’s Almanak about?
 10. Franklin’s reputation. B. How to succeed in business.
 11. how to do government printing. D. The text does not say.
 12. In which countries did Franklin live?
 13. England and France. B. Philadelphia and England.
 14. London and America. D. England, America and France.
 15. Read the text below and think of the word which best fits each space. Use only one word in each space. There is an example at the beginning (0). (15 points)

SAVING THE TIGER.

In 1973, when the tiger appeared to (0) be facing extinction, the World Wide Fund for nature and __(1)____ Indian Government agreed to set ___(2)__ “Operation Tiger” – a campaign __(3)___ save this threatened creature. They started by creating nine special parks ___ (4) ___ that tigers could live in safety. The first was at Ramthambhore , a region ___(5)__ was quickly turning into a desert __(6)__ too much of the grass was being eaten by the local people’s cattle. At the time there ____(7)__ just fourteen tigers left there. The government had to clear twelve small villages, which means moving nearly 1,000 people and 10,000 cattle so the land __ (8) __ be handed back to nature.

Today, Ramthambhore is a very different place, with grass tall ___(9)___ for tigers to hide in, and There are now at _(10)___ forty of them __(11)__ the park, wandering freely about. Other animals have also benefited. For example, there are many ___(12)____ deer and monkeys than before. The people __(13)__ were moved are now living in better conditions. They live in new villages away __(14)___ the tiger park, with schools, temples and fresh water supplies. There are now sixteen such tiger parks in India and the animals’ future looks ___ (15)____ little safer.

 1. WRITING (25 POINTS)
 2. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the sentence printed before it, begin with the given word(s) or phrase. (20 points)
 3. You should review your lessons for the exam.

It’s time____________________________________________________________

2.That man used to work with me when I lived in New York.

That’s ____________________________________________________________

3.What a pity they close the shops at lunch- time.

I wished ____________________________________________________________

 1. We like ice- cream but we don’t have it every day.

Although ___________________________________________________________

5.When did you start working in that factory?

How long ___________________________________________________________

 1. Oil was slowly covering the sand of the beach.

The sand ___________________________________________________________

 1. “ Where’ s the station car- park?” Mrs. Smith asked.

Mrs. Smith asked ____________________________________________________

 1. He was sorry he hadn’t said goodbye to her at the airport.

He regretted _________________________________________________________

 1. I advise you not to buy that car.

If _________________________________________________________________

 1. Why don’t you ask her yourself?

I suggest that _______________________________________________________

 1. Make full sentences based on given cues. (5 points)
 2. If you/ not go/ the party/ I / go/ either.
 3. Unless/ I/ have/ quiet room/ I/ not/ able/ do/ work.
 4. nurse/ kind enough/ help him/ walk.
 5. He/ rather spend/ holidays/ a farm/ seaside.
 6. I/ return/ visit/ Japan. It/ wonderful trip.

THE END

 

 

Đáp án chuyên 10 (2009-2010)

 1. PHONETICS(10pts)
 2. Choose the word in each that has the underlined part pronounced differently from the others in each group.(5pts) ( mỗi câu viết đúng được 1đ)
1. B 2. D 3. C 4. A 5. B
 1. Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others.(5pts)

( mỗi câu viết đúng được 1đ)

1. D 2. B 3. A 4. C 5. D
 1. VOCABULARY AND GRAMMAR(35pts)
1. A 2. B 3. C 4. C 5. B 6. B 7. D 8. B 9. C 10. B
 1. Choose the best answer to complete each sentence.(10pt)s( mỗi câu viết đúng được 1đ)
 2. Give the correct form of the verbs in brackets to complete the following sentences. (10pts)

(( mỗi câu viết đúng được 1đ)

 1. made – to pay                               came – was rolling
 2. had he taken – rang will be – writes                        5. being asked – to wait

III. Give the correct form of the word in brackets to complete each sentence.(10pts)

( mỗi câu viết đúng được 1đ, nếu viết đượcc từ nhưng thiếu “s” thì từ đó vẫn không được tính điểm)

1. imagination 2. products 3. uneconomical

uneconomic

4. pollution 5. collections
6. Deforestation 7. Criers 8. consumption 9. disappearance

re – appearance

10. upbringing

 

 1. Each of the following sentences has four words or phrases underlined. The four underlined parts of the sentence are marked A, B, C, D. You are to identify the one underlined word or phrase that should be corrected or rewritten.(5pt) (mỗi câu viết đúng được 1đ)
1. B 2. A 3. D 4. D 5. C
 1. READING (30PTS)
 2. The reading is followed by several questions about it. There are four possible answers (A, B, C, or D) for each question. Choose the best answer.(15pts) ( mỗi câu viết đúng được 3đ)
1. B 2. D 3. A 4. B 5. D
 1. Read the text below and think of the word which best fits each space. Use only one word in each space. There is an example at the beginning (0) (15pts) (( mỗi câu viết đúng được 1đ)
1. the 2.  up 3. to 4.so 5. that/which
6. since/as/ because/for 7. were 8. might/could 9. enough 10. least
11. in 12. more 13. who/ that 14. from 15. a
 1. WRITING (25pts)
 2. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the sentence printed before it, begin with the given word(s) or phrase.(20pts( mỗi câu viết đúng được 2đ)
  1. (It’s time) you reviewed your lessons for the exam.
  2. (That’s) the man who used to work with me when I lived in New York.
  3. (I wish) they would open the shops at lunch time/ Or. (I wished) they wouldn’t close the shops at lunch time.
  4. (Although) we like ice- cream, we don’t have it everyday.
  5. (How long) have you been working in that factory?
  6. ( The sand) of the beach was being slowly covered by oil.
  7. ( Mrs. Smith asked) (me) where the station car-park was.
  8. (He regretted) not saying/ having said goodbye to her at the airport.
  9. (If I) were you, I wouldn’t by that car.
  10. (I suggest that) you (should) ask her yourself.
  11. Make full sentences based on given cues. (5 points) ( mỗi câu viết đúng được 1đ)
 3. If you don’t go to the party, I won’t go either.
 4. Unless I have a quiet room, I will not/ won’t be able to do my homework/ any work.
 5. The nurse is /was kind enough to help him (to) walk.
 6. He would rather spend his holidays on a farm than at the seaside.
 7. I have (just) returned from a visit to Japan. It was a wonderful trip.

                    

ĐỀ 4

UBND tỉnh Vũng Tàu

Sở Giáo dục-Đào tạo

§Ò chÝnh thøc

 

 

 

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Năm học : 2009 – 2010

Môn thi: Tiếng Anh 9 (Cho thí sinh thi vào chuyên Anh)

Thời gian: 120 phút ( không kể thời gian giao đề )

Ngày thi:  25/ 6/ 2009

 1. pronunciation (10 points).

 

 1. Choose the word (A, B, C or D) that has the underlined part pronunced differently from the others in each group. (5 points)
1.      A. author B. other C. there D. they
2.      A. forest B. control C. product D. ecology
3.      A. industry B. translate C. construction D. satisfy
4.      A. baggage B. courage C. damage D. invasion
5.      A. advantage B. addition C. advertise D. adventure
 1. Choose the word (A, B, C or D) whose main stress pattern is not the same as that of the others. (5 points)
1.      A. deposit B. festival C. institute D. resident
2.      A. surprising B. astonishing C. amazing D. interesting
3.      A. interview B. industry C. essential D. difficult
4.      A. extreme B. generous C. lonely D. clothing
5.      A. friendly B. extra C. along D. orphanage
 1. VOCABULARY AND GRAMMAR (40 points).
 2. Choose the best answers to completes each sentence. (10 points)
 3. One problem for teacher is that each student has his/ her own ________ needs.
     A. separate B. divided C. individual D. distinctive
 1. I was ________ in the book I was reading and didn’t hear the phone.
A. submerged B. distracted C. gripped D. engrossed
 1. If we hurry, we might get there ________ to catch the early train.
     A. right B. in time C. on time D. before time
 1. To get a passport, you must send in your birth ________ and two photos.
     A. certificate B. licence C. paper D. card
 1. She tries to set ________ an hour a week for practice.
     A. about B. down C. aside D. in
 1. ________ stay the night if it’s too difficult to get home.
     A. At all costs B. By all means C. In all D. On the whole
 1. Robert and his wife ________ to my house for tea yesterday evening.
     A. came round B. came about C. came down D. came away
 1. Each of the guests ________ a bunch of flowers.
     A. are given B. is given C. were given D. give
 1. To everyone’s surprise, Mr Brown ________ at the Trade Union meeting.
     A. turned in B. turned over C. turned up D. turned round
 1. Everyone burst out laughing. There was a lot of ________.
    A. laughs B. laughter C. laughings D. laugh
 1. Give the correct form of the verbs in brackets. (10 points)
 2. I (meet) ________ John before I (be) ________ a fortnight in Paris.
 3. The children were frightened because the lights suddenly (go) ________ out and they (sit) ________ in the dark.
 4. What tune (play) ________ when we (come) ________ in?
 5. She was badly hurt when her car hit another car. If she (wear) ________ her seat belt, she (not hurt) ________ so badly.
 6. Coming into the room he (see) ________ Mary where he (leave) ________ her.

III. Give the correct form of the verbs to complete the passage. (10 points)

 1. We go to the restaurant for ________ whenever we ‘re tired of eating meat. (vegestable)
 2. Don’t worry. I ‘ll be waiting for you at the ________ to the pagoda . (enter)
 3. The old theater of our city is being enlarged and ________. (modern)
 4. Advertisements acount for three fourths of the ________ of the newspaper. (come)
 5. What is the ________ of the adjective “solid”. ( oppose)
 6. ________ should complain if they are not satisfied with the service they recieve. (Consume)
 7. If your work is ________ you won’t get a raise. (satisfy)
 8. ________ are alarmed by the rate at which tropical rainforest are being destroyed.(Conserve)
 9. The athletes take part in the Olympic Games in the true spirit of ________. (sport)
 10. You can never be sure what he is going to do. He is so ________. (predict)
 11. Arrange these sentences to make a complete passage (10 points).
  1. As they built bigger and bigger ships, they were able to sail further and further away.
  2. They don’t really mean that the world is getting smaller, of course.
  3. They found that as they sailed further away from their home countries, the world became bigger.
  4. Then men began to use ships to explore the world.
  5. Today there are no undiscovered countries left to put on the map, but there are many new worlds to discover out in space.
  6. But 2,300 years ago the Egyptians and the Greek thought that the world was very small and flat that around it was the
  7. We often hear people saying that the world is getting smaller.
  8. So they had to make new maps to show the countries that they found.
  9. And they discovered new countries that they didn’t know about.
  10. What they mean is that with modern means of transport, we can now reach every part of the world very quickly.
  11. READING (30 points).
  12. Read the passage below and choose the best answer for each question. (5 points)

People have been playing with marbles for thousands of years. The first marbles were probably either river stones that happened to be naturally round enough to roll or, more likely, rounded globs of clay that were baked hardness. Such very old clay marbles have been found in both Greek and Roman ruins, and quartz spheres have been dated at around 6000 B.C. Harder and more durable marbles tend to inspire different kinds of games than soft clay marbles, which crack very easily. So with the advent of hand rounded and polished marbles made of agate or some other rugged, igneous rock, the ‘golden age’ of marbles and marble play flowered. Stone marbles began to appear in the early 1800s in what is now the southern part of Germany. Shortly after, handmade glass marbles appeared in the same part of Europe. For the next 120 years, marbles and marble playing-there were literally hundred of games – flourished in both Europe and America. Marble players developed their own vocabulary for different sizes and materials of marbles, as well as for the many kinds of games to be played and the way marbles were used in the games. For example, if you were going to play a game of Ring-Taw, one of the most popular and enduring marbles games, you would lag for the first shot, and then knuckle down from the baulk, trying your best to get a mib or two with your opponent’s immie.

 1. The author makes the point in the passage that playing with marbles __________.
A. has been going on since ancient times

B. is a relatively recent phenomenon

C. is losing popularity

D. is a very expensive pastime

 1. According to the passage, which of the following was the least used substance for making marbles?
A. agate B. glass C. rock D. clay
 1. It can be inferred from the passage that the use of marbles became very popular in Europe and America __________.
A. in the 18th century

B. in the 1970s

C. in 6000 B.C

D. after glass marbles were developed

 1. We can infer from the passage that marble playing __________.
A. is a game only for children

B. has many variations in games

C. is played according to one set of rules

D. uses only one kind of marble

 1. We can conclude from lines 11-12 of the passage that the terminology of marble playing is __________.
A. specialized

B. used only by children

C. easy to understand

D. derived from an ancient language

 1. Read the text and decide which answer (A, B, C or D) best fits each space. (15 points)

Look on the bright side

Do you ever wish you were more optimistic, some one who always (1) _______ to be successful? Having some one around who always (2) _______ the worst isn’t really a lot of (3) _______ we all know someone who sees a single cloud on a sunny day and says,b “It looks (4) _______ rain.” But if you catch yourself thinking such things, it’s important to do something (5) _______ it. You can change your view of life, (6) _______ to psychologists, it only takes a little effort, and you’ll find life more rewarding as a (7) _______ . Optimism, they say, is partly about self-respect and confidence, but it’s also a more positive way of looking at life and all it has to (8) _______ . Optimists are more (9) _______ to start new projects and generally more prepared to take risks.

Upbringing is obviously very important in forming your (10) _______ to the world. Some people are brought up to (11) _______ too much on others and grow up forever blaming other people when anything (12) _______ wrong. Most optimists, on the (13) _______ hand, have been brought up not to (14) _______ failure as the end of the world-they just (15) _______ with their lives.

1.      A. counted B. expected C. felt D. waited
2.      A. worries B. cares C. fears D. doubts
3.      A. musement B. play C. enjoyment D. fun
4.      A. so B. to C. for D. like
5.      A. with B. against C. about D. over
6.      A. judging B. according C. concerning D. following
7.      A. result B. reason C. purpose D. product
8.      A. supply B. suggest C. offer D. propose
9.      A. possible B. likely C. hopeful D. welcome
10. A. opinion B. attitude C. view D. position
11. A. trust B. believe C. depend D. hope
12. A. goes B. falls C. comes D. turns
13. A. opposite B. next C. other D. far
14. A. regard B. respect C. suppose D. think
15. A. get up B. get on C. get out D. get over

III. Fill in each blank with one suitable word to complete this passage. (10 points)

Travelling to all corners of the world is (1) _______ easier and easier. We live (2) _______ a global village, but how well do we know and understand each other ? Here is (3) _______ simple test. Imagine you have arranged a meeting at  4 p.m . What time should you expect your foreign business colleagues to arrive? If they are German, they ‘ll be exactly (4) _______ time. If they are American, they ‘ll probably be 15 minutes early. If they are Bristish, they be 15 minutes (5) _______, and you should allow up to an hour for the Indians. Therefore, these are some small  advice in (6) _______ not to behave badly abroad. In France you shouldn’t sit down in a cafard untill you are shaken hands with everyone you know.In Afghanistan you ‘d  better spend at last 5 minutes (7) _______ hello.  In  Pakistan you mustn’t wink. It is offensive. In the Middle East  you must never use the left hand for greeting, eating, drinking or smoking. Also, you should care not to admire (8) _______ in your host’s home. They will feel that they have to give it to you.In Russia you must your hosts drink for drink or they will think you are unfriendly. In Thailand you should clasp your hands (9) _______ and lower your head and your eyes when you  greet  someone. In America you should eat your hamburger with both hands and as quickly as (10) _______. You shouldn’t try to have a conversation  until it is eaten.

 1. WRITING (20 points).
 2. Rewrite the sentences in such a way that they mean almost the same as those printed before them. (10 points)
 1. My brother studies now harder than he used to.

My brother ……………………………………………………………………………………………………………..

 1. Please don’t ask me that question.

I’d rather ………………………………………………………………………………………………………………..

 1. I last saw Bob when I was in Ho Chi Minh City.

I haven’t …………………………………………………………………………………………………………………

 1. John only understood very little what the teacher said.

John could hardly ……………………………………………………………………………………………………

 1. Tom will be twenty next week.

It’s Tom’s ………………………………………………………………………………………………………………

 1. She is fond of her nephew although he behaves terribly.

She is fond of her nephew in …………………………………………………………………………………….

 1. He prefers reading books to watching TV.

He would ……………………………………………………………………………………………………………….

 1. He didn’t hurry, so he missed the bus.

If …………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. The train takes longer than the plane.

The plane ……………………………………………………………………………………………………………….

 1. I don’t suppose you have change for 2 pounds, do you?

Do you happen ………………………………………………………………………………………………………..

 1. Use the promps provided to write full sentences to make a complete letter. (10 points)

Dear Sir / Madam,

 1. I / like / express / concern / increasing number / karaoke bars / city.
 2. There be / lot / reason / I object / places.
 3. Firstly, / owners / take / much money / those / come / sing.
 4. Secondly, / they cause / much noise / neighborhood.
 5. Thirdly, / there / number / pupils / play truant / just / go / those places / sing.
 6. Last / least / these bars / do harm / appearance / city / because / their / ugly flashing lights.
 7. I want / say / I / not / old fashioned person.
 8. I hope / authority / take / matter / careful consideration.
 9. I / not mean / ban them / but / there should / effective way / control / this kind / entertainment places.
 10. I / look / see / city council / do / this master.

