ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG (HAU)

0
1539
Đường lối cách mạng của đảng

Đề cương thi môn Đường lối cách mạng của Đảng

[Tải về bản pdf hoàn chỉnh tại đây. Bỏ qua quảng cáo nhé!]

Câu 1: Trình bày đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ và ý nghĩa khoa học và thực tiễn của môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Câu 2: Dưới ách thống trị của thực dân Pháp (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX) xã hội Việt Nam có biến đổi sâu sắc như thế nào? Nêu những mâu thuẫn cơ bản và những nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cần phải giải quyết?

Câu 3: Nêu tóm lược các phong trào yêu nước tiêu biểu cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? Lý giải nguyên nhân thất bại của các phong trào đó?

Câu 4: Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn con đường cứu nước và chuẩn bị cho quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào? Nêu ý nghĩa lịch sử của sự ra đời của Đảng?

Câu 5: Trình bày nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị (10/1930), từ đó rút ra nhận xét?