Bài giải gợi ý bài tập tổng hợp Quản trị dự án đầu tư

0
104
Bài giải gợi ý bài tập tổng hợp Quản trị dự án đầu tư

Bài giải gợi ý bài tập tổng hợp Quản trị dự án đầu tư

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: hotroontap@gmail.com

Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng HảiĐề Cương VIMARU 

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan:Tiểu luận môn học Quản trị dự án đầu tư Lập dự án xây dựng quán Cà phê sinh viên Cội Nguồn


Mục Lục

Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Bài giải gợi ý bài tập tổng hợp Quản trị dự án đầu tư

Bài giả gợi ý bài tập tổng hợp

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Bài tập dòng tiền

Bài 1

Một thẻ tín dụng có mức lãi 2%/ tháng, ghép lãi theo tháng. Hãy tính lãi suất thực cho thời đoạn 6 tháng, 1 năm.

Bài giải

Lãi suất thực cho thời đoạn 6 tháng: i6 tháng = (1+2%)6 – 1 = 0,1262 » 12,62%

Lãi suất thực cho thời đoạn 1 năm: inăm = (1+2%)12 – 1 = 0,2682 » 26,82%

Bài 2

Một công ty vay 1 triệu USD. Lãi suất 20%/năm, ghép lãi theo quý. Hỏi sau 5 năm, công ty phải trả cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu USD nếu:

 1. Vay theo chế độ lãi tức đơn
 2. Vay theo chế độ lãi tức ghép?

Bài giải

Cách 1: Chuyển đổi lãi suất danh nghĩa theo năm thành lãi suất theo quý iquý = 20%/4 = 5%/quý

5 năm = 20 quý

 1. Theo chế độ lãi tức đơn

FV = PV(1+i×t) = 1(1+5% ×20) = 2 (triệu USD)

 1. Theo chế độ lãi tức ghép

FV = PV(1+i)t = 1(1+5%)20 = 2,65 (triệu USD)

Cách 2: Chuyển lãi suất danh nghĩa theo năm thành lãi suất thực theo năm để tính lãi tức ghép i thực = (1 + 20%4)4 − 1 = 21,55%/năm

 1. Theo chế độ lãi tức ghép

FV = PV(1+i)t = 1(1+21,55%)5 = 2,65 (triệu USD)

Bài 3

Lãi suất đơn

 1. Một món nợ 4.000$ với lãi suất đơn được trả sau 8 tháng với số tiền là 4.270$. Hỏi lãi suất đơn tính theo năm là bao nhiêu?
 1. Một món nợ 3.000$ với lãi suất đơn 14% năm. Hỏi số tiền lãi nhận được sau 14 tháng là bao nhiêu?
 1. Ông A cho công ty X vay một số tiền với lãi suất đơn 10%/năm. Sau 9 tháng, công ty X trả cho ông A số tiền là 5.000$. Hỏi ông A đã cho công ty X vay bao nhiêu tiền?
 1. Tìm tổng số tiền phải trả (cả vốn gốc + tiền lãi) của món nợ 800$, lãi suất đơn 12%/năm sau 4 tháng?

Bài giải a.

P = 4.000$; n = 8 tháng = 2/3 năm; F = 4.270$

I = F – P = 4.270 – 4000 = 270

mà I = P×i×t è 270 = 4000×i×2/3 è i = 0,10125 » 10,125%/năm

b.

P = 3.000$; i = 14%/năm; n = 14 tháng = 7/6 năm

I = P×i×t = 3.000×14%×7/6 = 490$

c.

i = 10%/năm; n = 9 tháng = ¾ năm; F = 5.000$

P = F/(1+i×t) = 5.000/(1+10%×3/4) = 4.651$

d.

P = 800$; n = 4 tháng = 1/3 năm; i=12%/năm

F = P(1+i×t) = 800(1+12%×1/3) = 832$

Bài 4

Lãi suất ghép

 

1

 1. Nếu anh A gởi ngân hàng một khoản tiền là 5.000$ với lãi suất ghép 10%/năm thì sau 5 năm anh ta nhận được tổng số tiền là bao nhiêu?
 1. Tìm lãi suất ghép tính theo năm, biết rằng vốn gốc là 6.000$, số tiền nhận được sau 2 năm là 6.500$?
 1. Một người lập sổ tiết kiệm và gởi lần đầu tiên (đầu năm thứ nhất) 1 triệu đồng. Đến cuối năm thứ 4, gởi 3 triệu đồng và đến cuối năm thứ 6 gởi thêm 1,5 triệu đồng. Hỏi sau 10 năm (cuối năm thứ 10) thì người đó có được số tiền là bao nhiêu, biết rằng lãi suất tiết kiệm là 10%/năm.

Bài giải

 1. P = 5.000$; n = 5 năm; i=10%/năm

F = P(1+i)t = 5.000(1+10%)5 = 8.052,55$

 1. P = 6.000$; n = 2 năm; F = 6.500$

F = P(1+i)t è 6.500 = 6.000(1+i)2 è i = 4,08%/năm

 1. r = 10%/năm

F=???

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 triệu đồng 1,5 triệu đồng

3 triệu đồng

Ta có: F = P(1+r)n

Số vốn gốc tại đầu năm thứ 1 là: P1 = 1 (triệu đồng)

Số tiền tích lũy đến hết năm thứ 4 là: F1 = 1(1+0,1)4 = 1,4641 (triệu đồng)

Số vốn gốc tại thời điểm cuối năm thứ 4 là: P2 = 1,4641+3 = 4,4641 (triệu đồng)

Số tiền tích lũy đến hết năm thứ 6 là: F2 = 4,4641(1+0.1)2 = 5,401561 (triệu đồng)

Số vốn gốc tại thời điểm cuối năm thứ 6 là: P3 = 5,401561+1,5 = 6,901561 (triệu đồng)

Số tiền tích lũy đến hết năm thứ 10 là: F4 = 6,901561(1+0.1)4 = 10,10457546 (triệu đồng) Vậy sau 10 năm, người lập sổ tiết kiệm sẽ có được 10.104.575,46 đồng

Bài 5

Một nhà đầu tư mua lại một xí nghiệp, trả ngay 7 triệu USD, sau đó 3 năm, cứ mỗi năm trả 1 triệu USD liên tục trong 5 năm thì hết. Lãi suất 10%/năm. Hỏi hiện giá của xí nghiệp này bằng bao nhiêu USD?

Bài giải

Tổng số tiền trả góp tính về cuối năm thứ 2

=              × 1−(1+ ) = 1 × 1−(1+10%)−5 = 3,79 (triệu USD)

10%

Hiện giá tổng tiền trả góp

P = 3,79×(1+10%)-2 = 3,13 (triệu USD)

Hiện giá của xí nghiệp = 7 + 3,13 = 10,13 (triệu USD)

Bài 6

Một nhà đầu tư xây dựng một khu nhà để bán. Giá bán một căn hộ là 5.500 USD. Bán theo chế độ như sau: trả ngay 1.500 USD. Sau đó hàng năm trả góp 1 khoản tiền đều là A, liên tục trong 5 năm thì hết. Lãi suất trả góp 15%/năm. Hỏi A bằng bao nhiêu USD?

Bài giải

Số tiền còn phải trả góp của mỗi căn hộ = 5.500 – 1.500 = 4.000 (USD)

Số tiền trả góp hàng năm:

=  × = 4.000 × 15% = 1.193,26 (   )
1 − (1 + ) 1 − (1 + 15%)−5

Bài 7

Một người vay 50 triệu đồng để đầu tư và sẽ trả nợ theo phương thức trả đều đặn 10 lần theo từng quý, kể từ cuối quý 3. Lãi suất 7%/quý. Hỏi trị giá mỗi lần trả là bao nhiêu đồng?