Yours truly, Thomas Cruise.

 

 

———- The end ———-

 

ĐỀ 5:

 

UBND tỉnh Vũng Tàu

Sở Giáo dục-Đào tạo

§Ò chÝnh thøc

 

 

 

 

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên

Năm học 2009-2010

Môn thi: Tiếng Anh

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

 Ngày thi: 25/ 6/ 2009

 1. pronunciation (10 points).
 2. Choose the word (A, B, C or D) that has the underlined part pronunced differently from the others in each group. (5 points) – 1/ each.
1. A 2. B 3. B 4. D 5.   C
 1. Choose the word (A, B, C or D) whose main stress pattern is not the same as that of the others. (5 points) – 1/ each.
1. A 2. D 3. C 4. A 5.   C
 1. VOCABULARY AND GRAMMAR (35 points).
 2. Choose the best answers to completes each sentence (10 points) – 1/ each.
1.   C 2.   D 3.   B 4.   A 5.   C
6.   B 7.   A 8.   B 9.   C 10. B
 1. Give the correct form of the verbs in brackets (10 points) – 1/ each.
1.      met – had been.

2.      had gone – were sitting.

3.      was being played – came.

4.      had been wearing – wouldn’t have been hurt.

5.      saw – had left.

III. Give the correct form of the verbs to complete the passage (10 points) – 1/ each.

1.      vegetarians 6.      consumers
2.      entrance 7.  untisfactory
3.      modernized 8.  Conservationists
4.      incomes 9.  sportsmanship
5.      opposite 10.unpredictable
 1. Arrange these sentences to make a complete passage (10 points).

g  b  j    f   d  c  i   a   h    e .

 1. READING (30 points).
 2. Read the passage and choose the best answer to each question (5 points) – 1/ each.
1. A 2. D  3. D  4. B 5. A
 1. Read the text and decide which answer best fits each space (15 points) – 1/ each.
1.     B 2.     C 3.     D 4.     D 5.   C
6.     B 7.     A 8.     C 9.     B 10. B
11.   C 12.   A 13.   C 14.   A 15. B
 1. Fill in each blank with one suitable word to complete this passage (10 points) – 1/ each.
  1. getting   2.  in   3. a   4. on   5.    late
  6. order   7.  saying   8. anything   9. togethet   10.  possible
 1. WRITING (20 points).
 2. Rewrite the sentences in such a way that they mean almost the same as those printed before them. (10 points)
 3. My brother didn’t use to study as/ so hard as he does now/ used to study more lazily than he does now.
 4. I’d rather you didn’t ask me that question.
 5. I haven’t seen Bob since I was in Ho Chi Minh City.
 6. John could hardly understand what the teacher said.
 7. It’s Tom’s twentieth birthday next week.
 8. She is fond of her nephew in spite of his terrible behaviour.
 9. He would rather read books than watch TV.
 10. If he had hurried he would/could have caught / wouldn’t have missed the bus
 11. The plane does not take as long as/takes a shorter time than/ is quicker/faster than the train.
 12. Do you happen to have change for 2 pounds?
 13. Use the promps provided to write full sentences to make a complete … (10 points) – 1/ each.

Dear Sir/ Madam,

 1. I would like to express (my) concern about the increasing number of karaoke bars in the/ our city.
 2. There are a lot of reasons that/ why I object to these/ those places.
 3. Firstly, the owners take too much money from those people who come to sing.
 4. Secondly, they cause/ are causing too much noise in/ to the neighborhood.
 5. Thirdly, there are a number of pupils who/ that play truant just to go to those places to sing.
 6. Last but not least, these bars do harm to the appearance of the city because of their ugly flashing light.
 7. I (also) want to say (that) I am not an old fashioned person.
 8. I hope (that) the authority will take this matter into careful consideration.
 9. I do not mean to ban them, but there should be an/ some effective way to control this kind of entertainment places.
 10. I look/ am looking forward to seeing the city council doing something about this matter.
  Yours truly, Thomas Cruise.

 

 

———- The end ———-

 

 

ĐỀ 6

UBND tỉnh Quảng Ngãi

Sở Giáo dục-Đào tạo

§Ò chÝnh thøc

 

 

 

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Năm học 2007-2008

Môn thi: Tiếng Anh

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

 Ngày thi: 10/ 7/ 2008

 1. pronunciation (10 points).
 2. Choose the word (A, B, C or D) that has the underlined part pronunced differently from the others in each group. (5 points) – 1/ each.
1. A 2. B 3. D 4. B 5.   C
 1. Choose the word (A, B, C or D) whose main stress pattern is not the same as that of the others. (5 points) – 1/ each.
1. A 2. A 3. C 4. C 5.   C
 1. VOCABULARY AND GRAMMAR (35 points).
 2. Choose the best answers to completes each sentence (10 points) – 1/ each.
1.   D 2.   D 3.   B 4.   B 5.   C
6.   C 7.   D 8.   C 9.   A 10. A
 1. Give the correct form of the verbs in brackets (10 points) – 1/ each.
7.      have read – written

8.      has been playing – would turn

9.      to be included

10. to avoid – being recognized

11. Having written

12. will have been sold – get

III. Fill in the blank with  a / an / the. Put an  Æ where none is required. (5 points) – 0.5/ each.

1.  an 2.  the 3.  a 4.  a 5.  Æ
6.  the 7.  the 8.  the 9.  Æ 10. Æ
 1. Give the correct form of the verbs to complete the passage (10 points) – 1/ each.
1.      comparison

2.      youth

3.      abundant

4.      Unemployment

5.      sizeable

6.      pursuits

7.      collection

8.      prosperity

9.      tendency

10. critical

 1. Fill in each blank with a suitable prepostion (5 points) – 0.5/ each.
1.  off 2.  by 3.  on 4.  for 5.  to
6. for 7. for 8. up 9. with 10. to
 1. READING (30 points).
 2. Read the passage and choose the best answer to each question (5 points) – 1/ each.
1. C 2. A 3. B 4. D 5.   D
6. C 7. A 8. D 9. D 10. C
 1. These paragraphs or sentences ( A – H ) are not in a good order. Rearrange them into a good order (1 – 8) to make it a logical meaningful passage. (8 points)
1. C 2. H 3. E 4. B 5. D 6. G 7. A 8. F

III. Fill in each blank with one suitable word to complete this passage (12 points) – 1/ each.

1. ago 2. although 3. already 4.   for 5.   in 6.   where
7. salary 8. having 9. a/per 10. very 11. situation 12. about
 1. WRITING (20 points).
 2. Rewrite the sentences in such a way that they mean almost the same as those printed before them. (10 points) – 1/ each.
 3. Martin’s poor health doesn’t prevent him from enjoying life.
 4. Had his aunt not died and left him her legacy of £000, he wouldn’t have been able to buy the house he wanted.
 5. Apart from Mary every students was present in class.
 6. Jane has only made a little progress at school.
 7. No matter what I do, my parents find fault with it.
 8. Not only is it the cheapest watch but it’s also the nicest.
 9. Little did the police suspect that the judge was the murder.
 10. John congratulated his girlfriend on her cooking.
 11. On account of his mother’s being there, they said nothing about it.

On account of the fact that his mother was being there, they said nothing about it.

On account of his mother’s presence , they said nothing about it.

 1. It’s high time Lan repaired her house. / It’s high time for Lan’s house to be repaired.
 2. Use the suggest words and phrases to write complete sentences of a passage. (10 points)
 3. Jack London was a famous American writer. (1 point)
 4. He was born (0.5 point) on January 13, 1876 in San Francisco, California.(0.5 point)
 5. His family was very poor, (0.5 point) and he had to leave school to make money.(0.5 point)
 6. He worked hard in different jobs. (1 point)
 7. Later, he returned to school (0.5 point) where he didn’t stay long.(0.5 point)
 8. In 1897, he went to Alaska (0.5 point) to find gold.(0.5 point)
 9. There he found ideas (0.5 point) for his books and stories.(0,5 point)
 10. He came back home (0.5 point) and started to write. (0.5 point)
 11. His writings were successful,(0.5 point) and he became (0.5 point)rich and famous in his twenties

Or : His writings were so successful that he became rich and famous in his twenties

 1. In poor health, he died in 1916 at the age of 40. (1 point)

 

———- The end ———-

 

 

ĐỀ 7

ĐỀ THI VÀO LỚP 10

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 1. Choose the word or phrase that best fits each of the blank spaces (5 pts)
  1. If you work for us, you’ll get somewhere to live………….free.
  a. for b.of           c.at             d.out
 2. They took a pride………..being the best players of the school
  a. of b.in c.on                d.at

3.She still remembered how he had broken down and cried……..a baby
a. as if              b.as             c.like             d.same as

4.-I’m sorry about that!-Well,………..
a.you’re welcome          b.of course            c.thank you          d.it’s OK

5.Pam, what would you ………..do tomorrow morning?
a.like                  b.rather                 c.better                d.ought to

6.I wish I………there yesterday afternoon!
a.was               b.were                       c. had been             d.would have bee

7.She saw me, but she didn’t bother….hello to me.
a.to have said                  b.say                 c.saying                 d. to say

8.She’d prefer to go out…….home
a.than to stay      b.than staying     c.rather than staying    d.rather than to stay

9.We could not use fire fighting equipment because the water pipes………….
a.would burst        b.used to burst           c.have burst             d. had burst

10.It’s no use …………him really. He had to do what he had been told to.
a.to blame            b.for blaming           c.you blame               d.blaming

11.Have you got a car……….?
a.of your own               b.of yourself              c.of you             d.of your

12.I’m not accustomed…….in public.
a.to speak                  b.to speaking               c.speaking              d.at speaking

13.Either john or his brothers………….the key to the car.
a.has been taken             b.has taken           c.have taken      d.have been taken

14.Just watch me, and do…………I tell you.
a.whoever                    b.whenever            c.however          d,whatever

15.What we heard………….
a.encouraged        b.was encouraging        c.encouraging     d.was encouraged

16.I would have met you at the bus terminal if I ………….that you…………
a.knew/were arriving                                    b.knew/arrived                                 c.had known/arrived                                     d.had known/arriving

17.The fewer bag you take,…………trouble you will have.
a.the fewer                b.the least           c.the little            d.the less 18……………where to find the key, the boy could not open the safe
a.knowing not            b.knew not           c.not knowing            d.didn’t know

19.This house needs…………
a.to repaint                b.repainted              c.to be repainting          d.repainting

20.They received……advice from their parents that they became successful.
a.so good          b.such a good            c.so good an          d.such good
II. Fill each of the blank with the correct form the words given
1.Will you please give us some …………..explanation? (far)
2.You should………….yourselves with the new environment.(family)
3.She likes going ………….with her classmates.(picnic)
4.Are there any………….between them?(similar)
5.There’re many ………..programs at the Festival in hue.(Culture)
6.Although some societies are……………undeveloped, their languages are very complex. (technology)
7.It’s education that helps with the………of knowledge for the young (rich)
8.He likes watching………….programs on TV(entertain)
9.Many……….say that is the best method to adopt(science)
10.Esperanto,however,proves to be useless because it’s……………(popular)

III. Choose the best option to fill each of the blanks to make a meaning ful passage:

Most people think of computers as very modern inventions, products of our new technological age. But actually the idea for a computer was(1)……..out over two centuries ago by a man(2)……….Charles Babbage.
Babbage was born in 1791 and (3)……up to be a brilliant mathematician. He drew up plans for several calculating machines (4)………..he called “engines”. But despite the fact that he (5)……..building some of these he never finished any of them. Over the years people have argued(6)….his machines would ever work. Recently, however, the Science Museum in London has finished building(7)………engine(8)……..on one of Babbage’s designs.
It has taken six years to complete and more(9)………..four thousand parts have been specially made. Whether it works or not, the machine will be on show at a special exhibition in the Science Museum to(10) people of Babbage’s work.

1.a.turned b.thought c.invented d.worked
2.a.known brecognized c.called d.written
3.developed b.grew c.brought d.expected
4.a.which b.who c.there d.whose
5.a.wanted b.made c.started d.missed
6.a.until b.whether c.while d.though
7.a.an b.the c.some d.that
8.a.depended b.based c.insisted d.influenced
9.a.than b.therefore c.when d.then
10.a.remind b.say c.inform d.encourge

 1. Fill in the blanks with one suitable word

Most people know that cigarette smoking is (1)……..to their health.Scientific research shows that it can (2)………many kinds of diseases. In fact, many people(3)………smoke get lung cancer. Doctors believe that it may also cause lung cancer in people who do………not smoke. Nonsmokers often breathe in the smoke from(5)……….people’s cigarette. This is secondhand smoking. People are becoming very (6)……..of the danger of secondhand smoke, As a result, they(7)……..passed laws that prohibit people from smoking in many public places. Besides, many government tend to (8)…..…put taxes on cigarette so as to discourage people from smoking. With all the concerted effort (9)………. the authority and non-smokers, we can look forward to the world(10)………. smoking.

 1. Rewrite sentences.
  1.If I were Peter, I’d look for another job.
  => I …………………………………………………………………………
  2.the teacher started to write the lesson plan right after he returned home
  => Hardly…………………………………………………………………….
  3.”I’m sorry that I broke the vase, Tina” – said Tom
  => Tom………………………………………………………………………
  4.We couldn’t get nearer because of the police
  => The police……………………………………………………………….
  5.They say that Nam is the brightest student in our school
  => No………………………………………………………………………..
  6.I only recognizes him when he came into the room
  => It was…………………………………………………………………….
  7.I must thank Jane and Alice for their present.
  => I must…………………………………………………………………….
  8.He stayed home because he got a cold
  => He came………………………………………………………………….
  9.They haven’t played tennis for almost two years
  => They ……………………………………………………………………..
  10.The news was so good that she smiled happily
  =>It was………………………………………………………………..
  V. Sentences building:
  Dear Madam/sir
  I / like / express / concern / increasing number / karaoke bars / city
  There / be / lot / reason / I object / places
  Firstly / owners / take / much money / those / come / sing
  Secondly / they cause / much noise / neighborhood
  Thirdly / there / number / pupils / play truant / just / go / those places / sing
  Last / least / these bars / do harm / appearance / city / because / their / ugly / flashing light
  I / want / say / I / not / old fashioned person
  I / hope / authority / take / matter / careful consideration
  I / not mean / ban them / but / there should / effective way / control / this kind / entertainment places
  I / look / see / city council / do / this master
  Your truly, THOMAS CRUISE

 

ANSWER KEY :

 1. 0.25 each
  1a 2b 3c  4d  5b  6c  7d  8c  9d  10d   11a   12b   13c  14d   15b   16c  17d  18c  19d  20d
 2. 0.25 each
  1.further 2.familiarize 3.picnicking           4.similarities       5.cultural
  6.technologically        7.enrichment           8.entertaining         9.scientists        10.unpopular

III. 0.25 each
1.d         2.c           3.b          4.a       5.c       6.b         7.a         8.b           9.a            10.a

 1. 0.5 each
  1. harmful 2. cause 3. who/that      4. do                  5.other

6.aware                    7.have         8.take               9. made of         10.without

 1. 0.5 each: Rewrite sentences.
  1.If I were Peter, I’d look for another job.
  => I would look for another job if I were Peter.
  => I suggest that Peter should look for another job
  2.the teacher started to write the lesson plan right after he returned home
  => Hardly had he returned home when the teacher started to write the lesson plan
  3.”I’m sorry that I broke the vase, Tina” – said Tom
  => Tom apologized to Tina for having broken the vase
  4.We couldn’t get nearer because of the police
  => The police prevented us from getting nearer
  => the police wouldn’t let us get nearer
  5.They say that Nam is the brightest student in our school
  => No one in our school is said to be as bright as Nam
  => No other student in our school are as bright as Nam
  6.I only recognizes him when he came into the room
  => It was only when he came into the room that I recognized him
  7.I must thank Jane and Alice for their present.
  => I must give Jane and Alice many thanks for their present
  8.He stayed home because he got a cold
  => He came down with a cold so he stayed home
  9.They haven’t played tennis for almost two years
  => They last played tennis 2 years ago.
  10.The news was so good that she smiled happily
  =>It was such good news that she smiled happily
 2. Sentences building:
  Dear Madam/sir
  Dear Madam/Sir,
  I / like / express / concern / increasing number / karaoke bars / city
  I’d like to express my concern about the increasing number of karaoke bars in the city
  There / be / lot / reason / I object / places
  There are a lot of reasons that I object to these places
  Firstly / owners / take / much money / those / come / sing
  Firstly, the owners take too much money from those people who come to sing
  Secondly / they cause / much noise / neighborhood
  Secondly, they cause too much noise to the neighborhood
  Thirdly / there / number / pupils / play truant / just / go / those places / sing
  Thirdly, there are a number of pupils who play truant just to go to those places to sing.
  Last / least / these bars / do harm / appearance / city / because / their / ugly / flashing light
  Last but not least, these bars do harm to the appearance of the city because of their ugly flashing light.
  I / want / say / I / not / old fashioned person
  I want to say that I am not an old fashioned person.
  I / hope / authority / take / matter / careful consideration
  I hope that the authority will take this matter into careful consideration
  I / not mean / ban them / but / there should / effective way / control / this kind / entertainment places
  I don’t mean to ban them but there should be an effective way to control this kind of entertainment places
  I / look / see / city council / do / this master??
  I am looking forward to seeing the city council doing something about this matter
  Your truly, THOMAS CRUISE
  Your truly,
  THOMAS CRUISE

ĐỀ 8

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN QUỐC HỌC

     THỪA THIÊN HUẾ                                  MÔN: TIẾNG ANH – NĂM HỌC 2007-2008                                                                             

      ĐỀ CHÍNH THỨC                                                   Thời gian làm bài : 150 phút

                                                      (Đề thi gồm có 6 trang – Học sinh làm bài trên đề thi này)

——————————————————————————————————————

Tổng điểm:

Giám khảo 1:

Giám khảo 2:

Mã phách:

I. GRAMMAR AND VOCABULARY ( 35 points)

            Part 1: Choose the best answer among A,B,C or D. (15 points)

 1. My mother used to ………. research in this library when she was a student.
 2. make B. do C. making                              D. doing
 3. Let’s go to the beach this weekend, ………… ?

