Monday, July 15, 2019
Cơ môi trường liên tục

Cơ môi trường liên tục

Đề cương thi môn cơ môi trường liên tục Một số ví dụ tính toán của môn học này, mình note lại ra phía trang...
Đường lối cách mạng của đảng

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG (HAU)

Đề cương thi môn Đường lối cách mạng của Đảng Câu 1: Trình bày đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ và ý nghĩa khoa học...
An toàn lao động

An Toàn Lao Động

ĐỀ CƯƠNG MÔN AN TOÀN LAO ĐỘNG Câu 1: Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác BHLĐ? Trách nhiệm của các tổ chức trong...

Facebook FanPage

5,267FansLike