2

Bài giải

Số tiền còn phải trả nợ tính đến cuối quý 2

F = 50(1+7%)2 = 57,245 (triệu đồng)

Số tiền trả nợ hàng quý

=  × = 57,245 × 7% = 8,15 (triệu đồng)
−10
1−(1+ ) 1−(1+7%)

Bài tập chọn sản phẩm

Bài 8

Một dự án cần chọn sản phẩm để sản xuất. Có 3 loại sản phẩm A,B,C được đưa ra so sánh. Công nghệ sản xuất 3 loại sản phẩm này cơ bản giống nhau. Hỏi về mặt kinh tế nên chọn loại nào? Các số liệu cho như trong 2 bảng sau. Chi phí điều tra thị trường bằng 4,25 triệu VNĐ. Bảng lợi nhuận trong 1 năm (ĐVT: triệu đồng)

Sản phẩm Thị trường tốt E1 Thị trường trung bình E2 Thị trường xấu E3
A 150 80 60
B 130 70 -20
C 140 75 -25

Bảng xác suất

Hướng điều tra Sản phẩm E1 E2 E3
A 0,5 0,3 0,2
T1 – Thuận lợi P(T1) = 0,7 B 0,4 0,4 0,2
C 0,4 0,3 0,3
A 0,3 0,4 0,3
T2 – Không Thuận lợi P(T1) = 0,3 B 0,3 0,3 0,4
C 0,3 0,4 0,3

Bài giải

Cây quyết định

111 E1 = 0,5 150
4 E2 = 0,3 80
E3 = 0,2
A 60
111 76 E1 = 0,4 130
2 B 5 E2 = 0,4 70
E3 = 0,2
C -20
T1 = 0,7 71 E1 = 0,4 140
E2 = 0,3
6 75
E3 = 0,3
-25
1
95 E1 = 0,3
150
7 E2 = 0,4 80
T2 = 0,3 A E3 = 0,3 60
95 52 E1 = 0,3 130
3 B 8 E2 = 0,3 70
C E3 = 0,4 -20
64,5 E1 = 0,3 140
9 E2 = 0,4 75
3
E3 = 0,3
-25

Tính giá trị lợi nhuận kì vọng tại các điểm nút EMV(4) = 150×0,5 + 80×0,3 +60×0,2 = 111 (trđ) EMV(5) = 130×0,4 + 70×0,4 – 20×0,2 = 76 (trđ) EMV(6) = 140×0,4 + 75×0,3 – 25×0,3 = 71 (trđ) EMV(2) = Max{ EMV(4); EMV(5); EMV(6)} = 111 (trđ) EMV(7) = 150×0,3 + 80×0,4 +60×0,3 = 95 (trđ)

EMV(8) = 130×0,3 + 70×0,3 – 20×0,4 = 52 (trđ)

EMV(9) = 140×0,3 + 75×0,4 – 25×0,3 = 64,5 (trđ)

EMV(3) = Max{ EMV(7); EMV(8); EMV(9)} = 95 (trđ)

Như vậy, về mặt kinh tế, nên chọn sản phẩm A để sản xuất vì giá trị Lợi nhuận kì vọng của sản phẩm A theo 2 hướng thị trường đều có giá trị cao nhất.

Lợi nhuận kì vọng của sản phẩm A trừ bớt chi phí điều tra thị trường là EMV(1) = 111×0,7 + 95×0,3 – 4,25 = 101,95 (trđ)

Bài 9

Một dự án cần chọn 1 trong 3 loại sản phẩm hoặc A hoặc B hoặc C để sản xuất. Công nghệ sản xuất 3 loại sản phẩm này khác hẳn nhau. Hỏi nên chọn loại sản phẩm nào để có thể vừa đạt lợi nhuận max vừa an toàn nhất?

Lợi nhuận tính cho 1 năm và xác suất trình bày như trong bảng sau (ĐVT: 103 USD)

Sản phẩm Thị trường tốt Thị trường TB Thị trường xấu
E1 E2 E3
A 700 600 500
B 600 400 200
C 800 600 400
Xác suất 0,25 0,5 0,25
Bài giải
Cây quyết định
600 E1 = 0,25 700
2 E2 = 0,5 600
E3 = 0,25
A 500
600 400 E1 = 0,25 600
1 B 3 E2 = 0,5 400
C E3 = 0,25 200
600 E1 = 0,25 800
4 E2 = 0,5 600
E3 = 0,25 400

EMV(2) = 700×0,25 + 600×0,5 +500×0,25 = 600 (103 USD)

EMV(3) = 600×0,25 + 400×0,5 + 200×0,25 = 400 (103 USD)

EMV(4) = 800×0,25 + 600×0,5 + 400×0,25 = 600 (103 USD)

EMV(1) = Max{ EMV(2); EMV(3); EMV(4)} = 600 (103 USD)

Như vậy, nếu chỉ dựa trên giá trị lợi nhuận kì vọng thì có thể chọn sản phẩm A hoặc sản phẩm C. Tuy nhiên nên chọn sản phẩm có giá trị lợi nhuận kì vọng có độ lệch chuẩn thấp hơn vì tính ổn định cao hơn.

= (700 − 600)2 × 0,25 + (600 − 600)2 × 0,5 + (500 − 600)2 × 0,25 = 70,71 = (800 − 600)2 × 0,25 + (600 − 600)2 × 0,5 + (400 − 600)2 × 0,25 = 114,42

Trong trường hợp này, sản phẩm A có độ lệch chuẩn thấp hơn, nên chọn sp A

4

Bài tập phân tích tài chính

Bài 10

Tính lãi suất chiết khấu cho một dự án có cơ cấu các nguồn vốn như sau:

Tổng vốn đầu tư: 100 triệu USD. Trong đó:

 • Vốn riêng: 50 triệu USD, MARR (suất sinh lời tối thiểu) = 10%/năm
 • Vốn vay:
 • Dài hạn: 20 triệu USD, lãi suất 8%/năm
 • Trung hạn: 20 triệu USD, lãi suất 8,5%/năm o Ngắn hạn: 10 triệu USD, lãi suất 2%/tháng

Bài giải

Lãi suất chiết khấu của dự án

= 50×10%+20×8%+20×8,5%+10× (1+2%)12 −1 =10,98 » 11%/năm 100

Bài 11

Tính thời gian hoàn vốn của dự án với các số liệu cho như trong bảng. Lãi suất chiết khấu là 10%/năm. ĐVT: Tỷ VNĐ

Năm Đầu tư Lãi ròng Khấu hao
0 5
1 0,352 1
2 0,355 1
3 0,358 1
4 0,400 1
5 0,420 1

Bài giải

Năm 0 1 2 3 4 5
Đầu tư 5
Lãi ròng 0,352 0,355 0,358 0,4 0,42
Khấu hao 1 1 1 1 1
NCF -5 1,352 1,355 1,358 1,4 1,42
HSCK(10%) 1 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621
PV(NCF) -5 1,229 1,119 1,02 0,956 0,882
PV(NCF) tích lũy -5 -3,771 -2,652 -1,632 -0,676 0,206
Thời gian hoàn vốn
 • = 4+ 0,6760,882 = 4,766 năm » 4 năm 9,2 tháng

Bài 12

Dòng ngân lưu ròng của dự án X có số liệu như trong bảng sau. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1000 USD. Hãy tính thời gian hoàn vốn của dự án. Biết suất chiết khấu của dự án là10%/năm.