A shall we                  B. do we                     C. don’t we                            D. will we

 1. I wish he ……….. that.
 2. doesn’t say B. didn’t say C. hasn’t said                                    D. hadn’t said
 3. My father has gone away. He’ll be back ……… a week.
 4. for B. at C. until                                               D. in
 5. Don’t do this all at once; Do it little ……………….. little.
 6. by B. to C. from                                   D. with
 7. They are both good …………. because they type carefully.
 8. typewriters B. typists C. typers                                D. typemen
 9. We didn’t ……………to the station in time to catch the train.
 10. get B. reach C. arrive                                 D. approach
 11. I don’t think that purple shirt ………….. with your yellow skirt.
 12. suits B. fits C. goes                                   D. wears
 13. We had to stop for gasoline at a filling …………… .
 14. garage B. service C. station                               D. pump
 15. ……………. you study harder, you won’t pass the examination.
 16. If B. Although C. Despite                              D. Unless
 17. He ordered them …….. it again.
 18. don’t do B. not do C. not to do                            D. didn’t do
 19. Quite soon, the world is going to …………………. energy resources.
 20. run out of B. get into C. keep up with                     D. come up again
 21. We decided not to go camping because of the ………rain.
 22. great B. strong C. heavy                                 D. extra
 23. Mary works at a supermarket. She ………. $ 5 an hour.
 24. pays B. brings C. takes                                  D. earns
 25. The students have got ……….. news about their exams.
 26. many B. some C. few                                     D. a few

Part 2: Put the verbs in brackets into the correct tense or form. (10 points)

 1. Quang ………………………………….. (talk) to another student when I ……………………………..  (see)

him today.

 1. That proposal ………………………………….( consider) by the members right now.
 2. Less than half of the cans of paint ………………………………..(use) up to now.
 3. A: I …………………………… (lose) my glasses. I can’t find them anywhere. I  ……………………………

(look for) them for hours.

B: Don’t worry. I  ……………………………(do) the same thing the other week but I ……………………..

(find) them a few days later.

 1. He is working tomorrow. If he ……………………………(have) a day off tomorrow, he ………………..

(go) to the beach.

.           Part 3: Correct the words in bold. (10 points)

            Ex:: Jane did a lot of mistakes in her composition.                                            …..made…………

 1. I’m afraid you’ve lost your test. You only got 23%. ……………………
 2. Congratulations! You’ve gained first prize in the competitions! ……………………
 3. I’ve asked everyone where Jane is, but none can tell me. ……………………
 4. I’m a bit short of cash. Can you borrow me some until tomorrow? ……………………
 5. Gills has got a good job and wins a good salary. ……………………
 6. Do you mind if I make a photograph of you? ……………………
 7. Our school is nearby to the town centre. ……………………
 8. It’s so peaceful living in the nature away from the city. ……………………
 9. I feel asleep. Do you mind if I go to bed? ……………………
 10. My mother tried to avoid me from going to the club.                                   .…………………..

.

 1. READING COMPREHENSION ( 35 points)

Part 1: Use one of these words in its correct form to complete the text. (10 points)

                             retire, promote, redundant, interview, contract, reference,

                                      pensioner, applicant, career, train, employment

ADVICE TO YOUNG PEOPLE ABOUT TO START WORK

In these days of high (0) unemployment, it is often difficult for young people to find a job. If they are lucky enough to be asked to go for a(n) (1)…………………….………… , they may find that there are at least 20 other (2) ………………………..……for the job. If a company is thinking of offering you a job, they will ask you for at least one (3) ………………………….……from either your previous employer or someone who knows you well. Before taking up your job, you may have to sign a (4) …………………………. You will probably have to do some (5) ………………………… , which help you to do the job more successfully. Once you have decided that this is your chosen (6)…………………………, you will then have to work hard to try and get (7) …………………………, which usually brings more responsibility and more money! If you are unlucky, you may be made (8)…………………………, and not be able to find another job. It is also a good idea to pay some money into a (9) …………………………scheme, which will help you to look after yourself and your family when you are (10) …………………………. Finally, good luck!

Part 2: Read the passage below and choose the correct answer among A, B, C or D (10 points)

GREEK THEATRES

The word theatre comes from Greek and literally means seeing place. The theatre has been popular in ancient times. People did not go to the theatre simply to see an interesting ……..(1)…….. for the plays formed part of religious festivals. ……..(2)…….. early Greek theatres consisted of no more than a flat space with an altar at the foot of a hillside. ……..(3)…….. that time, there were no……..(4)…….. as there are in modern theatres, so the ……..(5)…….. stood or sat on the slopes of the hillside. Gradually, special theatres were made by building large stone or wooden steps one ……..(6)…….. another up the hillside. In later times, a hut was built at the far side of the acting area where it formed a background for the actors ……..(7)…….. the parts of the different characters. Eventually, a ……..(8)……..  platform was built so that the actors could be seen more clearly. This was the first appearance of anything  ……..(9)…….. our modern stage. As well as these permanent theatres, there were simple wooden stages ………(10)…….. around by actors wandering from one place to another. There was also a hut with curtains that served both as background scenery and as a dressing room.

 1.    A. scene                     B. performance       C. scenery                 D. stage
 2.    A. Whole                   B. Complete              C. Full                                    D. All
 3.    A. In                           B. For                         C. At                           D. On
 4.    A. chairs                    B. benches                 C. seats                      D. stools
 5.    A. watchers              B. players                  C. viewers                 D. audiences
 6.    A. among                   B. between                C. around                  D. behind
 7.    A. playing                 B. making                 C. doing                     D. being
 8. A. lifted                     B. raised                    C. moved                   D. pulled
 9. A. as                           B. like                                    C. equal                     D. similar
 10. A. carried                 B. held                                    C. brought                D. fetched

Part 3: Read the text below and think of the word which best fits each space. Use only ONE word in each space. (15 points)

A POP STAR

John Lennon was (0)born in Liverpool in 1940. He was always (1)……………………………on music and played in  a pop group (2) …………………………………. school and Art college .

John (3)……………………………. married to Cynthia in 1962 and they had a son (4)…………………………. name was Julian. At that time, John was a member of a group (5)…………………………..“ The Beatles” . Many beautiful songs (6) ……………………………. written by John and wherever  the group went, crowds of fans gathered to see them . They (7)……………………………… scream and faint when “ The Beatles” played and lots of people have their hair cut in a Beatles style. Soon, everyone had  heard (8)………………………………. “The Beatles” and  John was (9)………………………… richer than he had ever thought.

Having achieved world-wide success, John started to make records (10)…………………………… his own after 1968 , and it was in the same year when (11)……………………………… marriage to Cynthia came to an end. He had met Yoko Ono (12)…………………….. he married the following year. John lost weight and grew his hair long , as  can (13) ………………………….. seen on the covers of the records that he made with Yoko. He set up home in the United States  and had a son called Sean.

Many people considered John Lennon to be (14) …………………………. most talented of all “The Beatles”. He sang about peace and love and so when he was murdered  by one of his fans, outside his New York apartment , the whole world (15)……………………………… shocked . More than 50,000 fans turned up to a ceremony in his memory. He was only forty when he died.

III. WRITING: ( 30 points)

 Part 1: There is a mistake in each sentence below. Underline the mistake and write the correct sentence. (10 points)

EX: I am reading a book which it is very interesting.

→   I am reading a book which is very interesting.

 

 1. My mother, that is nearly 60, is coming to live with us.

……………………………………………………………………………..

 1. Andrew has been a teacher of English since a very long time.

…………………………………………………………………………………

 1. It is not easy to grow up children in a modern world.

……………………………………………………………………………

 1. I think we should go some sightseeing this afternoon.

……………………………………………………….……………………….

 1. The room where I am staying in is very noisy.

………………………………………………………………………………

 1. Do you want to see the pictures that we took them on holiday?

………………………………………………………………………..…

 1. Have you ever considered to become a professional footballer?

…………………………………………………………………..…

 1. I’ll give Tania your letter if she will come to school tomorrow.
 2. I’ve really got to cut up smoking.

……………………………………………………………….………….….

Part 2: Complete the second sentence so that it has the similar meaning to the first sentence using the word given. Do not change the word given. ( 10 points)

 

 1. Could you possibly help me with this box? mind

Would ……………………………………………………………………………..

 1. “Who ate the cake?” she asked.                         had

She wanted………………………… ………………….…………………..

 1. What sort of weather did you have on holiday?                            like

What ………………………………………………….………………………

 1. I am not good at skiing, but I’d like to learn.                                    not

I do………………………………………………………………………..

 1. The exam wasn’t as hard as I expected.            than 

The exam…………………………………………………………………

 1. Don’t forget to contact me if you come to London.                            touch

Don’t forget to…………………………………………………………………..….

 1. Make sure that you don’t arrive late.             turn

Make sure that………………………………………………………………..…

 1. Your English will improve if you keep practising.                                   get

Your English………………………………………………………………..…

 1. Normally I have a ten-minute journey to school.                                me

Normally………………………………………………………………………..

 1. She is keen on meeting people from other countries. who

She wants……………………………………………………………….….

Part 3: In about 250 words, write about the advantages and disadvantages of a child in a large family. (10 points)

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                        

                                                               HƯỚNG DẪN CHẤM

 

 1. GRAMMAR AND VOCABULARY (35 points)

Part 1: 15 points: one point for each correct answer

Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Key B A D D A B A C C D C A C D B

 

Part 2: 10 points: one point for each correct answer

 1. was talking – saw
 2. is being considered
 3. has been used
 4. have lost – have been looking for/have looked for– did – found
 5. had – would go

Part 3: 10 points: one point for each correct answer

 1. failed 2.won 3. nobody/ no one                4. lend            5. earns/gets
 2. take 7. near/close 8. countryside/ country       9.sleepy         10. prevent/stop
 1. READING COMPREHENSION (35 points)

Part 1: 10 points: one point for each correct answer

 1. interview 2. applicants 3. reference               4. contract                 5. training
 2. career 7. promotion 8. redundant 9. pension                  10. retired

 

Part 2: 10 points: one point for each correct answer

Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Key B D C C D D A B B A

 

Part 3: 15 points: one point for each correct answer

 1. keen / hooked 2. at 3. got                 4. whose               5. called
 2. were 7. would 8. of/about        9. much /far         10. on
 3. his 12. whom 13. be                14. the                  15. was

III. WRITING (30 points)

Part 1: 10 points: one point for each correct answer

 1. My mother, who is nearly 60, is coming to live with us.
 2. Andrew has been a teacher of English for a very long time.
 3. It is not easy to bring up children in a modern world.
 4. I think we should do some sightseeing/ go sightseeing this afternoon.
 5. The room where I am staying is very noisy./ which I am staying in
 6. This is Peter, whose sister works at your school.
 7. Do you want to see the pictures that we took on holiday?
 8. Have you ever considered becoming a professional footballer?
 9. I’ll give Tania your letter if she comes to school tomorrow.
 10. I’ve really got to cut down on/ give up smoking.

Part 2: 10 points: one point for each correct answer

 1. Would you mind helping me with this box?
 2. She wanted to know who had eaten the cake.
 3. What was the weather like on your holiday/when you were on holiday?
 4. I do not ski very well, but I’d like to learn.
 5. The exam was easier than I expected.
 6. Do not forget to get/keep in touch with me if you come to London.
 7. Make sure that you turn up in (good) time.
 8. Your English will get better if you keep practising.
 9. Normally it takes me 10 minutes to get to school.
 10. She wants to meet people who are /come from other countries.

Part 3: 10 points

Total: 100 points

ĐỀ 9

UBND tỉnh Quảng Trị

Sở Giáo dục-Đào tạo

§Ò chÝnh thøc

 

 

 

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên

Năm học 2009-2010

Môn thi: Tiếng Anh (Cho thí sinh thi vào chuyên Anh) Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 22/ 6/ 2009

 

 1. pronunciation (10 points).
 2. Choose the word (A, B, C or D) that has the underlined part pronunced differently from the others in each group. (5 points)
1.      A. chapter B. yatch C. manage D. panel
2.      A. example B. feed C. ink D. inhumane
3.      A. junior B. humour C. stew D. purify
4.      A. hall B. doll C. chalk D. forecast
5.      A. recite B. reconcile C. refund D. reproduce
 1. Choose the word (A, B, C or D) whose main stress pattern is not the same as that of the others. (5 points)
1.      A. relax B. recognize C. realize D. relatively
2.      A. permanent B. power C. permission D. carpet
3.      A. photography B. minority C. heroic D. amateur
4.      A. practicality B. politician C. uncontrollable D. comfortable
5.      A. managerial B. determination C. unbelievable D. inability
 1. VOCABULARY AND GRAMMAR (30 points).
 2. Choose the best answers to completes each sentence. (10 points)
 3. _________ to the national park before, Sue was amazed to see the geyser.
A. Being not B. Not having been C. Have not been D. Having not been
 1. Herbs _________ in soups and sauces.
A. are used to be B. are often used C. often use D. get used to being
 1. _________ finds the treasure is entitled to twenty five percent of it.
A. Who B. The person who C. Whoever D. Man who
 1. The passage _________ that the first settlers were Spanish.
A. refers B. instills C. implies D. infers
 1. There are not many interesting _________ of news in the ‘Evening’.
A. parts B. articles C. loads D. items
 1. Jane likes watching films, but she is not _________ keen on any kind.
A. specially B. certainly C. largely D. particularly
 1. If you come to the theatre late, you have to wait until the _________ to get in.
A. break B. interval C. refreshment D. half time
 1. From now on, you have to _________ responsibility for the sales figures.
A. get B. acquire C. assume D. accept
 1. _________, the reports are not good enough to be printed.
A. Out of the ordinary B. On my own C. If you ask me D. Telling the truth
 1. During the war, we _________ many relatives.
A. set an example for B. take for granted C. lost touch with D. made a mention of
 1. Give the correct form/ tense of the verbs in brackets. (10 points)

Although some groups of people (1. always live) _________ outdoors in tents, camping as we (2. know) _________  it today (3. begin) _________  to be popular about 50 years ago. The increase in the use of cars and improvements in camping equipment (4. allow) _________  more people to travel longer distances into the countryside and (5. stay) _________  there in greater comfort. Many campers like (6. be) _________  themselves in quiet areas, so they take their tent and food and walk or cycle into the forests or the mountains. Others, (7. prefer) _________ to be near people, (8. drive) _________ to a public or privately-owned campsite which (9. have) _________  up-to-date facilities, like hot shower and swimming pools.

Whether campers are separate in the mountain or on a busy site, they should remember to keep the area clean and tidy. In the forests, they must put out any fires and keep food hidden to avoid (10. attract) _________  animals.

III. Give the correct form of the verbs to complete the passage. (10 points)

 1. At the end of the concert, the audience gave the young pianist a _________ ovation. (stand)
 2. The university has _________ the use of dictionaries during language examinations. (author)
 3. A dilemma is a situation where a difficult choice has to be made between two, sometimes unpleasant, _________. (alternate)
 4. It is very difficult to find Mrs. Burton’s shop, for it was _________ from all others in the street. (distinguish)
 5. When we arrived at the hotel, we were amazed at the _________ hospitality of the fans. (compare)
 6. The teacher’s criticism has _________ Tom’s interest in learning. (die)
 7. The staff’s bad behavior has brought ________ to the whole company. (graceful)
 8. Panda is _________ to China only. (nation)
 9. Traditional _________are a good source of fun and entertainment. (celebrate)
 10. The public were angry with the Minister’s _________ to tell the truth about the bribery. (refuse)
 11. READING (45 points).
 12. Read the passage below and choose the best answer for each question. (5 points)

As far back as 700 B.C, man has talked about children being cared for by wolves. Romulus and Remus, the legendary twin founders of Rome, were purported to have been cared for by wolves. It is believed that when a she-wolf loses her litter, she seeks a human child to take its place.

