Phương trình – bất phương trình – hệ phương trình đại số

0
89
Phương trình – bất phương trình – hệ phương trình đại số

Phương trình – bất phương trình – hệ phương trình đại số

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC


Mục Lục

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Phương trình – bất phương trình – hệ phương trình đại số

Phương trình – bất phương trình – hệ phương trình đại số

Bài 1. Giải các phương trình chứa căn thức sau:

1,                              11,

2,              12,

3,                               13,

4,                  14,

5,           15,

6,               16,

7,                               17,

8,                  18,

9,             19,

10,                      20,

Bài 2. Giải các bất phương trình vô tỷ sau:

1,                           5,

2,                     6,

3,                                     7,

4,                      8,

Bài 3. Giải các hệ phương trình sau:

1,                                                    9,

2,                                  10,

3,                                      11,

4,                                        12,

5,                                     13,

6,                                    14,

7,                                 15,

8,                                 16,

Bài 4. Giải bằng phương pháp hàm số, đánh giá:

1,                                                  5,

2,                 6,

3,                      7,

4,                                     8,

Bài 5. Giải các phương trình mũ sau:

1,               6,

2,                                    7,

3,                                             8,

4,                             9,

5,                 10,

Bài 6. Giải các phương trình logarit sau:

1,                        5,

2,                7,

3,         8,

4,           9,

9,

10,

11,

Bài 7. Giải các bất phương trình mũ:

1,                             4,

2,                      5,

3,                                  6,

 

Bài 8. Giải các bất phương trình logarit:

1,                                  4,

2,        5,

3,                              6,

Bài 9. Giải các hệ phương trình mũ, logarit:

1,                   5,

2,                        6,

3,                                 7,

4,                               8,

 

Bài 10. Tìm tham số m để phương trình:

1,   có nghiệm

2,  có đúng một nghiệm

3,  có nghiệm

Bìa 11. Tìm tham số m để bất phương trình:

1,  đúng với mọi             2,  có nghiệm

3,  có nghiệm

Bài 12. Tìm tham số m để hệ phương trình:

1,  có nghiệm duy nhất    2,  có nghiệm

3,  có nghiệm với mọi

Bài 13. Chứng minh rằng hệ có đúng 2 nghiệm thỏa mãn điều kiện x > 0, y > 0

Bài 14. Xác định m để bpt:  nghiệm đúng với mọi  thỏa mãn

Bài 15. Xác định m để pt  có 3 nghiệm phân biệt

Hocmai.vn

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC


Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Phương trình – bất phương trình – hệ phương trình đại số

Phương trình – bất phương trình – hệ phương trình đại số

Bài 1. Giải các phương trình chứa căn thức sau:

1,                              11,

2,              12,

3,                               13,

4,                  14,

5,           15,

6,               16,

7,                               17,

8,                  18,

9,             19,

10,                      20,

Bài 2. Giải các bất phương trình vô tỷ sau:

1,                           5,

2,                     6,

3,                                     7,

4,                      8,

Bài 3. Giải các hệ phương trình sau:

1,                                                    9,

2,                                  10,

3,                                      11,

4,                                        12,

5,                                     13,

6,                                    14,

7,                                 15,

8,                                 16,

Bài 4. Giải bằng phương pháp hàm số, đánh giá:

1,                                                  5,

2,                 6,

3,                      7,

4,                                     8,

Bài 5. Giải các phương trình mũ sau:

1,               6,

2,                                    7,

3,                                             8,

4,                             9,

5,                 10,

Bài 6. Giải các phương trình logarit sau:

1,                        5,

2,                7,

3,         8,

4,           9,

9,

10,

11,

Bài 7. Giải các bất phương trình mũ:

1,                             4,

2,                      5,

3,                                  6,

 

Bài 8. Giải các bất phương trình logarit:

1,                                  4,

2,        5,

3,                              6,

Bài 9. Giải các hệ phương trình mũ, logarit:

1,                   5,

2,                        6,

3,                                 7,

4,                               8,

 

Bài 10. Tìm tham số m để phương trình:

1,   có nghiệm

2,  có đúng một nghiệm

3,  có nghiệm

Bìa 11. Tìm tham số m để bất phương trình:

1,  đúng với mọi             2,  có nghiệm

3,  có nghiệm

Bài 12. Tìm tham số m để hệ phương trình:

1,  có nghiệm duy nhất    2,  có nghiệm

3,  có nghiệm với mọi

Bài 13. Chứng minh rằng hệ có đúng 2 nghiệm thỏa mãn điều kiện x > 0, y > 0

Bài 14. Xác định m để bpt:  nghiệm đúng với mọi  thỏa mãn

Bài 15. Xác định m để pt  có 3 nghiệm phân biệt

Hocmai.vn

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC


Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Phương trình – bất phương trình – hệ phương trình đại số

Phương trình – bất phương trình – hệ phương trình đại số

Bài 1. Giải các phương trình chứa căn thức sau:

1,                              11,

2,              12,

3,                               13,

4,                  14,

5,           15,

6,               16,

7,                               17,

8,                  18,

9,             19,

10,                      20,

Bài 2. Giải các bất phương trình vô tỷ sau:

1,                           5,

2,                     6,

3,                                     7,

4,                      8,

Bài 3. Giải các hệ phương trình sau:

1,                                                    9,

2,                                  10,

3,                                      11,

4,                                        12,

5,                                     13,

6,                                    14,

7,                                 15,

8,                                 16,

Bài 4. Giải bằng phương pháp hàm số, đánh giá:

1,                                                  5,

2,                 6,

3,                      7,

4,                                     8,

Bài 5. Giải các phương trình mũ sau:

1,               6,

2,                                    7,

3,                                             8,

4,                             9,

5,                 10,

Bài 6. Giải các phương trình logarit sau:

1,                        5,

2,                7,

3,         8,

4,           9,

9,

10,

11,

Bài 7. Giải các bất phương trình mũ:

1,                             4,

2,                      5,

3,                                  6,

 

Bài 8. Giải các bất phương trình logarit:

1,                                  4,

2,        5,

3,                              6,

Bài 9. Giải các hệ phương trình mũ, logarit:

1,                   5,

2,                        6,

3,                                 7,

4,                               8,

 

Bài 10. Tìm tham số m để phương trình:

1,   có nghiệm

2,  có đúng một nghiệm

3,  có nghiệm

Bìa 11. Tìm tham số m để bất phương trình:

1,  đúng với mọi             2,  có nghiệm

3,  có nghiệm

Bài 12. Tìm tham số m để hệ phương trình:

1,  có nghiệm duy nhất    2,  có nghiệm

3,  có nghiệm với mọi

Bài 13. Chứng minh rằng hệ có đúng 2 nghiệm thỏa mãn điều kiện x > 0, y > 0

Bài 14. Xác định m để bpt:  nghiệm đúng với mọi  thỏa mãn

Bài 15. Xác định m để pt  có 3 nghiệm phân biệt

Hocmai.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here