Năm 1 2 3 4 5 6
NCF (USD) 100 200 300 400 500 600
Bài giải
Năm 0 1 2 3 4 5 6
NCF (USD) -1000 100 200 300 400 500 600
HSCK(10%) 1,000 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564
PV(NCF) -1000,0 90,9 165,2 225,3 273,2 310,5 338,4
PV(NCF) tích lũy -1000,0 -909,1 -743,9 -518,6 -245,4 65,1 403,5

Thời gian hoàn vốn

 • = 4+ 245,4310,5 = 4,79 năm » 4 năm 9,5 tháng

Bài 13

Tính PP, NPV, IRR của một dự án với các số liệu cho như trong bảng. Lãi suất chiết khấu 10%/năm. Thời hạn đầu tư 15 năm (ĐVT: 106 USD)

5

Năm Đầu tư Lãi ròng Khấu hao Năm Lãi ròng Khấu hao
1 2,0 9 2,0 1,0
2 2,5 10 2,5 0,3
3 1,5 11 2,5
4 -0,3 0,7 12 2,5
5 0,2 1,0 13 2,5
6 1,0 1,0 14 2,5
7 1,5 1,0 15 2,0
8 2,0 1,0
Bài giải
Năm Đầu tư Lãi ròng Khấu hao NCF HSCK PV(NCF) PV(NCF) lũy kế
0 2 -2 1 -2 -2
1 2,5 -2,5 0,909 -2,273 -4,273
2 1,5 -1,5 0,826 -1,239 -5,512
3 -0,3 0,7 0,4 0,751 0,3 -5,212
4 0,2 1 1,2 0,683 0,82 -4,392
5 1 1 2 0,621 1,242 -3,15
6 1,5 1 2,5 0,564 1,41 -1,74
7 2 1 3 0,513 1,539 -0,201
8 2 1 3 0,467 1,401 1,2
9 2,5 0,3 2,8 0,424 1,187 2,387
10 2,5 2,5 0,386 0,965 3,352
11 2,5 2,5 0,350 0,875 4,227
12 2,5 2,5 0,319 0,798 5,025
13 2,5 2,5 0,290 0,725 5,75
14 2 2 0,263 0,526 6,276

NPV = 6,276 triệu USD

 • = 7+ 0,2011,401 = 7,14 năm » 7 năm 2 tháng IRR = 23%/năm (excel)

Bài 14

Tính NPV, IRR của dự án có các số liệu cho như trong bảng. Vốn đầu tư ngay từ đầu là 400.000 USD. Lãi suất chiết khấu 12%/năm. Thời hạn đầu tư là 10 năm.

Hạng mục Năm 1 2 3 4 5 6-10
Lãi ròng (103 USD) 94,5 94,5 101,5 127,5 127,5 189 x 5
Khấu hao (103 USD) 80 80 80 80 80
Bài giải
Năm Lãi ròng Khấu hao NCF HSCK(10%) PV(NCF) PV(NCF) tích lũy
0 -400 -400 1,000 -400 -400
1 94,5 80 174,5 0,893 155,829 -244,171
2 94,5 80 174,5 0,797 139,077 -105,094
3 101,5 80 181,5 0,712 129,228 24,134
4 127,5 80 207,5 0,636 131,97 156,104
5 127,5 80 207,5 0,567 117,653 273,757
6 189 189 0,507 95,823 369,58
7 189 189 0,452 85,428 455,008
8 189 189 0,404 76,356 531,364
9 189 189 0,361 68,229 599,593
10 189 189 0,322 60,858 660,451

6

NPV = 660,451 triệu USD

 • = 2+ 105,094129,228 = 2,813 năm » 2 năm 10 tháng

IRR = 45%/năm (excel)

Bài 15

Một dự án trong một năm sản xuất được 500 tấn sản phẩm. Giá bán 0,4 triệu đồng 1 tấn. Tổng định phí bằng

 • triệu đồng. Tổng biến phí bằng 60 triệu đồng. Hãy xác định.
  • Sản lượng hòa vốn
  • Doanh thu hòa vốn
  • Mức hoạt động hòa vốn
  • Lời lỗ trong cả năm
  • Vẽ đồ thị điểm hòa vốn

Bài giải

 

Biến phí  (b)

Sản lượng hòa vốn

Doanh thu hòa vốn

Mức hoạt động hòa vốn

Lời lỗ

Đồ thị điểm hòa vốn

60 0,12 triệu đồng/tấn
= 500 =
0 = 40 = 142,857 tấn SP
0,4 − 0,12
D0 = 142,857×0,4 = 57,1428 triệu đồng
= 142,857 0,285714
500
∆ = (500×0,4) – (60+40) = 100 triệu đồng

200

175

150

125

100

75

50

25

0

0 100 200 300 400 500
Chi phí Doanh thu

Bài 16

Một dự án sản xuất 2 loại sản phẩm A và B. Tại năm thứ 2 sản xuất kinh doanh có các số liệu sau đây:

 • Tổng doanh thu: 3.600 triệu đồng. Trong đó:
 • Doanh thu của sản phẩm A: 2.232 triệu đồng o Doanh thu của sản phẩm B: 1.368 triệu đồng
 • Tổng định phí: 135,633 triệu đồng
 • Giá bán 1 sản phẩm A: a1 = 1.350 đồng/sản phẩm
 • Giá bán 1 sản phẩm B: a2 = 4.200 đồng/sản phẩm
 • Biến phí 1 sản phẩm A: b1 = 1.223 đồng/sản phẩm
 • Biến phí 1 sản phẩm B: b2 = 3.278 đồng/sản phẩm

Hãy tính doanh thu hòa vốn lời lỗ và cho biết mức hoạt động hòa vốn lời lỗ của dự án.

7

Bài giải

Sản lượng sản phẩm A = 2.232.000.000 / 1.350 = 1.653.333,333 sản phẩm Sản lượng sản phẩm B = 1.368.000.000 / 4.200 = 325.714,286 sản phẩm Đặt xA và xB là sản lượng hòa vốn của sản phẩm A và sản phẩm B.

 • XA = 5,076XB (1)

 

Ta có phương trình hòa vốn

1.350 xA + 4.200xB =135.633.000 + 1.223 xA + 3.278xB Û 127 xA + 1.822 xB = 135.633.000 (2) Thay (1) vào (2) ta được 127×5,076 xB + 1.822 xB = 135.633.000

 

 • xB = 54.986,678 sp và xA = 279.112,3777 sp
Doanh thu hòa vốn D0 = 607,746 triệu đồng
Mức hoạt động lời lỗ   = 607,746 = 0,169
3.600

Bài 17

Một dự án tại năm thứ 3 có các số liệu sau đây
Hạng mục Đơn vị tính Giá trị
Tổng sản lượng Triệu sản phẩm 2,5
Tổng doanh thu Tỷ VNĐ 5
Tổng chi phí giá thành Tỷ VNĐ 4,5
Tổng định phí Tỷ VNĐ 0,5
Khấu hao Tỷ VNĐ 0,1
Nợ phải trả trong năm Tỷ VNĐ 0,25
Thuế lợi tức % lãi gộp 30

Hãy xác định các loại điểm hòa vốn lời lỗ, hiện kim, trả nợ và cho biết sau khi hòa vốn trả nợ, dự án còn lời hay lỗ bao nhiêu tiền?

Bài giải

Tổng biến phí = 4.500 – 500 = 4.000 (triệu đồng)

Biến phí (b) = 4.000 = 0,0016 (triệu đồng/sp)
2.500.000
Giá bán (a) = 5.000 = 0,002 (triệu đồng/sp)
2.500.000
 1. Xác định điểm hòa vốn lời lỗ: Định phí trong năm c = 500 (triệu đồng)

500

Sản lượng hòa vốn lời lỗ = 0,002−0,0016 = 1.250.000 sản phẩm b. Xác định điểm hòa vốn hiện kim

Định phí trong năm c = 500 – 100 = 400 (triệu đồng)

400

Sản lượng hòa vốn hiện kim      = 0,002−0,0016 = 1.000.000 sản phẩm

 1. Xác định điểm hòa vốn trả nợ

Lãi gộp trong năm = 5.000 – 4.500 = 500 (triệu đồng)

Thuế nộp = 500*30% = 150 (triệu đồng)

Định phí trong năm c = 500 – 100 + 250 + 150 = 800 (triệu đồng)

800

Sản lượng hòa vốn trả nợ     = 0,002−0,0016 = 2.000.000 sản phẩm

Sản lượng tạo ra lợi nhuận = 2.500.000 – 2.000.000 = 500.000 (sản phẩm)

Mỗi sản phẩm có lợi nhuận là = 0,002 – 0,0016 = 0,0004 (triệu đồng/sp)

Vậy tiền lời trong năm sau khi hoàn vốn trả nợ là = 500.000 × 0,0004 = 200 (triệu đồng)

Bài 18

Một xí nghiệp sản xuất đồ nhựa định mua một máy ép. Hãng A gửi đến một đơn chào hàng. Căn cứ vào đơn chào hàng, xí nghiệp tính được các số liệu sau đây:

–      Giá mua trả ngay                           : 15 triệu đồng

–      Chi phí vận hành hàng năm      : 3,7 triệu đồng

–      Thu nhập hàng năm                      : 6,5 triệu đồng

–      Tuổi thọ kinh tế                              : 5 năm

–      Giá trị còn lại sau 5 năm            : 2,5 triệu đồng

–      Lãi suất chiết khấu                        : 10%/năm

Hãy cho biết xí nghiệp có nên mua máy này hay không?