This seemingly preposterous idea did not become credible until the late nineteen century when a French doctor actually found a naked ten-year-old boy wandering in the woods. He did not walk erect, could not speak intelligibly, nor could he relate to people. He only growled and stared at them. Finally the doctor won the boy’s confidence and began to work with him. After many long years of devoted and patient instruction, the doctor was able to get the boy to clothe and feed himself, recognize and utter a number of words, as well a write letters and form words.

 1. The French doctor found the boy ________.
A. wandering in the woods

B. at his doorstep

C. growling at him

D. speaking intelligibly

 1. In this passage, the word “litter” most nearly means ________.
A. garbage B. master C. offspring D. hair
 1. The doctor was able to work with the boy because ________.
A. the boy was highly intelligent

B. the boy trusted him

C. the boy liked to dress up

D. the boy was dedicated and patient

 1. Which of the following statements is NOT true?
 2. She-wolves have been said to substitute human children for their lost litters.
 3. Examples of wolves’ caring for human children can be found only in the nineteenth century.
 4. The French doctor succeeded in domesticating the boy somewhat.
 5. The young boy never was able to speak perfectly.
 6. In this passage, the word “preposterous” most nearly means ________.
A. dedicated B. scientific C. wonderful D. absurd
 1. Read the text below and look carefully at each line. Some of the lines are correct, and some have a word which should not be there. If a line is correct, put a tick (P) by the number. If a line has a word which should not be there, write the word by the number. (15points)

 

ADVENTURE IN PERU

I’ve just been to see a film is called Touching the Void. It’s

about two climbers who decided to go climbing in the mountains

in Peru. It took them two days to reach the mountain they

had been decided to climb because it was in such a remote place.

They left a companion and the most of their supplies at a base camp,

optimistically thinking about they would be back in a couple of

days. After a difficult climb, they reached at the top of

the mountain. It was then that everything started to go wrong.

Because of one climber had broken his leg, he had to be

lowered down the mountain by means of a rope. His leg it was so

much painful that he couldn’t stand on it. After a very exciting bit

of the film, which I won’t describe, he found by himself alone

at the bottom of a crevasse. He managed to climb out and eventually

crawl to safety. The cold was so intense that he got frostbite in his hands,

but he was carried on, dragging himself down a glacier and across rocks.

When he arrived at the base camp, his friends were too amazed to see him.

They couldn’t believe that in despite his broken leg, he had managed to reach the camp.

0    ____is____

00  ____P____

1.      __________

2.      __________

3.      __________

4.      __________

5.      __________

6.      __________

7.      __________

8.      __________

9.      __________

10. __________

11. __________

12. __________

13. __________

14. __________

15. __________

III. Read the text and decide which answer (A, B, C or D) best fits each space. (10 points)

WHALING

Rock carving suggest that Stone Age people were hunting whales for food as early as 2200 B.C. Such (1) ________ hunting is still practiced today in a number of (2) ________ including the Inuit people of Greenland and North America. Whaling became big business from the seventh century as the (3) ________ for whalebone and whale oil rose, and humpback and sperm whales were hunted in (4) ________ large numbers. But just as stocks of these species began to fall, the explosive harpoon-gun was (5) ________. This weapon, together with the development of steam-power ships, (6) ________ the whalers to hunt the fast-moving fin and blue whales.

In 1905 the whaling (7) ________ moved to the waters of Antarctica. The introduction of massive factory ships enabled the whales to be processed at sea. As a result, the blue whale had (8) ________ disappeared by the 1950s. In 1946 the International Whaling Commission was established to maintain the declining whale populations. Quotas were (9) ________ but these were often (10)________ and numbers continued to fall. Hunting of many species continued until 1986 when the IWC finally responded to international pressure and a ban on commercial whaling was introduced.

1.      A. survival B. essential C. basic D. subsistence
2.      A. groups B. societies C. races D. nationalities
3.      A. demand B. desire C. request D. reliance
4.      A. repeatedly B. frequently C. continually D. increasingly
5.      A. invented B. discovered C. assembled D. applied
6.      A. managed B. employed C. enabled D. empowered
7.      A. lines B. troops C. staff D. fleets
8.      A. virtually B. possibly C. uniquely D. commonly
9.      A. made B. set C. placed D. done
10. A. refused B. denied C. ignored D. exempted
 1. Fill in each blank with one suitable word to complete this passage. (15 points)

In a village on the east coast of Scotland, people were waiting anxiously for news. Two of their fishing-boats (1) ________ been caught in the storm (2) ________ had blown up during the night. In the cottages round the harbour people stood (3) ________ their door, (4) ________ worried to talk.

The rest of the fishing fleet had (5) ________the harbour before dark, and the men from these ships waited and watched with the wives and families of (6) ________ missing men. Some had (7) ________ thick blankets and some flasks to hot drinks, knowing that the men (8) ________ be cold and tried. As dawn began to break over (9) ________ the east, a small point if light was (10) ________ in the darkness of the water and a (11) ________ minutes later, (12) ________ was a shout. Before long, the two boats (13) ________ turning in, past the lighthouse, to the inside of the harbour. The men (14) ________ helped out of their boats, and although they were stiff (15) ________ cold and tiredness, they were all safe.

 1. WRITING (15 points).
 2. Rewrite the sentences in such a way that they mean almost the same as those printed before them. (10 points)
 3. It was wrong of you to allow a 4-year-old child to walk home alone.

You should ………………………………………………………………………………………………………………….

 1. I could realize how important the family is only after I left home.

Not until ……………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Green is proud of her son’s contribution to the play.

Mrs. Green is proud of what …………………………………………………………………………………………..

 1. The recruited very few young engineers.

Hardly ………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Only two out of the five rooms we have booked have air conditioning.

We have booked five rooms, only …………………………………………………………………………………..

 1. Jane seems to come to the performance lat.

It looks ………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. I could hold a big party due to my Mom’s help.

Had it ………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Success depends on hard work.

The harder …………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Fiona was so disappointed that she could not keep on working.

Such ………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Although Richard is competent in his work, he does not know how to deal with this client.

Competent ………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Use the prompts provided to write full sentences. (5points)
 2. Regular exercise / only help in / control weight/ but / prevent / illness.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. It / lessen / risk of heart disease / be / a threat / men over fifty.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. It / allow us / get rid / tenseness, anxiety / frustration.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. During exercise, / brain / release chemicals / call / endorphins / associated / happiness and relaxation.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Exercise / take regular / improves / fitness / our body / mind.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

———- The end ———-

ĐÁP ÁN:

 1. pronunciation (10 points).
 2. Choose the word (A, B, C or D) that has the underlined part pronunced differently from the others in each group. (5 points) – 1/ each.
1. B 2. B 3. D 4. B 5.   B
 1. Choose the word (A, B, C or D) whose main stress pattern is not the same as that of the others. (5 points) – 1/ each.
1. A 2. C 3. D 4. D 5.   B
 1. VOCABULARY AND GRAMMAR (30 points).
 2. Choose the best answers to completes each sentence (10 points) – 1/ each.
1.   B 2.   B 3.   C 4.   C 5.   D
6.   D 7.   B 8.   C 9.   C 10. C
 1. Give the correct form of the verbs in brackets (10 points) – 1/ each.
1. have  always lived

2. know

3. began

4. have allowed

5. to stay

6. to be

7. prefering

8. drive

9. has

10. attracting

III. Give the correct form of the verbs to complete the passage (10 points) – 1/ each.

1.      standing 6.      deadened
2.      authorized 7.      disgrace
3.      alternatives 8.      native
4.      indistinguishable 9.      celebrations
5.      incomparable 10. refusal
 1. READING (45 points).
 2. Read the passage below and choose the best answer for each question. (5 points) – 1/ each.
1. A 2. C 3. B 4. B 5.   D
 1. Read the text below and look carefully at each line …… (15points) – 1/ each.
1. ü 2. been 3. the 4. about 5. at 6. ü 7. of 8. it
9. much 10. by 11.  ü 12.  ü 13. was 14. too 15. in  

III. Read the text and decide which answer (A, B, C or D) best fits each space (10 points) – 1/ each.

1.   D 2.   B 3.   A 4.   D 5.   A
6.   C 7.   D 8.   A 9.   B 10. C
 1. Fill in each blank with one suitable word to complete this passage (12 points) – 1/ each.
1.      had

2.      which/ that

3.      at/ by

4.      too

5.      reached

6.      the

7.      brought

8.      would

9.      in

10. seen/ visible/ spotted

11. few

12. there

13. were

14. were

15. with/ from

 1. WRITING (15 points).
 2. Rewrite the sentences in such a way that they mean almost the same as those printed before them (10 points) – 1/ each.
1.      You should not have allowed a four-year-old child to walk home alone.
2.      Not until I left home could/ did I realize how important the family is.
3.      Mrs. Green is proud of what her son can contribute / contributes to the play.
4.      Hardly any young engineers were recruited.
5.      We have booked five rooms, only two of which have air conditioning.
6.      It looks as if she will/ can come to the performance late.
7.      Had it not been for Mom’s help, I could not have held a big party.
8.      The harder you work, the more successful you are/ will be.
9.      Such was Fiona’s disappointment that she could not keep on working.
10. Competent as/ though Richard is/ may be in his work, he does not know how to deal with this client.
 1. Use the prompts provided to write full sentences (5points) – 1/ each.
 2. Regular exercise not only help in controling weight, but also prevents illness.
 3. It lessens the risk of heart disease which is  a threat to men over fifty (years old/ of age).
 4. It allows us to get rid of tenseness, anxiety and frustration.
 5. During exercise, the brain releases (some/ the) chemicals (which are) called endorphins, which are associated with happiness and relaxation
 6. Exercise (which is) taken regularly improves the fitness of our body and (our)

 

———- The end ———-

ĐỀ 10

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2009-2010, KHÓA NGÀY 24-6-2009
MÔN THI: TIẾNG ANH CHUYÊN (tại TP.HCM)
(Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề)

 1. Choose the correct answer to fill in the blank. (40 pts)
 2. Carbon emissions from airplanes and other pollutants ________ to global warming.
 3. attribute  B. stem  C. contribute                         D. spark
 4. He was ________ with bribery after she offered to pay the policeman a sum of money to overlook the offence.
 5. charged  B. accused  C. sued                       D. suspected
 6. Some endurance events may be rescheduled if such high pollution levels ________ a health risk to most athletes.
 7. create  B. present  C. run                                     D. face
 8. Improving the overall environmental quality is a long-term battle in which we do want the participation of everyone in society in order to ________ results.
 9. realize  B. reap  C. bear                                    D. generate
 10. Hundreds of people in the hardest-hit zone are at ________ from disease unless a tsunami-like aid effort is mobilized.
 11. threat  B. menace  C. risk                                     D. danger
 12. The result is impossible to predict with any degree of ________.
 13. certainty  B. assurance  C. insurance              D. probability
 14. Parents play a ________ role in a child’s upbringing in the formative years. They are really the driving force behind whatever the children do.
 15. supporting  B. crucial  C. starring                  D. title
 16. With three days to ________ before the high school graduation examination, he had to digest such a lot of facts.
 17. go  B. come  C. remain                   D. spare
 18. Television came into _________ and became a competitor with the motion pictures.
 19. practice  B. enforcement  C. use                                     D. life
 20. It’s a matter of life and death. As a consequence, we will give it serious ________.
 21. review  B. thoughts  C. opinions                D. consideration
 22. Without ________, natural resources will be used up within a hundred years.
 23. preservation  B. maintenance  C. conservation        D. protection
 24. Taking photographs in this world renowned museum is ________ forbidden.
 25. absolutely  B. highly  C. seriously               D. strictly
 26. The government stopped the local companies from importing fake milk powder ________ of public health.
 27. in the interest   B. to the best   C. for the attention   D. on the safe side
 28. ________ the hard evidence against him, the jury had no option but to find him guilty.
 29. Given that  B. In view of  C. In regard to           D. With a view to
 30. Those ballpoint pens are made in a large _______ of colors and styles.
 31. series  B. range  C. collection              D. network
 32. He promised me an Oxford dictionary and to my great joy, he ________ his word.
 33. stood by  B. stuck at  C. went back on        D. held onto
 34. The development of laser use is a major ________ in medicine.
 35. breakaway  B. breakup  C. break-in                D. breakthrough
 36. Don’t be ________ by misleading advertisements.
 37. fooled around  B. taken in  C. put out                   D. seen through
 38. The management team came ________ criticism for the way they handled the situation.
 39. in for  B. up with  C. up against                         D. out in
 40. We are running out of petrol so we’ll have to stop ________ at the next filling station.
 41. over  B. off  C. by                           D. in
 42. Pete: Let me pay for the meal.                              Margaret: ________.
 43. It’s on me  B. It’s my round  C. I’ll make it                        D. Never remind me
 44. Pete: If you ask me, action movies are great.            Margaret:__________ .
 45. You can say that again!  B. Never mind!  C. That’s that.  D. Sure. It’s my pleasure.
 46. Pete: What a fantastic cook you are, Margaret!                Margaret: ________.
 47. Sorry, I don’t think so  B. No, no, it’s not true
 48. It’s kind of you to say so  D. I’d prefer it
 49. My mother has a ________ for a bargain.
 50. big nose  B. fast foot  C. good eye               D. keen sense
 51. One can’t help ________ compassion for the people who lost their homes in the earthquake.
 52. to feel  B. but feel  C. from feeling          D. in feeling
 53. ________ broken into while we were away on holiday.
 54. We had our house   B. Thieves had our house
  C. It was our house  D. They have
 55. Climate change and rising global food prices, which are ________ all people, are at the top of the agenda.
 56. a cause for concerns to  B. of concern to
  C. alarm bells from  D. a cause for alarm at
 57. I sent the prospectus to you by post weeks ago. It ________ by now.
 58. should have arrived  B. would have arrived
  C. must have arrived  D. is supposed to arrive
 59. ________ global solidarity, the world would not be better prepared for the influenza H1N1 pandemic.
 60. On account of  B. Thanks to  C. If not                      D. But for
 61. Anti-terrorism forces were ________ full alert during the Olympic Games.
 62. in  B. under  C. on                           D. at
 63. The principal will declare the ceremony open as soon as all the graduates and guests ________.
 64. will have sat  B. have been seated  C. will be sitting       D. have seated
 65. The mini dress was ________, but now it is making a comeback.
 66. was once a fad thought to be finished  B. was once thought to be a finished fad
  C. was a fad once thought to be finished  D. was a fad thought to be once finished
 67. Pete: “What do you usually do on Sunday night?”              Margaret: “________ time I go out with my friends”.
 68. Most  B. The most  C. The most of          D. Most of the
 69. ________ different in character we are, we have been mutual friends since our childhood.
 70. However  B. Despite being  C. Although               D. Whatever
 71. “How was your visit to the dentist?”        “It was painless. I ________ worried”.
 72. mustn’t have  B. needn’t have  C. didn’t need to be             D. wouldn’t have
 73. ________ in Paris before, he didn’t know his way around when he took his family there.
 74. Not be living  B. Never having lived
 75. His not living  D. Because he has lived
 76. Of the ten beauty spots my brother visited, ________ left a lasting impression on him.
 77. none of which  B. not one of them  C. which none           D. and none of them
 78. ________ show lasts three hours.
 79. All the   B. The whole  C. Most                      D. Entire
 80. ________ that you should drink at least eight glasses of water a day.
 81. Based on medical evidence, it suggests  B. The medical evidence we suggest
  C. Medically, we suggest evidence  D. There is no medical evidence to suggest
 82. “It’s beautiful here!”           “I just wish we ________ a camera with us”.
 83. brought  B. would bring  C. had brought          D. were bringing
 84. Choose the word or phrase that best fits each space in the following passage. (30 pts)

In child development there is an important phenomenon that shows very clearly the process of preparation for the future: play. (1) ______ to popular belief, its importance should never be underestimated. Games are not the haphazard creations of parents or educators. They should be seen as educational (2) ______ and as stimuli for the child’s (3) ______, imagination and life skills. Every game is a preparation for the future. The manner in which children (4) ______ a game, their choice of game and the importance they (5) ______ upon it, show their attitude and relationship to their environment and how they relate to their (6) ______ human beings. Whether they are hostile or whether they are friendly, and particularly whether they show qualities as leaders, are clearly (7)______ in their play. In observing children at play we can see their whole attitude towards life; play is of the (8) ______ importance to every child.