8

Bài giải

Lợi nhuận hàng năm = 6,5 – 3,7 = 2,8 (triệu đồng/năm)

Ta có (1+10%)-5 = 0,621

Hệ số P/A 1−(1+10%)−5 = 3,791
10%
NPV   = ∑PV(thu) – ∑PV(chi)
= PV(lợi nhuận hàng năm) + PV(Giá trị còn lại) – Giá mua
= 2,8× 1−(1+10%)−5 + 2,5×(1+10%)-5 – 15
10%
= 10,6148 + 1,5525 – 15

= -2,8327 (triệu đồng)

Vậy xí nghiệp không nên mua máy này vì ko có hiệu quả về mặt tài chính

Bài 19

Có 2 loại máy A và B đều thỏa mãn các yêu cầu về kỹ thuật của dự án. Hãy cho biết nên chọn mua máy nào? Các số liệu cho như trong bảng.

Chỉ tiêu Đơn vị tính A B
Giá mua Triệu VNĐ 15 20
Chi phí vận chuyển Triệu VNĐ 4 4,5
Thu nhập/năm Triệu VNĐ 7 9
Giá trị còn lại sau tuổi thọ Triệu VNĐ 3 0
Tuổi thọ kinh tế Năm 5 10
Lãi suất chiết khấu % 10 10
Bài giải
Ta có hệ số chiết khấu (1+10%)-5 = 0,621 ; (1+10%)-10 = 0,386
Hệ số P/A 1−(1+10%)−5 = 3,791 ; 1−(1+10%)−10 = 6,145
10% 10%
Hệ số A/F 10%(1+10%)−5 = 0,164 ; 10%(1+10%)−10 =0,063
−5 −10
1−(1+10%) 1−(1+10%)
Hệ số A/P 10% = 0,264 ; 10% = 0,163
−5 −10
1−(1+10%) 1−(1+10%)
Cách 1. So sánh bằng AV
NPV(A) = – 15 – 4 + 7×3,791 + 3×0,621 = 9,4 (triệu VNĐ)
NPV(B) = -20 – 4,5 + 9×0,386 = 30,805 (triệu VNĐ)
AV(A) = 9,4 × 0,264 = 2,482 (triệu VNĐ/năm)
AV(B) = 30,805 × 0,163 = 5,021 (triệu VNĐ/năm)
Ta có AV(A) < AV(B) è Máy B có hiệu quả hơn, nên chọn máy B
Cách 2. So sánh bằng ANW
EA(A) = 7 triệu VNĐ EA(B) = 9 triệu VNĐ
RV(A) = 3 × 0,164 = 0,492 triệu VNĐ RV(B) = 0 triệu VNĐ
AC(A) = (15+4)×0,264 = 5,016 triệu VNĐ AC(B) = (20+4,5)×0,386 = 3,994 triệu VNĐ
ANW = 7 + 0,492 – 5,016 = 2,476 triệu VNĐ ANW = 9 – 3,994 = 5,006 triệu VNĐ
Ta có ANW(A) < ANW(B) è Máy B có hiệu quả hơn, nên chọn máy B
Cách 3. So sánh bằng dòng ngân lưu liên kết với dòng NL nối tiếp có kiểu mẫu như cũ
Năm NCF(A) NCF(B) HSCK(10%) PV(NCF-A) PV(NCF-B)
0 -19 -24,5 1 -19 -24,5
1 7 9 0,909 6,363 8,181
2 7 9 0,826 5,782 7,434
3 7 9 0,751 5,257 6,759
4 7 9 0,683 4,781 6,147
5 -9 9 0,621 -5,589 5,589
6 7 9 0,564 3,948 5,076
7 7 9 0,513 3,591 4,617
8 7 9 0,467 3,269 4,203
9 7 9 0,424 2,968 3,816
10 10 9 0,386 3,860 3,474
NPV = 15,230 30,796

 

9

Ta có NPV(A’) < NPV(B) è Máy B có hiệu quả hơn, nên chọn máy B

Bài 20

Dòng tiền ròng NCF của dự án A cho trong bảng sau

Năm 2009 2010 2011 2012 2013
NCF (USD) -20.000 5.000 8.000 10.000 5.000

Dự án A được thực hiện với sự tài trợ của một nguồn vốn có lãi suất 10%/năm ghép lãi theo năm. Hãy tính:

 1. Giá trị hiện tại ròng NPV của dự án.
 2. Giá trị tương lai ròng NFV của dự án (giá trị dự án quy đổi về cuối năm 2013)
 3. Giá trị của dự án quy đổi về cuối năm 2012
 1. Hãy đánh giá tính hiệu quả của dự án A dựa trên tiêu chuẩn NPV và NFV. Có sự khác biệt gì trong việc sử dụng hai tiêu chuẩn trên để đánh giá dự án hay không?

Bài giải

 1. Giá trị hiện tại ròng NPV = 2.078 (USD)
Năm 2009 2010 2011 2012 2013
0 1 2 3 4
NCF (USD) -20.000 5.000 8.000 10.000 5.000
HSCK(10%) 1,000 0,909 0,826 0,751 0,683
PV(NCF) -20.000 4.545 6.608 7.510 3.415 NPV = 2.078
 1. Giá trị tương lai ròng NFV = 15.810 (USD)
Năm 2009 2010 2011 2012 2013
4 3 2 1 0
NCF (USD) -20.000 5.000 8.000 10.000 5.000
HSTL(10%) 1,464 1,331 1,210 1,100 1,000
FV(NCF) -29.280 6.655 9.680 11.000 5.000 NFV = 3.055
 1. Giá trị quy về năm 2012
Năm 2009 2010 2011 2012 2013
3 2 1 0 -1
Hệ số quy đổi (10%/năm) 1,331 1,21 1,1 1 0,909
NCF (USD) -20.000 5.000 8.000 10.000 5.000
Giá trị NCF -26.620 6.050 8.800 10.000 4.545

Giá trị dự án về năm 2012 = -26.620 + 6.050 + 8.800 + 10.000 + 4.545 = 2.775 (USD)

 1. Dựa trên kết quả NPV và NFV thì dự án đều có hiệu quả về mặt tài chính. Không có sự khác biệt gì về quyết định khi dựa trên 2 chỉ tiêu này. Vì NFV = NPV(1+10%)4

Bài 21

Dòng tiền tệ ròng NCF của 2 dự án A và B có thời kì phân tích từ năm 0 đến năm 1 được cho như sau (ĐVT: USD)

Năm 0 1
NCF (A) -1.000 1.100
NCF (B) -3.000 3.300

Yêu cầu:

 1. Xác định IRR của dự án A và B
 2. Dựa trên tiêu chuẩn IRR, lựa chọn một trong 2 dự án biết MARR = 8%
 3. Dựa trên tiêu chuẩn IRR, lựa chọn một trong 2 dự án biết MARR = 12%
 4. Dựa trên tiêu chuẩn NPV, lựa chọn một trong 2 dự án biết MARR = 8%
 5. Có sự khác biệt gì trong việc sử dụng hai tiêu chuẩn IRR và NPV để đánh giá dự án hay không?

Bài giải

 1. Xác định IRR của dự án A và B

Giải phương trình để tìm IRR của 2 dự án A và B

-1.000 + 1.100(1+IRRA)-1 = 0 è IRR(A) = 10%

10

-3.000 + 3.300(1+IRRB)-1 = 0 è IRR(B) = 10%

 1. Dựa trên tiêu chuẩn IRR, lựa chọn một trong 2 dự án biết MARR = 8%

Với MARR = 8% thì cả 2 dự án đều có IRR > MARR nên đều có hiệu quả tài chính. Mặt khác IRR(A) = IRR(B) nên không chọn được 1 trong 2 dự án.

 1. Dựa trên tiêu chuẩn IRR, lựa chọn một trong 2 dự án biết MARR = 12%

Với MARR = 12% thì cả 2 dự án đều có IRR < MARR nên đều không có hiệu quả tài chính. Không chọn được dự án nào trong 2 dự án

 1. Dựa trên tiêu chuẩn NPV, lựa chọn một trong 2 dự án biết MARR = 8% Với MARR = 8%, NPV(A) = 18,519 (USD); NPV(B) = 55,556 (USD)

Vậy ta chọn dự án B vì NPV(A) < NPV(B)

 1. Có sự khác biệt gì trong việc sử dụng hai tiêu chuẩn IRR và NPV để đánh giá dự án hay không? Với chỉ tiêu NPV, ta có thể chọn được dự án đáng giá hơn để đầu tư (trường hợp MARR=8%). Còn với chỉ tiêu IRR thì không thể chọn được.

Bài 22

Một dự án Z về mua thiết bị mới của Sân bay TSN đòi hỏi phải đầu tư mua thiết bị là 3.000 USD. Tuổi thọ của thiết bị là 6 năm. Dự án mang lại doanh thu hàng năm là 1.500 USD. Chi phí hoạt động là 425 USD mỗi năm. Dự án đầu tư này sẽ được tiến hành vào cuối năm thứ 0 và thời gian hoạt động của dự án là 2 năm. 40% của chi phí đầu tư sẽ được tài trợ bởi một khoản vay với lãi suất 6%/năm, vốn gốc sẽ được trả thành 2 kì bằng nhau bắt đầu vào cuối năm 1, lãi vay được trả hàng năm và được tính trên số tiền nợ đầu năm. Giả định thiết bị được khấu hao theo phương pháp đường thẳng và giá trị thanh lý của thiết bị là giá trị còn lại vào cuối năm thứ 2 nhưng được thu hồi vào cuối năm thứ 3. trong năm thứ 3 không có tính khấu hao. Cho

biết thuế suất là 40%.

 1. Xác định dòng tiền tệ sau thuế của dự án Z
 1. Nếu suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được MARR (Minimum Acceptable Rate of Return) của Sân bay TSN là 10% thì có nên đầu tư dự án Z hay không?

Bài giải

 1. Xác định dòng tiền tệ sau thuế

Bảng khấu hao

0 1 2 3
Giá trị đầu kì 3000 2500
Khấu hao trong kì 500 500
Giá trị cuối kì 3000 2500 2000 2000
Bảng kế hoạch vay và trả nợ
0 1 2
Dư nợ đầu kì 1200 600
Tổng trả NH 672 636
– Gốc 600 600
-Lãi 72 36
Dư nợ cuối kì 1200 600 0
Bảng dự trù lời lỗ
1 2
Doanh thu 1500 1500
Chi phí 425 425
Khấu hao 500 500
EBIT 575 575
Lãi vay 72 36
EBT 503 539
Thuế 201,2 215,6
EAT 301,8 323,4
b.  Quyết định
Bảng ngân lưu

11

0 1 2 3
Ngân lưu vào 1200 1500 1500 2000
Vay NH 1200
Doanh thu 1500 1500
Thu thanh lý 2000
Ngân lưu ra 3000 1298,2 1276,6 0
Mua TSCĐ 3000
Chi phí 425 425
Trả nợ NH 672 636
Nộp thuế 201,2 215,6
Ngân lưu ròng (NCF) -1800 201,8 223,4 2000
HSCK(10%) 1 0,909 0,826 0,751
PV(NCF) -1800 183,436 184,528 1. 502

NPV = -1800+183,436+184,528+1. 502 = 69,964 (USD)

Ta có NPV > 0 chứng tỏ dự án có hiệu quả về mặt tài chính. Sân bay TSN nên thực hiện đầu tư

Bài 23

Có thông tin về 3 dự án như sau. Hãy giúp nhà đầu tư quyết định xem sẽ đầu tư vào dự án nào biết chi phí sử dụng vốn của nhà đầu tư là 15%/năm. Hãy lập luận việc sử dụng phương pháp nào để ra quyết định đó.

Thông số DA I DA II DA III
1. Tổng vốn đầu tư ban đầu (Triệu đồng) 100 150 180
2. Thu nhập hàng năm (triệu đồng) 150 250 250
3. Chi phí hàng năm (triệu đồng) 50 100 120
4. Thời gian hoạt động (năm) 2 3 6

Bài giải

Dùng chỉ tiêu NPV để ra quyết định lựa chọn dự án tối ưu. Dự án nào có NPVmax sẽ được lựa chọn. Vì cả 3 dự án này đều có thời gian hoạt động khác nhau nên ta có rất nhiều cách để so sánh lựa chọn.

Cách 1: Dùng phương pháp lợi nhuận đều hàng kì để so sánh. Khi áp dụng phương pháp này thì giá trị NPV của từng dự án sẽ được rải đều ra các năm hoạt động của dự án đó. Sau đó, ta dùng kết quả này để so sánh hiệu quả của các dự án trong từng năm. Dự án nào có giá trị lợi nhuận đều hàng kì lớn nhất sẽ được lựa chọn

Thông số DA I DA II DA III
5. Lợi nhuận hàng năm 150-50 =100 250-100=150 250-120=130
-100 +100 ´ 1 – (1 + 0,15)2 -150 + 150 ´ 1 – (1 + 0,15)3 -180 +130 ´ 1 – (1 + 0,15)6
6. NPV (triệu đồng) 0,15
0,15 0,15
= 60
= 190 = 314
7. Lợi nhuận đều hàng 0,15 0,15 314 ´ 0,15
60 ´ 190 ´
kì AVz (triệu 1 – (1 + 0,15)2 1 – (1 + 0,15)3 1 – (1 + 0,15)6
đồng/năm) = 37,5 = 83,82 = 82,63

Như vậy dự án II sẽ được lựa chọn vì có giá trị lợi nhuận đều hàng năm là cao nhất (83,82 triệu USD/năm) Cách 2: Dùng phương pháp tạo thời gian hoạt động của các dự án là như nhau. Khi đó, ta cần có giả định rằng các dự án có thể tái đầu tư nhiều lần với dòng ngân lưu có kiểu mẫu như dòng ngân lưu cũ và giá trị thanh lý tại năm kết thúc dự án là bằng 0. Như vậy, dự án I sẽ được tái đầu tư 2 lần, dự án II sẽ được tái đầu tư 1 lần.

Sử dụng phương pháp này vì ta nhận thấy dự án III có thời gian hoạt động là 6 năm cũng chính là BSCNN của thời gian hoạt động của cả 3 dự án. Vì vậy việc tạo thời gian hoạt động của dự án I và dự án II cho bằng với dự án III là hợp lý.

12

0 1 2 3 4 5 6
I -100 100 100
I’ -100 100 100
I” -100 100 100
I+I’+I” -100 100 0 100 0 100 100
II -150 150 150 150
II’ -150 150 150 150
II+II’ -150 150 150 0 150 150 150

NPV(I+I’+II”) = -100+100×0,87+100×0,69+100×0,5+100×0,43 = 146 (triệu đồng)

NPV(II+II’) = -150+150×0,87+150×0,76+150×0,57+150×0,5+150×0,43 =319,5 (triệu đồng)

1 – (1 + 0,15) -6
NPV(III) = -180 +100 ´ = 314 (triệu đồng)
0,15

Như vậy, dự án II sẽ được lựa chọn vì sau khi điều chỉnh thời gian hoạt động cho các dự án bằng nhau, dự án II mang lại giá trị NPV cao nhất (319,5 triệu đồng)

Bài 24

Một doanh nghiệp đang xem xét việc thay thế tài sản cố định có các thông tin hiện tại như sau:

Hệ thống máy móc thiết bị cũ: Hệ thống máy móc thiết bị mới:
– Thời gian sử dụng còn lại là 5 năm. – Thời gian sử dụng là 5 năm.
– Giá trị hiện tại theo sổ sách là 50 triệu đồng. Dự – Mua mới với giá là 100 triệu đồng.
kiến nếu bán hệ thống máy móc thiết bị này ra thị
trường sẽ thu được 75 triệu đồng.
– Mỗi năm, thu nhập từ hệ thống này là 100 triệu – Mỗi năm có thu nhập sau thuế là 120 triệu đồng,
đồng, chi phí hoạt động là 60 triệu đồng. chi phí hoạt động là 65 triệu đồng.