But play is more than preparation for life. Games are (9)______ communal exercises that enable children to develop their social feeling. Children who avoid games and play are always (10) ______ to the suspicion that they have not (11)______ satisfactorily to life. These children gladly withdraw from all games, or when they are sent to the playground with other children usually (12) ______ the pleasure of others. Pride, lack of (13)______ and the consequent fear of ‘getting it wrong’ are the main reasons for this behaviour. In general, by watching children at play, we can determine (14)______ great certainty the (15) ______ and quality of their social feeling.

 1. A. In contrast  B. Contrary                C. According                         D. Due
 2. A. means  B. sources                  C. tools                       D. aids
 3. A. psyche  B. physiology                        C. mindset                 D. nerves
 4. A. operate  B. approach               C. process                  D. experience
 5. A. give  B. accord                   C. place                      D. lay
 6. A. fellow  B. contemporary       C. present                  D. peer
 7. A. distinct  B. evident                  C. noticeable                         D. marked
 8. A. great  B. utmost                   C. prime                     D. most
 9. A. without doubts  B. in all                      C. by far                     D. above all
 10. A. attached  B. open  C. prone                     D. likely
 11. A. survived  B. adjusted  C. changed                 D. grown
 12. A. spoil  B. damage  C. vanish                    D. worsen
 13. A. maturity  B. egoism  C. self-esteem                       D. development
 14. A. on  B. in              C. with                        D. for
 15. A. level  B. scale  C. scope                     D. extent

III. Identify the mistake in each sentence. (20 pts)

 1. Having rested after a good night’s sleep she jumped out of bed, left for work and put all her energies into it.

A                                        B                                      C                                                      D

 1. These are among the most popular products is a well-known fact, and we believe that they will

A                                                                             B

continue to do  so for some years to come

C                            D

 1. We are due for rain-triggered floods today, so you need to be under guard for them and halt your outdoor work.

A              B                                                                     C                             D

 1. Though television is the dominant media for United States households, Garrison Keillor’s Saturday night

A                                                   B

radio show of folk songs and stories is heard  by millions of people.

C                                                     D

 1. There is a panel, to discuss about drug addiction, in progress in the student lounge .

A                                                B                                       C                           D

 1. After the eruption shortly the residents of the ranch, located close to the volcano, placed a call seeking evacuation
 2. Only recently did the talent spotter wake up to the fact that my daughter, an aspiring starlet with great potentials,

A                                                                           B                               C

would make it to the top .

D

 1. In the face of a weakening economy and fuel crises, many people might well miss out on summer vacations .

A                     B                                                                                 C                                 D

 1. In order for our targets to set and meet, we require that the youth be at the forefront of the fight against AIDS.

A                                      B                     C                                           D

 1. Though honored for her commitment for her profession, she is most proud of her roles as a wife and mother.

A                                                         B                             C                           D

 1. Supply the appropriate forms of words in the brackets. (30 pts)
 2. As ________ as he is, it’s not surprising that he believed their lies. (impress)
 3. Our factories, cars and power stations may poison the environment with ________ gases and chemical waste. (pollute)
 4. The monument was erected in ________ of the fallen soldiers for posterity. (remember)
 5. Being a career woman, Angelina devoted herself exclusively to ________ her career. (far)
 6. Hopefully, patients infected with influenza A/H1N1 can be treated with ________ drugs like Tamiflu and Relenza. (virus)
 7. Urban sewage and industrial waste that man discharges into the sea have a ________ effect on marine life. (delete)
 8. We should make young people realize that drug-taking is ________ . (destroy)
 9. Good jobs are in short supply these days and you need to be on the ________ for them as a result. (looking)
 10. The invention of software by Bill Gates brought ________ wealth to him when he was 25. (tell)
 11. Mind your language, you guys. It is ________ rude. (excuse)
 12. One of the most studied of all ‘kitchen cures’, ginger has been used ________ for millennia. (medicine)
 13. Whenever examination is in progress, I often see parents, family members and ________ waiting anxiously outside the exam sites. (wish)
 14. There was a _______ in the arrangements so I missed my flight. (slip)
 15. _______ skill is the one skill that can grant you the opportunity to get a good job. (lead)
 16. Bill Gates is a _______ story of an entrepreneur. (succeed)
 17. Read the passage and choose the best answers to the questions.  (20 pts)

The Winterthur Museum is a collection and a house. There are many museums devoted to the decorative arts and many house museums, but rarely in the United States is a great collection displayed in a great country house. Passing through successive generations of a single family, Winterthur has been a private estate for more than a century. Even after the extensive renovations made to it between 1929 and 1931, the house remained a family residence. This fact is of importance to the atmosphere and effect of the museum. The impression of a lived-in house is apparent to the visitor: the rooms look as if they were vacated only a short while ago whether by the original owners of the furniture or the most recent residents of the house can be a matter of personal interpretation. Winterthur remains, then, a house in which a collection of furniture and architectural elements has been assembled. Like an English country house, it is an organic structure; the house, as well as the collection and manner of displaying it to the visitor, has changed over the years. The changes have coincided with developing concepts of the American arts, increased knowledge on the part of collectors and students, and a progression toward the achievement of a historical effect in period-room displays. The rooms at Winterthur have followed this current, yet still retained the character of a private house.

The concept of a period room as a display technique has developed gradually over the years in an effort to present works of art in a context that would show them to greater effect and would give them more meaning for the viewer. Comparable to the habitat group in a natural history museum, the period room represents the decorative arts in a lively and interesting manner and provides an opportunity to assemble objects related by style, date, or place of manufacture.

 1. What does the passage mainly discuss?
 2. The reason that Winterthur was redesigned
  B. Elements that make Winterthur an unusual museum
  C. How Winterthur compares to English country houses
  D. Historical furniture contained in Winterthur
 3. The phrase “devoted to” in line 1 is closest in meaning to
 4. surrounded by  B. specializing in                  C. successful in        D. sentimental about
 5. What happened at Winterthur between 1929 and 1931?
 6. The owners moved out  B. The house was repaired
  C. The old furniture was replaced  D. The estate became a museum
 7. What does the author mean by stating “the impression of a lived-in house is apparent to the visitor” (lines 5-6)?
 8. Winterthur is very old   B. Few people visit Winterthur
  C. Winterthur does not look like a typical museum  D. The furniture at Winterthur looks comfortable
 9. The word “assembled” in line 9 is closest in meaning to
 10. summoned   B. appreciated  C. brought together              D. fundamentally changed
 11. The word “it” in line 9 refers to
 12. Winterthur  B. collection  C. English country house    D. visitor
 13. The word “developing” in line 11 is closest in meaning to
 14. traditional  B. exhibiting  C. informative                       D. evolving
 15. According to the passage, objects in a period room are related by all of the following EXCEPT
 16. date  B. style  C. place of manufacture      D. past ownership
 17. What is the relationship between the two paragraphs in the passage?
 18. Paragraph 2 explains a term that was mentioned in Paragraph 1.
  B. Each paragraph describes a different approach to the display of objects in a museum
  C. Paragraph 2 explains a philosophy of art appreciation that contrasts with that explained in Paragraph 1.
  D. Each paragraph describes a different historical period
 19. Where in the passage does the author explain why displays at Winterthur have changed?
 20. lines 1-2  B. lines 4-5  C. lines 6-8                            D. lines 10-12
 21. Supply each blank with one suitable word. (30 pts)

The city of Melbourne, Australia has always had a (1)______ for unusual weather. Melbourne people enjoy (2)______ this joke to visitors: if you don’t like the weather in Melbourne, don’t worry, just wait five minutes, because it’s sure to change.

At the beginning of 1992, Melbourne had its (3)______ January for over 100 years. It rained for nine days on (4)______. As well as raining all day, the weather was also cold. At night, people in some Melbourne suburbs were (5)______ on their heating as (6)______ it was winter. It was (7)______ cold many people could (8)______ believe that it was summer at all.

The best weather in Melbourne, however, is not usually in the summer: it is in the autumn. The autumn usually has more pleasant days (9)______ the summer. The weather in autumn is usually (10)______ of warm days and cool, comfortable (11)______.

The (12)______ of the city at this time of year is beautiful, too. Melbourne has many lovely gardens and parklands with beautiful trees. In the autumn, the trees change their (13)______ to red, gold and brown. As they are (14)______ in the air by the wind of a late autumn day, the leaves add life to the city. So even if the summer is cold and wet, people in Melbourne can still look forward to the (15)______ of a warm sunny autumn.

VII. Rewrite the following sentences without changing the meaning. (30 pts)

 1. You don’t find such exquisite hand-made suits in many shops here.

à In few ___________________________________________________

 1. “Don’t worry. Of course you can take a month’s paid leave”, said my boss.

à My boss reassured ________________________________________________

 1. His insistence on dropping out of the race at the last minute came as no shock to everybody.

à He _____________________________________________________

 1. What are the chances of Twilight 2 being a huge box-office success?

à How likely_______________________________________________

 1. I wish you hadn’t breathed a word about his private life to anyone.

à I would like ______________________________________________

 1. Jack doesn’t know all the answers, though he pretends to.

à Jack acts ________________________________________________

 1. The realization of what she had sacrificed for him led him to believe she was all the world to him.

à Not __________________________________________________________

 1. We rely too much on the Internet. Therefore, our lives are in danger of becoming more impersonal.

à Were _________________________________________________________

 1. Their work on developing an H1N1 vaccine is already under way to cope with the new strain.

à They_________________________________________________________

 1. Nowadays I consider taking up a hobby to be far less important than I used to.

à Nowadays I don’t attach nearly_____________________________________

ĐÁP ÁN GỢI Ý

 1. Multiple choice:
1. C. contribute 21. A. It’s on me
2. A. charged 22. A. You can say that again!
3. B. present 23. C. It’s kind of you to say so
4. A. realize 24. C. good eye
5. C. risk 25. B. but feel
6. A. certainty 26. A. We had our house
7. B. crucial 27. B. of concern to
8. A. go 28. A. should have arrived
9. C. use 29. D. But for
10. D. consideration 30. C. on
11. C. conservation 31. B. have been seated
12. D. strictly 32. C. was a fad once thought to be finished
13. A. in the interest 33. D. Most of the
14. B. In view of 34. A. However
15. B. range 35. B. needn’t have
16. A. stood by 36. B. Never having lived
17. D. breakthrough 37. B. not one of them
18. B. taken in 38. B. The whole
19. A. in for 39. D. There is no medical evidence to suggest
20. B. off 40. C. had brought
 1. Guided cloze:
1. B. Contrary 9. D. above all
2. D. aids 10. B. open
3. A. psyche 11. B. adjusted
4. B. approach 12. A. spoil
5. C. place 13. C. self-esteem
6. A. fellow 14. C. with
7. B. evident 15. D. extent
8. B. utmost

III. Error identification:

1. (A) Having rested 6. (A) shortly
2. (A) These 7. (C) great potentials,
3. (C) under guard 8. (C) might well
4. (B) media 9. (B) to set and meet
5. (B) discuss about 10. (B) for her profession
 1. Word form
1. impressionable 9. untold
2. polluting 10. inexcusably
3. remembrance 11. medicinally
4. furthering 12. well-wishers
5. antiviral 13. slip-up
6. deleterious 14. leadership
7. self-destructive 15. success
8. lookout
 1. Reading comprehension
1. B. Elements that make Winterthur an unusual museum 6. A. Winterthur
2. B. specializing in 7. D. evolving
3. B. The house was repaired 8. D. past ownership
4. C. Winterthur does not look like a typical museum 9. A. Paragraph 2 explains a term that was mentioned in Paragraph 1.
5. C. brought together 10. D. lines 10-12
 1. Open cloze
1. reputation 9. than
2. telling 10. composed/ comprised
3. wettest 11. nights
4. end 12. scenery
5. switching/ turning 13. leaves
6. if/ though 14. blown
7. so 15. possibility
8. hardly/ never

VII. Sentence transformation

 

 1. In few shops here do you find such exquisite hand-made suits.
 2. My boss reassured me that I could take a month’s paid leave.
 3. He insisted on dropping out of the race at the last minute, which came as no shock to everybody.
 4. How likely is it that Twilight 2 will be a huge box-office success? /Or:  How likely is Twilight to be a huge box-office success?
 5. I would like you not to have breathed a word about his private life to anyone.
 6. Jack acts as if / as though he knew all the answers.
 7. Not until he realized what she had sacrificed for him did he believe she was all the world to him.
 8. Were it not for our heavy / great / considerable reliance / our over-reliance on the Internet, our lives would not be in danger of becoming more impersonal.
 9. They have already started / begun their work / working on developing an H1N1 vaccine to cope with the new strain.
 10. Nowadays I don’t attach nearly as / so much importance to taking up a hobby as I used to.

ĐỀ 11

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN                

  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                       Khoá ngày 24 tháng 6 năm 2010

                         Môn thi: Tiếng ANH (hệ số 2)

       ĐỀ CHÍNH THỨC                               Thời gian: 120 phút (không tính thời gian giao đề)

                                                               

                                                                    Thí sinh làm bài trên đề thi.

Chú ý: Đề thi có 07 trang. Thí sinh kiểm tra lại số trang đề thi trước khi làm bài.

Giám khảo 1 Giám khảo 2 Điểm bằng số Điểm bằng chữ Số phách

 

 

 

 

Số thứ tự bài thi

PART I:    GRAMMAR AND VOCABULARY (40 marks)

Answers

I. Choose the best option to complete each sentence. Write either A, B, C or D in the box for answers. (20 marks)

 1. I do feel rather ashamed…………having told a lie.
A.  on                             B. up                                      C. of                                            D. with 1.
 1. I use my mobile to stay in touch …………. my friends.
A. in                               B. with                     C. about                           D. on 2.
 1. You should really take it ………… for a few days. You look tired.
       A. easy                        B. off                                       C. over                           D. relaxed 3.
 1. Are there enough apples for us to have one ……………….. ?
       A. every            B. each                      C. individually                            D. self 4.
 1. They missed the beginning of the movie; they enjoyed it, ……………….. .
       A.  although                    B. but                                   C. though                                D. too 5.

6.The flight from Jakata to New Delhi has been cancelled …………the heavy fog.

       A.  as a result                 B. despite                            C. on behalf of                   D. on account of 6.
 1. I opened the door quietly ……………. my father up.
       A.  to not wake   B. so as not to wake      C. so that I don’t wake       D. not to waking 7.
 1. A jellyfish doesn’t have ………….. a mouth or a sense of smell.
       A.  neither                       B. either                            C. so                                  D. such 8.
 1. Do you think that speaking English will help you go ……….. professionally?
       A. far                       B.  for                                         C. at                                  D. in 9.
 1. It looked dark and heavy………….it was going to rain.
       A. although                     B. unless                    C. as if                                     D. whereas 10.
 1. It was cloudy. ………….., the photos came out very bad.
       A. Result             B. However                         C. But                                D. As a result 11.
 1. This problem is a very common one. …………you do, don’t try to remove it yourself.
       A. No matter                 B. Whatever                   C. However                           D. whoever 12.
 1. Jenny’s hopes were ……………… when she wasn’t selected for the team.
       A.  lowered                     B. smashed                            C. dashed                              D. dimmed 13.
 1. Her ……………. is to teach in another country when she has finished her degree.
       A. experience               B. attention                             C. advantage              D. intention 14.
 1. Peter …………. his father in many ways, but he has his mother’s sense of humor.
       A. takes after          B. comes across                         C. makes out                  D. gives in 15.
 1. The busy restaurant was always packed with hungry ……………
       A. clients                        B. waiters                   C. guests                                 D. customers 16.
 1. We’re really ………….. because we have been walking more than 100km!
       A. distinguished            B. excited                            C. exhausted                     D. amused 17.
 1. He couldn’t ………… the huge rock in the path, so he went around it.
       A. get over                    B. put off                   C. go in                              D. take off 18.
 1. Although he shouted, his words were ……….. in the wind.
       A. killed                        B. lost                       C. stopped                                   D. drowned 19.
 1. She should have been here but she’s………….flu.
       A. gone through with    B. gone down with   C. come in for                        D. come up against 20.
 1. Use the correct form of the words in brackets. Write your answers in the box provided.

     (10 marks)                      

                                                                             

1. Traveling in big cities is becoming more………… every day.      ( trouble) 1.
2. You must keep these………….documents carefully in the safe.  ( confidence) 2.
3. The family has the important function of …………children.           ( society) 3.
4. Most people agree that Christmas has become too………… .      ( commerce) 4.
5. The new airport will improve …………between the islands.          (communicate) 5.
6. The best way to see the …………….. of Manhattan is from a ferry around the island.                                                                                                 (see) 6.
7. I’m going to see a wonderful programme …………….. by a world-famous violinist at the Sydney Opera House tonight.                                                  (performance) 7.
8. The end of the film really disappointed me. It was totally …………(believe) 8.
9. This word is very difficult to say. I always …………… it.              (pronunciation) 9.
10. Not ……………. on such a hot day, the beach was crowded.         (surprise) 10.

 

III. For question 1 -10, read the text below and look carefully at each line. Some of the lines are correct but some have a word which should not be there.  If a line is correct, put a tick (√ ) in the space provided in the box for answer. If a line has a word which should not be there, write the word in the space provided in the box for answer. There are two examples at the beginning (0 and 00).