Biết chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp là 14%/năm. Thuế suất thu nhập t = 28%

Theo Anh (chị) thì doanh nghiệp này có nên thay thế tài sản cố định này không? Hãy lập luận đề nghị của mình.

Bài giải

Lợi nhuận hàng năm của hệ thống máy móc thiết bị mới là 120 – 65 = 55 trđ

Lợi nhuận hàng năm của hệ thống máy móc thiết bị cũ đang sử dụng là 100 – 60 = 40 trđ GTSS = 50tr, giá trị thanh lý thực tế = 75 trđ

Phần chênh lệch giữa GTSS và giá trị thanh lý thực tế là 75 – 50 = 25 trđ Vậy phần thuế phải nộp là T = 25 ´ 28% = 7 trđồng

Như vậy, khoản thu từ thanh lý thiết bị cũ sau khi trừ thuế là: 75 – 7 = 68 trđ Từ các số liệu tính toán, ta có bảng thông số như sau

Hạng mục 0 1 2 3 4 5
NL TB mới -100 55 55 55 55 55
NL TB cũ 68 -40 -40 -40 -40 -40
NL thay thế -32 15 15 15 15 15
HSCK(14%) 1 0,877 0,769 0,675 0,592 0,519
PV(NCF) -32 13,155 11,535 10,125 8,88 7,785

Hiện giá dòng NL thay thế là

NPV = -32+13,155+11,535+10,125+8,88+7,785 = 19,48 (triệu đồng)

Kết luận:

Dòng NL thay thế có giá trị NPV>0 vì vậy mà dự án thay thế tài sản cố định hiện đang vận hành bằng tài sản cố định mới là có hiệu quả về mặt tài chính. Doanh nghiệp nên thực hiện dự án này.

13

Bài 25

Có 2 dự án loại trừ nhau với dòng ngân lưu ròng như sau. ĐVT: Triệu đồng
0 1 2 3 4 5
Dự án A -200 75 84 102 123 138
Dự án B -100 45 55 60 120

Hãy lập luận và ra quyết định lựa chọn dự án dựa trên phương pháp hệ số đầu tư t. Biết suất chiết khấu phù hợp cho 2 dự án là 15%/năm.

Bài giải

Giả định lợi nhuận của dự án A tương thích với vốn đầu tư ban đầu. Ta dùng hệ số t để cắt giảm thời gian hữu dụng của dự án A xuống còn 4 năm để so sánh với dự án B.

0 1 2 3 4 5
Dự án A -200 75 84 102 123 138
Dự án B -100 45 55 60 120
HSCK(15%) 1 0,87 0,756 0,658 0,572 0,497
PV(NCF-A) -200 65,25 63,504 67,116 70,356 68,586
PV(NCF-B) -100 39,15 41,58 39,48 68,64
NPV(A) = -200+65,25+63,504+67,116+70,356+68,586 = 134,812 (triệu đồng)
NPV(B) = -100+39,15+41,58+39,48+68,64 = 88,85 (triệu đồng)

Gọi dự án A’ là dự án A xét trong 4 năm.

Tổng hiện giá lợi ích của dự án A trong 4 năm

= 65,25+63,504+67,116+70,356                                          = 266,226 (trđ)

Tổng hiện giá lợi ích của dự án A trong 5 năm

= 65,25+63,504+67,116+70,356+68,586                         = 334,812 (trđ)

Hệ số vốn đầu tư t = 266,226334,812 = 0,795

NPV(A’) = 0,795×134,812 = 107,176 (triệu đồng)

Ta có NPV(A’) > NPV(B) à dự án A có hiệu quả về mặt tài chính hơn dự án A. Chọn dự án A Bài 26

Có một cơ hội đầu tư yêu cầu vốn đầu tư ban đầu là 1,5 triệu USD và hứa hẹn sẽ đem lại lợi nhuận sau thuế hàng năm là 700.000 USD. Hỏi nếu 1 công ty với chi phí sử dụng vốn là 15%/năm có nên nắm lấy cơ hội đầu tư này hay không? Tại sao? Biết tuổi thọ của dự án này là 5 năm.

Bài giải

NPV = -1.500 + 700× 1−(1+15%)−5 = 846,4 (ngàn USD)

15%

Ta có NPV > 0 à dự án có hiệu quả về mặt tài chính. Nên thực hiện đầu tư

Bài 27

Có thông tin về 1 doanh nghiệp như sau:

 • Hiện tại đơn vị đang sử dụng 1 dây chuyền sản xuất có thời hạn 4 năm, hàng năm kỳ vọng có thu nhập là 420 trđ, chi phí cho hoạt động hàng năm là 280 trđ. Xét ở hiện tại, nếu thiết bị được bán trên thị trường, dự kiến giá bán là 150 trđ.
 • Doanh nghiệp đang xem xét dự án thay thế dây chuyền mới với thông tin: Chi phí đầu tư ban đầu là 580 trđ; thời hạn của dự án là 4 năm; Thu nhập hàng năm của dự án là 650 trđ, chi phí cho hoạt động hàng năm là 370 trđ.
 • Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp là 14%.

Hãy đưa ra quyết định xem có nên thay thế dây chuyền sản xuất cũ bằng dây chuyền sản xuất mới hay không. Giải thích sự lựa chọn đó.

Bài giải

Giả định doanh nghiệp quyết định thay thế dây chuyền sx cũ bằng dây chuyền sx mới. Ta có bảng ngân lưu sau (ĐVT:trđ)

14

0 1 2 3 4
Máy mới -580 280 280 280 280
Máy cũ 150 -140 -140 -140 -140
NL thay thế -430 140 140 140 140
HSCK 1 0,877 0,769 0,675 0,592
PV(NCF) -430 122,78 107,66 94,5 82,88

NPV = -430+122,78+107,66+94,5+82,88 = -22,18 (trđ)

Ta có NPV<0 chứng tỏ quyết định này không có hiệu quả về mặt tài chính. Doanh nghiệp không nên thay thế dây chuyền sx này

Bài 28

Bộ xây dựng đang xem xét 2 phương án A và B, và phải quyết định hai phương án đó có chấp nhận được hay không và phương án nào là tốt hơn. Dòng tiền tệ ròng của hai phương án được cho như sau: (ĐVT: Triệu Đồng)

Năm 0 1 2 3
Phương án A -6.000 2.000 2.500 3.000
Phương án B -9.000 3.000 3.500 4.000
 1. Bộ xây dựng sẽ thực hiện dự án này. Bộ tài chính hiện đang tranh luận về việc thủ tục chọn suất chiết khấu đúng. Bộ xây dựng cho rằng suất chiết khấu đúng là 6%, Bộ tài chính cho rằng suất chiết khấu đúng là 9%. Nếu mỗi Bộ sử dụng suất chiết khấu do họ lựa chọn để đánh giá các phương án này, liệu cả hai phương án có chấp nhận được hay không? Đối với mỗi hộ, phương án nào được ưa thích hơn (Sử dụng tiêu chuẩn NPV để so sánh)
 1. Trong Bộ xây dựng, có sự tranh luận giữa hai nhà phân tích liên quan đến thời điểm chiết khấu các dòng tiền tệ và đánh giá dự án. Một nhà phân tích cho rằng so sánh giá trị tương lai ròng NVF của các dự án vào cuối năm thứ 3 có ý nghĩa nhiều hơn, khi đó là năm hoàn tất dự án theo kế hoạch của chính quyền. Nhà phân tích thứ hai cho rằng cả hai dự án cần được so sánh bằng cách đánh giá giá trị hiện tại ròng NPV vào cuối năm 0. Bằng cách này, ông ta tin tưởng bộ có thể xác định một cách tốt

nhất những lợi ích gì sẽ đạt được từ mỗi dự án này sau khi hoàn trả chi phí đầu tư.