  (10 marks)

0

00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

We had left the house with plenty of time to spare, but

suddenly I realised we might have miss the plane. There had

been an accident on the motorway, and although that nobody

had been hurt, the traffic was at a complete standstill. By the

time when we started moving again, it was less than an hour

to take-off. When at last the taxi reached the terminal, we

had jumped out and ran quickly to the check-in, only to find

an enormous queue. Everyone had a luggage, and we only

had fifteen minutes before we left. Eventually we reached the

desk, and we gave the woman our tickets. I was very

worried by then and I asked to her if we were too late.

She smiled at, gave me our boarding cards and said, ‘Your

flight has been delayed by an hour’.

0.……… √  ………………..

00.………have…………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

 

PART II:       READING COMPREHENSION (35 marks)

 1. Read the text below and select the best option for each blank. Write your answers (A, B, C,

    or D) in the box provided. (10 marks)

 

Here are some ways to help you to get a good night’s sleep. Firstly, don’t try too hard to (1)……………. asleep because this will make you anxious and keep you awake. Secondly, don’t go to bed until you (2) …………….sleepy. Sitting in bed awake just (3) ………………… you awake. If you cannot sleep (4) ……………………………. you go to bed, get up and do something relaxing for a while until you feel sleepy. (5) ……………….. a boring book, watching TV or writing a letter can all help to relax you. You shouldn’t keep (6) ………………………the clock, either. If you know how much sleep you have lost, you will become worried and less able to sleep. Turning the clock around (7) ……………….. you cannot see it is better. Lastly, it is a good (8) ……………………… to exercise during the day. A 20-minute walk (9) ……………………… the morning will (10) ………………… you feel sleepier at bedtime.

Answers
1. A. make B. fall C. fell D. take
2. A. fall B. drop C. take D. feel
3. A. makes B. takes C. brings D. does
4. A. whatever B. wherever C. whenever D. how
5. A. Reading B. Seeing C. Watching D. Surfing
6. A. looking up B. looking after C. looking at D. looking for
7. A. so B. therefore C. in order to D. so that
8. A. idea B. opinion C. information D. view
9. A. on B. in C. of D. during
10. A. take B. provide C. help D. support

 

 1. Multiple matching reading (10 marks)

You are going to read a magazine article in which various musicians are interviewed. For questions 1-10, choose from the people (A-D). The people may be chosen more than once. When more than one answer is required, these may be given in any order. There is an example at the beginning (0).

– I didn’t listen to others’ advice.                                               0. ..B..

– I thought I’d be famous one day.                                    1. ..……        2.……….

– My taste in music was different from                            3. ..……

everyone else’s.

– I regretted a decision I made.                                          4. ………..

– I sometimes found it difficult to concentrate.              5…………….

– The more confident I became, the better I                    6. ………….

performed.

– I performed my own material.                                        7. …………..             8. ……….

– My family was more important to me                           9. ………..

than music.

– I’d like to live a more stable life.                      10. ……..

Making music

Getting into the music business isn’t easy. We asked four different musicians to tell us about their experiences.

A. Martin – Country and western singer – 17 years old

I always used to sing along to my granddad’s old country and western records, and when I got a guitar for my eighth birthday, they were the first tunes I played. My mates were all into Madonna and Michael Jackson so, of course, they thought I was a bit strange. At the age of ten I began writing songs and when I was 13, I started taking part in talent contests. Things didn’t go too well at first, partly because audiences didn’t know the words to the song I’d written, but mostly because of nerves. I gradually lost them, though, as I got used to being on stage, and so my playing and singing improved. I won my first contest when I was 15 and I’ve just signed a record deal.

   

B.     Natasha – Violinist – 34 years old

When I was just seven, I was accepted into a music conservatory in Moscow and had to spend four or five hours a day practising. That’s a long time for someone of that age to keep their mind on something as intense as that, and I didn’t always succeed. Friends and family tried to put me off becoming a professional musician because it’s such a hard life. They’re right of course but I’m glad I ignored them. Now, as I get older, I want to move away from performing and the constant tours, and start composing my own music. It’ll also be easier to start my own family if I have a more permanent home.

 

 C. Pete – Guitarist and singer – 50 years old 

When I was 16, I played the lead guitar in a band, doing versions of songs by The Beatles and The Stones. The other guys in the group seemed to think our chances of success were slim, but I took no notice. I was confident I’d make a name for myself one day, with or without the rest of the band. I left when I was 20 to become a session musician, which was a mistake, I realized afterward, as it took me away from the one place I wanted to be – the stage. Then my wife and I had two children and I decided to put them first and got a more stable job in a bank. Now they are both grown up, I’ve started performing again – songs I write myself, this time. I play the local pubs and clubs at weekends only, which is enough for me at my age!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.  Jake – Rap singer – 19 years old

I remembered when I was five and I sang a couple of songs on the karaoke machine at my uncle’s 30th birthday party. When I finished, everyone cheered and came up and gave me hugs and kisses. ‘This is good,’ I thought, ‘I could get used to this!’ Then at school, I performed in plays and musicals – always the lead part, of course – and once again, the audience’s reaction made me feel good. I think I knew at that stage I was going to be a star. It was just a question of time.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Answers

III. Read the text below and fill each blank with ONE word. Write your answers in the box       provided. (10 marks)

                                              HOMESTAY 

When studying a foreign language abroad, a large majority of students choose ‘homestay’ accommodation, living with a (1)…………family while they attend classes in a nearby language school. Very (2)…………., however, once lessons have finished, students speak their mother tongue with other class members of the same nationality. On a Homestay Language International study trip, we ensure total immersion in the target language environment by arranging accomodation and one-by-one tuition in your teacher’s home, so that you (3)………. surrounded by the language during every moment of your stay.

As you are the only student, you can learn (4)…………your own pace, and the lessons are made to suit your individual interests and objectives. You will also have the chance to (5)…………fully in your host teacher’s activities, including trips to places of (6)………….in the local area. All of our teachers have a university degree and a relevant (7)…………qualification, and most have spent much time abroad and they can understand the needs and concerns of their (8)………..guests. Homestay Language International offers a wide range of general or business courses for young and old (9)……….., with a choice of over 80 destinations throughout the world. Whether it’s English in New Zealand, French in Canada or German in Austria, you can expect a (10) ………

welcome in a relaxed home environment and an unforgettable study experience.

1……………………….

2………………………..

3…………………………

4………………………..

5………………………..

6………………………..

7………………………..

8……………..…………

9………………………..

10……………………….

 

 

 

 

 1. Read the text and choose the best part (A, B, C, D or E) to complete each sentence. Write your answers in the box provided. (5 marks)

EXAM STRESS

 1. Symptoms of exam stress

According to Professor Turnbull, a neurologist, more than 25% of America teenagers feel stressed at least once a day. And nothing gets students down than exams. Nearly 90% of teenagers suffer from stress at least once. “They come down with migraines, and many have problems eating and sleeping.”

 1. Extra stress

Fear of failing exams is understandable. However, pressure from parents and teachers adds to the stress. “My parents expect me to be good at everything – academic subject, sport, and music! It’s ridiculous,” says Macy, 16, from Pittsburgh, Pennsylvania.

 1. Prepare your environment

“You should make a revision plan that is realistic and that gives you enough time to study,” recommends Prof Turnbull. “Students should eat healthy meals – oily fish and green vegetables contain chemicals that help you memory. The revision environment is important. Student ought to find a quiet place to revise. They mustn’t leave things on their desk that can distract them, such as a cell phone. And they should see their friends just a few times a week – and if possible, no testing and no emails.

 1. How to revise

“Make a list before you start revising each day. Study the most difficult things early in the day, when your memory is fresher. After you have finished revising, check the list – and then rest. Exam stress wears off when you read a magazine, listen to music, or do sports.”

 1. On the big day

“If you start to feel nervous, breathe deeply for a minute. Then skim all the exam questions. Read all the instruction carefully. How many questions do you have to answer? Are there any sections that you don’t have to answer? Be prepared – then you won’t get any nasty surprises halfway through the exam.”

 1. When it is all over

“Well done! You’ve done the best you could. Don’t look at the questions with your friends, as this can make you worry more. Concentrate on your next exam. But take a rest first.

                                                                                                                                                                                    Answers

1. …………

 1. According to Professor Turnbull, ………………………………..…… .
 2. more than 90% of students are stressed
 3. most American teenagers have problems with eating
 4. stress is worse than taking an exam
 5. more than 25% of American teenagers suffer from daily stress
 6. about 25% of teenagers are stressful.

2. …………

 1. Students find exams stressful because ……………………….……. .
 2. parents and teachers demand a lot
 3. they have to do too much revision
 4. they can’t take exams a second time
 5. schools don’t care about students’ schedules
 6. failing can result in a terrible punishment
 7. To create a good environment for revising, Professor Turnbull suggests …………… .

3. …………

 1. selling your cell phone
 2. not working in your bedroom
 3. not eating fish
 4. removing distractions
 5. finding quite a nice place
 6. Before you revise each day, …………………………………………… .

4. …………

 1. rest for a few hours
 2. make a list of fish and vegetables to eat that day
 3. make a list of what you want to study that day
 4. read a magazine or play volleyball
 5. text or email your friends first
 6. After an exam, ………………………………………. .

5. …………

 1. concentrate for five more minutes
 2. think about the answers that you got wrong
 3. relax for a while
 4. call your friends
 5. help the teacher collect the exam papers

PART III:  WRITING (25 marks)

 1. Rewrite the second sentence in such a way that it has the same meaning as the one before
 Answers
 1. Write your answer in the box provided. (6 marks)
1. I can’t help laughing at his funny face.

I find it difficult ……………………………

1.
2. Although he couldn’t speak Dutch, Tom decided to settle in Amsterdam.

In spite ……………………………………………

2..
3. Kate is the only real friend that Dolly has.

Except …………………………………………

3.

 

4. His real identity will always remain a secret.

No one…………………………………… .

4.

 

5. People no longer smoke so many cigarettes as they used to.

The …………………………………………………

5.
6. Karajan was the first person to recognize her extraordinary musical gift.

It …………………………………………………

6.

 

 1. Complete the second sentence in such a way that it has the same meaning as the one before it, using the word given in brackets. DO NOT CHANGE THE WORD. (7 marks)
 Answers

 

 

1. Chocolate can be good for you but you must not eat too much of it.                  (provided)

    Chocolate ……………………………………….

1.
2. “Does your brother want to go to the cinema with us?” asked my friend.

(felt)

My friend asked me if …………………………….

2.
3. She has always had a good relationship with the children.                                     (got)

She has ……………………………………………

3.
4. A child cannot sit still for 15 minutes.

( impossible )

It ………………………………………………. .

4.
5. The Pacific Ocean is on average deeper than the Atlantic Ocean.                         ( greater)

The average…………………………………. .

5.
6. After being in Australia for a year, I still find driving on the left difficult.                  ( get )

After being in Australia for a year, I still can’t …………………………………. on the left.

6.
7. Nobody could possibly believe the story he told us.                                          (beyond)

 The story ……………………………………………

7.

 

III. Composition (12 marks)

Imagine you are Phuc. You are planning to buy a new bike. You see one advertised in a magazine. Write a letter to the shop to ask for more information. Include the following information and use indirect questions:

 • say where you saw the advert, and why you are writing
 • explain what you need the bike for
 • ask your most important question
 • ask your other questions

………..…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…………………………………

………..…………………………………………………………………………………………

 

                                                             

HƯỚNG DẪN CHẤM

PART I:    GRAMMAR AND VOCABULARY (40 marks)

I. Multiple choice (20 marks)

 1. C 2. B       3. A           4. B           5. C           6. D          7. B                   8. B          9. A        10. C
 2. D 12. B                 13. C          14. D        15. A           16. D     17. C      18. A       19. D     20. B
 3. Word formation (10 marks)
 4. troublesome 2. confidential 3. socializing/ socialising      4. commercialized      5 . communications
 5. sight 7. performed   8. unbelievable                         9. mispronounce   10. surprisingly

                                                                         

III. Error recognition and correction (10 marks)

 

 1. that 2. √ 3. when          4. √         5. had          6. a            7. √            8. √            9. to            10. at

 

PART II:       READING COMPREHENSION (35 marks)

 1. Multiple cloze test (10 marks)
 2. B 2. D 3. A     4. C     5. A     6. C     7. D     8. A     9. B     10. C

 

 1. Multiple matching reading (10 marks)
1. C / D 2. D / C 3. A 4. C 5. B
6. A 7. A / C 8. C / A 9. C 10. B

 

III. Gap filling (10 marks)

 1. host 2. often 3. are     4. at    5. participate   6. interest    7. teaching  8. student   9. alike   10. warm

 

 1. Multiple choice reading (5 marks):
1. D 2. A 3. E 4. C 5. C

PART III:  WRITING (25 marks)

 1. Sentence transformation (6 marks)
 2. I find it difficult not to laugh at his funny face.
 3. In spite of being unable to speak Dutch, Tom decided to settle in Amsterdam.
 4. Except for Kate, Dolly has no real friends.
 5. No one will ever know his real identity.
 6. The smoking of cigarettes is no longer as popular as it used to be.
 7. It was Karajan who / that first recognized her extraordinary musical gift.
 8. Sentence transformation with the word given (7 marks)
 9. Chocolate can be good for you provided you don’t eat too much of it.
 10. My friend asked me if my brother felt like going to the cinema with us.
 11. She has always got on/ along (well) with the children.
 12. It’s impossible for a child to sit still for 15 minutes.
 13. The average depth of the Pacific Ocean is greater than that of the Atlantic Ocean.
 14. After being in Australia for a year, I still can’t get used to driving on the left.
 15. The story he told us is/ was beyond belief.

III. Composition (12 marks)

Content (maximum 6 marks)

 • 5 mark for each point included.
 • ½ a mark if part of a point is included but not developed.

Form (maximum 2 marks)

 • 2 marks for correct formal letter format.
 • 1 mark if only part of format is used.
 • 0 marks if format is not used at all.

Range (maximum 2 marks)

 • 2 marks for using a good range of vocabulary and structures.
 • 1 mark for using a reasonable range of vocabulary and structures.
 • 0 marks for using a poor range of vocabulary and structures.

Accuracy (maximum 2 marks)

 • 2 marks for accuracy over 80%
 • 1 mark for accuracy between 70 and 80%

 

The End

 

 

ĐỀ 12

UBND TP HÀ NỘI

SỞ GD & ĐÀO TẠO

 

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN

 

 
 1. pronunciation (10 points).
 2. Choose the word (A, B, C or D) that has the underlined part pronounced differently from the others in each group. (5 points)
6.      A. author B. other C. there D. they
7.      A. forest B. control C. product D. ecology
8.      A. industry B. translate C. construction D. satisfy
9.      A. baggage B. courage C. damage D. invasion
10. A. advantage B. addition C. advertise D. adventure
 1. Choose the word (A, B, C or D) whose main stress pattern is not the same as that of the others. (5 points)
A. deposit B. festival C. institute D. resident
A. surprising B. astonishing C. amazing D. interesting
A. interview B. industry C. essential D. difficult
A. extreme B. generous C. lonely D. clothing
A. friendly B. extra C. along D. orphanage
 1. VOCABULARY AND GRAMMAR (40 points).
 2. Choose the best answers to complete each sentence. (10 points)
 3. One problem for teacher is that each student has his/ her own ________ needs.
     A. separate B. divided C. individual D. distinctive
 1. I was ________ in the book I was reading and didn’t hear the phone.
A. submerged B. distracted C. gripped D. engrossed
 1. If we hurry, we might get there ________ to catch the early train.
     A. right B. in time C. on time D. before time
 1. To get a passport, you must send in your birth ________ and two photos.
     A. certificate B. license C. paper D. card
 1. She tries to set ________ an hour a week for practice.
     A. about B. down C. aside D. in
 1. ________ stay the night if it’s too difficult to get home.
     A. At all costs B. By all means C. In all D. On the whole
 1. Robert and his wife ________ to my house for tea yesterday evening.
     A. came round B. came about C. came down D. came away
 1. Each of the guests ________ a bunch of flowers.
     A. are given B. is given C. were given D. give
 1. To everyone’s surprise, Mr. Brown ________ at the Trade Union meeting.
     A. turned in B. turned over C. turned up D. turned round
 1. Everyone burst out laughing. There was a lot of ________.
    A. laughs B. laughter C. laughings D. laugh
 1. Give the correct form of the verbs in brackets. (10 points)
 2. I (meet) ________ John before I (be) ________ a fortnight in Paris.
 3. The children were frightened because the lights suddenly (go) ________ out and they (sit) ________ in the dark.
 4. What tune (play) ________ when we (come) ________ in?
 5. She was badly hurt when her car hit another car. If she (wear) ________ her seat belt, she (not hurt) ________ so badly.
 6. Coming into the room he (see) ________ Mary where he (leave) ________ her.