Hỏi: Nhận xét 2 quan điểm. Nếu dùng suất chiết khấu 6%/năm để tính toán cho từng quan điểm thì dự án sẽ được lựa chọn trong từng quan điểm là dự án nào? Tại sao?

Bài giải

 1. Lựa chọn dự án trên góc độ của mỗi bộ
Năm 0 1 2 3
Phương án A -6.000 2.000 2.500 3.000
Phương án B -9.000 3.000 3.500 4.000
HSCK(6%) 1 0,943 0,89 0,84 NPV6%
PV(A)6% -6000 1886 2225 2520 NPV(A) = 631
PV(B)6% -9000 2829 3115 3360 NPV(B) = 304
HSCK(9%) 1 0,917 0,842 0,772 NPV9%
PV(A)9% -6000 1834 2105 2316 NPV(A) = 255
PV(B)9% -9000 2751 2947 3088 NPV(B) =-214

Vậy theo bộ Xây dựng với suất chiết khấu 6% thì cả 2 dự án đều có hiệu quả. Trong đó, dự án A được ưa thích hơn

Theo bộ tài chính với suất chiết khấu 9% thì chỉ có dự án A là có hiệu quả tài chính và chỉ có thể chọn dự án A để thực hiện

 1. Lựa chọn dự án dựa trên NPV và NFV

Với quan điểm sử dụng NPV, ta có NPV(A) = 631(trđ) và NPV(B) = 304 (trđ) è chọn dự án A

15

Năm 3 2 1 0
Phương án A -6.000 2.000 2.500 3.000
Phương án B -9.000 3.000 3.500 4.000
HSTL(6%) 1,191 1,124 1,06 1 NFV6%
FV(A)6% -7.146 2.248 2.650 3.000 752
FV(B)6% -10.719 3.372 3.710 4.000 363

Với quan điểm sử dụng NFV, ta có NFV(A) = 752 (trđ) và NFV(B) = 363 (trđ) è chọn dự án A Vậy không có khác biệt gì khi sử dụng chỉ tiêu NPV hoặc NFV để lựa chọn dự án

Bài 29

Một dự án cần 1,25 triệu USD để đầu tư mua thiết bị nhằm đưa ra thị trường một sản phẩm mới. Dự án ước tính sản phẩm này có tuổi thọ 5 năm. Doanh thu dự tính trong năm đầu là 1 triệu USD và năm sau tăng hơn năm trước 10% cho đến hết năm thứ 5. Sau đó, sản phẩm sẽ bị thay thế. Dự án dự trù biến phí để làm ra sản phẩm bằng 50% doanh thu hàng năm, còn định phí hàng năm bằng 150 nghìn USD, chưa tính khấu hao. Dự án sẽ dùng khấu hao theo đường thẳng với giá trị còn lại sau 5 năm là 250 nghìn USD. Mặt hàng này phải chịu thuế suất lợi tức là 40%. Cuối năm thứ 5 dự án còn thu hồi được 100 nghìn USD vốn lưu động. Hỏi:

 1. Nếu suất chiết khấu là 12% thì có nên đầu tư hay không?
 2. Nếu suất chiết khấu tăng gấp đôi thì có nên đầu tư nữa hay không?
 3. Tính IRR của dự án
Bài giải
1.250−250
Giá trị khấu hao hàng năm = = 200 ngàn USD/năm
5
Bảng dự tính chi phí dự án
1 2 3 4 5
Biến phí 500 550 605 665,5 732,05
Định phí 150 150 150 150 150
Tổng CP 650 700 755 815,5 882,05
Bảng dự trù lời lỗ
1 2 3 4 5
Doanh thu 1000 1100 1210 1331 1464,1
Chi phí 650 700 755 815,5 882,05
Khấu hao 200 200 200 200 200
EBIT 150 200 255 315,5 382,05
Thuế 60 80 102 126,2 152,82
EAT 90 120 153 189,3 229,23
Bảng ngân lưu dự án
0 1 2 3 4 5
NL vào 1000 1100 1210 1331 1814
Doanh thu 1000 1100 1210 1331 1464
Thanh lý TSCĐ 250
Thanh lý vốn LĐ 100
NL ra 1250 710 780 857 941,7 1035
Chi phí sx 650 700 755 815,5 882,1
Mua TSCĐ 1250
Thuế 60 80 102 126,2 152,8
NL ròng -1250 290 320 353 389,3 779,2
HSCK(12%) 1 0,893 0,797 0,712 0,636 0,567
PV(NCF) -1250 258,97 255,04 251,34 247,59 441,8
 1. Với suất chiết khấu là 12%

NPV = -1250+258,97+255,04+251,34+247,59+441,8 = 204,76 (ngàn USD)

NPV > 0, dự án có hiệu quả về mặt tài chính, nên thực hiện đầu tư

16

 1. Với suất chiết khấu là 24%
0 1 2 3 4 5
NL ròng -1250 290 320 353 389,3 779,2
HSCK(24%) 1 0,806 0,65 0,524 0,423 0,341
PV(NCF) -1250 233,74 208 184,97 164,67 265,7

NPV = -1250+233,74+208+184,97+164,67+265,7 = -192,9 (ngàn USD)

NPV < 0, dự án không có hiệu quả về mặt tài chính, không nên thực hiện đầu tư

 1. Tính IRR của dự án

Áp dụng công thức nội suy ta có

204,76

= 12% + 24% − 12% × 204,76 + −192,9 = 18,18%

Bài 30

Một dự án có tổng vốn bằng 6 triệu USD, trong đó vốn cố định bằng 5 triệu USD. Việc đầu tư được tiến hành trong năm 2008. Thời hạn đầu tư 10 năm. Lãi ròng hàng năm được tính hàng năm như sau:

Năm 2009 2010 2011 2012 2013 5 năm tiếp
Lãi ròng (triệu USD) -0,2 0,6 1,0 1,5 1,9 2,5 x 5

Dự án dùng khấu hao theo đường thẳng. Thời hạn khấu hao 5 năm với giá trị còn lại sau 5 năm là 1,5 triệu

USD. Cuối năm thứ 10 còn thu hồi được 1 triệu USD vốn lưu động.
Nguồn vốn và lãi suất tương ứng như sau:
Vốn góp : 3 triệu USD với MARR = 8%/năm
Vốn dài hạn : 2,4 triệu USD với i = 8%/năm
–   Vốn vay ngắn hạn : 0,6 triệu USD với i = 2%/tháng
Hãy tính PP, NPV, và IRR của dự án và cho biết có nên đầu tư hay không?
Bài giải
Suất chiết khấu của dự án
= 3 × 8% + 2,4 × 8% + 0,6 × [ 1 + 2% 12 − 1] = 9,88% ≈ 10%/ ă
5−1,5 6
Giá trị khấu hao hàng năm = =0,7 triệu USD
Bảng ngân lưu dự án 5
Năm Đầu tư Lãi Khấu Thanh NCF HSCK PV(NCF) PV(NCF)
ròng hao (10%) tích lũy
2008 0 6 -6 1 -6 -6
2009 1 -0,2 0,7 0,5 0,909 0,455 -5,545
2010 2 0,6 0,7 1,3 0,826 1,074 -4,471
2011 3 1 0,7 1,7 0,751 1,277 -3,194
2012 4 1,5 0,7 2,2 0,683 1,503 -1,691
2013 5 1,9 0,7 1,5 4,1 0,621 2,546 0,855
2014 6 2,5 0,7 3,2 0,564 1,805 2,66
2015 7 2,5 0,7 3,2 0,513 1,642 4,302
2016 8 2,5 0,7 3,2 0,467 1,494 5,796
2017 9 2,5 0,7 3,2 0,424 1,357 7,153
2018 10 2,5 0,7 1 4,2 0,386 1,621 8,774

NVP = 8,774 triệu USD

 • = 4 + 1,6912,546 = 4,664 năm

IRR = 30% (Excel)

Bài 31

Một nhà đầu tư đang cân nhắc để lựa chọn một trong hai dự án A và B để đầu tư. Theo các số liệu đã tính toán được tại một năm sản xuất kinh doanh ổn định (đã phát huy hết công suất của dự án) thì lãi ròng cả hai dự án đều khả quan. Nhưng nhà đầu tư cho rằng tình hình thị trường đã được dự báo là không chắc chắn lắm, có thể có nhiều biến động sai lệch so với dự báo. Bộ phận tư vấn đã giúp nhà đầu tư tính lại lãi ròng của 2 dự án ứng với các trạng thái thị trường khác nhau như trong bảng sau:

17

Dự án Trạng thái thị trường E Xác suất (%) Lãi ròng (nghìn USD)
Thị trường tốt E1 30 1000
A Thị trường trung bình E2 40 800
Thị trường xấu E3 30 600
Thị trường tốt E1 30 1400
B Thị trường trung bình E2 40 800
Thị trường xấu E3 30 215

Các yêu cầu về hành lang an toàn: Lãi ròng ³ 750 nghìn USD, Độ lệch chuẩn £ 200 nghìn USD Hỏi nhà đầu tư nên chọn dự án nào để đầu tư?

Bài giải

Lãi ròng kì vọng

Lãi ròng(A)e = 30%×1000 + 40%×800 + 30%×600 = 800 (nghìn USD) > [750] Lãi ròng(B)e = 30%×1400 + 40%×800 + 30%×215 = 804,5 (nghìn USD) > [750] Độ lệch chuẩn

=                1.000 − 800 2 × 30% + 800 − 800 2 × 40% + 600 − 800 2 × 30% = 154,919

=                1.400 − 804,5 2 × 30% + 800 − 804,5 2 × 40% + 215 − 804,5 2 × 30% = 458,985

sA < [200] và sB > [200]

Vậy với hành lang an toàn này thì nhà đầu tư nên chọn dự án A vì cả giá trị lãi ròng lẫn độ lệch chuẩn của dự án này đều thỏa mãn yêu cầu.

Bài tập phân tích kinh tế – xã hội

Bài 32
Tỉnh A đang thẩm định một dự án công với thông tin như sau: ĐVT: Triệu USD
Hạng mục 0 1 2 3 4 5 6
1. Lợi nhuận 200 460 500 660 700 780
2. Chi phí tiền lương 100 230 250 330 350 390
3. Thuế nộp 30 69 75 99 105 117
Hãy xác định các số liệu sau biết chi phí vốn đầu tư là 13%
a. Giá trị gia tăng bình quân VA hàng năm dự án đóng góp vào GDP của quốc gia.
b. Giá trị tiền công bình quân W hàng năm dự án sử dụng.
c. Thuế nộp bình quân T hàng năm dự án đóng góp cho ngân sách.
Bài giải
Hạng mục 0 1 2 3 4 5 6
1. Lợi nhuận 200 460 500 660 700 780
2. Chi phí công 100 230 250 330 350 390
3. Thuế nộp 0 30 69 75 99 105 117
4. Giá trị NDVA 0 330 759 825 1089 1155 1287
5. HSCK(13%) 0,88 0,78 0,69 0,61 0,54 0,48
a. Hiện giá của tổng giá trị gia tăng của dự án là
PV (GTGT) = 330 ´ 0,88 + 759 ´ 0,78 + 825´0,69 +1089 ´ 0,61+1155´ 0,54 +1287 ´ 0,48 =3.357,42 (trUSD)
Giá trị gia tăng bình quân hàng năm dự án đóng góp vào GDP của quốc gia là
= 3.357,42 ´ 0,13 = 3.357,42 ´ 0,13 = 839,36 (triệu USD/năm)
VA
+ 0,13)6 – 0,48
1 – (1 1
 1. Hiện giá của tổng giá trị tiền công dự án sử dụng.

PV (W ) =100 ´0,88 + 230 ´ 0,78 + 250 ´0,69 + 330 ´ 0,61+ 350 ´0,54 + 390 ´0,48 = 1.017,40 (triệu USD)

Giá trị tiền công bình quân W  hàng năm dự án sử dụng:

18

= 1.017,40 ´ 0,13 = 1.017,40 ´ 0,13 = 254,35 (triệu USD/năm)
W
– (1 + 0,13)6 – 0,48
1 1
 1. Hiện giá của tổng giá trị thuế dự án đã đóng góp vào ngân sách:

PV (T ) = 30 ´0,88 + 69 ´0,78 + 75´ 0,69 + 99 ´ 0,61+105´ 0,54 +117 ´ 0,48 = 305,22 (triệu USD)

Giá trị thuế bình quân T  hàng năm dự án đóng góp vào ngân sách:

= 305,22 ´ 0,13 = 305,22 ´ 0,13 = 76,31 (triệu USD/năm)
T
1 – (1 + 0,13)6 1 – 0,48
Bài 33
Tỉnh B đang thẩm định một dự án công với thông tin như sau: ĐVT: Triệu USD
Hạng mục 0 1 2 3 4 5
1. Lợi nhuận -500 150 250 450 625 800
2. Chi phí lương 0 30 50 90 125 160
3. Thuế 0 15 25 45 62,5 80
Hãy xác định các số liệu sau biết chi phí vốn đầu tư là 16%
a. Giá trị gia tăng bình quân VA hàng năm dự án đóng góp vào GDP của quốc gia.
b. Giá trị tiền công bình quân W hàng năm dư án sử dụng.
c. Thuế nộp bình quân T hàng năm dự án đóng góp cho ngân sách.
Bài giải
Hạng mục 0 1 2 3 4 5
1. Lợi nhuận -500 150 250 450 625 800
2. Chi phí công 30 50 90 125 160
3. Thuế nộp 15 25 45 62,5 80
4. Giá trị NDVA -500 195 325 585 812,5 1040
a. Hiện giá của tổng giá trị gia tăng quốc dân thuần của dự án là
PV (GTGT) = -500 +195´0,86 + 325´0,74 + 585´0,64 + 750 ´0,55 +1040 ´0,48 = 1.228,68 (triệu USD)
Giá trị gia tăng bình quân hàng năm dự án đóng góp vào GDP của quốc gia là
= 1.228,684 ´ 0,16 = 1.228,68 ´ 0,16 = 378,05 (triệu USD/năm)
VA
1 – (1 + 0,16)5
1 – 0,48
 1. Hiện giá của tổng giá trị tiền công dự án sử dụng.

PV (W ) = 30 ´0,86 + 50 ´0,74 + 90 ´0,64 +125´ 0,55 +160 ´ 0,48 = 265,96 (triệu USD/năm)

Giá trị tiền công bình quân W  hàng năm dự án sử dụng:

= 265,95 ´ 0,16 = 265,95 ´ 0,16 = 81,83 (triệu USD/năm)
W
– (1 + 0,16)5 – 0,48
1 1
 1. Hiện giá của tổng giá trị thuế dự án đã đóng góp vào ngân sách:

PV (T ) = 15´0,86 + 25´ 0,74 + 45´ 0,64 + 62,5 ´0,55 + 80 ´0,48 = 132,98 (triệu USD)

Giá trị thuế bình quân T  hàng năm dự án đóng góp vào ngân sách:

= 132,98 ´ 0,16 = 132,98 ´ 0,16 = 40,92 (triệu USD/năm)
T
– (1 + 0,16)5 – 0,48
1 1

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Xuân Thủy, 2000. Quản trị dự án đầu tư. NXB Giáo Dục.

Cao Hào Thi (Chủ biên). 2004. Quản lý dự án. NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.

19

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here