III. Give the correct form of the verbs to complete the passage. (10 points)

 1. We go to the restaurant for ________ whenever we ‘re tired of eating meat. (vegetable)
 2. Don’t worry. I ‘ll be waiting for you at the ________ to the pagoda . (enter)
 3. The old theater of our city is being enlarged and ________. (modern)
 4. Advertisements account for three fourths of the ________ of the newspaper. (come)
 5. What is the ________ of the adjective “solid”? ( oppose)
 6. ________ should complain if they are not satisfied with the service they receive. (Consume)
 7. If your work is ________ you won’t get a raise. (satisfy)
 8. ________ are alarmed by the rate at which tropical rainforest are being destroyed.(Conserve)
 9. The athletes take part in the Olympic Games in the true spirit of ________. (sport)
 10. You can never be sure what he is going to do. He is so ________. (predict)
 11. Arrange these sentences to make a complete passage (10 points).
  1. As they built bigger and bigger ships, they were able to sail further and further away.
  2. They don’t really mean that the world is getting smaller, of course.
  3. They found that as they sailed further away from their home countries, the world became bigger.
  4. Then men began to use ships to explore the world.
  5. Today there are no undiscovered countries left to put on the map, but there are many new worlds to discover out in space.
  6. But 2,300 years ago the Egyptians and the Greek thought that the world was very small and flat that around it was the ocean.
  7. We often hear people saying that the world is getting smaller.
  8. So they had to make new maps to show the countries that they found.
  9. And they discovered new countries that they didn’t know about.
  10. What they mean is that with modern means of transport, we can now reach every part of the world very quickly.
  11. READING (30 points).
  12. Read the passage below and choose the best answer for each question. (5 points)

People have been playing with marbles for thousands of years. The first marbles were probably either river stones that happened to be naturally round enough to roll or, more likely, rounded globs of clay that were baked hardness. Such very old clay marbles have been found in both Greek and Roman ruins, and quartz spheres have been dated at around 6000 B.C. Harder and more durable marbles tend to inspire different kinds of games than soft clay marbles, which crack very easily. So with the advent of hand rounded and polished marbles made of agate or some other rugged, igneous rock, the ‘golden age’ of marbles and marble play flowered. Stone marbles began to appear in the early 1800s in what is now the southern part of Germany. Shortly after, handmade glass marbles appeared in the same part of Europe. For the next 120 years, marbles and marble playing-there were literally hundreds of games – flourished in both Europe and America. Marble players developed their own vocabulary for different sizes and materials of marbles, as well as for the many kinds of games to be played and the way marbles were used in the games. For example, if you were going to play a game of Ring-Taw, one of the most popular and enduring marbles games, you would lag for the first shot, and then knuckle down from the baulk, trying your best to get a mib or two with your opponent’s immie.

 1. The author makes the point in the passage that playing with marbles __________.
A. has been going on since ancient times

B. is a relatively recent phenomenon

C. is losing popularity

D. is a very expensive pastime

 1. According to the passage, which of the following was the least used substance for making marbles?
A. agate B. glass C. rock D. clay
 1. It can be inferred from the passage that the use of marbles became very popular in Europe and America __________.
A. in the 18th century

B. in the 1970s

C. in 6000 B.C

D. after glass marbles were developed

 1. We can infer from the passage that marble playing __________.
A. is a game only for children

B. has many variations in games

C. is played according to one set of rules

D. uses only one kind of marble

 1. We can conclude from lines 11-12 of the passage that the terminology of marble playing is __________.
A. specialized

B. used only by children

C. easy to understand

D. derived from an ancient language

 1. Read the text and decide which answer (A, B, C or D) best fits each space. (15 points)

Look on the bright side

Do you ever wish you were more optimistic, someone who always (1) _______ to be successful? Having some one around who always (2) _______ the worst isn’t really a lot of (3) _______ we all know someone who sees a single cloud on a sunny day and says “It looks (4) _______ rain.” But if you catch yourself thinking such things, it’s important to do something (5) _______ it. You can change your view of life, (6) _______ to psychologists, it only takes a little effort, and you’ll find life more rewarding as a (7) _______ . Optimism, they say, is partly about self-respect and confidence, but it’s also a more positive way of looking at life and all it has to (8) _______ . Optimists are more (9) _______ to start new projects and generally more prepared to take risks.

Upbringing is obviously very important in forming your (10) _______ to the world. Some people are brought up to (11) _______ too much on others and grow up forever blaming other people when anything (12) _______ wrong. Most optimists, on the (13) _______ hand, have been brought up not to (14) _______ failure as the end of the world-they just (15) _______ with their lives.

16. A. counted B. expected C. felt D. waited
17. A. worries B. cares C. fears D. doubts
18. A. amusement B. play C. enjoyment D. fun
19. A. so B. to C. for D. like
20. A. with B. against C. about D. over
21. A. judging B. according C. concerning D. following
22. A. result B. reason C. purpose D. product
23. A. supply B. suggest C. offer D. propose
24. A. possible B. likely C. hopeful D. welcome
25. A. opinion B. attitude C. view D. position
26. A. trust B. believe C. depend D. hope
27. A. goes B. falls C. comes D. turns
28. A. opposite B. next C. other D. far
29. A. regard B. respect C. suppose D. think
30. A. get up B. get on C. get out D. get over

III. Fill in each blank with one suitable word to complete this passage. (10 points)

Travelling to all corners of the world is (1) _______ easier and easier. We live (2) _______ a global village, but how well do we know and understand each other? Here is (3) _______ simple test. Imagine you have arranged a meeting at 4 p. m. What time should you expect your foreign business colleagues to arrive? If they are German, they‘ll be exactly (4) _______ time. If they are American, they‘ll probably be 15 minutes early. If they are British, they’ll be 15 minutes (5) _______, and you should allow up to an hour for the Indians. Therefore, these are some small advice in (6) _______ not to behave badly abroad. In France you shouldn’t sit down in a cafard until you are shaken hands with everyone you know .In Afghanistan you‘d better spend at last 5 minutes (7) _______ hello.  In Pakistan you mustn’t wink. It is offensive. In the Middle East you must never use the left hand for greeting, eating, drinking or smoking. Also, you should care not to admire (8) _______ in your host’s home. They will feel that they have to give it to you .In Russia you must your hosts drink for drink or they will think you are unfriendly. In Thailand you should clasp your hands (9) _______ and lower your head and your eyes when you greet someone. In America you should eat your hamburger with both hands and as quickly as (10) _______. You shouldn’t try to have a conversation until it is eaten.

 1. WRITING (20 points).
 2. Rewrite the sentences in such a way that they mean almost the same as those printed before them. (10 points)
 1. My brother studies now harder than he used to.

My brother ……………………………………………………………………………………………………………..

 1. Please don’t ask me that question.

I’d rather ………………………………………………………………………………………………………………..

 1. I last saw Bob when I was in Ho Chi Minh City.

I haven’t …………………………………………………………………………………………………………………

 1. John only understood very little what the teacher said.

John could hardly ……………………………………………………………………………………………………

 1. Tom will be twenty next week.

It’s Tom’s ………………………………………………………………………………………………………………

 1. She is fond of her nephew although he behaves terribly.

She is fond of her nephew in …………………………………………………………………………………….

 1. He prefers reading books to watching TV.

He would ……………………………………………………………………………………………………………….

 1. He didn’t hurry, so he missed the bus.

If …………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. The train takes longer than the plane.

The plane ……………………………………………………………………………………………………………….

 1. I don’t suppose you have change for 2 pounds, do you?

Do you happen ………………………………………………………………………………………………………..

 1. Use the prompts provided to write full sentences to make a complete letter. (10 points)

Dear Sir / Madam,

 1. I / like / express / concern / increasing number / karaoke bars / city.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. There be / lot / reason / I object / places.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Firstly, / owners / take / much money / those / come / sing.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Secondly, / they cause / much noise / neighborhood.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Thirdly, / there / number / pupils / play truant / just / go / those places / sing.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Last / least / these bars / do harm / appearance / city / because / their / ugly flashing lights.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. I want / say / I / not / old fashioned person.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. I hope / authority / take / matter / careful consideration.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. I / not mean / ban them / but / there should / effective way / control / this kind / entertainment places.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. I / look / see / city council / do / this master.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Yours truly, Thomas Cruise.

 

———- The end ———-

HƯỚNG DẪN GIẢI

 1. pronunciation (10 points).
 2. Choose the word (A, B, C or D) that has the underlined part pronounced differently from the others in each group. (5 points) – 1/ each.
1. A 2. B 3. B 4. D 5.   C
 1. Choose the word (A, B, C or D) whose main stress pattern is not the same as that of the others. (5 points) – 1/ each.
1. A 2. D 3. C 4. A 5.   C
 1. VOCABULARY AND GRAMMAR (35 points).
 2. Choose the best answers to complete each sentence (10 points) – 1/ each.
1.   C 2.   D 3.   B 4.   A 5.   C
6.   B 7.   A 8.   B 9.   C 10. B
 1. Give the correct form of the verbs in brackets (10 points) – 1/ each.
13. met – had been.

14. had gone – were sitting.

15. was being played – came.

16. had been wearing – wouldn’t have been hurt.

17. saw – had left.

III. Give the correct form of the verbs to complete the passage (10 points) – 1/ each.

6.      vegetarians 18. consumers
7.      entrance 7.  unsatisfactory
8.      modernized 8.  Conservationists
9.      incomes 9.  sportsmanship
10. opposite 10.unpredictable
 1. Arrange these sentences to make a complete passage (10 points).

g  b  j    f   d  c  i  a   h    e .

 1. READING (30 points).
 2. Read the passage and choose the best answer to each question (5 points) – 1/ each.
1. A 2. D  3. D  4. B 5. A
 1. Read the text and decide which answer best fits each space (15 points) – 1/ each.
1.     B 2.     C 3.     D 4.     D 5.   C
6.     B 7.     A 8.     C 9.     B 10. B
11.   C 12.   A 13.   C 14.   A 15. B
 1. Fill in each blank with one suitable word to complete this passage (10 points) – 1/ each.
  1. getting   2.  in   3. a   4. on   5.    late
  6. order   7.  saying   8. anything   9. together   10.  possible
 1. WRITING (20 points).
 2. Rewrite the sentences in such a way that they mean almost the same as those printed before them. (10 points)
 3. My brother didn’t use to study as/ so hard as he does now/ used to study more lazily than he does now.
 4. I’d rather you didn’t ask me that question.
 5. I haven’t seen Bob since I was in Ho Chi Minh City.
 6. John could hardly understand what the teacher said.
 7. It’s Tom’s twentieth birthday next week.
 8. She is fond of her nephew in spite of his terrible behavior.
 9. He would rather read books than watch TV.
 10. If he had hurried he would/could have caught / wouldn’t have missed the bus
 11. The plane does not take as long as/takes a shorter time than/ is quicker/faster than the train.
 12. Do you happen to have change for 2 pounds?
 13. Use the prompts provided to write full sentences to make a complete … (10 points) – 1/ each.

Dear Sir/ Madam,

 1. I would like to express (my) concern about the increasing number of karaoke bars in the/ our city.
 2. There are a lot of reasons that/ why I object to these/ those places.
 3. Firstly, the owners take too much money from those people who come to sing.
 4. Secondly, they cause/ are causing too much noise in/ to the neighborhood.
 5. Thirdly, there are a number of pupils who/ that play truant just to go to those places to sing.
 6. Last but not least, these bars do harm to the appearance of the city because of their ugly flashing light.
 7. I (also) want to say (that) I am not an old fashioned person.
 8. I hope (that) the authority will take this matter into careful consideration.
 9. I do not mean to ban them, but there should be an/ some effective way to control this kind of entertainment places.
 10. I look/ am looking forward to seeing the city council doing something about this matter.
  Yours truly, Thomas Cruise.

 

ĐỀ 13

 

SỞ GD-ĐT TP ĐÀ NẴNG                   ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                                                                                       NĂM HỌC 2009-2010

                                                      Khoá ngày 23 tháng 06 năm 2009

     ĐỀ CHÍNH THỨC                                                 Môn thi : ANH VĂN

                                           Thời gian: 60 phút (không tính thời gian giao đề)

 

I.Circle the best word or phrase to complete the following sentences or do as directed. (3 pts)

 1. My brothers often play football……….Sunday afternoon.
 2. at B. for C. on               D. in
 3. John is proud………his father and loves him so much.
 4. about B. for C. in                D. of
 5. It’s raining………I can’t go to the beach.
 6. because B. but C. so               D. or
 7. You like watching sports, ……….?
 8. do you B. don’t you C. are you D. aren’t you
 9. Could you……..the radio, please? It’s very noisy.
 10. turn off B. go on C. look after  D. look for
 11. She suggested…………to the mountains for the weedkend.
 12. go B. to go C. going          D. went
 13. Jeans………all over the world.
 14. are sold B. is sold C. sell             D. sold
 15. Liz wants to …………a lot of photos to show the trip to her parents.
 16. make B. take C. reach          D. spend
 17. Choose the word whose unederlined part is pronounced differently from that of the others.
 18. fine B. high C. rice             D. fit
 19. Choose the word whose unederlined part is pronounced differently from that of the others.
 20. wanted B. designed C. located      D. divided
 21. Choose the incorrect part indicated by A, B, C, D in the following sentence.

This room are too dark for me to see anything.

A         B         C                D

 1. “That’s an excellent drawing, Hoa.” – “……………………….”
 2. Well done B. I’m sorry C. That’s very kind of you to say so.
 3. That’s a good idea.
 1. Supply the correct form of the words in brackets to complete the sentences. (1 pt)
  1. He had a…………..time on his space trip. (wonder)
  2. English is fun, so we are………….in learning it. (interest)
  3. The Tet holiday is the most important………for Vietnamese people. (celebrate).
  4. The teacher advised us to do the test………….. (careful)
 • Put the verbs in brackets into the correct form. (1 pt).
  1. He………..walking every day to be healthy. (go)
  2. Please don’t make any noise. The baby…………..in the room now. (sleep)
  3. My parents want to see you. They………..you for a long time. (not see)
  4. Were you watching TV when I………..you last night? (phone)
 1. Read the passage and answer the questions. (2pts)

The Internet (Posted by Sandra Morgan)

In my opinion, the Internet is a very fast and convenient way for me to get information. I can also communicate with my friends and relatives by means of e-mail or chatting. However, I don’t use the Internet very often because I don’t have much time. For me, the Internet is a wonderful invention of modern life. It makes our world a small village.

 1. What does Sandra use the Internet for?

…………………………………………………………………………………………………………

 1. How can she communicate with her friends and relatives?

…………………………………………………………………………………………………………

 1. Why doesn’t she use the Internet very often?

…………………………………………………………………………………………………………

 1. Why does she think that the Internet is a wonderful invention of modern life? ………………………………………………………………………………………………………
 2. Fill in the numbered blank in the passage with ONE suitable word from the box. (1pt)
last with to  save for cost

Saving energy

For most North American households, lighting accounts (1)……………….10 percent to 15 percent of the electricity bill. However, this amount can be reduced by replacing an ordinary 100-watt light bulb (2)………………….an energy-saving bulb. These bulbs use a quarter of the electricity of standard bulbs and (3)…………………eight times longer. Therefore consumers can (4)…………………about US$7 to US$21 per bulb.

 1. Write a new sentence as similar as possible in meaning to the original sentence, using the words given or combine the sentences as directed. (2pts)
 2. Ha Noi will be partially cloudy tomorrow. Ha Noi is the capital of Viet Nam. (Use Relative Clause)

………………………………………………………………………………………………………

 1. My father doesn’t know Janette’s address.

I wish my father ………………………………………………………………………………………

 1. My pen pal said, “I will visit you tomorrow.”

My pen pal told me that …………………………………………………………………………….

 1. Trung doesn’t get good marks at school; therefore, he will not be given a dictionary.

If  Trung……………………………………………………………………………………………

Bài giải gợi ý

 1. C, 2. D, 3. C, 4. B, 5. A, 6. C, 7. A, 8. B, 9. D, 10. B, 11. A, 12. C
 2. wonderful, 2. interested, 3. celebration, 4. carefully
 • goes, 2. is sleeping, 3. haven’t seen, 4. phoned
 1. Sandra uses the Internet to communicate with friends and relatives.
 2. She can communicate with her friends and relatives by means of e-mail or chatting.
 3. She doesn’t use the Internet very often because she doesn’t have much time.
 4. She thinks that the Internet is a wonderful invention of modern life because it makes our world a small village.
 5. for, 2. with, 3. last, 4. save
 6. Ha Noi, which is the capital of Viet Nam, will be partially cloudy tomorrow.
 7. I wish my father knew Janette’s address.
 8. My pen pal told me that he would visit me the next day.
 9. If Trung got good marks at school, he would be given a dictionary.

(If Trung gets good marks at school, he will be given a dictionary.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ 14

 

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO                     KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
TP. HỒ CHÍ MINH                                    NĂM HỌC 2009-2010, KHÓA NGÀY 24-6-2009
MÔN THI: TIẾNG ANH
(Thời gian làm bài: 60  phút, không kể thời gian giao đề)

 1. Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best fits the blank space in each sentence (2.5 pts)
 2. ___________ the Thi Vai River is awfully polluted, its water is not fit for fish to survive.
 3. So that  B. Although  C. Since                      D. If
 4. If you park your car in the wrong place, you must pay a(n) ____________.
 5. ticket  B. attention  C. fee                          D. fine
 6. – He’s not interested in physics, is he? – ______________.
 7. No problem B. Yes, he is not at all         C. I promise he isn’t             D. No, he isn’t, I’m afraid
 8. What do you often do __________ weekends?
 9. since  B. at  C. from                       D. in
 10. Mount Pinatubo, which is a volcano _______ the Philippines, erupted in 1991.
 11. at B. with                                   C. on                           D. in
 12. The teacher suggests _____________ something for the poor in our area.
 13. us to do B. we should do                   C. we are doing         D. we will do
 14. I have met her mother, ____ her father.
 15. and neither   B. but not  C. so does                  D. neither
 16. She comes from Da Lat, _______ is the most beautiful tourist attraction in Vietnam.
 17. where  B. which  C. that                                     D. what
 18. – Thank you very much.- ______________.
 19. Welcome you!  B. Don’t mention it  C. That’s good!          D. Nothing impossible!
 20. Everything is _______ satisfactorily.
 21. going on  B. looking after  C. falling through     D. turning up

 

 1. Choose the underlined word or phrase (A, B, C, or D) that needs correcting (0.5 pt)
 2. It is said that tornadoes can suck up anything that is on their paths.
 3. said that B. can suck C. anything                D. on their paths
 4. The charity organization provides the poor with a lot of household furnitures.
 5. charity B. the poor                             C. with                        D. furnitures

 

III. Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best fits the blank space in the following passage (1.5 pts)

The Director

L&P Transport Company

79B Nguyen Hue Boulevard

Ho Chi Minh City

I’m writing about the short stop that your trucks (13) ______ around my house on their way to the north. When the trucks of your company have a short (14) ______ there, the drivers have left lots of garbage on the ground after their refreshment. When the trucks leave the place, the ground is (15) _________ of trash and a few minutes later there is bad smell and flies all over the place. I myself, (16) ______ the people living around here, would urge that your company should tell your drivers to clean up all the trash on the ground before leaving. (17) _________ you do something about it and soon, we will have to report this to the local authority.

I am looking forward to hearing from you and (18) ______ positive response from your company.

 1. A. produce   B. do              C. take            D. make
 2. A. break    B. relax         C. advertise  D. entertain
 3. A. crowded   B. filled          C. fond           D. full
 4. A. as long as  B. as far as     C. as soon as             D. as well as
 5. A. Although  B. If                 C. Because     D. Unless
 6. A. see   B. to see         C. seeing        D. saw

 

 1. Read the following passage, and then decided if the statements that follow are TRUE or FALSE (1 pt)

Giang is a student from Thanh Hoa province. He’s participating in a student exchange program, and he is now in the United States. It is the beginning of July now and he is staying with the Parker family on a farm 100 kilometers from Columbus, Ohio. He’s going to be there till the end of August.

Mr. Parker grows maize on his farm while Mrs. Parker works part-time at a grocery store in a nearby town. They have two children: Peter the elder brother is the same age as Giang, and Sam is the younger one who is in primary school, a level lower than Peter’s.

Since his arrival, Giang has been learning a lot about life on a farm. He has also been able to improve his spoken English. As soon as he completes his homework, he helps feed the chickens and collect the eggs. he really enjoys himself spending his summer vacation this way.

 1. Giang is staying with an American family in the countryside………….
 2. Giang’s going to be there for 3 months ……………………………………
 3. Peter and Giang are both in primary school………………………………
 4. Giang is having a good time learning and working with the Parkers……..

 

 1. Use the correct form of the word given in each sentence (1.5 pts)
 2. Teenagers are now ……………………. dressed. FASHION
 3. Like beverage cans and bottles, this …………… can be recycled.  PRODUCE
 4. Mr. Brown felt ……………… that people have spoiled that area.  DISAPPOINT
 5. It is still a bit ………….. to use the Internet in everyday life.  COST
 6. Despite the …………. weather, thousands of soldiers helped protect the area.  STORM
 7. My friend Tuan has been nominated as one of the most effective …….. in the town charity program.  ACTIVE

 

 1. Use the correct tense or form of the verb given in each sentence (1 pt)
 2. If you ………………… working, you would be behind others. (stop)
 3. At that time, two boys who ……….. to a test site stopped and took the injured woman to the nearest hospital. (go)
 4. Mary has some difficulty in ………………… up early in the morning. (get)
 5. Mr. Henrique Calisto ……………………….. in Vietnam for eight years now. (work)

 

VII. Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the sentence printed before it (2 pts)

 1. Ba said to Tung, “Would you like a cup of tea?”

Ba offered …………………………………………………………………………………..

 1. They did the work excellently.

The work ……………………………………………………………………………………..

 1. Hue, the former capital of Vietnam, is acknowledged as the World’s Cultural Heritage.

Hue, which is ……………………………………………………………………………….

 1. She is always a better performer than her mother used to.

Her mother never used to give ………………………………………………………..

GỢI Ý BÀI GIẢI

1. C 17. D
2. D 18. C
3. D 19. True
4. B 20. False
5. D 21. False
6. B 22. True
7. B 23. fashionably
8. B 24. product
9. B 25. disappointed
10. A 26. costly
11. D 27. stormy
12. D 28. activists
13. D 29. stopped
14. A 30. were going
15. D 31. getting
16. D 32. has been working
33. Ba offered Tung a cup of tea./ a cup of tea to Tung.
34. The work was done excellently.
35. Hue, which is the former capital of Vietnam, is acknowledged as the World’s Cultural Heritage. (used to be the capital of Vietnam, is acknowledged as the World’s Cultural Heritage./ is acknowledged as the World’s Cultural Heritage, is the former capital of Vietnam).
36. Her mother never used to give as good performances as she (does).

ĐỀ 15

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG

 

(ĐỢT 1)

 

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2010-2011

Ngày thi: 02/7/2010

Thời gian làm bài: 60 phút

 

I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.

    (2 điểm)

1. If it rains this evening, we ________________ out. (not go)

2. My children love ________________ cartoon films. (watch)

3. Mr. Huy ________________ for this company for 7 years. (work)

4. They ________________ this house 5 years ago. (build)

 

II. Hãy chọn một từ thích hợp cho sẵn trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau. Viết phương án trả lời vào chỗ trống cho sẵn. (2,5 điểm)

1. They used to ________________ swimming in the afternoon.

(go/ going/ went/ gone)

2. He is good at studying Chinese, ________________?

(is he/ isn’t he/ was he/ wasn’t he)

3. Please turn ________________ the TV. I’m studying. (on/ in/ up/ off)

4. She has been here ________________ yesterday. (since/ for/ because/ in)

5. ________________ the rain were not heavy, we could come on time.

(But/ when/ If/ And)

6. Peter comes ________________ a famous city in England. (at/ from/ with/ in)

7. He suggested ________________ to Sam Son. (go/ to go/ going/ went)

8. Do you like the book ________________ I gave you last week?

(whom/ who/ whose/ which)

9. Nga is a very ________________ student.

(beauty/ beautify/ beautiful/ beautifully)

10. You should ________________ English every day.

(practise/ to practise/ practising/ practised)

III. Chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau. (1,5 điểm)

 

usually student play because uniform in

I am a (1) ________________ of a secondary school in Ha Noi. I am (2) ________________ grade 9. I always wear school (3) ________________ on school days: a white shirt and dark blue trousers. But on weekends, I (4) ________________ wear casual clothes, such as an open-neck shirt or a T-shirt, jeans and sport shoes (5) ________________ they are very comfortable and convenient and I can (6) ________________ football, ride a bicycle or go somewhere with my friends easily.

 

IV. Đọc đoạn văn sau và viết câu trả lời cho các câu hỏi bên dưới.(2 điểm)

Robert Gate comes from England. He came to Paris six months ago. He started learning French at school in London when he was eleven, so he has learnt it for nearly 10 years. He has just taken an exam. If he passes the exam, he will move into the next class. He is very excited because tomorrow his parents are going to visit and stay with him for a few days.

1. Where does Robert Gate come from?

ð ………………………………………………………………………………………….

2. When did he start learning French at school in London?

ð ………………………………………………………………………………………….

3. Has he just taken an exam?

ð ………………………………………………………………………………………….

4. What will he do if he passes the exam?

ð ………………………………………………………………………………………….

V. Viết lại các câu sau dựa vào từ hoặc cụm từ gợi ý sao cho nghĩa của câu không thay đổi. (1 điểm)

1. The weather was not good. The boys played football.

ð Although …………………………………………………………..……………………

2. “I want to be a footballer.” Tom said.

ð Tom said that …………………………………………………………………………..

3. Millions of people are watching the 2010 World Cup.

ð The 2010 World Cup ……………………………………………………………………

4. I don’t have a computer.

ð I wish …………………………………………………………………………………..

VI. Sử dụng các từ hoặc cụm từ gợi ý dưới đây để viết thành các câu hoàn chỉnh. (1 điểm)

1. We/ visit/ our grandfather/ Ho Chi Minh city/ last month.

ð ………………………………………………………………………………………….

2. It/ be/ necessary/ learn/ English nowadays.

ð ………………………………………………………………………

3. I/ not see/ Jane/ for 3 years.

ð …………………………………………………………………………………………

4. Mr. Ha/ enjoy/ read/ newspapers/ every morning?

ð …………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM

(Tổng điểm: 10. Làm tròn số đến 0,25 điểm.)

 

I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành câu. (2 điểm).

(Mỗi động từ viết đúng được 0,5 điểm)

1. won’t go / will not go

2. watching

3. has worked/ has been working

4. built

 

II. Hãy chọn một từ thích hợp cho sẵn trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau. (2,5 điểm)

(Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)

1. go

2. isn’t he

3. off

4. since

5. If

6. from

7. going

8. which

9. beautiful

10. practise

III. Chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chỗ trống. (1,5 điểm)

(Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)

1. student

2. in

3. uniform

4. usually

5. because

6. play

 

IV. Đọc đoạn văn và viết câu trả lời cho các câu hỏi. (2 điểm)

(Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)

1. – He comes from England.

– From England./ England.

– Robert Gate comes from England.

2. – He started learning French at school in London when he was eleven.

– When he was eleven.

3. – Yes, he has.

4. – If he passes the exam, he will move into the next class.

– He will move into the next class.

V. Viết lại câu dựa vào từ hoặc cụm từ gợi ý sao cho nghĩa của câu không thay đổi. (1 điểm)

(Mỗi câu viết đúng được 0,25 điểm)

1. Although the weather was not good, they boys played football.

2. Tom said that he wanted to be a footballer.

3. The 2010 World Cup is being watched by millions of people.

4. I wish I had a computer.

 

VI. Sử dụng các từ hoặc cụm từ gợi ý để viết thành các câu hoàn chỉnh. (1 điểm)

(Mỗi câu viết đúng được 0,25 điểm)

1. We visited our grandfather in Ho Chi Minh city last month.

2. It is/ It’s (very) necessary to learn English nowadays.

3. I have not/ haven’t seen Jane for 3 years.

4. Does Mr. Ha enjoy reading/ to read newspapers every morning?

 

–         Hết –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(ĐỢT 2)

 

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2010-2011

Môn thi: TIẾNG ANH

Ngày thi: 03/7/2010

Thời gian làm bài: 60 phút

 

ĐỀ 16

I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. (2 điểm)

1. We ________________ to John since last month. (not write)

2. If you ________________ up early, you won’t be late for class. (get)

3. My father ________________ his report yesterday. (finish)

4. She likes ________________ shopping in her free time. (go)

 

II. Hãy chọn một từ thích hợp cho sẵn trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau. Viết phương án trả lời vào chỗ trống cho sẵn. (2,5 điểm)

1. My mother usually gets up ________________ 5 o’clock in the morning.      (of/ in/ at/ to)

2. Can you look ________________ the children when I am away?      (on/ for/ off/ after)

3. You cleaned the car yesterday, ________________?

(didn’t you/ did you/ do you/ don’t you)

4. How about ________________ soccer this afternoon?    (play/ playing/ played/ to play)

5. He is tired now ________________ he couldn’t sleep last night.

(because/ so/ although/ but)

6. Ha Noi, ________________ is the capital of Viet Nam, is a peaceful city.

(who/ whom/ which/ that)

7. Vietnamese people are very ________________.

(friend/ friendly/ friendship/ friendliness)

8. ________________ he is old, he runs 4 kilometres every morning.

(So/ And/ But/ Even though)

9. Thang can ________________ English very well.    (speak/ to speak/ speaking/ spoke)

10. David has been in Bac Giang ________________ 2 weeks.  (since/ from/ in/ for)

III. Chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau. (1,5 điểm)

Many to recently decorating help when

Great numbers of home computers have been sold (1) ________________. People know more about computers than they used (2) ________________. Computers (3) ________________ us much in our work and they are playing a big part in our lives. (4) ________________ people believe we can look forward to the day (5) ________________ our household jobs like cleaning, ironing and (6) ________________ will be done by computer-controlled robots.

IV. Đọc đoạn văn sau và viết câu trả lời cho các câu hỏi bên dưới. (2 điểm)

Christmas is the biggest festival of the year in Britain. Celebrations start on 24th December, Christmas Eve. People buy gifts, food, drinks, and decorations some weeks before this festival. They often send Christmas cards to friends and relatives. They usually buy and decorate Christmas trees about a week before Christmas. Gifts are usually put under the tree.

1. Is Christmas the biggest festival of the year in Britain?

ð …………………………………………………………………………………………

2. When do celebrations start?

ð …………………………………………………………………………………………

3. What do people usually do about a week before Christmas?

ð …………………………………………………………………………………………

4. Where are gifts usually put?

ð …………………………………………………………………………………………

V. Viết lại các câu sau dựa vào từ hoặc cụm từ gợi ý sao cho nghĩa của câu không thay đổi. (1 điểm)

1. Jane can’t play the piano.

ð Jane wishes she ……………………………………………………………………………

2. “I am going away for ten days.” he said.

ð He said that ………………………………………………………………………………

3. The weather is not good today, so the children have to stay at home.

ð If the weather ……………………………………………………………………………

4. They will build a hospital in this area.

ð A hospital ……………………………………………………………………………….

 

VI. Sử dụng các từ hoặc cụm từ gợi ý dưới đây để viết thành các câu hoàn chỉnh. (1 điểm)

1. Linh/ not come/ my party/ last Sunday.

ð …………………………………………………………………………………………

2. It/ be/ interesting/ chat with you.

ð …………………………………………………………………………………………

3. They/ live/ here/ since/ they/ be/ born.

ð …………………………………………………………………………………………

4. you/ love/ listen/ rock music?

ð …………………………………………………………………………………………

 

– Hết –

 


 

ĐÁP ÁN

 1. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành câu. (2 điểm).

(Mỗi động từ viết đúng được 0,5 điểm)

 1. have not/ haven’t written
 2. get
 3. finished
 4. going
 1. Hãy chọn một từ thích hợp cho sẵn trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau. (2,5 điểm)

(Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)

1. at

2. after

3. didn’t you

4. playing

5. because

6. which

7. friendly

8. Even though

9. speak

10. for

III. Chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chỗ trống. (1,5 điểm)

(Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)

1. recently

2. to

3. help

4. Many

5. when

6. decorating

 

 1. Đọc đoạn văn và viết câu trả lời cho các câu hỏi. (2 điểm)

(Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)

 1. – Yes, it is.
 2. – They start on 24th December./ – They start on 24th December, Christmas Eve.

– On 24th December./ On 24th December, Christmas Eve.

– Celebrations start on 24th December, Christmas Eve.

 1. – They usually buy and decorate Christmas trees (about a week before Christmas).
 2. – They are usually put under the tree.

– Under the tree.

– Gifts are usually put under the tree.

 1. Viết lại câu dựa vào từ hoặc cụm từ gợi ý sao cho nghĩa của câu không thay đổi. (1 điểm)

(Mỗi câu viết đúng được 0,25 điểm)

 1. Jane wishes she could play the piano.
 2. He said that he was going away for ten days.
 3. – If the weather were good today, the children would not have to stay at home.

– If the weather were not bad today, the children would not have to stay at home.

– If the weather were fine today, the children would not have to stay at home.

 1. A hospital will be built in this area.

 

 1. Sử dụng các từ hoặc cụm từ gợi ý để viết thành các câu hoàn chỉnh. (1 điểm)

(Mỗi câu viết đúng được 0,25 điểm)

 1. Linh did not/ didn’t come to my party last Sunday.
 2. It is (very) interesting to chat with you.
 3. They have lived/ have been living here since they were born.
 4. Do you love listening/ to listen to rock music?

– Hết –

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here